Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.2: Chế độ kế toán áp dụng tại các dự án ODA

Bảng 2.2: Chế độ kế toán áp dụng tại các dự án ODA

Tải bản đầy đủ - 0trang

24điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của đơn vị, kết hợp với yêu cầu của Nhà tài trợ

mà lựa chọn một hệ thống tài khoản kế toán phù hợp cho từng dự án.

Khi lựa chọn hệ thống tài khoản kế toán cho một dự án BQLDA cần lưu ý

những điểm sau:

-Đảm bảo tương thích với nhiều hệ thống báo cáo khác nhau: báo cáo cho cơ

quan chủ quản, báo cáo cho nhà tài trợ, báo cáo cho ngân hàng v.v-Hệ thống tài khoản kế tốn phải có sự điều chỉnh thích hợp, nhưng thường

thì phải đảm bảo tn thủ quy định về hệ thống tài khoản cấp I của Chế độ kế

toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư.-Lấy hệ thống tài khoản chi tiết làm cơ sở. Hệ thống tài khoản chi tiết phải

được thiết kế để đảm bảo cung cấp đầy đủ số liệu tổng hợp cho yêu cầu của

các bên liên quan. Vì trên thực tế tài khoản chi tiết là nơi phản ánh ảnh

hưởng của các nghiệp kinh tế tới các khoản mục như tài sản, nợ, nguồn

vốn...của dự án.-Cần tập trung sự chú ý vào các tài khoản chi tiết, thiết kế mối liên hệ hợp lý

giữa các tài khoản chi tiết và tài khoản tổng hợp (TK cấp I)Tùy thuộc vào mức độ, phạm vi hoạt động và đối tượng kế toán mà số lượng tài

khoản tổng hợp và chi tiết được mở tại mỗi dự án là khác nhau., các tài khoản

được phân chia thành các tiểu tài khoản để theo dõi kế toán dự án và đáp ứng

tiêu chuẩn tài chính, đặc biệt các khoản chi phí và việc sử dụng các nguồn vốn

khác nhau trong quá trình thực hiện dự án.

Mã số loại tài khoản:

-Loại tài khoản mã số 100:Tiền và vật tư-Loại tài khoản mã số 200:Tài sản cố định-Loại tài khoản mã số 300:Thanh toán-Loại tài khoản mã số 400:Nguồn kinh phí-Loại tài khoản mã số 500:Các khoản thu2.3.4. Tổ chức hệ thống sổ kế toán25Kế tốn dự án ODA có thể sử dụng một trong các hình thức sổ kế tốn áp dụng

thống nhất cho các chủ đầu tư như sau: Hình thức sổ kế tốn Chứng từ ghi sổ; Hình

thức sổ kế tốn Nhật ký chung; Hình thức kế tốn vi tính

Lựa chọn hình thức nào cho phù hợp thì quản lý dự án phải căn cứ vào quy mô,

đặc điểm hoạt động, yêu cầu quản lý, trình độ nghiệp vụ của cán bộ kế tốn, điều

kiện trang bị kỹ thuật tính tốn. Đối với hoạt động kế toán ở các cấp độ phân cấp

thấp như phường, xã, nếu khả năng kế toán hạn chế thì có thể sử dụng hình thức kế

tốn ghi sổ đơn.

a. Hình thức Chứng từ ghi sổ

Theo hình thức này, việc ghi sổ kế toán tổng hợp được căn cứ trực tiếp vào các

Chứng từ ghi sổ. Chứng từ ghi sổ là một loại sổ kế toán dùng cho các đơn vị để

phân loại, hệ thống hóa và xác định nội dung kinh tế của các hoạt động kinh tế tài

chính đã phát sinh. Việc ghi sổ kế tốn trên cơ sở chứng từ ghi sổ sẽ được tách biệt

thành hai quá trình riêng rẽ.

- Ghi theo trình tự thời gian phát sinh của nghiệp vụ kinh tế tài chính trên Sổ

đăng ký chứng từ ghi sổ.

- Ghi theo nội dung kinh tế của nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trên Sổ cái.26Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức Chứng từ ghi sổ

Chứng từBảng tổng hợp

chứng từ kế toán

tổng hợpSổ chứng từ ghi

sổSổ kế toán

chi tiếtChứng từ ghi sổ

Bảng tổng hợp

chi tiết

Sổ cáiBảng cân đối phát sinhBáo cáo tài chínhGhi hàng ngày

Ghi cuối tháng

Đối chiếu, kiểm tra

Ghi cuối q, năm

b. Hình thức nhật ký chung

Theo hình thức này, tất cả các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh đều phải

được ghi vào sổ Nhật ký mà trọng tâm là sổ nhật ký chung, theo trình tự thời gian

phát sinh và nội dung kinh tế của các nghiệp vụ đó. Sau đó lấy số liệu trên Sổ nhật

ký chung để ghi Sổ cái theo từng nghiệp vụ phát sinh.27Sơ đồ 2.4: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức Nhật ký chung

Chứng từSổ nhật ký chungSổ kế toán

chi tiếtSổ cáiBảng tổng

hợp chi tiếtBảng cân đối tài khoảnBáo cáo tài chínhGhi hàng ngày

Ghi cuối tháng

Đối chiếu, kiểm tra

Ghi cuối q, năm

c. Hình thức máy vi tính

Sơ đồ 2.5: Hình thức kế tốn trên máy vi tính

d.

Chứng từ kế tốn

e.Sổ kế tốnPhần mềm

kế toánSổ tổng hợp

Sổ chi tiết- Sổ tổng hợp

- Sổ chi tiếtBảng kê chứng từMáy vi tínhkế tốn

Nhập số liệu hàng ngày

In sổ, báo cáo hàng tháng

Đối chiếu, kiểm traBáo cáo tài chínhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.2: Chế độ kế toán áp dụng tại các dự án ODA

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x