Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Biện pháp 4: Tăng cường tổ chức các hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ giáo dục kỹ năng sống cho SV DTTS trường Cao đẳng Sơn La

Biện pháp 4: Tăng cường tổ chức các hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ giáo dục kỹ năng sống cho SV DTTS trường Cao đẳng Sơn La

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Điều tra bằng phiếu hỏi.

- Phỏng vấn.

3.3.5. Kết quả

- Rất cần thiết (RCT): 3 điểm- Rất khả thi (RKT): 3 điểm- Cần thiết (CT): 2 điểm- Khả thi (KT): 2 điểm- Không cần thiết (KCT): 1 điểm- Không khả thi (KKT): 1 điểmTổng cộng số phiếu khảo sát thu được 150 phiếu.

Bảng 3.1. Tổng hợp kết quả khảo nghiệm về mức độ cần thiết của các

biện pháp hỗ trợ HNXH cho SV DTTS trường CĐSL

TTBiện phápMức độ cần thiết

RCT

CT

KCT

SL % SL % SL %Xếp

XbậcNâng cao nhận thức

của SV, cán bộ và

1GV về hòa nhập xã

hội và hỗ trợ hòa9865.3 52 34.700398 2.653105 70.0 45 30.0004052.72123 82.0 27 18.000423 2.821nhập xã hội của SV

ở trường CĐSL

Tổ chức các hoạt

động hỗ trợ SV

2 DTTS hòa nhập với

hình thức đào tạo

theo học chế tín chỉ

3 Đổi mới phương

pháp giảng dạy theo

hướng tích cực hóa

hoạt động và hỗ trợ

phương pháp học tập

của SV DTTS92trường CĐSL

Tăng cường tổ chức

các hoạt động sinh

hoạt câu lạc bộ giáo

4 dục kỹ năng sống6744.7 83 55.500367 2.4449865.3 52 34.700398 2.653cho SV DTTS

trường Cao đẳng

Sơn La

Phối hợp chặt chẽ

giữa các lực lượng

5giáo dục thực hiện

cơng tác hỗ trợ hòa

nhập xã hội cho SV

DTTS trường CĐSLBảng 3.2. Tổng hợp kết quả khảo nghiệm về tính khả thi

của các biên pháp hỗ trợ HNXH cho SV DTTS trường CĐSL

TTBiện phápTính khả thi

RKT

KT

KKT

SL % SL % SL %XXếp

bậcNâng cao nhận thức

của SV, cán bộ và GV

1 về hòa nhập xã hội và96 64.0 54 36.000396 2.642102 68.0 48 32.000402 2.68188 58.7 62 41.300388 2.583hỗ trợ hòa nhập xã hội

của SV ở trường CĐSL

Tổ chức các hoạt động

2hỗ trợ SV DTTS hòa

nhập với hình thức đàotạo theo học chế tín chỉ

3 Đổi mới phương pháp93giảng dạy theo hướng

tích cực hóa hoạt động

và hỗ trợ phương pháp

học tập của SV DTTS

trường CĐSL

Tăng cường tổ chức

các hoạt động sinh hoạt

4câu lạc bộ giáo dục kỹ82 54.7 68 45.300382 2.5445 thực hiện công tác hỗ trợ 96 64.0 54 36.000396 2.642năng sống cho SV

DTTS trường Cao đẳng

Sơn La

Phối hợp chặt chẽ giữa

các lực lượng giáo dục

hòa nhập xã hội cho SV

DTTS trường CĐSLNhận xét: Qua kết quả bảng trên và biểu đồ có thể rút ra một số nhận

xét sau:

a/ Điểm TB nhận thức về mức độ cần thiết của 5 biện pháp khá cao,

đều đạt từ 2.44 điểm trở lên, điểm TB chung là 2.61. Điều đó cho thấy các

biện pháp đều có mức độ cần thiết cao. Biện pháp 3 có mức độ cần thiết cao

nhất, thứ 2 là biện pháp 2, thứ 3 là biện pháp 1 và biện pháp 5, và thứ 4 là

biện pháp 4.

Điểm TB giữa các biện pháp chênh lệch khá nhỏ (2.76 - 2.44 = 0.32),

mức độ cần thiết của các biện pháp khá đồng đều, và trên mức cần thiết. Như

vậy 5 biện pháp hỗ trợ HNXH cho SV DTTS đều được đánh giá là cần thiết.

b/ Điểm TB nhận thức về tính khả thi của 5 biện pháp cũng khá cao, từ

2.54 điểm trở lên, điểm TB chung là 2.61, biện pháp có điểm nhận thức cao

nhất là 2.68, và thấp nhất cũng đạt 2.54. Điều đó cho thấy các biện pháp đều94có tính khả thi khá cao. Biện pháp 2 có tính khả thi cao nhất, thứ hai là biện

pháp 1 và biện pháp 5, thứ ba là biện pháp 3, và thứ 4 là biện pháp 4. Điểm

TB nhận thức của các biện pháp chênh lệch là 0.07, tính khả thi của các biện

pháp khá đồng đều, và trên mức khả thi. Như vậy, cả 5 biện pháp hỗ trợ

HNXH cho SV DTTS đều có tính khả thi khá cao.

