Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.1: Vai trò của HĐNK Toán học.

Bảng 3.1: Vai trò của HĐNK Toán học.

Tải bản đầy đủ - 0trang

70

luyện các kĩ năng cho HS mà còn giúp HS lĩnh hội tri thức một cách chủ

động, tích cực.71

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Trong thời gian TNSP và qua theo dõi quá trình diễn ra HĐNK của HS,

trao đổi với HS, GV và lãnh đạo nhà trường, chúng tôi đánh giá về hiệu quả

của đợt học ngoại khóa như sau:

Nội dung ngoại khóa như đã lựa chọn là phù hợp với trình độ nhận thức

của HS, đáp ứng được yêu cầu đã đề ra là nhằm phát huy tính tích cực nhận

thức của HS. Khi tổ chức HĐNK, HS đã được mở rộng một số kiến thức toán

THCS, HS biết vận dụng kiến thức để giải một số dạng bài tập thông thường

và nâng cao, kích thích hứng thú, phát huy được tính tích cực nhận thức của

HS, thể hiện được vai trò quan trọng của HĐNK trong dạy học Tốn.

TNSP đã giúp cho người thực hiện đề tài, những GV cộng tác thực

nghiệm rút ra bài học kinh nghiệm và hiểu rõ hơn về phương pháp, kỹ năng tổ

chức HĐNK Toán cho HS. Kết quả TNSP chứng tỏ đề tài khóa luận có tính

khả thi cao, phù hợp với đặc điểm nhận thức của HS tại các trường THCS.

Qua quá trình thử nghiệm sư phạm, chúng tôi đã lưu lại một số thành

quả để sau này làm tài liệu sử dụng vào q trình cơng tác của bản thân, cũng

có thể làm tài liệu tham khảo cho các thầy cô, các em HS.72

KẾT LUẬN

Khóa luận đạt được một số kết quả ban đầu sau:

1. Làm rõ cơ sở lý luận của đề tài và thực trạng việc dạy học Toán ở

trường THCS.

2. Làm rõ vai trò của HĐNK trong dạy học Tốn: Việc tổ chức các

HĐNK cho HS có vị trí, vai trò rất quan trọng trong việc dạy và học tốn cấp

THCS, nhất là ở các lớp cuối cấp. Nó không chỉ giúp HS củng cố vững chắc

các kiến thức cơ bản mà còn giúp HS được rèn luyện kỹ năng, phát huy tính

độc lập sáng tạo, rèn luyện tư duy lơgic và phát triển những đức tính cần thiết

của người lao động, tạo điều kiện cho các em học tiếp ở bậc cao hơn.

3. Làm rõ những nguyên tắc, định hướng để thiết kế các HĐNK, trên cơ

sở đó thiết kế một số chủ đề ngoại khóa và đề xuất các biện pháp sư phạm để

khai thác, phát huy hiệu quả của các chủ đề này trong dạy học Tốn.

4. Bước đầu tổ chức thành cơng HĐNK. Kết quả thu được qua TNSP

chứng tỏ cho tính khả thi và góp phần nâng cao chất lượng dạy và học mơn

Tốn ở trường THCS.73

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Đào Thị Vân Anh (2007), “Hoạt động ngoại khóa và vấn đề đánh giá đạo

đức của học sinh”, Kỷ yếu Hội thảo “Hiệu quả của hoạt động ngoại khóa đối

với việc nâng cao chất lượng dạy - học trong nhà trường Trung học cơ sở”.

[2]. Phan Đức Chính (2011), Tốn 7 - tập 1, NXB Giáo dục.

[3]. Phan Đức Chính (2011), Tốn 9 - tập 1, NXB Giáo dục.

[4]. Phan Đức Chính, Tơn Thân, Nguyễn Huy Đoan, Phạm Gia Đức, Trương

Công Thành, Nguyễn Duy Thuận (2014), Toán 9 - tập 2, NXB Giáo dục.

[5]. Lê Tiến Hùng, Hà Nhật Thăng (1995), Tổ chức hoạt động giáo dục, NXB

Giáo dục.

[6]. Nguyễn Bá Kim (2004), Phương pháp dạy học mơn tốn, NXB Đại học

Sư phạm.

[7]. Ngơ Thúc Lanh (2004), Các danh nhân toán học, NXB Khoa học và kĩ

thuật Hà Nội.

[8]. Thái Duy Tuyên (2001), Giáo dục học hiện đại, NXB Đại học quốc gia

Hà Nội.

[9]. Trần Thị Tuyết Oanh, Phạm Khắc Chương, Phạm Viết Vượng, Nguyễn

Văn Diện, Lê Tràng Định (2000), Giáo trình Giáo dục học - tập 2, NXB Đại

học Sư phạm.

