Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tiết 46. BÀI 26 LUYỆN TẬP: NHÓM HALOGEN (tiết 2)

Tiết 46. BÀI 26 LUYỆN TẬP: NHÓM HALOGEN (tiết 2)

Tải bản đầy đủ - 0trang

a

mol

87a

mol

872KMnO4 + 16 HCl → 2KCl + MnCl2 + 5Cl2 + 8 H2O

a

5 a

.

=

63, 2

2 158a

mol

158K2Cr2O7 + 14 HCl → 2CrCl3 + 2KCl + 3Cl2 +7H2O

a

294Ta cóa

98a

a

a

>

>

63, 2

87 98Vậy dùng KMnO4 điều chế được nhiều clo nhất.

b) Nếu lấy các chất oxi hóa bằng nhau là n mol thì theo (1) ta

có: nMnO 2 = nCl 2 .

Theo (2)nKMnO 4 = 2,5 nCl 2Theo (3)nKr2Cr 2 O7= 3 nCl 2Vì 3n > 2,5 n > n.

Vậy dùng K2Cr2O7 điều chế được nhiều clo nhất.

Bài 10

nAgNO3 =50.1,0625.8

=0,025 (mol)

100.170NaBr + AgNO3 → AgBr + NaNO3

x molx molx molNaCl + AgNO3 → AgCl + AgNO3

y moly moly molDo nồng độ dung dịch bằng nhau và khối lượng là 50g nên

khối lượng hai muối phải bằng nhau.

Đặt số mol NaBr, NaCl là x,y ta có hệ phương trình.

x + y = 0,05

103x = 58,5 y

Giải hệ phương trình ta được: x = 0,009.

Vậy m NaBr = n NaCl = 103.0,009 = 0,927(g).

C0/0 =0,927

.100= 1,86(0/0).

50

109Bài 13: dẫn hỗn hợp khí oxi và clo đi qua dung dịch NaOH,

chỉ có clo phản ứng:

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

Khí ra khỏi hỗn hợp là oxi.Hoạt động 2: Rèn luyện kĩ năng làm BT thực nghiệm

Hoạt động Gv

Hoạt động Hs

- Gv chuẩn bị 2 khay gồm các dụng

- Hs nhóm 1,2 thảo luận, cử đại diện trình

cụ cần thiết và hố chất gồm các Dd: bày các bước tiến hành, sau đó tiến hành các

HCl, NaCl, HNO3, NaNO3 đựng trong các TN để dán nhãn hố chất.

lọ khơng dán nhãn và Dd có dán nhãn

là: AgNO3, HCl, Na2CO3, H2SO4, giấy quỳ

tím. u cầu các nhóm Hs 1 và 2 thảo

luận tìm cách nhận biết các Dd chưa

dán nhãn.

- Gv chuẩn bị 2 khay gồm các dụng- Hs nhóm 3,4 thảo luận, cử đại diện trìnhcụ cần thiết và hoá chất gồm các Dd: bày các bước tiến hành, sau đó tiến hành các

Na2CO3, NaCl, KI, AgNO3 đựng trong các TN để dán nhãn hoá chất.

lọ khơng dán nhãn và Dd có dán nhãn

là: AgNO3, HCl, NaCl, H2SO4, giấy quỳ

tím. u cầu các nhóm Hs 3 và 4 thảo

luận tìm cách nhận biết các Dd chưa

dán nhãn.

Gv quan sát Hs làm việc và nhắc

nhở.

Hoạt động 3: Rèn luyện kĩ năng làm BT thực nghiệm trắc nghiệm

Gv chiếu 1 số BT thực nghiệm lên bảng, yêu cầu cả lớp thảo luận tìm đáp án.

BT1:

Khi điều chế clo trong PTN (từ HCl đ và KMnO4 hoặc MnO2) sản phẩm sinh ra lẫn

HCl dư và hơi H2O để loại bỏ HCl dư và hơi H 2O người ta dẫn hỗn hợp sản phẩm

qua các bình đựng.

A. Dung dịch K2CO3.

110B. Bột đá CaCO3.

C. Dung dịch NaCl sau đó qua H2SO4 đặc.

D. Dung dịch KOH đặc.

BT2:

Dùng loại bình nào sau đây để đựng dung dịch HF?

A. Bình thuỷ tinh màu xanh.

C. Bình thuỷ tinh khơng màu.B. Bình thuỷ tinh mầu nâu.

D. Bình nhựa teflon (chất dẻo).BT3:

Trong các hình vẽ mơ tả cách thu khí clo sau đây, hình vẽ nào đúng?BT4:

Trong các hình vẽ sau, xác định hình vẽ đúng nhất mơ tả cách thu khí HCl trong phòng

thí nghiệm.3.Củng cố:

- Nhắc lại một số điểm lưu ý đối với các bài đã giải .

4. Dặn dò:

Chuẩn bị cho tiết thực hành.

111Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tiết 46. BÀI 26 LUYỆN TẬP: NHÓM HALOGEN (tiết 2)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×