Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phân tích hoạt động kinh doanhGVHD: PGS., TS. Bùi

Văn Trịnh2Tài sản dài

hạn548,41122,34371,70417,94(176,707

)46,23IINguồn

vốn2,454,3111002,072,112100(382,199

)1001Nợ phải trả 1,665,41067,861,470,54

070,67(194,870

)512Vốn chủ sở

hữu32,14601,57229,33(187,329

)49788,901Nguồn: Bảng báo cáo tài chính của Cơng ty An Giang Fish 2016 và 2017SVTH: Nhóm 4Trang 52Phân tích hoạt động kinh doanhGVHD: PGS., TS. Bùi

Văn TrịnhQua bảng 4.1 cho thấy, tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty

giảm đáng kể từ 2,454,311 triệu đồng ở năm 2016 xuống còn 2,072,112

triệu đồng ở năm 2017 (giảm 382,199 triệu đồng ở mỗi khoản mục tài

sản và nguồn vốn).

Trong đó, tài sản ngắn hạn năm 2017 giảm 205,492 triệu đồng

tương đương 53,77% so với năm 2016. Các khoản mục làm giảm trong

mục tài sản ngắn hạn chủ yếu là: Tiền và các khoản tương đương tiền;

Các khoản phải thu ngắn hạn; Hàng tồn kho. Tài sản dài hạn năm 2017

cũng giảm 176,707 triệu đồng tương đường với 46,23% so với năm

2016. Các khoản mục làm giảm trong mục tài sản dài hạn chủ yếu là:

Các khoản phải thu dài hạn; Tài sản cố định; Tài sản dở dang dài hạn.

Về nguồn vốn trong năm 2017, VCSH giảm 187,329 triệu đồng

tương đương với 49% so với năm 2016. Khoản mục làm giảm VCSH

của công ty tập trung chủ yếu ở mục LNST chưa phân phối trong kỳ. Nợ

phải trả năm 2017 cũng giảm 194,870 triệu đồng tương đương giảm 51%

so với năm 2016. Khoản mục làm giảm nợ ngắn hạn chủ yếu nằm ở mục

nợ phải trả.

4.1.2 Phân tích kết quả kinh doanh của cơng ty Cổ phần XNK thủy

sản An Giang

Qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công

ty ta sẽ nhận thấy được những chỉ tiêu quan trọng ảnh

hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh từ đề ra được

những chiến lược hợp lý để nâng cao hiệu quả hoạt động

kinh doanh của Công ty.

Bảng 4.2. Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của

Công ty XNK thủy sản An giang năm 2016 - 2017.

ĐVT: Triệu đồng

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch

vụSVTH: Nhóm 4Năm 2016Năm 20173,303,0652,279,611Trang 53Phân tích hoạt động kinh doanhGVHD: PGS., TS. Bùi

Văn Trịnh2. Các khoản giảm trừ doanh thu11,6955,7323. Doanh thu thuần về bán hàng và cung

cấp dịch vụ3,291,3702,273,8784. Giá vốn hàng bán3,066,5602,184,448224,81089,4306. Doanh thu hoạt động tài chính25,99322,8267. Chi phí tài chính86,25271,697Trong đó :Chi phí lãi vay60,064---138,280123,04321,091102,7955,179(185,818)58019313. Chi phí khác1,39454214. Lợi nhuận khác(814)(349)--4,365(186,167)17. Chi phí thuế TNDN hỗn lại1,7801,16218. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh

nghiệp2,585(187,329)Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công

ty mẹ2,585(187,329)19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) (VNÐ)8,278(6,664)5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung

cấp dịch vụ8. Phần lãi/lỗ trong cơng ty liên doanh, liên

kết

9. Chi phí bán hàng

10. Chi phí quản lý doanh nghiệp

11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh

doanh

12. Thu nhập khácPhần lợi nhuận/lỗ từ công ty liên kết liên

doanh

15. Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế

16. Chi phí thuế TNDN hiện hànhLợi ích của cổ đông thiểu số20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)-(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty AGF năm 2016 và năm 2017)Qua bảng 4.2 cho thấy, doanh thu từ hoạt động bán hàng năm 2017

giảm 1.023.454 triệu đồng tương đương giảm 31 % so với năm 2016.SVTH: Nhóm 4Trang 54Phân tích hoạt động kinh doanhGVHD: PGS., TS. Bùi

