Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 3: Mô hình hóa yêu cầu &Thiết kế phần mềm

Chương 3: Mô hình hóa yêu cầu &Thiết kế phần mềm

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án quản lý bán hàngQuản lý nhân viênQuản Lý

Bán HàngThơng tin khách

hàngThơng tin hàng

hóaHóa đơn3.2.Thiết kế kiểu dữ liệu3.3. Sơ đồ lý luậnNhân viên

Nhóm 14 – Thầy N.X.Nhựt14Đồ án quản lý bán hàngThơng tin

nhân viên

Thêm nhân

viên mới

Xóa nhân

viên

Sửa thơng

tin nhân viên3.4.Mơ tả chi tiếtMơ tả thơng tin nhân viênNhóm 14 – Thầy N.X.Nhựt15Đồ án quản lý bán hàngChương 4 Cài đặt thử nghiệm

1. Cài đặtDanh sách tình trạng cài đặt các chức năngNhóm 14 – Thầy N.X.Nhựt16Đồ án quản lý bán hàngSttChức năngMức độ

hồn

thành

100%Ý nghĩa1Đăng nhập2Thêm, xóa, sửa thơng tin nhân %

viênQuản lý nhân viên3Thêm, xóa, sửa thơng tin hàng %

hóaQuản lý hàng hóa

trong kho4Thêm, xóa, sửa thơng tin %

khách hàngQuản lý thơng tin

khách hàng5Hóa đơnQuản lý số lượng hàng

hóa%Chỉ cho phép quản lý

mới có thể sử dụng

phần mềm2. Liên kết giữa các bảng dữ liệuNhóm 14 – Thầy N.X.Nhựt17Đồ án quản lý bán hàngSơ đồ liên kết các table SQLKẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢCNhóm 14 – Thầy N.X.Nhựt18Đồ án quản lý bán hàngGiao diện đăng nhập3.Một số test case chạy thử nghiệm:Nhóm 14 – Thầy N.X.Nhựt19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 3: Mô hình hóa yêu cầu &Thiết kế phần mềm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×