Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
(Nguồn: Ban quản lý dự án Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Công)

(Nguồn: Ban quản lý dự án Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Công)

Tải bản đầy đủ - 0trang

42



Quyết định số 1686QĐ-BTNMT ngày 5 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài

nguyên và Môi trường.

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia tiền thân là

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước, có chức năng xây dựng quy

hoạch và thực hịên các hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước trong phạm vi cả

nước. Trung tâm có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật và có trụ

sở tại Hà Nội. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm

Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia được quy định tại quyết định số

1168/QĐ-BTNMT ngày 17/7/2013

Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia (tên tiếng anh viết tắt là NHMS) là tổ

chức sự nghiệp nhà nước thuộc Bộ Tài nguyên và Mơi trường. NHMS có chức năng

giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý, khai thác mạng lưới khí

tượng, thủy văn quốc gia, quan trắc mơi trường khơng khí và mơi trường. Trung tâm

có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật và trụ sở

tại thành phố Hà Nội. Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung

tâm được quy định tại Quyết định số 128/2008/QĐ-TTg ngày 17/9/2008.

4.2. Tình hình tổ chức kế tốn dự án ODA tại Bộ Tài nguyên Môi trường.

4.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán

Phần lớn các dự án ODA tại Bộ Tài nguyên đều có thành lập BQLDA riêng, tùy

thuộc vào quy mô, đặc điểm và nguồn vốn sử dụng tổ chức bộ máy kế toán được lập

ra một cách phù hợp nhằm đáp ứng u của quản lý. Mơ hình kế tốn chủ yếu là mơ

hình kế tốn tập trung. Với mơ hình tổ chức kế tốn tập trung thì tổ chức bộ máy kế

toán trong BQLDA các dự án ODA tại Bộ Tài nguyên và Môi trường bao gồm: Kế

toán trưởng (Phụ trách kế toán); Kế toán các phần hành; thủ quỹ. Đối với dự án

Quản lý tổng hợp tài ngun nước Mê Cơng mơ hình tổ chức bộ máy như sau:



Giám đốc BQLDA



43



Phó giám đốc BQLDA



Phòng Kế hoạch



Phòng tài chính kế tốn



Quản lý tài chính



Phòng mua sắm, đấu thầu



Kế toán

trưởng



Kế toán tổng hợp



Thủ quỹ



Sơ đồ 4.2: Tổ chức bộ máy BQLDA Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Công

(Nguồn: BQLDA Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Cơng)



Với đặc điểm và quy mơ, kế tốn tại dự án Quản lý tổng hợp Tài nguyên nước

Mê Công được tổ chức theo mơ hình tập trung. Theo mơ hình quản lý trên, BQLDA

được thành lập và trực thuộc Văn phòng Thường trực Ủy Ban Sơng Mê Cơng. Tổ

chức bộ máy kế toán tại BQLDA bao gồm 3 người: Kế toán trưởng, kế toán tổng

hợp và thủ quỹ. Chức năng của các bộ phận kế toán được qui định như sau:

* Kế tốn trưởng có nhiệm vụ quản lý hệ thống FMS, báo cáo cho Giám đốc

BQLDA về các vấn đề liên quan, soát xét và phê duyệt các báo cáo nhằm duy trì hệ

thống kiểm sốt nội bộ phù hợp; phê duyệt kế hoạch chi tiêu của Dự án cho toàn bộ

Dự án (vốn tài trợ và vốn đối ứng); tổ chức kiểm tra, xét duyệt các báo cáo kế toán

thống kê, báo cáo quyết toán của các đơn vị cấp dưới gửi lên và phân tích tình hình

kinh tế và tài chính của tồn Dự án (vốn tài trợ và vốn đối ứng)

