Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Tải bản đầy đủ - 0trang

5r

a

;a

;

a

1

2

3

a

• Ta gọi bộ ba số

là tọa độ của vectơ đối với hệ Oxyz.Nhận xét: Trong hệ tọa độ Oxyz tọa độ của điểm M chính là tọa độ của

uuuu

r

uuuu

r

Mx

;

y

;

zOM

 ( x; y; z ).

vectơ OM . Ta có:

4. Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơr

a   a1; a2 ; a3 • Định lý: Trong khơng gian Oxyz , cho hai vectơ

r

b   b1; b2 ; b3  .

Ta có:

r r

a �b   a1 �b1; a 2 �b2 ; a 3 �b3 r

ka  k  a1; a2 ; a3    ka1; ka2 ; ka3  với k là một số thực.

• Hệ quả:r

r

aa

;

a

;

a

b

1 2 3 và   b1; b2 ; b3  .

i) Cho hai vectơ

�a1  b1

r ra  b � �a2  b2 .�a3  b3

Ta có:

r

0;0;0  .

0

ii) Vectơ có tọa độ là 

r

r r

r

b

b0

a

iii) Với

thì hai vectơ và cùng phương khi và chỉ khi có một số

k sao cho: a1  kb1, a 2  kb2 , a 3  kb3.

iv) Trong không gianOxyz , cho bốn điểm A  x A ; y A ; z A  ,B  xB ; y B ; zB  , C  xC ; yC ; xC 

+D  xD ; y D ; z D  ,uuu

r

AB   xB  x A ; yB  y A ; z B  z A  .khi đó: Tọa độ trung điểm M của đoạn thẳng AB là:

�x  xB y A  yB z A  z B �

M �A

;

;

.2

2

2

 Nếu G là trọng tâm tam giác ABC thì :6�x  xB  xC y A  yB  yC z A  z B  zC

G  �A

;

;

3

3

3. Nếu K là trọng tâm tứ diện ABCD thì:

�x  xB  xC  xD y A  yB  yC  yD z A  zB  zC  zD

K  �A

;

;

4

4

4uuu

r

uuu

r

k EA  k EB

 Nếu E chia đoạn AB theo tỉ số

thì:

.�x  kxB y A  kyB z A  kzB �

E  �A

;

;

.1 k

1 k �

� 1 k

B- HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP

1. Khởi động

Trả lời Đúng hoặc Sai đối với các mệnh đề được cho bởi bảng sau:

Trước khiCác mệnh đềhọc

Tích của một số thực với một vectơ tùy ý luôn

thu

r r được kết quả là một số thực.

u , v cùng phương khi và chỉ khi tồn tại một số

r

r

m sao cho u  mv.r

Trong không gian Oxyz , cho vectơ a khi đóln tồn tại vơ số bộ ba số  a1;a 2 ; a3  sao

r

r

r

r

aa

ia

ja

k

1

2

3 .

cho:

A x ;y ;z ,B x ;y ;z ,

Cho  A A A   B B B  khi đó:

uuu

r

AB   x A  xB ; y A  yB ; z A  z B  .

2. Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bàiuuuu

r r r

r

Oxyz

,

OMij2

k

.

Ví dụ 1:Trong khơng gian

cho vectơTìm tọa độ điểm M .

Hướng dẫn:Sau khi học7uuuu

r

Oxyz

OM

.

Trong hệ tọa độ

tọa độ của điểm M chính là tọa độ của vectơ

uuuu

r r r

r

OM  i  j  2k � M   1; 1;2  .

Ta có:

r r r r

r r r

Oxyz

,

v

Ví dụ 2: Trong khơng gian

cho hai vectơ u  i  2k và  i  j  k . Tính:

ur

r r r

r r

r r

m2

u5

vj

.

nu2

v

 j.

a)

b)Hướng dẫn:

r

r

r

u   1;0; 2  , v   1; 1;1 , j   0;1;0 

a) Ta có:

nên ta tính được:

ur

r r r

m  2u  5v  j   3; 6;1 .

r

r

r

u1;0;2

,

v1;1;1

,

j   0;1;0  nênta tính được:

b)Ta có:

r r

r r

n  u  2v  j   1;3; 4  .

Ví dụ 3: Trong khơng gian Oxyz , cho tứ giác ABCD có A  1;1;4  , B  2;4;6  ,C  0;0;3 và D  3; 7;1 . Tìm tọa độ giao điểm hai đường chéo của tứ giác

ABCD.

