Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trong khuôn khổ của một luận văn thạc sỹ, mặc dù đã có sự cố gắng, nhưng do hạn chế về khả năng và thời gian nên bản luận văn vẫn còn một số khiếm khuyết. Em mong nhận được sự góp ý, chỉ dẫn giúp đỡ của thầy cô, các nhà khoa học và các bạn đồng nghiệp để

Trong khuôn khổ của một luận văn thạc sỹ, mặc dù đã có sự cố gắng, nhưng do hạn chế về khả năng và thời gian nên bản luận văn vẫn còn một số khiếm khuyết. Em mong nhận được sự góp ý, chỉ dẫn giúp đỡ của thầy cô, các nhà khoa học và các bạn đồng nghiệp để

Tải bản đầy đủ - 0trang

711.Bộ Tài nguyên và Môi trường, Quyết định số 2772/QĐ-BTNMT về việc thành

lập Ban Quản lý dự án “Quản lý tổng hợp Tài nguyên nước Mê Công, ban

hành ngày 03 tháng 12 năm 2014.2. Bộ Tài chính (2004), Thơng tư 78/2004/TT-BTC ngày 10/8/2004 về hướng dẫn

quản lý việc rút vốn đối với nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA),

ban hành ngày 10 tháng 8 năm 2014.

3. Bộ Tài chính (2006), Quyết định số 19/2006/QĐ- BTC về hướng dẫn chế độ

kế tốn hành chính sự nghiệp, ban hành ngày 30 tháng 03 năm 2006.

4. Bộ Tài chính (2012), Thơng tư số 195/2012/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế

toán áp dụng cho chủ đầu tư, ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2012.

5. Bộ Tài chính (2016), Thơng tư số 08/2016/TT-BTC về việc quản lý thanh toán

vốn đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước, ban hành ngày 18 tháng 01 năm

2016.

6. Bộ Tài chính (2016), Thơng tư 108/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn sửa đổi

bổ sung thông tư 08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016, ban hành

ngày 30 tháng 06 năm 2016.

7. Bộ Tài chính (2017), Thơng tư 107/2017/BTC-TT về hướng dẫn chế độ kế

tốn hành chính sự nghiệp, ban hành ngày 10 tháng 10 năm 2017.

8.Chính phủ (2016), Nghị định số 16/2016/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và

sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các

nhà tài trợ nước ngoài.9. Mathhew Hall, Brendan O’Dwyer (2017), Accounting, non-govermental

organizations and civil society: The importance of nonprofit organizations to

understanding accounting, organizations and society

10. Dự án Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Công (2015), Báo cáo khả thi

11. Dự án Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Công (2015), Sổ tay thực hành

quản lý tài chính và kế tốn dự án

12. World Bank (1998), Disbursement Handbook.

13. World Bank (2002), Project Financial Management Manual.7214. World Bank (2010), Implementation completion report.

15. World Bank (2014), Financing Agreement. Credit number 5912-VN

16. Website: www.mof.gov.vn

17. Website: www.mpi.gov.vn

18. Website: www.worldbank.org73PHỤ LỤC 01

CÂU HỎI PHỎNG VẤN

Dành cho nhân viên kế tốn

Để có được cơ sở nghiên cứu tổ chức kế toán tại các dự án ODA thuộc Bộ Tài

nguyên và Môi trường.

Phần 1- Thông tin các nhân

Họ và tên người được phỏng vấn:

Đơn vị:Chức vụ:

Địa chỉ liên hệ:Thời gian phỏng vấn

Địa điểm phỏng vấn:

Hình thức phỏng vấn:

Phần 2- Nội dung câu hỏi:

A. Dành cho nhân viên kế toán

- Về tổ chức hệ thống chứng từ kế toán:

Câu 1: Anh/ chị hãy mơ tả hệ thống chứng từ kế tốn bằng việc trả lời các câu

hỏi sau:

(1) Hệ thống chứng từ kế toán được áp dụng theo quy định nào?

