Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn

Các biện pháp đề xuất phải phù hợp với thực tiễn, giải quyết những vấn

đề bức xúc của thực tiễn hòa nhập của SV DTTS, và khi sử dụng các biện pháp

đó phải mang lại hiệu quả trong việc nâng cao hòa nhập xã hội cho SV DTTS.

3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi

Các biện pháp được đề xuất phải phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực

tế và đặc điểm xuất phát của SV DTTS, đảm bảo có thể mang lại hiệu quả và

đạt được mục tiêu khi thực hiện các biện pháp đó.

3.2. Các biện pháp hỗ trợ hòa nhập xã hội cho sinh viên dân tộc thiểu số

trường Cao đẳng Sơn La

3.2.1. Nâng cao nhận thức của SV, cán bộ và GV về hòa nhập xã hội và hỗ

trợ hòa nhập xã hội của SV ở trường CĐSL

a/ Mục đích cua biên pháp

Trong các biện hỗ trợ hòa nhập, việc bồi dưỡng nhận thức rất quan

trọng. Đây là biện pháp phát huy nhân tố con người, tôn trọng con người, là

giúp con người là nâng cao nhận thức để hành động tự giác và đúng hướng, là

tạo sự tương tác tích cực giữa SV DTTS với mơi trường XH học tập, thầy/ cô

giáo và nhà trường, là biến chủ thể hỗ trợ và nhận sự hỗ trợ tự giác thực hiện

kế hoạch đề ra và việc tự kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đó.

Trong hỗ trợ hòa nhập xã hội, điều quan trọng là làm cho nhà trường và

cán bộ, thầy/ cô giáo xác định được nội dung chính cần phải hỗ trợ cho SV

DTTS. Từ đó vạch ra kế hoạch định hướng hỗ trợ phù hợp. Trên cơ sở đó, SV

DTTS tích cực, hợp tác với sự hỗ trợ, đạt được hiệu quả mong muốn mà chủ

thể hỗ trợ đề ra.

Biện pháp bồi dưỡng nâng cao nhận thức về hòa nhập xã hội là xuất

phát từ cơ sở khoa học là: Nhận thức là cơ sở của thái độ và hành vi của con

người, nhận thức đúng sẽ có hành vi và thái độ đúng.80b/ Nơi dung va cách thưc hiên biên pháp

- Tổ chức các buổi tuyên truyền về những vấn đề liên quan cuộc sống

của SV DTTS trong thời gian học tập tại trường CĐSL và chỉ ra cho các em

thấy những ý nghĩa quan trọng của việc hòa nhập xã hội

c/ Điêu kiên thưc hiên biên pháp

- Nhà trường và thầy/ cô giáo cần hiểu rõ đặc điểm của SV DTTS. Nắm

được các nhu cầu, mong muốn, nguyện vọng cũng như những khó khăn SV

DTTS gặp phải khi đến trường tham gia học tập

- SV cần có ý thức, thái độ tham gia hợp tác tích cực.

- Giảng viên cần có sự quan tâm sâu sát hơn với sinh viên: tìm hiểu về

đặc điểm tâm sinh lý, hồn cảnh gia đình, phong tục từ đó đưa ra những cách

thức tác động phù hợp.

3.2.2. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ SV DTTS hòa nhập với hình thức đào

tạo theo học chế tín chỉ

a/ Mục đich biên pháp

Hình thức đào tạo theo học chế tín chỉ là một hình thức đào tạo mới đưa

vào thực hiện được 3 năm tại trường CĐSL. Đây là một hình thức đào tạo

khoa học, tiên tiến. Tuy nhiên, trong q trình thực hiện còn gặp nhiều khó

khăn, trở ngại, đặc biệt là đối với SV DTTS. Nhà trường và GV có các biện

pháp hỗ trợ SV DTTS hòa nhập được với hình thức đào tạo này sẽ góp phần

nâng cao chất lượng học tập của SV.

b/ Nôi dung va cách thưc hiên biên pháp

- Trong buổi đầu đến nhập học, hoặc buổi học chính trị đầu khóa, hoặc

các buổi chào cờ khoa, Nhà trường và cán bộ, GV cần cung cấp đầy đủ, chính

xác các thơng tin về các ngành nghề đào tạo cũng như thông tin học tập của

người học:

+ Thời khóa biểu từng học kỳ và lịch học tồn khóa khi nhập học.