Văn TrịnhSau khi trừ đi các khoản giảm trừ, doanh thu thuần về bán hàng và cung

cấp dịch vụ của công ty năm 2017 giảm 1.017.492 triệu đồng, tương

đương giảm 31% so với năm 2016. Lợi nhuận gộp của công ty vào năm

2017 giảm mạnh so với năm 2016, cụ thể là giảm 135.380 triệu đồng,

tương đương giảm đến 60,22% so với năm 2017. Nguyên nhân là do

trong năm 2017, doanh thu hoạt động của công ty không tốt kèm theo giá

vốn hàng bán của công ty trong năm quá cao dẫn đến phần lợi nhuận gộp

còn lại rất ít. Trong năm 2017, việc sử dụng các loại chi phí của cơng ty

rất khơng hợp lý, thu rất ít nhưng chi tiêu quá nhiều dẫn đến lợi nhuận

thuần của công ty trong năm này giảm vô cùng mạnh cụ thể là giảm đến

190.997 triệu đồng, tương đương giảm đến 3687,91% so với năm 2016.

Cuối cùng, sau khi trừ đi thuế thu nhập doanh nghiệp, tổng lợi nhuận sau

thuế của công ty năm 2017 giảm 189.914 triệu đồng, tương đương giảm

7346,77% so với năm 2016.

Tóm lại, qua các số liệu phân tích, ta thấy được cơng ty Cổ phần

XNK thủy sản An Giang trong năm 2017 đã có một kỳ kinh doanh

khơng thuận lợi, kết quả thua lỗ được ghi nhận quá lớn khiến công ty

phải đối mặt với việc khó khăn ngày càng chồng chất. Điều này đang

ngày càng thể hiện sự bất ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh

của cơng ty.SVTH: Nhóm 4Trang 55Phân tích hoạt động kinh doanhGVHD: PGS., TS. Bùi

Văn Trịnh4.1.3 Phân tích tình hình lợi nhuận của cơng ty Cổ phần XNK

thủy sản An Giang.

Lợi nhuận của Công ty là chỉ tiêu được đặt lên hàng đầu

trong mọi chiến lược kinh doanh kinh doanh của Cơng ty.

Bảng 4.3 Tình hình lợi nhuận của công ty AGF (2016 -2017)

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu

LN gộp về bán hàng

và cung cấp dịch vụNăm

20162017Chênh lệch

Tuyệt đối

%224,81089,430(135,380)(60,22)LN thuần từ hoạt

động kinh doanh5,179(185,818)(190,997)(3687,91)Tổng lợi nhuận kế

toán trước thuế4,365(186,167)(190,532)(4365,99)Lợi nhuận sau thuế2,585(187,329)(189,914)(7346,77)(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty AGF 2016 - 2017)Dựa vào bảng 4.3 ta thấy lợi nhuận kế toán trước thuế của Công ty

năm 2017 giảm mạnh so với 2016. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

năm 2017 là -186.167 triệu đồng, giảm 190.532 triệu đồng, tương đương

giảm 4365,99% so với năm 2016, làm cho lợi nhuận sau thuế giảm

189.914 triệu đồng, tương đương giảm 7346,77% so với năm 2016.

Nguyên nhân là do lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

của công ty năm 2017 giảm 135.380 triệu đồng, tương đương giảm

60,22% so với năm 2016. Kéo theo lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh

doanh năm 2017 cũng giảm, cụ thể giảm 190.997 triệu đồng tương

đương giảm 3687,91% so với năm 2016.SVTH: Nhóm 4Trang 56Phân tích hoạt động kinh doanhGVHD: PGS., TS. Bùi

Văn TrịnhNăm 2017 doanh thu thuần thực giảm 1.017.492 triệu đồng, tương

đương giảm 31% so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế của công ty năm

2017 giảm 189.914 triệu đồng, tương đương giảm 7346,77% so với năm

2016.

Nguyên nhân là do trong năm 2017, công ty bị mất đi một số thị

trường như thị trường Mỹ vì thuế chống phá giá ở Mỹ quá cao, công ty

đã tìm kiếm thị trường thay thế mới là Trung Quốc, thị trường này có

mức tăng trưởng, song sản lượng xuất chủ yếu là nguyên con nên giá trị

thấp, hiệu quả không cao. Về nguồn nguyên liệu, do ảnh hưởng từ năm

2016 nên diện tích thả ni của AGF giảm, dẫn đến tình trạng thiếu hụt

cá nguyên liệu khi giá cá bắt đầu tăng, cơng ty phải tăng thu mua bên

ngồi nhưng giá xuất khẩu tăng không theo kịp tốc độ tăng giá ngun

liệu. Về nguồn vốn, Cơng ty gặp khó khăn do chính sách tín dụng của

các ngân hàng thắt chặt, nguồn vốn công ty bị thiếu hụt không đủ đáp

ứng cho các vùng nuôi nguyên liệu dẫn đến giá thành nuôi cao, thiếu

nguyên liệu sản xuất, không đủ sản phẩm đáp ứng cho thị trường những

lúc giá xuất khẩu tăng cao, lỡ mất thời cơ.