* Kế toán tổng hợp: Cơng việc hàng ngày của kế tốn tổng hợp là tập hợp các

chứng từ thanh toán từ các đơn vị. Sau đó kế tốn tiến hành kiểm tra phân loại lập

chứng từ kế tốn và trình kế tốn trưởng phê duyệt. Sau khi các khoản thanh toán



44



được cơ quan kiểm sốt chi duyệt thì kế tốn tiến hành nhập dữ liệu vào hệ thống

máy tính và lưu trữ chứng từ, tài liệu; lập hồ sơ thanh toán lương cho nhân viên và

các chi phí khác phục vụ hoạt động của BQLDA; quản lý lý các khoản thanh toán

cho các nhà tư vấn, các nhà cung cấp trực tiếp và chuẩn bị các thủ tục cho đơn xin

rút vốn, thanh toán trực tiếp. Ngồi ra kế tốn tổng hợp có nhiệm vụ tham gia giúp

kế toán trưởng lập các loại báo cáo theo yêu cầu của các nhà quản lý: báo cáo tài

chính của dự án; báo cáo theo yêu cầu của các nhà tài trợ, Bộ Tài chính và Bộ Kế

hoạch và Đầu tư.

* Thủ quỹ: Thực hiện các công việc ghi chép và quản lý các khoản thu chi tiền

mặt của dự án

Qua cuộc phỏng vấn với giám đốc BQLDA, bộ máy kế toán của BQLDA đã

thực hiện được những yêu cầu của dự án, hỗ trợ ban quản lý trong vấn đề quản lý tài

chính của dự án. Việc mở và duy trì Tài khoản đặc biệt phù hợp với các yêu cầu của

Ngân hàng Thế giới. Ngoài ra trong việc rút vốn đã đảm bảo các đơn xin hồn vốn

từ IDA được lập và đệ trình lên IDA kịp thời và phù hợp với các thủ tục bổ sung tài

khoản đặc biệt của IDA và các báo cáo sao kê chi tiêu (SOE) kèm theo các đơn xin

rút vốn phản ánh một cách đúng đắn trên cơ sở các chứng từ hợp lý và được lưu giữ

đầy đủ cho mục đích sốt xét khi có u cầu. Về tổ chức nhân sự, các nhân viên đều

có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của cơng việc cũng như

u cầu từ phía nhà tài trợ. Cụ thể đối yêu cầu đối với vị trí kế tốn trưởng của dự

án: có bằng cấp đại học chun ngành kế tốn; có bằng ngoại ngữ và tin học và có ít

nhất 5 năm kinh nghiệm làm kế tốn trưởng. Tuy nhiên với đặc điểm và tính chất

của dự án đầu tư xây dựng cơ bản thì với số lượng nhân như trên là chưa đủ. Vì kế

tốn tổng hợp phải đảm nhận khối lượng công việc rất lớn cùng lúc thực hiện rất

nhiều công việc khác nhau như: kiểm tra hồ sơ thanh toán, lập chứng từ, giao dịch

với ngân hàng và kho bạc,…Chính vì lý do trên nên việc theo dõi thanh toán các

hợp đồng cho nhà thầu chưa được sát sao ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ giải ngân

của dự án.

Ngoài ra theo quan sát và phỏng vấn với kế tốn trưởng có thể thấy bộ máy kế toán

của BQLDA về cơ bản đã thực hiện những nhiệm vụ sau:



45



- Đảm bảo rằng tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được hạch toán đúng đắn,

kịp thời và phù hợp với các yêu cầu của Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Việt

Nam; các khoản chi phí thực hiện dự án thanh tốn cho nhà thầu được thực hiện phù

hợp với các điều khoản quy định trong hợp đồng.

- Thiết lập và thực hiện hệ thống kế toán trên máy với sự trợ giúp của chuyên

gia phần mềm, cộng tác có hiệu quả với các chuyên gia tư vấn về tài chính và kế

toán của dự án.