Hướng dẫn:

Gọi I  a; b; c  là giao điểm hai đường chéo của tứ giác ABCD.a  1   k1

a  1  k1

b  1   k1 � �

b  1  k1 .uuur

uurc  4   k1 �

c  4  k1Ta có AI và AC cùng phương nên �

a  2  2 k 2 �

a  2  2 k2b  4  4k2 � �

b  4  4k2 .uuur

uur

c  6  3k2

c  6  3k2Tương tự ta có BI và BC cùng phương nên �

2  2k2  1  k1

4  4k2  1  k1 � k2  1, k1  1 � I  0;0;3  .

6  3k2  4  k1

Từ đó ta có hệ �

3. Học sinh tự làm các bài tập sau trên lớp

a. Bài tập tự luận

Bài tự luyện số 1: Trong không gian Oxyz, cho tam giác ABC với8A  1;0;0  , B  0;0;1 và C  2;1;1 . Tính:

a) Trọng tâm tam giác ABC.

b) Tìm tọa độ điểm M là trung điểm của đoạn BC.

Bài tự luyện số 2: Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A  1;1;1 , B  2;1;0  ,

uuur

uuur uuur r

C  3; 2;2  . Tìm điểm M thỏa mãn MA  2MB  3MC  0.

r

a   m  2; n  5;0 

Bài tự luyện số 3: Trong không gian Oxyz, cho hai vectơr

r

r

b   m; n  6;0  . Tìm tất cả các cặp giá trị  m; n  để a và b cùng phương.

b. Bài tập trắc nghiệmr r r

r

Oxyz

,

uk2

i

.

u

Câu 1: Trong không gian

cho vectơ

Tọa độ của vectơ là:A: 0;1;2 B: 2;1;0  2;0;1

 0;2;1

C: uuuu

D:

r r r uuur

r r

Oxyz

,

OM3

ij

,

ON2

j  k.

Câu 2: Trong không gian

cho hai vectơ

uuuu

r

MN

Tọa độ của

là:

A: 3;3;1B: 3;1;1C: 3;3;1D: 3;1;1r

r

r r r

u   1;2; 1

Oxyz

,

v2

u

 j  k.

Câu 3: Trong không gian

cho hai vectơMệnh đề nào dưới đây đúng?

r r r r

r r r

r

v2

i5

j3

k

.

v2

i3

j2

k

.

A:

B:

r r r r

r r r

r

v3

i3

jk

.

vi5

j2

k

.

C:

D: r

u   2  x; y  1;3

Câu 4: Trong không gian Oxyz , cho hai vectơr

r

r

v   1  y; 1  x; z  . Biết v  2u, giá trị của x, y, z lần lượt là:

A: 1;1;6.B: 1;1;6.

C: 1;2;3.

D: 2;1; 3.

A 1;2;5  , B  3;6;1 .

Câu 5:Trong không gian Oxyz , cho hai điểm 

Tọa độ trung

điểm M của đoạn thẳng AB là:M 2;4;3 .

M 2; 4;3 .

A: 

B: 

C- BÀI TẬP VỀ NHÀC:M  2;4;3 .D:M  2;4; 3 .91. Bài tập tự luậnr

r

r

a   2;1;3 , b   3;1;4  , c   3; 3; 1 .Bài tập 1: Cho các vectơ

Tìm tọa độ

r

r

r r

x2

a3

b

 c.

của vectơ

r

r

r

a   1; 2;3 , b   2; 2; 1 , c   4; 0; 4  .

Bài tập 2: Cho vectơ

Tìm toạ độ của

u

r

r r r u

r r

y

2

abc3

y

 0.

vectơ sao cho

Bài tập 3: Cho ba điểm A  1;1;1 , B  5;1; 2  , C  7;9;1 là đỉnh của tam giácABC.

a) Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.

uuuu

r

uuu

r

uuu

r

uuuu

r

AM3

AB2

CB4

OM

.

M

b) Tìm tọa độ điểm

thỏa mãn điều kiện

2. Bài tập trắc nghiệmr

r r

r

Oxyz

,

u2

i3

j2

k

. Tọa

Câu 1: Trong không gian với hệ tọa độ

cho vectơ

r

u

độ của vectơ là:A:  2;3;2  .

B:  2;3; 2  .

C:  2; 3;2  . r r D:r  3; 2;2  .

Câu 2:Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho vectơ u  2i  k . Tọa độ của

r

vectơ u là:

A:  0;1;2  . 2;1;0  .

 2;0;1 .

 0;2;1 .

B:

C:

D:

r

a  3; 5; 6 

Câu 3:Cho vectơ

có toạ độ điểm đầu là  0; 6; 2  . Toạ độ điểm cuối

r

a

của vectơ là:

A:  3;2;8  . 4;1;6  .

 5;2;3 .