+ Thơng tin cho sinh viên (họ tên, địa chỉ email, số điện thoại văn81phòng) của cố vấn học tập.

+ Cung cấp địa chỉ website của Trường.

+ Cung cấp địa chỉ, tên truy cập, mật khẩu và hướng dẫn sinh viên truy

cập vào cổng thông tin đào tạo để nhận các thông tin về quản lý và tổ chức

đào tạo của Trường.

+ Cung cấp các thơng tin, địa chỉ, số điện thoại, email các phòng chức

năng, các đơn vị trong Trường để sinh viên tiện liên hệ.

+ Tổ chức đối thoại với sinh viên các chương trình, các hệ đào tạo để

lắng nghe và trực tiếp giải đáp các ý kiến của sinh viên

+ Cung cấp thông tin, lịch tổ chức gặp mặt, giới thiệu và tìm hiểu

ngành nghề tại các đơn vị cho sinh viên.

c/ Điêu kiên thưc hiên

- Nhà trường chủ trì giao phòng Đào tạo thực hiện triển khai hình thức

đào đến SV.

- Hướng dẫn và tạo điều kiện cho SV truy cập mạng internet miễn phí

để các em nhanh chóng nắm bắt và thực hiện được các yêu cầu đối với đào

tạo tín chỉ

3.2.3. Đổi mới phương pháp giảng day theo hướng tích cực hóa hoạt động

và hỗ trợ phương pháp học tập của SV DTTS trường CĐSL

a/ Mục đích biên pháp

Muốn nâng cao hiệu quả hòa nhập xã hội cho SV DTTS, ngồi ́u tố

về chương trình đào tạo thì việc đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng

viên là một yêu cầu cần được ưu tiên trong hỗ trợ hòa nhập xã hội cho SV.

Mỗi giảng viên cần biến giờ dạy thành một hoạt động vui vẻ, có ý nghĩa, hình

thành ở sinh viên thái độ học tập đúng đắn, có khả năng nhận thức được vấn

đề và giải quyết được vấn đề một cách thông minh sáng tạo.

b/ Nôi dung va cách thưc hiên biên pháp82- Phương pháp dạy học là yếu tố thể hiện rõ sự khác biệt trong đào tạo

theo học chế tín chỉ vì để có thể triển khai các nội dung dạy học theo yêu cầu

của đào tạo theo học chế tín chỉ giảng viên và sinh viên phải đổi mới cách dạy

và cách học. Phương pháp dạy từ chỗ chuyển giao kiến thức đã được đóng gói

cho người học sang cách dạy thu thập và xử lý thông tin theo mục tiêu bài

học, môn học mà các nhà giáo dục thường gọi là dạy cách học. Trong phương

thức học tập của học chế tín chỉ, thực chất là chuyển triết lý dạy học lấy hoạt

động dạy làm trung tâm sang lấy hoạt động học làm yếu tố chủ yếu, hoạt động

dạy để hướng dẫn hoạt động học,tạo điều kiện, môi trường cho người học tự

tích lũy kiến thức kỹ năng mơn học thơng qua hoạt động tự học. Khi đã xác

định được mục đích, nội dung chương trình dạy học thì phương pháp dạy học

quyết định q trình dạy học nói riêng, q trình đào tạo nói chung. Việc lựa

chọn phương pháp dạy học phù hợp với hình thức dạy học như : Dạy học lý

thuyết trên lớp chủ yếu theo phương pháp cây kiến thức, với cách dạy học này

buộc sinh viên phải tự học nếu khơng sẽ khơng hồn thành nhiệm vụ học tập,

đó là cách dạy điển hình tong học chế tín chỉ.

- Để hỗ trợ SV DTTS hòa nhập được với phương pháp giảng dạy,

người giảng viên cần không ngừng đổi mới và cải tiến phương pháp giảng

dạy sao cho luôn luôn phải là những phương pháp dạy học hiện đại, khoa

học. Tiếp cận được xu thế chung của giáo dục thế giới.

+ Giảng viên cần có những phương pháp giảng dạy phù hợp với đặc

điểm tâm sinh lý, đặc điểm nhận thức của sinh viên dân tộc thiểu số, ln

ln chú ý tạo “tình huống có vấn đề” nhằm khêu gợi hứng thú học tập, khả

năng tư duy sáng tạo, yếu tố tâm lý dân tộc, khả năng giao tiếp và sử dụng

ngôn ngữ của mỗi sinh viên.