(2) Ngồi việc áp dụng hệ thống chứng từ theo chính phủ Việt Nam, bên tài trợcó yêu cầu như thế nào?

(3) Anh/chị hãy kể tên chứng từ kế toán được lập trên phần mềm, trên sổexcel?

(4) Quy trình lập và luân chuyển chứng diễn ra như thế nào? Tài liệu kế toánđược bảo quản và lưu trữ ở đâu?

- Về tổ chức hệ thống tài khoản kế toán

(1) Hệ thống tài khoản kế toán được áp dụng theo chế độ nào?

(2) Anh/chị hãy kể tên các tài khoản tổng hợp mà dự án đang sử dụng?

(3) Dự án sử dụng tài khoản chi tiết cấp mấy theo yêu cầu quản lý khơng- Về tổ chức sổ kế tốn

(1) Hình thức kế toán mà ban quản lý áp dụng hiện nay là gì?74(2) Hệ thống sổ kế tốn được áp dụng theo thông tư nào

(3) Kể tên các mẫu sổ được lập trong phần mềm kế toán, trong excel

- Về tổ chức báo cáo tài chính

(1) Mẫu báo cáo tài chính của đơn vị áp dụng theo quy định nào? Ngoài nhữngmẫu báo cáo cho chính phủ Việt Nam. Những mẫu báo cáo nhà tài trợ yêu cầu là gì?

Anh chị hãy kể tên?

(2) Thời gian nộp báo cáo tài chính như thế nào?- Về kiểm tra tổ chức tổ chức kế toán

(1) Kiểm tra nội bộ do ai thực hiện? Thời gian kiểm tra như thế nào? Nêu nội

dung của cuộc kiểm tra?

(2) Kiểm tra bên ngoài do cơ quan nào thực hiện?

B. Dành cho kế tốn trưởng

Câu 1: Ơng/ bà đánh giá như thế nào về chế độ kế toán hiện hành áp dụng cho

các dự án ODA. Việc áp dụng chế độ kế tốn có gặp những khó khăn gì khơng?

Câu 2: Theo Ơng/bà tổ chức bộ máy kế tốn hiện nay ở ban quản lý có phù hợp

với u cầu của dự án khơng?

Câu 3: Ơng/bà hãy cho biết những kho khăn vướng mắc khi phải lập báo cáo

phục vụ cho các đối tượng khác nhau như chính phủ, cơ quan chủ quản, nhà tài trợ

về thời gian, nội dung?

Câu 4: Ơng/bà hãy cho biết những khó khăn trong việc hạch toán chênh lệch tỷ

giá?

Câu 5: Theo Ông/bà phần mềm kế toán hiện dự án đang sử dụng có đáp ứng

yêu cầu của dự án và những vấn đề còn tồn tại?

Câu 6: Các báo cáo tài chính mà hệ thống kế tốn cung cấp có khả năng so sánh

chi phí thực tế và chi phí dự tốn trong kỳ của dự án khơng?

Câu 7: Hệ thống kế tốn có đảm bảo hoạt động ghi chép, báo cáo thông tin tuân

thủ quy định và nguyên tắc kế tốn khơng?

Câu 8: Nêu những khó khăn và một số đề xuất để hồn thiện tổ chức kế tốn?

C.Dành cho nhà quản lý75Câu 1: Ông/ bà đánh giá như thế nào về chế độ quản lý tài chính hiện nay của

dự án. Dự án có xây dựng hệ thống văn bản quy định về hướng dẫn ghi sổ sách kế

toán hay khơng?

Câu 2: Ơng/bà đánh giá thế nào về tổ chức bộ máy kế tốn, trình độ năng lực

của nhân viên kế tốn.

Câu 3: Ơng/bà đánh giá thế nào của hiệu quả của kiểm soát tổ chức kế toán.