[10]. Hồ Chí Minh (1962), Bàn về giáo dục, NXB Giáo dục.

[11]. Chính phủ (2001), Chiến lược phát triển Giáo dục 2001-2010, NXB

Giáo dục.

[12]. A.V.Petrovski (1982), Tâm lí học lứa tuổi và tâm lí học sư phạm - tập 2,

NXB Giáo dục.

[13]. Savier Rogiers (1982), Khoa sư phạm tích hợp, NXB Giáo dục.74

Phụ lục 1:

PHIẾU TRAO ĐỔI Ý KIẾN VỚI GIÁO VIÊN

Họ và tên:……………………………………………………………..

Hiện là giáo viên trường:……………………………………………..

Năm vào ngành:……………………………………………………....

Đồng chí hãy đánh dấu (x) vào những lựa chọn của mình:

1. Để nâng cao chất lượng dạy học Tốn ở trường THCS, ngồi hình thức

lớp - bài, đồng chí còn sử dụng hình thức nào sau đây?

Phụ đạo trên lớp

Dạy học ngoại khóa

Cả hai hình thức trên

2. Trường đồng chí có thường xun tổ chức các hoạt động ngoại khóa

cho các mơn học khơng?Khơng

2.1. Nếu “có” thì trường đồng chí tổ chức bằng hình thức nào dưới đây?

Hội thi

Dạ hội

Tham quan

Thảo luận

Hình thức khác: Đó là:……………………………………….............

2.2. Nếu “khơng” thì những ngun nhân cơ bản là gì?

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

3. Đồng chí có được học hoặc tập huấn về kỹ năng tổ chức các hoạt động

ngoại khóa khơng?Khơng75

4. Theo đồng chí, dạy học ngoại khóa có nên đưa vào chương trình dạy

học bắt buộc khơng (khơng giới hạn về thời gian)?Khơng

5. Đồng chí đánh giá tầm quan trọng của việc dạy học ngoại khóa đối với

mơn Tốn theo mức độ nào sau đây?

Quan trọng

Bình thường

Khơng cần thiết

6. Theo đồng chí thì hoạt động ngoại khóa Tốn đóng góp gì cho hoạt

động nhận thức của học sinh?

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

Xin trân trọng cảm ơn ý kiến của các thầy, cô!76

Phụ lục 2:

PHIẾU TRAO ĐỔI Ý KIẾN VỚI HỌC SINH

Để phục vụ cho việc nghiên cứu về hoạt động ngoại khóa nói chung,

ngoại khóa Tốn học nói riêng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

cho học sinh THCS, các em vui lòng cho biết ý kiến về các vấn đề sau.

Các em hãy đánh dấu (x) vào những lựa chọn của mình:

1. Các em thường được các Thầy, Cơ dùng những hình thức nào để nâng

cao chất lượng dạy học mơn Tốn?

Bồi dưỡng, phụ đạo kiến thức trên lớp

Hướng dẫn tự học ở nhà

Tổ chức các hoạt động ngoại khóa

Hình thức khác: Đó là …………………………………………….

2. Các em có được thường xun tham gia các hoạt động ngoại khóa

khơng?Khơng

2.1. Nếu “có” thì các thầy, cơ tổ chức bằng những hình thức nào dưới

đây?

Hội thi

Dạ hội

Tham quan

Thảo luận

Hình thức khác: Đó là:……………………………………………

2.2. Nếu “khơng” thì những lý do cơ bản là gì?

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

3. Theo các em thì hoạt động ngoại khóa Tốn đóng góp gì cho q

trình lĩnh hội tri thức và rèn luyện các kỹ năng, thái độ của bản thân?

Củng cố và mở rộng kiến thức cơ bản77

Rèn luyện các kỹ năng: (kỹ năng tổ chức, kỹ năng hoạt động nhóm,

kỹ năng giao tiếp, ứng xử…)

Kích thích hứng thú học tập và tính tích cực, tự lực nhận thức.

Ý kiến khác: ………………………………………………………

4. Các em đánh giá tầm quan trọng của hoạt động ngoại khóa đối với

mơn Tốn theo mức độ nào dưới đây?

Rất quan trọng

Quan trọng

Ít quan trọng

Khơng quan trọng

5. Theo các em thì hoạt động ngoại khóa có nên đưa vào chương trình

bắt buộc cho mơn Tốn khơng?Khơng

Khơng nhất thiết

Xin trân trọng cảm ơn ý kiến của các em!78

Hình ảnh hoạt động ngoại khóa:79iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.1: Vai trò của HĐNK Toán học.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×