+ Tổ chức được các hoạt động học tập theo nhóm cho sinh viên hòa

nhập và nhanh thích ứng hơn trong giao tiếp với giảng viên và các bạn sinh83viên khác.

+ Về mặt nhận thức, giảng viên chú ý tăng cường tính tích cực nhận

thức như tư duy, tưởng tưởng, trừu tượng hố, tổng hợp, phân tích, sáng tạo,

… vào hoạt động học của sinh viên, hỗ trợ để sinh viên biết tìm cách để đáp

ứng những u cầu, đòi hỏi của giảng viên về bài học và cố gắng vượt qua

các thử thách do vấn đề học thuật mang lại.

+ Hình thành cho sinh viên thái độ đúng đắn về mục tiêu, động cơ

học, và khả năng tự quản lý, tự học. Có tâm thế sẵn sàng, nỗ lực cố gắng rèn

luyện các kỹ năng học tập. Chú ý đến thái độ lắng nghe giảng viên thuyết

trình, đặt câu hỏi cho giảng viên về những vấn đề chưa hiểu, tham gia thảo

với bạn cùng lớp…hoặc những biểu hiện thờ ơ và cử chỉ không hứng thú.

+ Về mặt hành vi, GV cầ n chú ý đến các biểu hiện: xác lập các hành

động tích cực (tuân thủ nội quy lớp học), thực hiện các nhiệm vụ học tập (chú

ý, tập trung, kiên trì, nỗ lực, trình bày thắc mắc, đóng góp cho thảo luận…)

và tham gia vào các hoạt động tập thể (chơi trò chơi, giúp đỡ bạn bè trong

học tập…).

- GV cần chú ý quan sát những hành vi: hiện diện trong lớp, lắng

nghe lúc giảng viên thuyết trình hoặc bạn bè thảo luận, ghi chép bài học, làm

bài tập, tham gia thảo luận, trình bày trước nhóm, cả lớp, tham gia các

hoạt động được giảng viên tổ chức trên lớp.

- Giảng viên cần tăng cường áp dụng kỹ thuật dạy học theo học chế tín

chỉ, đặc biệt kỹ thuật triển khai các hình thức dạy học trong học trong học chế

tín chỉ, kỹ thuật soạn giảng cho một số loại bài lên lớp, kỹ thuật hướng dẫn và

kiểm tra tự học, kỹ thuật kiểm tra đánh giá.

- Giảng viên cần tăng cường áp dụng kỹ thuật ra các loại đề kiểm tra

(KTTX; KTGK; KTCK), trong đó cần chú trọng kiểm tra đánh giá thường

xun có vai trò quan trọng trong việc xác nhận kết quả tích lũy nội dung dạy84học của môn học. Đánh giá thường xuyên đua ra các nhận xét về sụ làm chủ

kiến thức của người học trong quá trình lĩnh hội nội dung dạy học. Đánh giá

thường xuyên liên quan đến các mục tiêu trung gian mà khơng phải mục tiêu

cuối cùng, vì mục đích là để người dạy và người học điều chỉnh chiến lược dạy

học. Vì vậy trách nhiệm của giảng viên là nhận xét kỹ từng bài để sinh viên có

thơng tin ngược kịp thời về việc học của mình từ đó kịp thời điều chỉnh việc

học trước khi quá muộn. Có thể coi kiểm tra đánh giá thường xuyên là phương

pháp dạy học. Vì vậy xây dựng chuẩn đề cương môn học và sử dụng đề cương

một cách hiệu quả chính là một điều kiện quan trọng để thích ứng với dạy học

theo học chế tín chỉ. Đề cương mơn học trong dạy học theo tín chỉ là một cơng

cụ quan trọng nhất tạo điều kiện cho giảng viên và sinh viên tự chủ, tự chịu

trách nhiệm trong việc triển khai kế hoạch dạy học của mình.

GV cần hình thành cho SV thói quen lập kế hoạch học tập và làm theo

kế hoạch đó một cách nghiêm túc thơng qua kế hoạch tự học và việc chuẩn bị

bài trước khi đến lớp.

