Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
QUÁ TRÌNH GIAO KẾT HỢP ĐỒNG

QUÁ TRÌNH GIAO KẾT HỢP ĐỒNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

5. QU TRèNH GIAO KT HP NG

Gửi đề nghị Nhận đợc đề nghị Trả lời đề nghị

Ht hn

Nhận đợc

trả lời

----------I-----------------I------------------I------------X--------------I--------X----------------Thời điểm bên đề nghị

Thời điểm hợp

đồng

bắt đầu bị ràng buộc

đợc coi là ký kết



- Vấn đề trở nên phc tp khi việc trả lời đợc

thực hiện và gửi đi qua đờng bu điện

trong thời hạn ấn định, nhng lại đợc chuyển

đến tay ngời đề nghị khi đã hết thời hạn.

Trong trờng hợp này thì lời chấp nhận có

hiệu lực hay không? Hợp đồng có đợc coi là

giao kết tại thời điểm bên đề nghị nhận đ

ợc trả lời chấp nhận hay không? Thời hạn ấn

định trong đề nghị phải đợc coi là thời hạn

trả lời hay thời hạn chờ trả lêi?



5. QUÁ TRÌNH GIAO KẾT HỢP ĐỒNG

- Thuyết tống phát

+ C¸c níc thc hƯ thèng Anh-Mü thêng ¸p

dơng Thut tèng phát

+ Coi thời điểm giao kết hợp đồng là thời

điểm bên đợc đề nghị gửi đi (tống phát đi)

câu trả lời chấp nhận vô điều kiện.

+ Dấu gửi đi của bu điện là căn cứ hợp pháp

để chứng minh rằng việc chấp nhận đợc gửi

đi đúng thời hạn ấn định trong đề nghị.

+ Thời hạn ấn định trong đề nghị sẽ đợc coi

là thời hạn trả lời.

+ Bên đề nghị phải chịu trách nhiệm đối với

câu trả lời chấp nhận đó, mặc dù họ có thể

nhận đợc sau khi đã hết thời hạn của đề

nghị.



5. QU TRèNH GIAO KT HP ĐỒNG

- Thuyết tiếp thu:

+ C¸c nước theo hƯ thèng lt lục địa thờng áp

dụng thuyết tiếp thu

+ Thời hạn nêu trong đề nghị là thời hạn chờ trả

lời.

+ Nếu nh bên đề nghị nhận đợc (tiếp thu đợc)

câu trả lời chấp nhận trong khoảng thời gian

đó thì chấp nhận đó míi cã hiƯu lùc ph¸p lý.

+ Thời điểm gửi đến theo dấu bưu điện nơi đến.

+ NÕu ¸p dơng thut tiếp thu thì pháp luật th

ờng quy định thêm các xử sự của bên đề nghị

khi nhận đợc chấp nhận đã quá thời hạn nhằm

tránh những thiệt hại cho bên đợc đề nghị (nh

thông báo kịp thời cho bên đợc đề nghị về

việc trả lời đến chậm). Điều này dễ hiểu bởi

vì thờng chỉ có bên đề nghị mới biết rằng

câu trả lời đó có đến kịp thời hạn không.

- Điều 397 BLDS 2005: Tống phát hay tiếp thu?



5. QUÁ TRÌNH GIAO KẾT HỢP

ĐỒNG



* Trách nhiệm khi vi phạm lời đề nghị:

+ Trách nhiệm trong HĐ hay ngoài HĐ?

+ Trách nhiệm: Bồi thường thiệt hại hay

Phạt (theo thỏa thuận)?



5. QUÁ TRÌNH GIAO KẾT HỢP ĐỒNG

* Hợp đồng theo mẫu:

- Trường hợp áp dụng:

+ Nhiều bên đối tác

+ Cùng một nội dung

+ Ý chí nhất quán

- Bên mạnh thế - Bên đưa ra mẫu

- Hợp đồng mẫu: Lời nói hay văn bản?

- Hợp đồng dịch vụ viễn thơng (theo đó

khách hàng được chọn các gói cước) có

phải là hợp đồng mẫu không?



Microsoft Office

Word 97 - 2003 Document



6. PHÂN LOẠI HỢP ĐỒNG

* Dựa vào đối tượng:

- Hợp đồng có đối tượng là tài sản

+ Có chuyển quyền sở hữu (Mua bán,

Trao đổi, Tặng cho, Vay)

+ Không chuyển quyền sở hữu (Thuê,

Mượn)

- Hợp đồng có đối tượng là cơng việc phải

thực hiện (Dịch vụ, Gia công, Vận

chuyển, Bảo hiểm, Gửi giữ, Ủy quyền)



6. PHÂN LOẠI HỢP ĐỒNG

* Dựa vào mối liên hệ quyền và nghĩa vụ:

+ Hợp đồng song vụ (cả hai bên đều có nghĩa

vụ)

+ Hợp đồng đơn vụ (chỉ một bên có nghĩa

vụ): tặng cho theo quy định nước ngồi

* Hợp đồng Tặng cho tài sản là đơn vụ hay

song vụ?

* Hợp đồng hợp tác là đơn vụ hay song vụ?



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

QUÁ TRÌNH GIAO KẾT HỢP ĐỒNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×