- Thiết lập hệ thống tài khoản phù hợp với yêu cầu của dự án (điều này có thể

được cập nhật thường xuyên theo hoạt động của dự án)

- Đảm bảo rằng một hệ thống kiểm soát nội bộ đầy đủ được thiết lập và duy trì

đảm bảo tách rời trách nhiệm trong việc thực hiện và phê duyệt thanh toán cũng như

trong việc quản lý và hạch toán kế toán đối với các khoản thu nhập và tài sản của dự

án.

4.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế tốn

Nhìn chung hệ thống chứng từ kế toán tại các dự án ODA tại Bộ tài nguyên và

Môi trường được sử dụng các mẫu chứng từ theo quy định của đơn vị hành chính sự

nghiệp theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2006 chế độ kế

tốn hành chính sự nghiệp, ngồi ra BQLDA còn sử dụng một số chứng từ khác

theo quy định, thông tư 08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài

chính về việc quy định quản lý và thanh toán vốn đầu tư sử dụng ngân sách nhà

nước và. Tùy thuộc vào từng nghiệp vụ phát sinh mà kế toán sử dụng chứng từ một

cách phù hợp. Thực tế quan sát tại dự án Quản lý tổng hợp tài ngun nước Mê

Cơng hoạt động rút vốn và thanh tốn được thực hiện dưới sự kiểm soát chi của kho

bạc nhà nước Hà Nội.

* Luân chuyển chứng từ

Theo kết quả phỏng vấn chuyên sâu đối với nhân viên phụ trách kế toán tại

BQLDA “Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Cơng” thì quy trình ln chuyển

chứng từ kế tốn được trong BQLDA được khái quát như sau:

Sơ đồ 4.3: Quy trình xử lý, phê duyệt chứng từ tại các dự án ODA

Xác định danh

mục chứng từ



Lập chứng từ



Kiểm tra phân

loại sắp xếp định

khoản và ghi sổ



Bảo quản và

lưu trữ



46



(5) Xác định danh mục chứng từ:

Tùy thuộc vào hoạt động rút vốn hay thanh toán của dự án mà kế toán tiến hành

xác định danh mục chứng từ kế toán phù hợp.

Đối với hoạt động rút vốn chứng từ kế toán bao gồm (Xem phụ lục 2)

- Bảng tổng hợp đơn rút vốn (Biểu 2.1)

- Bảng kê ghi thu ghi chi tài khoản đặc biệt (Biểu 2.2)

- SOE (Biểu 2.3)

- Sumary sheet (Biểu 2.4)

Đối với hoạt động thanh toán. Tùy thuộc vào nội dung thanh toán và nguồn vốn

sử dụng mà kế toán sẽ lập các chứng từ cần thiết theo quy định. Đối với việc

thanh toán nguồn vốn đối ứng (chủ yếu là các khoản thanh toán lương cho ban

quản lý, chi phí hành chính...) Chứng từ thanh tốn bao gồm (Xem phụ lục 3)

-



Giấy đề nghị rút vốn đầu tư (Biểu 3.1)



-



Giấy đề nghị rút dự toán (Biểu 3.2)



-



Các bảng kê theo yêu cầu (Bảng 3.3)



Với các khoản thanh toán bằng vốn vay (Chủ yếu là chi mua sắm tài sản, thiết

bị, chi phí tư vấn xây dựng…). Căn cứ vào chứng từ thanh toán do bên nhà thầu

gửi bao gồm: Giấy đề nghị thanh toán, Bảng xác định khối lượng cơng việc hồn

thành, Biên bản nghiệm thu thanh tốn, bảng kê (Bảng chấm cơng, bảng kế

chứng từ thanh toán…). Kế toán sẽ tiến hành lập các chứng từ

-



Giấy đề nghị rút vốn đầu tư



-



Ủy nhiệm chi của Exim bank (Biểu 3.4)



(6)



Lập chứng từ



- Trên cơ sở việc xác định danh mục chứng từ, khi có nghiệp vụ kinh tế phát

sinh kế toán dự án tổ chức lập và thu thập chứng từ kế toán theo đúng quy định hiện

hành. Qua khảo sát thì nội dung trên chứng từ đều được lập một cách rõ ràng đúng

với nội dung kinh tế. Trên chứng từ đều có ghi rõ trách nhiệm của các bên liên quan



47



như người lập, kế tốn trưởng, giám đốc dự án đảm bảo tính pháp lý cao và là căn

cứ thông tin để ghi nhận khai báo vào phần mềm kế toán. Do đặc điểm riêng nên

BQLDA sử dụng phần mềm kế toán ACCB quản lý tài chính kế tốn dự án ODA.