- GV cần nâng cao ý thức tự học cho SV, giúp các em phải xác định

rằng tự học là một thành phần bắt buộc trong kế hoạch tích lũy nội dung mơn

học. Tự học có thể được tiến hành ở nhà, ở thư viện, tại thực địa…

c/ Điêu kiên thưc hiên

- Để tăng cường sự hòa nhập cho SV DTTS với hoạt động học tập, mỗi

giảng viên ngoài sử dụng đúng các kỹ thuật của mỗi phương pháp giảng dạy

cần hết sức linh hoạt trong việc vận dụng các phương pháp sao cho những tác

động tâm lý, quan sát tâm lý đối với sinh viên dân tộc thiểu số đạt được mục

đích hình thành nhận thức, thái độ và hành vi học tập tích cực, phát huy được

năng lực tự chủ, tự học và nâng cao năng lực, sở trường của bản thân các em

trong mọi tình huống học tập và ứng xử hài hòa trong cuộc sống.

- Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ85động, tự giác của người học và cũng cần hướng dẫn phương pháp học tập cụ

thể cho từng mơn học theo học chế tín chỉ

3.2.4. Tăng cường tổ chức các hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ giáo dục kỹ

năng sông cho SV DTTS trường Cao đẳng Sơn La

a/ Mục đích biên pháp

Biện pháp này là hình thức hoạt động rất thiết thực và có ý nghĩa đối

với sinh viên nói chung và sinh viên dân tộc thiểu số nói riêng. Khi nhà

trường tiến hành tổ chức các buổi sinh hoạt tập thể dưới hình thức nhóm, câu

lạc bộ kỹ năng sống cho sinh viên, các em sẽ có nhận thức đúng về các giá

trị sống, có thái độ tích cực đấu tranh với cái xấu để hoàn thiện bản thân

cũng như hình thành các kỹ năng sống lành mạnh hướng đến một tương lai

tốt đẹp. Thông qua đó, các em nhanh chóng hòa nhập được vào môi trường xã

hội xung quanh.

b/ Nôi dung va cách thưc hiên biên pháp

Sinh hoạt trong câu lạc bộ sinh viên dân tộc thiểu số có cơ hội học hỏi

kinh nghiệm, trao đổi thông tin, nghiên cứu khoa học và lập nghiệp nhờ đó

phát huy hiệu quả các kiến thức chuyên mơn và phát triển tiềm năng cá nhân,

hòa nhập nhanh hơn với tình hình thực tế, đáp ứng nhanh nhu cầu càng cao

của của xã hội, nâng cao hiệu quả học tập.

Khi tổ chức nhóm và câu lạc bộ kỹ năng sống cho sinh viên, cần tiến

hành thực hiện các giai đoạn như sau:

1. Xác định các chủ đề hoạt động

2. Hình thành các câu lạc bộ

3. Giới thiệu, làm quen

4. Giới thiệu mục tiêu, nội dung, tính chất hoạt động

5. Thảo luận nhóm: xây dựng nội quy, quy chế, điều lệ hoạt động

6. Tổ chức các hoạt động theo chủ đề cho nhóm và câu lạc bợ.867. Xây dựng các kế hoạch hoạt động, phân công công việc, sự tham gia

của mỗi thành viên trong các hoạt động chung.

8. Thực hiện các hoạt động.

9. Lượng giá, tổng kết các hoạt động.

Các hoạt động của nhóm sinh hoạt theo hình thức quy định tối thiểu 1

buổi/tháng. Mọi hoạt động, phân công các thành viên thực hiện theo kế

hoạch đã được cả nhóm, câu lạc bộ lập ra.

Khi sinh viên tham gia vào các hoạt động nhóm, câu lạc bộ các em sẽ

tăng được tính chủ động trong giao tiếp, tích cực hơn. Vì vậy, tổ chức các hoạt

động sinh hoạt nhóm, câu lạc bộ kỹ năng sống cho sinh viên dân tộc thiểu số là

một biện pháp tác động để nâng cao mức độ hòa nhập xã hội, giúp sinh viên

hòa nhập nhanh hơn với các hoạt động học tập ở trường cao đẳng.

