Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

CÂU HỎI THẢO LUẬN

• Các nguyên tắc xử lý khi các bên

khơng có thỏa thuận về thời hạn

thực hiện hợp đồng?TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM NGHĨA VỤ

• Các trường hợp vi phạm làm phát sinh trách nhiệm

+ Không thực hiện nghĩa vụ

+ Chậm thực hiện nghĩa vụ

+ Chậm tiếp nhận việc thực hiện nghĩa vụ

• Các loại trách nhiệm:

+ Bồi thường thiệt hại,

+ Phạt vi phạm

• Các căn cứ miễn trừ trách nhiệm:

+ Tình thế cấp thiết,

+ Bất khả kháng,

+ Lỗi cố ý của bên có quyền9. HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

- 4 điều kiện có hiệu lực

- Điều kiện về đối tượng của hợp

đồng (Điều 408 BLDS2015)

- Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng.CÂU HỎI THẢO LUẬN- Ý nghĩa của việc đăng ký đối

với hiệu lực của hợp đồng?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×