4.2 PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU LỢI NHUẬN

4.2.1 Suất sinh lợi nhuận của doanh thu (ROS - Return on sale)

* Khái niệm:

Tỷ số này phản ánh quan hệ giữa lợi nhuận và doanh thu, tức là 1

đồng doanh thu thu được tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận.

* Cơng thức:

ROS =SVTH: Nhóm 4Lãi ròng

Doanh thuTrang 57Phân tích hoạt động kinh doanhGVHD: PGS., TS. Bùi

Văn Trịnh* Ý nghĩa:

Tỷ số này cho biết lợi nhuận chiếm bao nhiêu phần trăm trong

doanh thu. Tỷ số này mang giá trị dương nghĩa là Cơng ty kinh doanh có

lãi; tỷ số càng lớn nghĩa là lãi càng lớn. Tỷ số mang giá trị âm nghĩa là

Công ty kinh doanh thua lỗ.

Sau đây là bảng thống kê tỷ suất lợi nhuận ròng trên doanh thu

năm 2016 và năm 2017 của CTCP XNK thủy sản An Giang:

Bảng 4.5 Suất sinh lợi nhuận ròng của doanh thu (2016 – 2017)

ĐVT: Triệu đồng

Khoản mụcNăm

2016Chênh lệch

2017Tuyệt đốiDoanh thu3.303.06

52.279.61 (1.023.454

1

)Lợi nhuận

sau thuế2.585(187.329

)(189.914)ROS (%)0,078(8,218)(8,296)%

(30,985)

(7746,77)

-(Nguồn: Báo cáo KQHĐKD của AGF 2016 -2017)Ta nhận thấy rằng uất sinh lợi nhuận ròng của doanh thu (ROS)

qua 2 năm của cơng ty là rất thấp. ROS năm 2016 là 0,00078 tương

đương 0,078%, điều này cho thấy với mỗi đồng doanh thu Công ty thu

về 0,00078 đồng lợi nhuận. Năm 2017 ROS là -0,08218 tương đương

-8,218%, điều này cho thấy với 1 đồng doanh thu công ty sẽ lỗ 0,08218

đồng.

Từ năm 2016 đến năm 2017 hệ số lãi ròng của cơng ty đã giảm từ

0,078% xuống -8,218% tương đương giảm 8,296%. Nguyên nhân ROS

giảm là do trong năm 2017 mức giảm về lợi nhuận từ hoạt động kinh

doanh và doanh thu của Công ty là rất lớn, cụ thể: lợi nhuận sau thuế

giảm 7746,77% (giảm 189.914 triệu đồng), doanh thu giảm 30,985%

(giảm 1.023.454 triệu đồng).SVTH: Nhóm 4Trang 58Phân tích hoạt động kinh doanhGVHD: PGS., TS. Bùi

Văn Trịnh4.2.2 Suất sinh lời của tài sản (ROA - Return on asset)

* Khái niệm:

Tỷ số này thể hiện một đồng tài sản trong một thời gian nhất định

tạo ra được bao nhiêu lợi nhuận ròng.

* Cơng thức:

Lãi ròngROA =Tổng tài sảnTỷ số này còn chịu ảnh hưởng trực tiếp từ hệ

số lãi ròng (ROS) và số vòng quay tài sản. Mối liên hệ này là:

ROA của tài sản= Hệ số lãi ròng ROS x Số vòng quay TSROA của tài sản Doanh

thuLãi ròng

=x* Ý nghĩa:

Tài sản củaDoanh thu

Tổng tài sản

một Cơng ty được hình thành từvốn vay và VCSH.Cả hai nguồn vốn này được sửdụng để tài trợ cho các hoạt động của Công ty. Hiệu quả của việc chuyển

vốn đầu tư thành lợi nhuận được thể hiện qua ROA. ROA càng cao thì

càng tốt vì Công ty đang kiếm được nhiều tiền hơn trên lượng đầu tư ít

hơn. Tỷ số này càng cao thể hiện sự sắp xếp, phân bổ và quản lý tài sản

hợp lý và hiệu quả.

Sau đây là bảng thống kê tỷ suất lợi nhuận ròng trên tổng tài sản

năm 2016 và năm 2017 của công ty cổ phần XNK thủy sản An Giang:SVTH: Nhóm 4Trang 59Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×