Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG III: MỤC ĐÍCH, NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT

CHƯƠNG III: MỤC ĐÍCH, NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT

Tải bản đầy đủ - 0trang

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng ANZ

Địa chỉ: 24/41/67 phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐT: 024.8586 7106thầu thi công nạo vét duy tu luồng, xây dựng và gia cố đê bao bãi chứa vật liệu nạo vét

triển khai các công việc tại hiện trường. Kết quả kiểm tra đều phải ghi biên bản kiểm

tra theo quy định;

- Kiểm tra, xác nhận bản vẽ hồn cơng;

- Tổ chức nghiệm thu cơng trình xây dựng theo quy định của Nghị định số

46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ Về quản lý chất lượng và bảo trì cơng

trình xây dựng;

- Kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu cơng việc xây dựng, bộ phận cơng trình,

giai đoạn thi cơng xây dựng, nghiệm thu hồn thành từng hạng mục cơng trình xây

dựng và hồn thành cơng trình xây dựng;

- Phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế để báo cáo chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu

thiết kế điều chỉnh (nếu có);

- Đình chỉ phần cơng việc của nhà thầu tư vấn khảo sát địa hình bàn giao mặt

bằng, tư vấn khảo sát địa hình phục vụ nghiệm thu và nhà thầu thi công nạo vét duy tu

luồng, xây dựng và gia cố đê bao bãi chứa vật liệu nạo vét khi có những bằng chứng

chứng minh việc thi công không đảm bảo chất lượng, làm sai thiết kế bản vẽ thi công,

phương án kỹ thuật khảo sát được duyệt và báo cáo kịp thời cho chủ đầu tư để xử lý;

- Tổ chức kiểm định lại chất lượng bộ phận cơng trình, hạng mục cơng trình và

cơng trình xây dựng khi có nghi ngờ về chất lượng;

- Chủ động, phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát

sinh trong thi công xây dựng cơng trình;

- Giám sát q trình nghiệm thu nội bộ theo kế hoạch đề xuất của nhà thầu thi

công theo đúng quy định.

3. Giám sát công tác nạo vét, duy tu luồng hàng hải, xây dựng và gia cố đê bao bãi

chứa vật liệu nạo vét:

- Xem xét, kiểm tra trình tự và biện pháp thi cơng chi tiết do nhà thầu thi cơng

lập trước khi trình phê duyệt;

- Kiểm tra hệ thống mốc phục vụ trong suốt q trình thi cơng cơng trình;

- Kiểm tra, giám sát các máy móc, thiết bị thi cơng tập kết tới cơng trường theo

danh mục, quy cách, chủng loại, tính năng kỹ thuật, đăng ký, thời hạn đăng kiểm, bằng

cấp, chứng chỉ của thuyền viên, bảo hiểm của phương tiện và các yêu cầu cần thiết

khác nhằm đảm bảo an toàn trong q trình thi cơng;

- Kiểm tra việc lắp đặt và chất lượng của hệ thống giám sát nạo vét (Camera,

AIS). Các thiết bị phải có xuất xứ rõ ràng, niêm phong, kẹp chì cố định khi lắp đặt,

đảm bảo hiển thị các dữ liệu tên (số hiệu) phương tiện, kích thước, vị trí, vận tốc di

chuyển, thời điểm dừng đỗ để thuận lợi cho công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát;

- Theo dõi tiến độ thi công nạo vét;

- Theo dõi tiến độ xây dựng và gia cố đê bao bãi chứa vật liệu nạo vét nạo vét

phù hợp với tiến độ thi công nạo vét;

- Kiểm tra điều kiện khởi cơng cơng trình; nhân sự của nhà thầu thi công đưa

vào, ra công trường;

9

Đề cương Tư vấn giám sát - Gói thầu số 8: Giám sát khảo sát địa hình và giám

sát thi cơng nạo vét Cơng trình: Nạo vét duy tu luồng hàng hải Hòn Gai – Cái

Lân năm 2017Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng ANZ

Địa chỉ: 24/41/67 phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐT: 024.8586 7106- Giám sát công tác an tồn và vệ sinh mơi trường;