Một số mẫu chứng từ như phiếu thu, phiếu chi đã được lập sẵn trên phần mềm. Còn

các mẫu bảng kê còn lại được lập trên bảng excel

(7) Kiểm tra phân loại và định khoản

Chứng từ kế toán sau khi được lập sẽ được kiểm tra tính rõ ràng trung thực đầy

đủ phù hợp với nội dung của từng nghiệp vụ phát sinh đồng thời tuân thủ theo quy

định của pháp luật. Chứng từ kế toán sau khi được kế toán viên kiểm tra sẽ được

chuyển sang kế toán trưởng xem xét và cuối cùng là trình lên giám đốc dự án ký

duyệt.

Sau đó chứng từ kế tốn sẽ được phân loại sắp xếp theo từng tiêu thực cụ thể và

theo tính hợp lý. Do dự án sử dụng vốn vay và vốn đối ứng nên chứng từ kế toán sẽ

được sắp xếp thành hai loại riêng biệt từ hai nguồn vốn khác nhau. Đối với mỗi loại

nguồn vốn tùy vào từng nội dung cụ thể chứng từ kế toán sẽ được sắp xếp thành

từng nhóm riêng như: chi phí hành chính, chi phí tiền lương, chi phí hội thảo, các

hợp đồng thầu tư vấn, mua sắm thiết bị cho dự án.

Dựa vào các chứng từ gốc đã được kiểm tra và đối chiếu, nhân viên kế toán

kiểm tra và soát xét các chứng từ kế toán và hạch toán vào sổ kế tốn theo đúng

trình tự quy định. Chỉ có Giám đốc và Kế toán trưởng dự án hay phụ trách kế tốn

có quyền phê duyệt mọi chứng từ hóa đơn của BQLDA.

(8) Bảo quản và lưu trữ

Để đảm bảo tính liên tục trong công việc theo sát và xử lý các chứng từ, mỗi

người phải có trách nhiệm lưu các số liệu kế tốn do mình phụ trách. Trong các

trường hợp đặc biệt hoặc do thay thế sổ kế toán, sổ cũ phải được giữ bởi nhân viên

thứ ba của bộ phận kế toán theo sự chỉ đạo của Kế toán trưởng hoặc Phụ trách kế

toán.

Trong trường hợp thay thế nhân viên hoặc thuyên chuyển, sắp xếp lại, các cá

nhân liên quan phải gửi lại mọi chứng từ, số liệu trong phạm vi trách nhiệm của



48



mình dưới sự chứng kiến của Kế toán trưởng, Phụ trách kế toán hoặc Giám đốc Dự

án (nếu được yêu cầu).

Kết thúc năm tài chính và các cơng việc kế tốn như kiểm tra, đối chiếu và lập

các báo cáo tài chính kết thúc mọi chứng từ, sổ sách kế toán đều được sắp xếp, phân

loại, đóng sổ, đóng dấu và gửi cho bộ phận lưu trữ của BQLDA (nhân viên trực tiếp

lưu trữ thuộc Bộ phận hành chính) theo qui định của chế độ chứng từ, sổ sách kế

tốn.