c/ Điêu kiên thưc hiên

Để thực hiện được biện pháp này, cần sự hỗ trợ nhiệt tình của cán bộ và

GV, đặc biệt là cán bộ phòng CTHSSV và Đoàn thanh niên. 2 đơn vị này sẽ là

nơi phát động mọi phong trào, hoạt động, thành lập các nhóm, câu lạc bộ cho SV

- Tạo điều kiện cho SV được tham gia hoạt động của các đoàn thể

(Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên,…), các tổ chức xã hội, các câu lạc bộ học

thuật và sở thích trong nhà trường ; và tạo điều kiện để có thể tham gia các

hoạt động xã hội khác tuân theo quy định của pháp luật

3.2.5. Phôi hợp chặt chẽ giữa các lực lượng giáo dục thực hiện cơng tác hỗ

trợ hòa nhập xã hội cho SVDTTS ở trường CĐSL

*. Mục đích cua biên pháp

Nhằm phát huy được sức mạnh giáo dục tổng hợp của các lực lượng

giáo dục trong nhà trường, tạo mối quan hệ cộng đồng trách nhiệm, hợp tác,

hỗ trợ lẫn nhau trong việc chăm lo, đào tạo, giáo dục sinh viên. Phối hợp tốt

và phát huy được thế mạnh của từng bộ phận, phát huy tiềm năng của các lực87lượng GD, tạo ra sự thống nhất, đồng thuận hỗ trợ hòa nhập xã hội cho sinh

viên nhằm đạt được mục tiêu công tác giáo dục đào tạo của nhà trường.

*. Nôi dung va cách thưc hiên biên pháp

- Đối với BGH: cần coi hoạt động hỗ trợ SV là một nhiệm vụ đối với

công tác giáo dục, đào tạo của nhà trường. Giúp cho các cán bộ, giáo viên,

sinh viên ý thức được nhiệm vụ hỗ trợ hòa nhập xã hội cho SV là quan trọng

trong công tác đao tạo. Đồng thời, chỉ đạo việc xây dựng nhiệm vụ, kế hoạch

tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho SV tùy theo tính chất nhiệm vụ, chức năng,

điều kiện của từng bộ phận, lực lượng GD trong nhà trường. Thực cơng tác

kiểm sốt nhiệm vụ hỗ trợ hòa nhập xã hội cho SV.

- Đối với giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập là người luôn theo sát,

quản lý giáo dục toàn diện SV lớp chủ nhiệm. GV chủ nhiệm là cầu nối giữa

tập thể sinh viên với gia đình và các tổ chức, các lực lượng GD trong và ngồi

nhà trường. Vì vậy hơn ai hết chính GV chủ nhiệm, cố vấn học tập là người

đóng vai trò chủ đạo trong sự phối kết hợp với các lực lương giáo dục trong

nhà trường thực hiên nhiệm vụ hỗ trợ hòa nhập xã hội của SV. GV chủ nhiệm

là người chủ động lên kế hoạch, tổ chức hoạt động thu hút sự tham gia của

các lực lượng GD trong và ngồi nhà trường hỗ trợ hòa nhập XH cho SV.

- Đối với giảng viên: Trong quá trình giảng dạy phải gắn liền với việc

hỗ trợ toàn diện các hoạt động học tập, giao tiếp của sinh viên. Mỗi thầy cô

giáo phải luôn là tấm gương sáng cho sinh viên noi theo. Họ phải có lòng đam

mê nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm và luôn quan tâm hỗ trợ những khó khăn

trong học tập, rèn luyện của SV trên cơ sở đó giúp SV thực hiện tốt các nhiệm

vụ học tập mơn học.

- Đồn thanh niên, Hội sinh viên: đối với SV thì các hoạt động của tổ

chức Đồn, Hội sinh viên là nơi SV thường xuyên tham gia, sinh hoạt có ý

nghĩa rất quan trong trong trường Cao đẳng. Vì vậy: Đồn, Hội SV cần phải88phát huy việc hỗ trợ cho sinh viên ở một số vấn đề sau: Nâng cao nhận thức

của đoàn viên, hội viên về vai trò của việc phấn đấu vươn lên, rèn luyện phẩm

chất chính trị đạo đức để ngày mai lập thân, lập nghiệp. Đó là cơng việc của

từng người, từng đồn thể, cấp hội mà đoàn viên học sinh, sinh viên phải là

người tiên phong đi đầu.