- Giám sát thi công xây dựng và gia cố đê bao bãi chứa vật liệu nạo vét đảm bảo

đạt yêu cầu kỹ thuật;

- Giám sát thi công nạo vét đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật (đúng độ sâu, mái dốc

thiết kế, có kể đến các sai số cho phép theo đúng quy định);

- Giám sát công tác đo đạc kiểm tra sau khi hoàn thành xây dựng và gia cố đê

bao bãi chứa vật liệu nạo vét và công tác nạo vét, bảo đảm hệ thống mốc định vị mặt

bằng và cao độ sử dụng để đo đạc trước và sau khi nạo vét là không thay đổi;

- Kiểm tra, xác nhận khối lượng;

- Giám sát trong suốt quá trình thi công nạo vét và vận chuyển bùn đất nạo vét đi

đổ tại vị trí quy định theo đúng quy định;

- Giám sát thi công theo biện pháp thi công chi tiết được chấp thuận và các quy

định liên quan hiện hành.

4. Giám sát công tác vận chuyển và đổ bùn đất nạo vét:

- Giám sát phương tiện vận chuyển đổ bùn đất nạo vét tại vị trí nạo vét, hành

trình đi đổ bùn đất và vị trí đổ bùn đất nạo vét được phê duyệt trong suốt thời gian thi

công cơng trình;

- Thu thập, tổng hợp các thơng tin, dữ liệu hiện trường (vị trí, vận tốc đi chuyển,

thời điểm dừng đỗ) từ hệ thống giám sát nạo vét lắp đặt trên phương tiện thi công.

Chụp ảnh khoang chứa bùn đất của phương tiện vận chuyển tại các thời điểm: bắt đầu

nhận bùn đất nạo vét tại khu vực thi cơng; kết thúc q trình nhận bùn đất nạo vét để

di chuyển đi đổ; kết thúc hành trình di chuyển đến vị trí đổ và kết thúc q trình đổ

bùn đất để di chuyển về khu vực thi công.

- Giám sát, yêu cầu phương tiện vận chuyển đi đổ bùn đất nạo vét liên lạc thường

xuyên với cảng vụ Hàng hải khu vực, đại diện chủ đầu tư và các bên liên quan theo

quy định, đặc biệt tại các thời điểm: bắt đầu di chuyển đi đổ, đến vị trí đổ và sau khi đổ

xong bùn đất nạo vét để di chuyển về khu vực thi công;

- Giám sát trong suốt quá trình hút phun vật liệu nạo vét từ hố trung chuyển lên

bãi chứa trên bờ, đảm bảo cân dối giữa khối lượng đổ vào hố trung chuyển và khối

lượng hút phun lên bờ. Yêu cầu nhà thầu thi cơng có phương án dự phòng để xử lý

trong mọi tìn huống để vật liệu nạo vét khơng tràn ra xung quanh hố trung chuyển;

- Kiểm tra, giám sát thường xuyên đê bao bãi chứa, cửa tràn, cửa xả bãi chứa vật

liệu nạo vét theo đúng yêu cầu.

5. Giám sát cơng tác hồn thiện:

- Kiểm tra tọa độ, cao độ và mái dốc của khu vực nạo vét theo đúng yêu cầu của

hồ sơ thiết kế;

- Giám sát công tác khảo sát đo đạc và xác nhận khối lượng công việc hồn thành

của nhà thầu; giám sát cơng tác đo đạc và xác nhận khối lượng công việc tại vị trí đổ

bùn đất nạo vét đối với khu vực đổ bùn đất tại vị trí trên cạn bằng phương pháp hút

phun sử dụng đường ống;

10

Đề cương Tư vấn giám sát - Gói thầu số 8: Giám sát khảo sát địa hình và giám

sát thi cơng nạo vét Cơng trình: Nạo vét duy tu luồng hàng hải Hòn Gai – Cái

Lân năm 2017Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng ANZ

Địa chỉ: 24/41/67 phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐT: 024.8586 7106- Giám sát nghiệm thu công việc tồn bộ hạng mục cơng trình. Việc đo đạc

nghiệm thu sẽ được thực hiện sau khi nhà thầu thi cơng thơng báo đã hồn thành cơng

tác nạo vét. Nếu kết quả đo đạc nghiệm thu cho thấy công việc của nhà thầu chưa đạt

yêu cầu thì đề nghị nhà thầu thi công phải thực hiện bổ sung, khắc phục cho đến khi

kiểm tra đạt yêu cầu.