B:  3;1;8 r.

r rC: r r

r

r r D:

r r

r

a

6

i8

j4

k

,b4

j2

k

,ci4

j2

k

, vectơ

Câu 4:Trong các vectơ sau

r

nào cùng phương với vectơ x có điểm đầu là A  1; 1;3 và điểm cuối làB  2;3;5  .r

a

A:r

c

B:r

b

C:D: A,B đều đúng.10Câu 5:Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho các điểmA  1; 2; 1 ,B  2;1; 3 và C  3; 0;1 . Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC.

Tọa độ của điểm G là:

A:  3; 0;1 .

B:  6;3; 3 .

D- ĐÁP SỐ VÀ HƯỚNG DẪNC:  1; 0; 3 .D:  3;1; 1 .1. Bài tập trên lớp

Bài tự luyện số 1:

a) Gọi G  x, y, z  là trọng tâm tam giác ABC.

�x  xB  xC y A  y B  yC z A  z B  zC

G   x; y; z   � A

;

;

3

3

3Ta có:1 2�

� �

1

;

.

� � 3; 3 ���b) Do M là trung điểm của BC nên:

y  yC z B  zC

�x  x

M �B C ; B

;

2

2

� 2� �1 �

1; ;1�

.

� �

� �2 �Bài tự luyện số 2:

Gọi điểm M  x; y; z  , ta tính được

uuur uuur uuur

MA  2 MB  3MC   14  6 x; 3  6 y;7  6 z  .

uuur

uuur uuur r

�7 1 7 �

7

1

7

M � ; ; �

.

MA  2MB  3MC  0 � x  ; y   ; z 

3

2

6

3

2

6hay

Bài tự luyện số 3:m  2  km

n  5  k  n  6 .r

r0  k .0

Hai vectơ a và b cùng phương khi và chỉ khi �

Vì m, n nguyên âm nên m �0, ta xét các trường hợp sau:

r r

b

n

6

TH1:

để hai vectơ cùng phương thì  0 � m  0 (loại).

r r

a

n

5

TH2:

để hai vectơ cùng phương thì  0 � m  2 (thỏa mãn).

m2

mTH3: n �6 và n �5, ta có n  5 n  6 biến đổi được 2n  m  12.11Với m, n nguyên âm nên 0  2n  12 � 0  n  6.

Vì thế ta tìm được n � 5; 4; 3; 2; 1 .

Bài tập trắc nghiệm

Câu

Đáp án

2.Bài tập về nhà1

C2

C3

A4

Ar

r

r

a   2;1;3 , b   3;1;4  , c   3; 3; 15

CBài tập 1: Ta có:

nên ta tính được

r

r r r

x  2a  3b  c   8; 4; 7  .

r

r

r

a   1; 2; 3 , b   2; 2; 1 , c   4; 0; 4  .

Bài tập 2: Ta có:

r r r

u

r

r r r u

r r

2

abc0

;

6

;

9

y

  a;b;c  .

2

abc3

y0

Mặt khác:

với

và ta gọi

3a  0

a0

6  3b  0 � �

b  2 .9  3c  0

c  3Ta có hệ phương trình: �

u

r

y   0; 2; 3 .

Vậy:

Bài tập 3:

a) Ta có: A  1;1;1 , B  5;1; 2  , C  7;9;1 thì trọng tâm G có tọa độ là:

�x  xB  xC y A  y B  yC z A  z B  zC

G  �A

;

;

3

3

3

13 11 �

��.

� � ; ;0 �

� �3 2 �b) Gọi M  a;b;c  là tọa độ điểm M cần tìm.

uuuu

r

uuu

r

uuu

r

AMa1;

b1;

c1

,

AB4;0;3

,

CB

  2; 8; 3  và

Ta có:

uuuu

r

OM   a; b;c  .

uuuu

r

uuu

r

uuu

r

uuuu

r

AM3

AB2

CB4

OM

Mà:

hay ta có hệ phương trình:12� 17

a3

a  1  12  4  4a� 17

�17 17 2 �

b  1  16  4b

��

b

�M � ;

; �

.3

3

3

3

c  1  9  6  4c� 2

c� 3Bài tập trắc nghiệm

Câu

Đáp án1

B2

C3

B4

A5

D131.2. Kế hoạch bài học: TÍCH VƠ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ ỨNG

DỤNG

A- LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

1. Biểu thức tọa độ của tích vơ hướngr

a   a1; a2 ; a3 

Oxyz

,

Định lý:Trong khơng gian

tích vô hướng của hai vectơr

rr

b   b1; b2 ; b3 

a

được xác định bởi công thức: .b  a1b1  a2b2  a3b3

2. Ứng dụngr

r

a  a12  a22  a32 .

aa

;

a

;

a

1

2

3

• Độ dài của một vectơ. Cho vectơ

Khi đó:

• Khoảng cách giữa hai điểm. Cho hai điểmA  xA ; y A; z A B  xB ; y B ; z B  .uuu

r

Khi đó khoảng cách giữa hai điểm A và B chính là độ dài của vectơ AB.

uuu

r

2

2

2

AB  AB   xB  x A    y B  y A    z B  z A  .

