Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHÂN LOẠI HỢP ĐỒNG

PHÂN LOẠI HỢP ĐỒNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

6. PHÂN LOẠI HỢP ĐỒNG

* Dựa vào mối liên hệ quyền và nghĩa vụ:

+ Hợp đồng song vụ (cả hai bên đều có nghĩa

vụ)

+ Hợp đồng đơn vụ (chỉ một bên có nghĩa

vụ): tặng cho theo quy định nước ngồi

* Hợp đồng Tặng cho tài sản là đơn vụ hay

song vụ?

* Hợp đồng hợp tác là đơn vụ hay song vụ?6. PHÂN LOẠI HỢP ĐỒNG

* Dựa vào tính chất đền bù

- Hợp đồng luôn đền bù (Mua bán,

Trao đổi, Thuê, Dịch vụ, Gia công,

Vận chuyển, Bảo hiểm

- Hợp đồng luôn khơng đền bù (Tặng

cho, Mượn)

- Hợp đồng có thể đền bù hoặc không

đền bù (Vay, Gửi giữ, Ủy quyền)6. PHÂN LOẠI HỢP ĐỒNG

* Dựa vào thời điểm có hiệu lực

- Hợp đồng ưng thuận: Có hiệu lực

từ thời điểm giao kết

- Hợp đồng thực tế: Có hiệu lực từ

thời điểm bàn giao tài sản.6. PHÂN LOẠI HỢP ĐỒNG

* Dựa vào số lượng bên trong hợp

đồng:

+ Hợp đồng song phương

+ Hợp đồng đa phương6. PHÂN LOẠI HỢP ĐỒNG

* Hợp đồng vì lợi ích người thứ ba

- Khái niệm

- Ví dụ

• Hợp đồng có điều kiện

- HĐ có điều kiện và điều kiện có hiệu lực

của HĐ

- HĐ có điều kiện và giao dịch có ĐK

- HĐ có điều kiện và HĐ tặng cho có điều

kiệnCÂU HỎI THẢO LUẬN

- Nếu các hợp đồng dịch vụ, gia cơng,

vận chuyển có thỏa thuận khơng

đền bù thì sao?

- Xây dựng lại khái niệm “Hợp đồng

vì lợi ích của người thứ ba”

- Có hay khơng sự khác biệt giữa hợp

đồng có điều kiện và giao dịch có

điều kiện?7. GIẢI THÍCH HỢP ĐỒNG

Điều 404 BLDS 2015. Giải thích hợp đồng

1. Khi hợp đồng có điều khoản khơng rõ ràng thì việc giải

thích điều khoản đó khơng chỉ dựa vào ngơn từ của hợp

đồng mà còn phải căn cứ vào ý chí của các bên được thể

hiện trong tồn bộ q trình trước, tại thời điểm xác lập,

thực hiện hợp đồng.

2. Khi hợp đồng có điều khoản hoặc ngơn từ có thể hiểu theo

nhiều nghĩa khác nhau thì phải giải thích theo nghĩa phù

hợp nhất với mục đích, tính chất của hợp đồng.

3. Khi hợp đồng có điều khoản hoặc ngơn từ khó hiểu thì

phải được giải thích theo tập quán tại địa điểm giao kết hợp

đồng.

.7. GIẢI THÍCH HỢP ĐỒNG

4. Các điều khoản trong hợp đồng phải được giải thích trong mối

liên hệ với nhau, sao cho ý nghĩa của các điều khoản đó phù hợp

với tồn bộ nội dung hợp đồng.

5. Trường hợp có sự mâu thuẫn giữa ý chí chung của các bên với

ngơn từ sử dụng trong hợp đồng thì ý chí chung của các bên

được dùng để giải thích hợp đồng.

6. Trường hợp bên soạn thảo đưa vào hợp đồng nội dung bất lợi cho

bên kia thì khi giải thích hợp đồng phải theo hướng có lợi cho

bên kia.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHÂN LOẠI HỢP ĐỒNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×