III.3. Trách nhiệm của Tư vấn giám sát:

1. Trách nhiệm trong công tác giám sát khảo sát địa hình, thi cơng nạo vét

luồng:

- Lập sơ đồ tổ chức và đề cương giám sát, gửi Tổng cơng ty Bảo đảm an tồn

Hàng hải miền Bắc kiểm tra, có ý kiến thống nhất và trình Cục Hàng hải Việt Nam

xem xét, phê duyệt trước khi giám sát thi cơng.

- Bố trí bộ phận chun trách bảm đảm duy trì hoạt động giám sát một cách có hệ

thống tồn bộ q trình thi cơng nạo vét, xây dựng và gia cố đê bao bãi chứa vật liệu

nạo vét từ khi khởi công đến khi nghiệm thu, bàn giao cơng trình; bố trí nhân sự thực

hiện cơng tác giám sát gồm Giám sát trưởng, cán bộ chuyên ngành và các Giám sát

viên.

- Bố trí đầy đủ trang thiết bị cần thiết cho cơng tác giám sát; bố trí đủ cán bộ kỹ

thuật có năng lực, kinh nghiệm chuyên môn để thực hiện giám sát chặt chẽ, kiểm tra

thường xun tồn bộ q trình thực hiện của nhà thầu khảo sát địa hình, thi cơng nạo

vét, xây dựng và gia cố đê bao bãi chứa vật liệu nạo vét đảm bảo chất lượng, tiến độ

cơng trình cũng như các điều kiện về an toàn hàng hải, an toàn lao động, vệ sinh mơi

trường. Ghi chép đầy đủ tồn bộ kết quả giám sát thi công nạo vét và vận chuyển bùn

đất nạo vét đi đổ vào nhật ký giám sát.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát về nhân lực, thiết bị thi công của nhà thầu thi

công xây dựng cơng trình đưa vào, ra cơng trường (kể cả nhà thầu phụ và các thiết bị

đi thuê); xác nhận số lượng, chất lượng máy móc, thiết bị theo hợp đồng hoặc theo hồ

sơ trúng thầu (danh sách thiết bị, tính năng kỹ thuật, thời hạn đăng kiểm, giấy xác nhận

hoạt động của thiết bị giám sát nạo vét, bằng cấp, chứng chỉ của thuyền viên, bảo

hiểm).

- Hàng ngày, kiểm tra tình trạng lắp đặt, hoạt động của hệ thống giám sát nạo

vét trên các phương tiện thiết bị thi công của nhà thầu; yêu cầu nhà thầu khắc phục

ngay khi phát hiện sự cố, sai khác không đáp ứng chất lượng theo quy định.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát hệ thống quản lý chất lượng nội bộ của nhà

thầu; kiểm tra tọa độ, cao độ và mái dốc của khu vực nạo vét theo đúng yêu cầu của hồ

sơ thiết kế.

- Theo dõi, đôn đốc tiến độ nạo vét.

