Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH

Tải bản đầy đủ - 0trang

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng ANZ

Địa chỉ: 24/41/67 phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐT: 024.8586 7106Cao độ đáy nạo vét: H = - 9.8 m (số 0 Hải đồ)

Bán kính cong nhỏ nhất: 1.005 m

+ Đoạn luồng bến cảng Xăng dầu B12 đến vũng quay tàu Cầu cảng 5,6,7 – Bến

cảng Cái Lân (Lý trình km 29+500 đến km 31+000)

Chiều rộng đáy: B= 130 m

Cao độ đáy nạo vét: H = - 9.8 m (số 0 Hải đồ)

+ Đoạn luồng từ vũng quay tàu cầu cảng 5,6,7 – Bến cảng Cái Lân đến hết bến

số 2 (Lý trình km 30+000 đến km 31+419)

Bán kính: R = 175 m

Cao độ đáy nạo vét: H = - 9.8 m (số 0 Hải đồ)

+ Đoạn luồng bến số 2 đến hết bến số 1 (Lý trình km 31+419 đến hết bến số 1)

Chiều rộng đáy: B= 130 m – 120 n

Cao độ đáy nạo vét: H = - 9.0 m (số 0 Hải đồ)

-Vũng quay tàu:

Bán kính: R = 175 m

Cao độ đáy nạo vét: H = - 9.8 m (số 0 Hải đồ)

13.2. Khối lượng nạo vét:

- Khối lượng nạo vét luồng theo bình đồ đo TBHH: 52.745,0 m3, trong đó:

+ Đoạn luồng Cái Lân: 22.163 m3

+ Đoạn luồng Hòn Gai: 30.582 m3

13.3. Phương tiện thi công

- Phạm vi nạo vét từ đầu bến số 7 đến hết đoạn luồng Hòn Gai: có độ sâu lớn,

tuyến luồng thẳng, khối lượng phải nạo vét phân bố đồng đều trên tồn tuyến

luồng, do đó kiến nghị sử dụng tàu hút bụng tự hành có cơng suất > 2500 CV để

thực hiện thi công.

- Phạm vi nạo vét từ bến số 7 đến bến số 1: Đây là khu vực thi công nạo vét trước

các bến 7 đến bến 1 (cầu cảng) bao gồm cả vũng quay tàu, có phạm vi quay trở

chật hẹp, thường xuyên có các tàu thuyền ra vào làm hàng tại các bến, khối lượng

nạo vét chủ yếu nằm trên mái dốc ta luy của khu quay trở, có độ sâu hạn chế, phạm

vi nạo vét khúc khuỷu theo hình tròn của vùng quay tàu, khuyến nghị sử dụng máy

đào gầu dây thi cơng nạo vét khu vực này.

14. Vị trí đổ vật liệu nạo vét dự kiến:

- Vị trí đổ đất: Vị trí đổ đất dự kiến tại phía Đơng Nam quần đảo Long Châu

3

Đề cương Tư vấn giám sát - Gói thầu số 8: Giám sát khảo sát địa hình và giám

sát thi cơng nạo vét Cơng trình: Nạo vét duy tu luồng hàng hải Hòn Gai – Cái

Lân năm 2017Cơng ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng ANZ

Địa chỉ: 24/41/67 phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐT: 024.8586 7106- Cự ly đổ đất:

+ Đoạn luồng Hòn Gai: Cự ly đổ đất 50 km đối với thi công nạo vét bằng gầu

dây và 49 km đối với thi công nạo vét bằng tàu hút bụng.

+ Đoạn luồng Cái Lân: Cự ly đổ đất là 43 km

Khu vực đổ đất có độ sâu tự nhiên khoảng -31 m nằm phía Đơng Nam quần đảo

Long Châu, cách cảng Cái Lân khoảng 53 km đảm bảo đất nạo vét không bị trơi

dạt lại vào luồng, an tồn cho hoạt động hàng hải trong khu vực, đảm bảo hạn chế

được ảnh hưởng xấu đến mơi trường. Đây cũng là vị trí đã được UBND tỉnh Quảng

Ninh chấp thuận cho đổ đất nạo vét duy tu luồng Hòn Gai – Cái Lân trong năm

2013 và đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số

3050/QĐ- UBND ngày 06/11/2013.

-Phạm vi đổ đất từ tâm ra xung quanh 500 m và theo quy định của quy trình đổ đất.

14. Đặc điểm, điều kiện thi công.

- Do đặc điểm vừa thi công nạo vét vừa khai thác luồng, trong khi đó mật độ

phương tiện hành hải trên luồng và neo đậu tại khu vực thi công rất lớn (đặc biệt từ

khu vực sông Giá đến đoạn cong mở rộng sông Giá - Bạch Đằng), nên phải thường

xuyên di chuyển phương tiện thi cơng để tránh tàu và khó khăn cho cơng tác thi cơng;

- Khu vực có điểm cạn phải thi công rải rác trên các đoạn luồng và tại ngã tư sơng

Giá - Bạch Đằng có dòng chảy lớn khi thủy triều lên, xuống nên càng gây khó khăn

cho q trình thi cơng nạo vét.

I.2. Thơng tin chung về gói thầu Tư vấn giám sát

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 8 - Giám sát khảo sát địa hình và giám sát thi cơng nạo

vét.