Do đó ta có:

r

a   a1; a2 ; a3 • Góc giữa hai vectơ. Nếu là góc giữa hai vectơrr

a.b

cos   r r .

r

r

r

r

a.b

b   b1; b2 ; b3  với a và b khác 0 thì

Do đó:

r r

a1b1  a2b2  a3b3

cos   cos a, b 

.

2

2

2

2

2

2

a1  a2  a3 . b1  b2  b3

r r

Từ đó suy ra: a  b � a1b1  a2b2  a3b3  0.

3. Hình chiếu của điểm lên trục tọa độ và mặt phẳng tọa độ

• Trong khơng gian Oxyz, cho điểm M  x; y; z  , khi đó: + Hình chiếu của M trên ba trục Ox, Oy, Oz lần lượt là: M1  x;0;0  , M 2  0; y;0 

và M 3  0;0; z  .

+ Hình chiếu của M lên ba mặt phẳng (Oxy ), (Oyz ), (Ozx) lần lượt là:

M 4  x; y;0  , M 5  0; y; z  , M 6  x;0; z  .B- HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP141. Khởi động

Trả lời Đúng hoặc Sai đối với các mệnh đề được cho bởi bảng sau:

Trước khi

họcCác mệnh đề

Trong không gian Oxyz, cho hai điểm

A  x A ; y A ; z A  và B  xB ; y B ; z B  .

Khi đó:

uuu

r

2

2

2

AB  AB   xB  x A    y B  y A    z B  z A  .Sau khi

họcTích vơ hướng của hai vectơ tùy ý ln thu được

kết quả là một số dương.r

r

ukv

, k ��.

Hai vectơ vuông góc khi và chỉ khi

o

Góc giữa hai vectơ ln nhỏ hơn 90 .2. Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài

r

r

r

a3;0;1

,

b1;1;2

,

c

  2;1;  1 .

Oxyz

,

Ví dụ 1: Với hệ tọa độ

cho

Hãy tínhr r r

a. b  c vàr r

ab.Hướng dẫn:

r

r

r

a3;0;1

,

b1;1;2

,

c

  2;1;  1 .

Ta có:

r r r rr rr

� a. b  c  a.b  a.c  �

3.1  0. 1  1. 2  �

3.2  0.1  1. 1 �� �� 6.

r r

a

 b   3  1; 0  1; 1  2    4; 1;  1 .

Lại có:

r r

a  b  16  1  1  18  3 2.

Nên:

r

r

Oxyz

,

a

b

Ví dụ 2: Trong hệ tọa độ

tính góc giữa hai vectơ và trong cáctrường hợp sau:

r

r

a   2; 3; 1 , b   6; 4; 2  .

a)

Hướng dẫn:r

r

a   3; 2; 2  , b   5; 1; 0  .

b)15rr

r r

a.b

2

1

cos a, b  r r 

 .

4  9  1. 36  16  4 14

a.b a) Ta có:r r

1

a, b  arccos .

14

Vậy:

rr

r r

a.b

1

1

cos a, b  r r 

 .

2. 2 2

a .b  b) Ta có:Vậy:r r

a, b  120o. A 1;2;3

B 5;4; 3 .

Ví dụ 3: Trong không gian Oxyz, cho hai điểm 

và 

Gọi M

là điểm thuộc đoạn AB và H , I , K lần lượt là hình chiếu vng góc của M trên

ba mặt phẳng (Oxy ), (Oyz ), (Ozx). Tìm giá trị nhỏ nhất của MH  MI  MK .

Hướng dẫn:

GọiM  x; y; z thuộc đoạn AB.�x  1  4k

�x  4k  1

�y  2  2k � �y  2k  2 .

uuuu

r

uuur

�z  3  6k �z  6k  3Vì AM và AB cùng phương nên �

H là hình chiếu của M trên  Oxy  nên H  4k  1;2k  2;0  � MH  3  6k .

I là hình chiếu của M trên  Oyz  nên I  0;2k  2; 6k  3 � MI  4k  1 .

K là hình chiếu của M trên  Ozx  nên I  4k  1;0; 6k  3 � MK  2k  2 .

Từ đó: MH  MI  MK �3  6k  4k  1  2k  2  6.

3. Học sinh tự làm các bài tập sau trên lớp

a. Bài tập tự luậnA 1; 2; 1 và

Bài tự luyện số 1: Trong hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm 

B  1; 1; 2  .

uuu

r uuu

r

a) Tính OA.OB.b) Tínhuuu

r uuu

r

OA, OB .Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×