- Bố trí cán bộ giám sát có mặt trên phương tiện thi cơng nạo vét trong suốt q

trình thi cơng để giám sát chặt chẽ quá trình nạo vét và vận chuyển đổ bùn đất nạo vét

đúng vị trí quy định; chụp ảnh khoang chứa bùn đất của phương tiện vận chuyển tại

các thời điểm: bắt đầu nhận bùn đất nạo vét tại khu vực thi công, kết thúc quá trình

11

Đề cương Tư vấn giám sát - Gói thầu số 8: Giám sát khảo sát địa hình và giám

sát thi cơng nạo vét Cơng trình: Nạo vét duy tu luồng hàng hải Hòn Gai – Cái

Lân năm 2017Cơng ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng ANZ

Địa chỉ: 24/41/67 phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐT: 024.8586 7106nhận bùn đất nạo vét để di chuyển đi đổ, kết thúc hành trình di chuyển về khu vực thi

cơng (ảnh chụp có thể hiện số liệu tọa độ GPS và thời gian thực tại thời điểm chụp

ảnh); chuyển giao kịp thời các hình ảnh chụp tới Tổng cơng ty Bảo đảm an toàn Hàng

hải miền Bắc để theo dõi, lưu trữ cùng với hồ sơ hồn thành cơng trình theo đúng quy

định.

- Hàng tuần, gửi báo cáo kèm theo bản chụp nhật ký thi công (trong tuần báo

cáo) tới Cục Hàng hải Việt Nam và Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc;

báo cáo kịp thời các kết quả thực hiện, phát sinh, vướng mắc, đề xuất biện pháp xử lý

trong quá trình thực hiện;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan quản lý về kết quả thực hiện.

2. Trách nhiệm giám sát việc nhà thầu thực hiện lắp đặt hệ thống giám sát nạo

vét.

2.1. Quy định về lắp đặt hệ thống giám sát nạo vét trên phương tiện vận chuyển đổ

bùn đất nạo vét:

- Phương tiện tham gia vận chuyển đổ bùn đất trong thi công nạo vét, duy tu

luồng hàng hải phải lắp đặt hệ thống giám sát nạo vét.

- Kết cấu hệ thống giám sát nạo vét lắp đặt trên phương tiện vận chuyển đổ bùn

đất nạo vét:

+ Thiết bị AIS (Automatic Identification System - Hệ thống nhận dạng tự động)

để tự động cung cấp các thơng tin về hành trình di chuyển của phương tiện nạo vét (vị

trí, vận tốc, tên phương tiện), hỗ trợ tránh va, đảm bảo an toàn hàng hải trong khu vực

nạo vét;

+ Thiết bị ghi hình (Camera) cung cấp các hình ảnh khoang chứa bùn đất nạo vét

khi bắt đầu di chuyển đi đổ bùn đất và trước khi đổ bùn đất tại vị trí quy định.

- Yêu cầu thông số kỹ thuật tối thiểu và điều kiện làm việc của hệ thống giám sát

nạo vét lắp đặt trên phương tiện vận chuyển đổ bùn đất nạo vét:

+ Thiết bị AIS phải đảm bảo tiêu chuẩn IEC 61162-1 và IEC 60945 do ủy ban Kỹ

thuật điện quốc tế (IEC) công bố; đảm bảo hoạt động, truyền tải thường xuyên về hành

trình di chuyển của phương tiện nạo vét về trung tâm dữ liệu liên tục, ổn định để Cục

Hàng hải Việt Nam, Cảng vụ Hàng hải khu vực, Tổng cơng ty Bảo đảm an tồn hàng

hải miền Bắc, Tư vấn giám sát có thể theo dõi, kiểm tra, giám sát qua hệ thống mạng

internet.

+ Thiết bị ghi hình (Camera) phải đảm bảo điều kiện làm việc theo chuẩn IP 66

(có khả năng chống va đập, bụi, nước), độ phân giải hình ảnh tối thiểu 420 TV line

hoặc tương đương, hỗ trợ một trong các chuẩn nén H.264, MPEG-4 và MJPEG, có

tính năng hồng ngoại để có khả năng ghi lại hình ảnh trong cả ban ngày và ban đêm,

hiển thị đầy đủ thời gian thực tại thời điểm ghi hình, dung lượng bộ nhớ đảm bảo ghi

12

Đề cương Tư vấn giám sát - Gói thầu số 8: Giám sát khảo sát địa hình và giám

sát thi cơng nạo vét Cơng trình: Nạo vét duy tu luồng hàng hải Hòn Gai – Cái

Lân năm 2017Cơng ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng ANZ

Địa chỉ: 24/41/67 phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐT: 024.8586 7106và lưu giữ hình ảnh liên tục trong suốt q trình thi cơng nạo vét; phải lắp đặt ít nhất

02 thiết bị ghi hình để phòng ngừa sự cố xảy ra.