Nhìn chung các biện pháp đều có điểm TB về mức độ cần thiết cao hơn

điểm TB về tính khả thi. Tuy nhiên, sự chênh lệch đó khơng lớn.

Qua nhận xét, phân tích bảng số liệu và biểu đồ trên có thể thấy 5 biện

pháp hỗ trợ HNXH cho SV DTTS đều được đánh giá là cần thiết và tính khả

thi khá cao. Nếu được áp dụng trong trường CĐSL sẽ nâng cao được hiệu quả

học tập và chất lượng giáo dục của nhà trường.

Tiểu kết chương 3

Qua tìm hiểu thực trạng, chúng tơi đề xuất một số biện pháp với hi

vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hỗ trợ hòa nhập xã hội cũng như nâng

cao chất lượng công tác đào tạo và giáo dục của trường CĐSL đối với SV

DTTS theo học tại trường, góp phần giúp các em SV hòa nhập dễ dàng với

môi trường học tập ở trường cao đẳng. Những biện pháp đó khơng khó hay

q xa vời đối với việc áp dụng ở trường CĐSL mà vấn đề đòi hỏi phải có sự

nỗ lực và sự tâm huyết của các thầy/ cô giáo trực tiếp đứng lớp, của cán bộ

phòng ban và ban giám hiệu nhà trường. Chúng tơi tin chắc rằng thực hiện tốt

những vấn đề đó công tác hỗ trợ HNXH cho SV DTTS ở trường CĐSL sẽ

không chỉ là vấn đề được đặt ra trên lí thuyết mà nó sẽ được thực hiện thành

cơng trong thực tiễn.KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận

Hòa nhập xã hội với môi trường mới là một trong những vũ khí cần

thiết nhất đối SV DTTS. Nhiều SV DTTS xa nhà vừa nhớ nhà vừa cảm thấy

lạc lõng, bỡ ngỡ giữa một môi trường xa lạ, dễ dàng rơi vào tình trạng chán95nản, suy nghĩ tiêu cực và thậm chí là muốn bỏ cuộc ngay khi cuộc hành trình

vừa bắt đầu. Tầm quan trọng của sự hòa nhập và thích nghi là khi có nó sinh

viên tạo ra cho mình một môi trường thoải mái và tinh thần lạc quan kích

thích sự hiệu quả trong học tập.

Đa số SV DTTS đi học một cách thụ động chỉ đến lớp học rồi về nhà,

muốn lấy tấm bằng cao đẳng để đi kiếm tiền nhưng kỹ năng sống và nhận

thức còn rất non nớt. Hòa nhập và thích nghi giúp sinh viên có cơ hội tham

gia nhiều hoạt động thú vị, rèn luyện những kỹ năng thiết thực khác, hoàn

thiện bản thân và có được cuộc sống đại học phong phú.

Hòa nhập xã hội là vơ cùng cần thiết vì sự học hỏi trong cuộc sống

không phải chỉ từ sách vở thầy cơ mà còn cả từ bạn bè và những người xung

quanh. Thầy/ cô, bạn bè không chỉ là nguồn chỗ dựa tinh thần q báu mà còn

là nơi SV có thể chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi nhiều điều mới trong một

khơng khí thoải mái, gần gũi.

Vì vậy, việc nhà trường hỗ trợ, tạo điều kiện cho các em SV DTTS hòa

nhập vào mơi trường xã hội học tập là điều vô cùng quan trọng.

Tuy nhiên, sự hỗ trợ của nhà trường và cán bộ, GV còn hạn chế, mới có

hỗ trợ ở những bước ban đầu, chưa mang lại hiệu quả cao.

Trên cơ sở đó, chúng tơi đề xuất một số biện pháp hỗ trợ hòa nhập xã

hội cho SV DTTS, giúp các em nhanh chóng hòa nhập vào môi trường học

tập, xã hội và sinh hoạt, nâng cao chất lượng học tâp.96Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Biện pháp 4: Tăng cường tổ chức các hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ giáo dục kỹ năng sống cho SV DTTS trường Cao đẳng Sơn La

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×