Quy trình ln chuyển chứng từ thanh toán qua ngân hàng và kho bạc

Hoạt động thanh toán của dự án được thực hiện qua việc thanh toán qua tài

khoản đặc biệt mở tại Ngân hàng Eximbank chi nhánh Long Biên bằng đồng ngoại

tệ được thỏa thuận trong hiệp định số 5912 để chủ động thanh toán. Hàng tháng,

ngân hàng phục vụ có trách nhiệm thơng báo cho Bộ Tài chính sao kê chi tiêu từ tài

khoản đặc biệt để làm thủ tục ghi thu ghi chi ngân sách. Báo cáo sao kê tài khoản

đặc biệt của ngân hàng phục vụ lập và gửi cho Bộ Tài chính là cơ sở để Bộ Tài

chính hạch tốn ngân sách cấp phát vốn cho dù án. Thông báo chuyển vốn về tài

khoản đặc biệt của nhà tài trợ là căn cứ để Bộ Tài chính hạch tốn ngân sách và ghi

nợ đối với các dự án vay lại.

Do dự án sử dụng hai nguồn vốn gồm vốn đối ứng và vốn vay. Đối với nguồn

vốn đối ứng thì việc thanh toán sẽ được thực hiện qua kiểm soát chi của kho bạc.

Đối với việc thanh toán sử dụng nguồn vốn vay thì sau khi làm thủ tục xác nhận của

kho bạc. Kế toán dự án gửi chứng từ ra ngân hàng Exim bank giấy đề nghị rút vốn

đầu tư được kho bạc xác nhận và ủy nhiệm chi của ngân hàng để thanh tốn

Quy trình ln chuyển một số nghiệp vụ thanh tốn chủ u của dự án:



49

Người

thực

hiện



Kế

tốn

thanh

tốn



NV

thanh

tốn

lương



Bảng

chấm

cơng



Hồ sơ

thanh

tốn

(



Kế tốn

trưởng





phiếu

thanh

tốn



Giám

đốc





phiếu

thanh

tốn



Kho

bạc



Xác

nhận

thanh

tốn



Kế

tốn

thanh

tốn



Bảo

quản

và lưu

trữ



Ghi sổ



Sơ đồ 4.4: Quy trình luân chuyển chứng từ thanh tốn vốn đối ứng

Quy trình thanh tốn vốn vay

Nhà

thầu

Thanh

tốn

cho

nhà

thầu

Hồ sơ

như phụ

lục



Kế

toán

thanh

toán



Lập

chứng

từ

thanh

toán



Kế toán

trưởng và

giám đốc





phiếu

thanh

toán



Kho

bạc



Xác

nhận

thanh

toán



Ngân

hàng



Ký ủy

nhiệm

chi



Kế

toán

thanh

toán



Bảo

quản

và lưu

trữ



Ghi sổ



Sơ đồ 4.5: Quy trình luân chuyển chứng từ vốn vay

* Tổng hợp các bút toán kế toán

Việc định khoản các bút toán của dự án được thực hiện theo hướng dẫn Thông

tư số 195/2012/TT-BTC ban hành ngày 15 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính.

Việc lập và lưu các bút tốn kế toán là một phần hoạt động của hệ thống quản lý

và phải hoàn toàn thừa nhận rằng các bút toán được lập để hỗ trợ mỗi giai đoạn của

chu kỳ quản lý. BQLDA sẽ sử dụng hệ thống xử lý dữ liệu hiệu quả, tổng hợp các

bút toán kế tốn để những người quan tâm đến dự án có thể có được một cái nhìn



50



tổng quan về việc quản lý tài chính. Để lưu các bút tốn kế tốn, BQLDA cần quản

lý tốt việc ghi chép kế toán.

Theo phỏng vấn với Kế toán trưởng, nhiệm vụ kế toán sẽ thực hiện soát xét

bảng tổng hợp các bút toán kế tốn để đảm bảo:

- Có các thủ tục được xác định rõ ràng để tạo lập, lưu giữ và bảo quản các chứng

từ;

- Các thủ tục quản lý và lưu giữ chứng từ theo các đơn vị tham gia vào dự án,

đặc biệt là các dự án có sự phân cấp thực hiện;

- Các ghi chép kế toán, bao gồm cả những chứng từ hạch tốn trên máy vi tính

khơng bị ảnh hưởng bởi lửa, nước và các ảnh hưởng khác của môi trường cũng như

không bị xâm nhập trái phép;

- Đảm bảo kiểm tra dễ dàng của người quản lý và của các kiểm tốn viên.