+ Hệ thống giám sát nạo vét phải được lắp đặt và bảo quản nhằm chống nước và

độ ẩm cao. Nguồn điện cung cấp cho hệ thống giám sát nạo vét hoạt động phải đảm

bảo liên tục và ổn định (24/24h).

+ Hệ thống giám sát nạo vét phải được lắp đặt tại vị trí phù hợp, cố định trên

phương tiện thi cơng (có kẹp chì hoặc dán niêm phong), thuận lợi cho việc khai thác,

giám sát, ghi nhận lại hình ảnh trong q trình thi cơng, vận chuyển đổ bùn đất nạo

vét, không xảy ra hiện tượng di dời, tháo lắp, thay đổi vị trí ứong tồn bộ q trình nạo

vét.

-Tính an tồn dữ liệu của hệ thống giám sát nạo vét+ Các dữ liệu được ghi nhận phải đảm bảo khơng được xóa hoặc thay đổi trong

suốt thời gian lưu trữ.

+ Dữ liệu ghi và lưu trữ trong bộ nhớ phải được cài đặt mật khẩu trước khi thực

hiện công tác nạo vét và đổ bùn đất nạo vét (mật khẩu do Tổng cơng ty Bảo đảm an

tồn hàng hải miền Bắc chịu trách nhiệm quản lý và được cung cấp cho Cảng vụ Hàng

hải khu vực, Tư vấn giám sát để giám sát và kiểm tra khi cần thiết).

2.2. Quy định quản lý dữ liệu của hệ thống giám sát nạo vét

- Dữ liệu của hệ thống giám sát nạo vét phải được gửi về kho dữ liệu để quản lý,

khai thác và sử dụng phục vụ công tác giám sát phương tiện tham gia vận chuyển đổ

bùn đất nạo vét.

- Kho dữ liệu phải thường xuyên sao lưu dữ liệu nhằm tránh mất dữ liệu; lưu trữ

dữ liệu ít nhất 03 năm, kể từ thời điểm cơng trình được nghiệm thu hồn thành, đưa

vào sử dụng.

3. Trách nhiệm giám sát hệ thống đê bao bãi chứa vật liệu nạo vét và hố chứa tạm

vật liệu nạo vét

- Giám sát thường xuyên đê bao bãi chứa vật liệu nạo vét, đê bao bãi chứa phải

được thi công theo đúng thiết kế, bảo đảm an toàn, ổn định trong suốt quá trình chứa

vật liệu nạo vét, đặc biệt phải giám sát chặt chẽ cửa tràn, cửa xả phải đảm bảo theo

đúng yêu cầu để đáp ứng công tác bảo vệ môi trường.

- Giám sát việc nhà thầu thi công tuân thủ các quy định về công tác bảo vệ môi

trường và báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

đối với hố chứa tạm vật liệu nạo vét và một số nội dung sau:

+ Giám sát việc nhà thầu thi công bố trí phao cảnh giới hố chứa tạm vật liệu nạo

vét trong q trình thi cơng nạo vét, vận chuyển và phun hút (nếu có).

+ Giám sát thường xuyên phương tiện phun hút phải bảo đảm năng suất và phải

thực hiện phun hút ngay sau khi vật liệu nạo vét đổ vào hố chứa tạm (Khối lượng hút

phun lên bãi chứa vật liệu nạo vét phải tương ứng với khối lượng đổ xuống hố chứa

13

Đề cương Tư vấn giám sát - Gói thầu số 8: Giám sát khảo sát địa hình và giám

sát thi cơng nạo vét Cơng trình: Nạo vét duy tu luồng hàng hải Hòn Gai – Cái

Lân năm 2017Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng ANZ

Địa chỉ: 24/41/67 phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐT: 024.8586 7106tạm). Bảo đảm không để vật liệu nạo vét tràn ra khu vực xung quanh và u cầu nhà

thầu thi cơng phải có phương án dự phòng để xử lý kịp thời tránh trường hợp vật liệu

nạo vét tràn ra khu vực xung quanh.

