Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

10. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

- Hủy bỏ và đơn phương chấm dứt:

+ Phân biệt hủy bỏ và đơn phương

chấm dứt (trường hợp, hậu quả, …)

+ Nguyên tắc của việc đơn phương

chấm dứt: Vi phạm nội dung cơ bản,

làm xâm hại nghiêm trọng quyền lợi

của bên kia, …BÀI TẬP 4 + 5 + 6

4.Liệt kê các trường hợp hủy bỏ hợp đồng. Đánh

giá quy định của BLDS về các trường hợp đó.

5. Liệt kê các trường hợp đơn phương chấm dứt

hợp đồng do sự vi phạm của bên đối tác. Đánh

giá quy định của BLDS về các trường hợp đó.

6. Liệt kê các trường hợp đơn phương chấm dứt

hợp đồng mà không do sự vi phạm của bên đối

tác. Đánh giá quy định của BLDS về các trường

hợp đó.DANH MỤC BÀI TẬP NHÓM

1. Sưu tầm các trường hợp ngoại lệ của ngun tắc tự do. Tìm các quy

định pháp luật có liên quan đến ngoại lệ đó và đánh giá về tính hợp

lý của ngoại lệ đó.

2. Sưu tầm và phân tích các vụ việc thực tiễn liên quan đến giao dịch vô

hiệu do nhần lẫn, lừa dối, đe dọa, giả tạo và xác lập tại thời điểm

không nhận thức và làm chủ hành vi

3. Liệt kê các hợp đồng phải giao kết bằng văn bản, các hợp đồng phải

công chứng, các hợp đồng phải đăng ký. Đánh giá tính hợp lý.

4.Liệt kê các trường hợp hủy bỏ hợp đồng. Đánh giá quy định của

BLDS về các trường hợp đó.

5. Liệt kê các trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng do sự vi phạm

của bên đối tác. Đánh giá quy định của BLDS về các trường hợp đó.

6. Liệt kê các trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không do

sự vi phạm của bên đối tác. Đánh giá quy định của BLDS về các

trường hợp đó.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×