Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
7 Các trường hợp đặt tải trên khung

7 Các trường hợp đặt tải trên khung

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: ThS Nguyễn Đình Phi27.BAO=∑(COMBO 1+2+3+……+ COMBO 26).- Dùng phần mềm Sap2000 giải

từng trường hợp tải trọng, sau đó tổ hợp tìm biểu đồ bao. Ta chọn các giá trị Momem

và tại các mặt cắt gối và nhịp để tính cốt thép cho cho từng tiết diện.Tĩnh tải chất đầy (TT)ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: ThS Nguyễn Đình PhiHoạt tải cách tầng chẵn (HT1)ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: ThS Nguyễn Đình PhiHoạt tải cách tầng lẻ (HT2)ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: ThS Nguyễn Đình PhiHoạt tải cách nhịp 1 (HT3)ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: ThS Nguyễn Đình PhiHoạt tải cách nhịp 2 (HT4)ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: ThS Nguyễn Đình PhiHoạt tải liền nhịp 1(HT5)ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: ThS Nguyễn Đình PhiHoạt tải liền nhịp 2 (HT6)ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: ThS Nguyễn Đình PhiHoạt tải liền nhịp 3(HT7)ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: ThS Nguyễn Đình PhiGió tráiĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: ThS Nguyễn Đình PhiGió phảiĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: ThS Nguyễn Đình PhiBIỂU ĐỒ BAO MOMEN (kNm)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

7 Các trường hợp đặt tải trên khung

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×