Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phân tích hoạt động kinh doanhGVHD: PGS., TS. Bùi

Văn Trịnh190,997 triệu đồng làm cho lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch

vụ cũng giảm 60,22% so với năm 2016.

Từ đó ta thấy doanh thu của Cơng ty đang có xu hướng đi xuống kéo

theo lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh giảm xuống. Nhìn

chung hoạt dộng kinh doanh của Công ty năm 2016-2017 hoạt động

không hiệu quả. Cơng ty cần phải có giải pháp đẩy mạnh doanh thu hạn

chế các khoản đầu tư khơng có lợi nhuận nhầm giảm tối đa tổn thất cho

công ty trong giai đoạn hiện nay.

6.2 KIẾN NGHỊ

Đối với cấp lãnh đạo công ty:Mở rộng mạng lưới và đào tạo nhân viên để nâng cao năng lực.

Tung ra các sản phẩm mới, thâm nhập vào các ngành hàng mới để đáp

ứng nhu cầu tiêu dùng đang ngày càng thay đổi.

Đưa ra nhiều chiến lược kinh doanh mới có hiệu quả đem lại sự tăng

trưởng cho cơng ty trong những năm tiếp theo.

Đối với nhà nước và cơ quan chức năngNhà nước cần có chính sách giảm lãi suất cho vay đối với những mặt

hàng xuất khẩu để Cơng ty có nguồn vốn mở rộng và đầu tư phát triển

sản phẩm mới;

Nhà nước cần quan tâm đến giá cả của các mặt hàng, tránh lạm phát

hoặc hạn chế lạm phát tăng cao dẫn đến giá cả tăng nhanh. Tạo những

thuận lợi về thủ tục hành chính để doanh nghiệp có thể tiếp cận nhanh

đến các nguồn vốn hỗ trợ, quỹ tín dụng để tăng quy mô và khả năng hoạt

động của Công ty;

Nhà nước nên thường xuyên tổ chức các hội chợ triển lãm ngành thực

phẩm ở trong và ngoài nước để các doanh nghiệp kinh doanh về thực

phẩm có thể tiếp cận thị trường nội địa và đặc biệt là thị trường xuất

khẩu được dễ dàng hơn.

SVTH: Nhóm 4Trang 88Phân tích hoạt động kinh doanhGVHD: PGS., TS. Bùi

Văn TrịnhSVTH: Nhóm 4Trang 89Phân tích hoạt động kinh doanhGVHD: PGS., TS. Bùi

Văn TrịnhTÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Tom Gorman (Trần Thị Thái Hà dịch), 2009 MBA cơ bản. Nhà xuất

bản Lao động – Xã hội.

2. Lê Thị Phương Hiệp. 2006. Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp.

Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.

3. Lê Ngọc Đoan Trang, 2015. Quản Trị Chiến Lược, Giáo trình ĐHCL.

4. Nguyễn Minh Lầu, 2015. Quản Trị Tài Chính, Giáo trình ĐHCL.

5. Nguyễn Quốc Hiệp, 2011. Phân tích báo cáo tài chính AGFish giai

đoạn 2009 – 2011, Khoa KTTM Trường ĐH Hoa Sen.

6. Phạm Thị Minh Trang, 2011, Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh,

Trường Đại Học Đơng Á, Khoa Kế Tốn – Tài Chính.

Website:

Trang chủ Cơng ty CP XNK Thủy sản An Giang agifish.com.vn/

Cổng thông tin trực tuyến về tài chính và chứng khốn

vietstock.vn/SVTH: Nhóm 4Trang 90Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×