2. Tên cơng trình: Nạo vét duy tu luồng hàng hải Hòn Gai – Cái Lân năm 2017.

3. Nguồn vốn: Vốn ngân sách Nhà nước cấp để thực hiện công tác nạo vét duy tu

các tuyến luồng hàng hải năm 2017.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Hình thức hợp đồng: Trọn gói

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ thực hiện của các gói thầu: số 5 “

Khảo sát địa hình phục vụ bàn giao mặt bằng ”; số 12 “ Xây dựng và gia cố đê bao bãi

chứa chất nạo vét, nạo vét hố chứa tạm và phun chất nạo vét lên bãi chứa ”.số 7 “ Thi

công nạo vét duy tu luồng ”; số 8 “ Khảo sát phục vụ nghiệm thu”.4

Đề cương Tư vấn giám sát - Gói thầu số 8: Giám sát khảo sát địa hình và giám

sát thi cơng nạo vét Cơng trình: Nạo vét duy tu luồng hàng hải Hòn Gai – Cái

Lân năm 2017Cơng ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng ANZ

Địa chỉ: 24/41/67 phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐT: 024.8586 7106CHƯƠNG II: CĂN CỨ THỰC HIỆN VÀ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

II.1. Các căn cứ pháp lý

- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ

nghĩa Việt Nam khố XIII, kỳ họp thứ 7 thơng qua ngày 18/6/2014;

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã

hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 23/6/2014;

- Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết

một số điều của Bộ luật Hàng hải;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính Phủ về quản lý dự án

đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ

sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính Phủ về quản

lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính Phủ về quản lý chất

lượng và bảo trì cơng trình xây dựng;

- Thơng tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn

thực hiện một số Điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính

Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi

tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì cơng trình xây dựng;

- Quyết định 3173/QĐ-BGTVT ngày 11/10/2013 của Bộ Giao thông vận tải về

việc ban hành quy chế tạm thời hoạt động tư vấn giám sát xây dựng cơng trình trong

ngành giao thông vận tải;

- Quyết định số 964/QĐ-CHHVN ngày 05/7/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam

phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi cơng và dự tốn cơng trình nạo vét duy tu

luồng hàng hải Hòn Gai – Cái Lân năm 2017;

- Quyết định số 996/QĐ-CHHVN ngày 13/7/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam

phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu cơng trình nạo vét duy tu luồng hàng

hải Hòn Gai – Cái Lân năm 2017;

- Quyết định số 1075/QĐ-CHHVN ngày 27/7/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam

về việc Phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 8 “Giám sát khảo sát địa hình và giám

sát thi cơng nạo vét” thuộc Cơng trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Hòn Gai – Cái

Lân năm 2017;

- Quyết định số 1755/QĐ-CHHVN ngày 01/11/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam

V/v Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu số 8 “Giám

5

Đề cương Tư vấn giám sát - Gói thầu số 8: Giám sát khảo sát địa hình và giám

sát thi cơng nạo vét Cơng trình: Nạo vét duy tu luồng hàng hải Hòn Gai – Cái

Lân năm 2017Cơng ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng ANZ

Địa chỉ: 24/41/67 phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐT: 024.8586 7106sát khảo sát địa hình và giám sát thi cơng nạo vét” thuộc Cơng trình Nạo vét duy tu

luồng hàng hải Hòn Gai – Cái Lân năm 2017;

- Quyết định số 1994/QĐ-CHHVN ngày 07/12/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam

V/v Phê duyệt bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục xây dựng và gia

cố đê bao bãi chứa chất nạo vét, nạo vét hố chứa tạm và phun chất nạo vét lên bãi chứa

thuộc Cơng trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Phà Rừng năm 2017;

- Hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu của Liên danh nhà thầu thi cơng gói thầu số 7 và

hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu của nhà thầu thi cơng gói thầu số 12;

- Hồ sơ đề xuất kỹ thuật thầu gói thầu số 8 “Giám sát khảo sát địa hình và giám

sát thi cơng nạo vét” thuộc Cơng trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Hòn Gai – Cái

Lân năm 2017;

- Hợp đồng giám sát ký ngày 27/11/2017 giữa Cục Hàng hải Việt Nam và Công

ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng ANZ;

- Các hồ sơ, tài liệu và quy định khác liên quan hiện hành,

II.2. Các tiêu chuẩn áp dụng

STTCông việc áp dụng tiêu chuẩnTên tiêu chuẩn, quy

trình quy phạm1Quy trình thi công nghiệm thu nạo vét và bồi đắp các

924/QĐ – KT – BGTVT

cơng trình vận tải sơng biển bằng phương pháp cơ

1995

giới2Công tác đất. Qui phạm thi công và nghiệm thuTCVN 4447:20123Quy trình thiết kế kênh biển115-QĐ/KT4 ngày

12/01/19764

5

6

7

8

9Cơng tác trắc địa trong xây dựng cơng trình. u cầu

chung.

Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa cơng

trình

Quy phạm thành lập bản đồ tỷ lệ từ 1/500 ÷ 1/5000

(Phần ngoài trời)

Quy phạm thành lập bản đồ tỷ lệ từ 1/500 ÷ 1/5000

(Phần trong nhà)

Quy trình kỹ thuật thi cơng và nghiệm thu cơng trình

bến cảng.

Quy định về báo hiệu Hàng hải và thông báo Hàng

hảiTCVN 9398:2012

TCVN 9401:2012

96 - TCN 43 – 90

96 - TCN 42 – 90

22TCN 289:02

07/2015/TT-BGTVT

ngày 07/04/2015II.3. Các quy trình thi cơng và nghiệm thu

- Các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng của Việt Nam được ban hành;

6

Đề cương Tư vấn giám sát - Gói thầu số 8: Giám sát khảo sát địa hình và giám

sát thi cơng nạo vét Cơng trình: Nạo vét duy tu luồng hàng hải Hòn Gai – Cái

Lân năm 2017Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×