- Giám sát cơng tác hồn ngun hố chứa tạm vật liệu nạo vét sau khi hồn thành

thi cơng cơng trình.

4. Trách nhiệm trong việc giám sát nhà thầu thực hiện công tác bảo vệ môi

trường.

Giám sát chặt chẽ việc nhà thầu thực hiện theo đúng các nội dung của báo cáo đánh

giá tác động mơi trường cơng trình được duyệt và quy định pháp luật về công tác bảo

vệ môi trường.14

Đề cương Tư vấn giám sát - Gói thầu số 8: Giám sát khảo sát địa hình và giám

sát thi cơng nạo vét Cơng trình: Nạo vét duy tu luồng hàng hải Hòn Gai – Cái

Lân năm 2017Cơng ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng ANZ

Địa chỉ: 24/41/67 phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐT: 024.8586 7106CHƯƠNG IV: NỘI DUNG THỰC HIỆN CƠNG TÁC GIÁM SÁT

Nhằm phòng tránh, ngăn ngừa, khống chế, quản lý rủi ro, không để xảy ra

những ảnh hưởng xấu đến chất lượng xây dựng cơng trình, kế hoạch kiểm sốt chất

lượng, tiến độ, khối lượng, an tồn giao thơng, an tồn lao động, phòng chống cháy

nổ và vệ sinh môi trường sẽ được thực hiện theo những nội dung sau:

IV.1. Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu so với hồ sơ dự thầu/hồ sơ đề

xuất và hợp đồng xây dựng/hợp đồng khảo sát địa hình

Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu so với hồ sơ dự thầu/hồ sơ đề xuất và

hợp đồng xây dựng/hợp đồng khảo sát địa hình, bao gồm:

- Kiểm tra về nhân lực, thiết bị thi công của nhà thầu tư vấn khảo sát địa hình bàn

giao mặt bằng, tư vấn khảo sát địa hình phục vụ nghiệm thu và nhà thầu thi công nạo

vét duy tu luồng, xây dựng và gia cố đê bao bãi chứa vật liệu nạo vét đưa vào công

trường, công tác an toàn của nhà thầu;

- Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu tư vấn khảo sát địa hình bàn

giao mặt bằng, tư vấn khảo sát địa hình phục vụ nghiệm thu và nhà thầu thi công nạo

vét duy tu luồng, xây dựng và gia cố đê bao bãi chứa vật liệu nạo vét;

- Kiểm tra giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư có u cầu an tồn

phục vụ khảo sát địa hình BGMB, thi cơng nạo vét duy tu luồng, xây dựng và gia cố

đê bao bãi chứa vật liệu nạo vét và khảo sát địa hình phục vụ nghiệm thu cơng trình.

IV.2. Kiểm tra điều kiện khởi cơng

Kiểm tra điều kiện khởi cơng cơng trình theo quy định tại Điều 107 Luật xây

dựng số 50/2014/QH13, như:

- Có mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ xây dựng;

- Có thiết kế bản vẽ thi cơng của hạng mục cơng trình, cơng trình khởi cơng đã

được phê duyệt và được chủ đầu tư kiểm tra, xác nhận trên bản vẽ;

- Có hợp đồng thi cơng xây dựng được ký giữa chủ đầu tư và nhà thầu được lựa chọn;

- Có biện pháp bảo đảm an tồn, bảo vệ mơi trường trong q trình thi cơng xây

dựng.

