Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phân tích hoạt động kinh doanhGVHD: PGS., TS. Bùi

Văn Trịnha)Xác định số gốc để so sánh phụ thuộc các mục đích cụ thể của phân

tích. Chỉ tiêu số gốc để so sánh bao gồm: số kế hoạch, định mức, dự tốn

kỳ trước. Tùy theo mục đích (tiêu chuẩn) so sánh mà lựa chọn số gốc so

sánh:

+ Nếu số gốc là số kỳ trước: tiêu chuẩn so sánh này có tác dụng

đánh giá mức biến động, khuynh hướng hoạt động của chỉ tiêu phân tích

qua hai hay nhiều kỳ.

+ Nếu số gốc là số kế hoạch: Tiêu chuẩn so sánh này có tác dụng

đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu đặt ra.

+ Số gốc là số trung bình ngành: Tiêu chuẩn so sánh này thường

sử dụng khi đánh giá kết quả của doanh nghiệp so với mức trung bình

tiên tiến của các doanh nghiệp có cùng quy mơ trong cùng ngành.

b) Xác định điều kiện so sánh: Các chỉ tiêu kinh tế phải đáp ứng

các yêu cầu sau:

+ Phải phản ánh cùng một nội dung kinh tế.

+ Phải có cùng một phương pháp tính tốn.

+ Phải có cùng một đơn vị tính.

c) Xác định kỷ thuật so sánh:

+ So sánh bằng số tuyệt đối: Là hiệu số giữa trị số kỳ phân tích và

trị số kỳ gốc của chỉ tiêu kinh tế. Việc so sánh này cho thấy sự biến động

về khối lượng, quy mơ của chỉ tiêu phân tích.

+ So sánh bằng số tương đối: Là thương số giữa trị số kỳ phân

tích và trị số kỳ gốc của chỉ tiêu kinh tế. Việc so sánh này biểu hiện kết

cấu, mối quan hệ, tốc độ phát triển… của chỉ tiêu phân tích .

+ So sánh bằng số bình qn: Số bình qn có thể biểu thị dưới

dạng số tuyệt đối(năng suất lao động bình quân, tiền lương bình quân….)SVTH: Nhóm 4Trang 10Phân tích hoạt động kinh doanhGVHD: PGS., TS. Bùi

Văn Trịnhhoặc dưới dạng số tương đối(tỷ suất lợi nhuận bình qn, tỷ suất chi phí

bình qn…). So sánh bằng số bình quân nhằm phản ánh đặc điểm

chung của một đơn vị, một bộ phận hay một tổng thể chung có cùng một

tính chất.

Sử dụng phương pháp thay thế liên hồn: để xác định chính xác

mức độ ảnh hưởng của các nhân tố làm ảnh hưởng đến tình hình lợi

nhuận của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang, đồng

thời đề xuất các biện pháp cụ thể giúp Công ty nâng cao lợi nhuận.

Phương pháp thay thế liên hồn là phương pháp mà ở đó các nhân

tố lần lượt được thay thế theo một trình tự nhất định để xác định chính

xác mức độ ảnh hưởng của chúng đến các chỉ tiêu cần phân tích (đối

tượng phân tích) bằng cách xác định các nhân tố khác trong mỗi lần thay

thế. [3, 20].

Quá trình thực hiện phương pháp thay thế liên hoàn gồm các bước sau:

* Bước 1: Xác định đối tượng phân tích

Gọi Q là chỉ tiêu phân tích.

Gọi a, b, c là trình tự các nhân tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu phân tích.

Thế hiện bằng phương trình: Q = a x b x c

Đặt Q1: chỉ tiêu thực hiện, Q1 = a1 x b1 x c1

Q0: chỉ tiêu kế hoạch,Q0 = a0 x b0 x c0=> Đối tượng phân tích ∆Q = Q 1 – Q0 mức chệnh lệch giữa chỉ

tiêu thực hiện so với kế hoạch.

∆Q = Q1 – Q0 = a1 x b1 x c1 - a0 x b0 x c0

* Bước 2: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng

Thực hiện phương pháp thay thể liên hoàn:

-Thay thể bước l (cho nhân tố a):

a0 x b0 x c0 được thay thể bằng a1 x b0 x c0

SVTH: Nhóm 4Trang 11Phân tích hoạt động kinh doanhGVHD: PGS., TS. Bùi

Văn Trịnh=> Mức độ ảnh hưởng của nhân tố “a” sẽ là:

∆a = a1 x b0 x c0 – a0 x b0 x c0

-Thay thể buớc 2 (cho nhân tố b):

a1 x b0 x c0 được thay thế bằng a1 x b1 x c0

=> Mức độ ảnh hưởng của nhân tố “b” sẽ là:

∆b = a1 x b1 x c0 – a1 x b0 x c0-Thay thế bước 3 (cho nhân tố c):

a1 x b1 x c0 được thay thể bằng a1 x b1 x c1

=> Mức độ ảnh hưởng của nhân tố “c” sẽ là:

∆c = a1 x b1 xc1 – a1 x b1 x c0

Vậy tổng hợp mức độ ảnh hưởng của các nhân tố, ta có:

∆Q = ∆a + ∆b +∆c

= (a1 x b0 x c0 – a0 x b0 x c0) + (a1 x b1 x c0 – a1 x b0 x c0 ) + (a1 x b1

xc1 – a1 x b1 x c0)

= a1 x b1 x c1 –a0 x b0 x c0=> ∆Q: Đối tượng phân tích

1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU

1.4.1 Phạm vi khơng gian

Đề tài phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình lợi nhuận

của Cơng ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang được thực hiện

tại CTCP xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang.

1.4.2 Phạm vi thời gian

Đề tài sử dụng số liệu về kết quả hoạt động kinh doanh của Công

ty trong 2 năm 2016 và 2017

Đề tài được thực hiện trong khoảng thời gian từ 25/8/2018 đến

05/9/2018.SVTH: Nhóm 4Trang 12Phân tích hoạt động kinh doanhGVHD: PGS., TS. Bùi

Văn Trịnh1.5 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

Đối tượng nghiên cứu là tình hình lợi nhuận, các nhân tố ảnh hưởng

đến tình hình lợi nhuận của Cơng ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An

Giang năm 2016 - 2017.

Tổng kết chương 1: Nhóm chọn đề tài “Phân tích các nhân tố ảnh

hưởng đến lợi nhuận của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản

An Giang”. Để thực hiện đề tài này, nhóm đã sử dụng số liệu thứ cấp về

kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An

Giang năm 2016 - 2017. Đồng thời, nhóm dùng hai phương pháp phân

tích chính là phương pháp so sánh và phương pháp thay thế liên hồn để

phân tích tình hình lợi nhuận nhằm tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến lợi

nhuận, từ đó đề xuất những giải pháp thích hợp góp phần gia tăng lợi

nhuận của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang.SVTH: Nhóm 4Trang 13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×