Câu 4: Theo Ơng/bà tổ chức kế tốn của dự án có cung cấp đầy đủ, kịp thời

trung thực các thông tin giúp cho quản lý tài chính của dự án một cách hiệu quả

chưa

Câu 5: Nêu các khó khăn trong việc quản lý tài chính và đề xuất một số giải

pháp.

E. Dành cho kiểm toán viên

Câu 1: Anh/chị đánh giá như thế nào về hệ thống kiểm soát nội bộ của dự án?

Câu 2: Qua việc thực hiện kiểm toán tại dự án có xảy ra những sai sót trọng yếu

trong tổ chức kế tốn nào khơng?76Bảng 1.1. Bảng kết quả tổng hợp các tiêu chí đánh giá về hệ thống kế tốn

của dự ánTiêu chí đánh giá

Hệ thống kế tốn có tích hợp đầy đủ với các phân hệ quảnTốtlý tài chính dự án khác như: dự tốn; quản lý thu, chi tiềnKhôngmặt... để tạo nên một cơ sở dữ liệu thơng tin tài chính

chung, duy nhất.

Các khoản mục chi phí mà hệ thống kế tốn theo dõi có thể

hiện mối quan hệ với các hoạt động thực hiện dự án.

Hệ thống kế tốn có theo dõi các chi phí của dự án gắn liền

với nguồn vốn dự án hay khơng? Có đảm bảo dễ dàng xác

định một khoản chi cụ thể với (các) nguồn vốn dự án xácChưa tốtđịnh.

Các báo cáo tài chính mà hệ thống kế tốn cung cấp có

khả năng so sánh chi phí thực tế và chi phí dự tốn trong

kỳ của dự án.

Hệ thống kế tốn có đảm bảo hoạt động ghi chép, báo cáo

thơng tin tuân thủ quy định và nguyên tắc kế toán.

Hệ thống kế tốn có đảm bảo cung cấp thơng tin tổng hợp

phục vụ các yêu cầu báo cáo khác nhau của các bên tham

gia như nhà tài trợ, cơ quản chủ quản, ngân hàng.

Dự án có xây dựng hệ thống văn bản quy định và hướng

dẫn về quy trình, chính sách kế tốn.

Cán bộ kế tốn của dự án có hiểu biết và kinh nghiệm

về kế toán trong nước cũng như các thơng lệ kế tốnKhơngquốc tế.Bảng 1.2. Tổng hợp đánh giá phần mềm kế tốn tại dự án

Tiêu chí đánh giáCKhơng77ó

Hỗ trợ nhiều loại đồng tiềnxTương thích với nhiều mơi trường hệ điều hànhxLàm việc theo mơi trường mạng

Có khả năng truy xuất thông tin theo các tiêu thức

Thực tếxDự tốnxHỗ trợ đa hệ tài khoản kế tốn

Có khả năng quản lý thông tin theo các mođun độc lập

như: Tiền, mua sắm, tài sản cố định, tiền lương,

Có khả năng trích xuất báo cáo sang các dạng formatx

x

xkhác (word, excel,…)

Có khả năng phân quyền và bảo mật theo cấp độ người

sử dụng

Hệ thống sao lưu dữ liệu (back-up)x

xHỗ trợ đa ngơn ngữxCung cấp báo cáo tài chính phi chuẩn, nhất thời theoxyêu cầu quản lý

Truy xuất thông tin chi tiết của mỗi nghiệp vụ cụ thểxKhả năng lập báo cáo theo các tiêu thức khác nhau

Theo thời gianxTheo nguồn vốnxTheo loại chi phíxTheo cấu phần dự ánxTài liệu hướng dẫn người dùng đi kèmx78798081Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trong khuôn khổ của một luận văn thạc sỹ, mặc dù đã có sự cố gắng, nhưng do hạn chế về khả năng và thời gian nên bản luận văn vẫn còn một số khiếm khuyết. Em mong nhận được sự góp ý, chỉ dẫn giúp đỡ của thầy cô, các nhà khoa học và các bạn đồng nghiệp để

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×