IV.3. Giám sát cơng tác khảo sát địa hình phục vụ bàn giao mặt bằng và nghiệm

thu cơng trình

Nhà thầu thực hiện cơng tác giám sát khảo sát địa hình phục vụ bàn giao mặt bằng

và nghiệm thu cơng trình theo đúng các quy định pháp luật về đầu tư xây dựng, bao

gồm nhưng không giới hạn các nội dung công việc sau:

1. Công tác kiểm tra:

15

Đề cương Tư vấn giám sát - Gói thầu số 8: Giám sát khảo sát địa hình và giám

sát thi cơng nạo vét Cơng trình: Nạo vét duy tu luồng hàng hải Hòn Gai – Cái

Lân năm 2017Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng ANZ

Địa chỉ: 24/41/67 phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐT: 024.8586 7106- Tham gia cùng Chủ đầu tư, đại diện Chủ đầu tư, Tư vấn thiết kế, Nhà thầu thi

công, Nhà thầu khảo sát tiến hành giao, nhận và lập biên bản bàn giao mốc, mặt bằng

khu vực thi cơng của cơng trình tại thực địa;

- Kiểm tra mốc khống chế cao độ, tọa độ do đại diện Chủ đầu tư cung cấp, bàn

giao cho đơn vị khảo sát;

- Kiểm tra phạm vi khảo sát (bao gồm: diện tích, tỷ lệ bình đồ...);

- Kiểm tra về nhân lực, thiết bị đo đạc khảo sát (máy định vị, máy đo sâu, tàu

khảo sát...) của nhà thầu tư vấn khảo sát bàn giao mặt bằng, tư vấn khảo sát nghiệm

thu, đối chiếu với nhiệm vụ, phương án kỹ thuật khảo sát địa hình được duyệt. Sau khi

kiểm tra, các kết quả đều được lập thành biên bản và có xác nhận của các bên tham

gia;

- Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu tư vấn khảo sát dịa hình

phục vụ bàn giao mặt bằng, tư vấn khảo sát địa hình phục vụ nghiệm thu;

- Kiểm tra giấy phép sử dụng/kiểm định các máy móc, thiết bị, vật tư... phục vụ

khảo sát địa hình phục;

- Kiểm tra phương án ATLĐ và VSMT trong quá trình khảo sát;

- Kiểm tra công tác lắp đặt các thiết bị đo trên tàu khảo sát;

- Kiểm tra máy hồi âm đo sâu: Dùng dọi đĩa tiêu chuẩn kiểm tra máy đo sâu tại

các độ sâu 2m, 4m, 6m ... tùy thuộc vào độ sâu tại khu vực khảo sát. Sau mỗi buổi đo

khảo sát yêu cầu đơn vị khảo sát kiểm tra lại bằng dọi đĩa;

- Kiểm tra công tác bố trí, lắp đặt trạm tĩnh;

- Kiểm tra trạm đọc mực nước: Cao độ trạm thủy trí được dẫn bằng máy thủy

chuẩn hình học 02 lần sau khi lắp đặt trạm và phải được đặt ở nơi ổn định, khơng bị

ảnh hưởng của sóng tàu thuyền qua lại;

- Kiểm tra các nội dung khác phục vụ công tác khảo sát địa hình theo đúng quy

định.

2. Cơng tác giám sát trong quá trình khảo sát địa hình phục vụ bàn giao mặt

bàng và nghiệm thu cơng trình:

Căn cứ nhiệm vụ và phương án kỹ thuật khảo sát địa hình của Nhà thầu khảo sát

đã được phê duyệt, tổ chức giám sát các nội dung:

a, Kiểm tra, giám sát công tác đo đạc khảo sát ngoài hiện trường (ngoại nghiệp)

- Kiểm tra và giám sát thường xuyên, có hệ thống trong suốt quá trình nhà thầu tư

vấn khảo sát bàn giao mặt bằng, tư vấn khảo sát phục vụ nghiệm thu, triển khai các

công việc tại hiện trường. Kết quả kiểm tra đều phải ghi biên bản kiểm tra theo quy

định;

16

Đề cương Tư vấn giám sát - Gói thầu số 8: Giám sát khảo sát địa hình và giám

sát thi cơng nạo vét Cơng trình: Nạo vét duy tu luồng hàng hải Hòn Gai – Cái

Lân năm 2017Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG III: MỤC ĐÍCH, NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×