Phát động đoàn viên, hội viên thân yêu xây dựng“Nha trường văn

hoa”, “khu dân cư kiểu mẫu” Nhà trường“Ngay ngắn, vê sinh, văn minh,

đồng bô”. Các đồn viên xung kích, đội cờ đỏ kiểm tra đơn đốc phát hiện

những biểu hiện gây rối trật tự, tiêu cực, hành vi thiếu văn minh… Được Nhà

trường và các cơ quan chức năng xử lý kịp thời.

Chỉ đạo tập trung các hội thảo, cuộc thi như:“Học tập va lam theo tấm

gương đao đức Hồ Chí Minh”,“Thi kể chuyên vê tấm gương cua Bác”, “Học

sinh, sinh viên xung kích, sáng tao” “Tuổi trẻ vì ngay mai lập nghiêp” thi

sáng tác, kể truyện, truyền thống về người tốt việc tốt, “Học tốt tấm gương

Đặng Thùy Trâm” “mãi mãi tuổi 20”, “Tuổi trẻ Điên Biên học tập va lam

theo lời Bác” "Hoạt động uống nước nhớ nguồn, tri ân các anh hùng liệt sỹ,

hiến máu tình nguyện, giúp đỡ học sinh, sinh viên nghèo vượt khó"..., ký cam

kết trách nhiệm giữa các đơn vị chi đoàn, chi hội trong việc phấn đấu trong

từng năm học, từng đợt kỷ niệm để tránh được các biểu hiện tiêu cực.

Hoạt động phong trào và xã hội thanh niên - học sinh, sinh viên là rất

phong phú đa dạng, biết khơi dậy, biết tổ chức sẽ có sức cuốn hút mạnh mẽ

học sinh, sinh viên và đạt kết quả cao tạo môi trường hoạt động đa dạng

phong phú thu hút SV tham gia trên cơ sở đó hỗ trợ SV hòa nhập nhanh

chóng với mơi trương học tập, rèn luyện ở trường đào tạo nghề góp phần nâng

cao chất giáo dục cho đoàn viên, SV.

- Đối với các CBNV trong nhà trường: Nâng cao nhận thức chính trị, tư

tưởng, phẩm chất đạo đức và đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và89truyền thống Nhà trường … tự hào về sự nghiệp cao quý trồng người của

ngành giáo dục. Xác định rõ vai trò nhiệm vụ của CBNV trong nhà trường

hướng tới xây dựng nhà trường “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”

“Người học là trung tâm”. Phấn đấu trở thành tấm gương sáng cho sinh viên

noi theo.

Đẩy mạnh cuộc vận động:“Kỷ cương, tình thương, trách nhiêm”,“Noi

không với đao tao không đat tiêu chuẩn, không theo nhu cầu xã hôi…”. Trong

lĩnh vực giáo dục gần gũi tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của sinh viên, giúp

cho các em tháo gỡ những vướng mắc trong cuộc sống, học tập và rèn luyệnTích cực đẩy mạnh phong trào:“Nha trường văn hoa” vận động đồn

viên cơng đồn đồng tâm gương mẫu, thông qua các sinh hoạt truyền thống,

văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hình thức giáo dục học sinh, sinh

viên chậm tiến. Tạo môi trường xã hội trong trường lành mạnh.

Thông qua các ngày kỷ niệm 20/10, 20/11, 8/3... Hội thảo về giới tính,

xây dựng nếp sống văn hóa… sẽ góp phần giúp các em có tình cảm trong

sáng, cuộc sống lành mạnh.

*. Điêu kiên để thưc hiên biên pháp

Để thực hiện biện pháp này một cách có hiệu quả điều kiện cần thiết là

sự phối hợp chặt chẽ của Nhà trường với các lực lượng giáo dục trong và

ngoài trường ngoài ra sự quan tâm giáo dục của gia đình đối với sinh viên là

rất cần thiết.

3.3. Khảo nghiệm về mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp

hỗ trợ hòa nhập xã hội cho SV DTTS tại trường CĐSL

Để có cơ sở nền tảng xây dựng các biện pháp hỗ trợ HNXH cho SV

DTTS, tác giả đã tiến hành nghiên cứu lý luận chung về các vấn đề hòa nhập,

HNXH, hỗ trợ HNXH; tiến hành khảo sát thực trạng nhận thức về HNXH và90Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×