Do tính chất của dự án là sử dụng vốn vay nên cần hạch tốn song song cả tiền

Việt Nam đồng và đơ la Mỹ. Tuy nhiên thực tế sau khi quan sát tại dự án Quản lý

tổng hợp tài nguyên nước Mê công cuối kỳ mới chỉ hạch toán chênh lệch tỷ giá hối

đối trên khoản mục chi thanh tốn mà chưa có bút toán hạch toán đánh giá chênh

lệch tỷ giá với phí ngân hang phục vụ.

4.2.3 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán

Việc xác định danh mục các tài khoản kế toán sử dụng trong dự án phải đầy đủ

nhằm phản ánh tài sản và sự vận động của tài sản tại đơn vị mình. BQLDA Quản lý

tổng hợp tài nguyên nước Mê Công đã thực hiện tổ chức hệ thống tài khoản áp dụng

thông tư số 195/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ tài chính về việc

hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho chủ đầu tư. Các tài khoản kế toán áp dụng

trong các dự án quy định thống nhất trong toàn bộ hệ thống các đơn vị hành chính

sự nghiệp đến tài khoản cấp 4 và các tài khoản ngoài Bảng Cân đối tài khoản.

Tùy thuộc vào mức độ, phạm vi hoạt động và đối tượng kế toán mà số lượng tài

khoản tổng hợp và chi tiết được mở tại mỗi dự án là khác nhau. Đối với dự án Quản

lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Công, các tài khoản được phân chia thành các tiểu

tài khoản để theo dõi kế tốn dự án và đáp ứng tiêu chuẩn tài chính, đặc biệt các



51



khoản chi phí và việc sử dụng các nguồn vốn khác nhau trong quá trình thực hiện

dự án.

Một số nghiệp vụ kế toán chủ yếu

Khi tiếp nhận nguồn vốn vay kế toán hạch toán:

Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc

Có TK 441 - Nguồn kinh phí đầu tư XDCB

Trả tiền mua TSCĐ sử dụng cho hoạt động của BQLDAĐT bằng chuyển khoản,

ghi:

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình, hoặc

Nợ TK 213 - TSCĐ vơ hình

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.

Đồng thời, ghi:

Nợ TK 642 - Chi phí BQLDAĐT

Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

Chi bằng tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc liên quan đến các khoản chi phí cho

BQLDAĐT, chi phí sản xuất thử, chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ, chi phí cho

hoạt động đấu thầu,…ghi:

Nợ TK 154 - Chi phí dở dang (1541)

Nợ TK 642 - Chi phí BQLDAĐT

Nợ TK 241 - Chi phí đầu tư xây dựng (chi tiết chi phí khác)

Nợ TK 811 - Chi phí khác

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc

Qua khảo sát cho thấy cho thấy việc tổ chức hệ thống tài khoản kế toán của dự

án về cơ bản đã tuân thủ về nội dung kết cấu và ghi chép. Các tài khoản kế tốn

chính được sử dụng đều tuân thủ đúng với chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ

đầu tư (Phụ lục 4- Biểu 4.1). Tuy nhiên qua khảo sát vẫn còn thấy tồn đọng như sau:

- Chưa xử dụng tài khoản 413 đế đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ đối với phí

ngân hàng.



52



- Chưa có sự phân biệt giữa tài sản cố định và công cụ dụng cụ. Thực tế đối với

những tài sản không thỏa mãn các điều kiện ghi nhận tài sản cố định thì cần đưa vào

tài khoản 153 công cụ dụng cụ

- Đối với các khoản phải trả chưa chi tiết theo từng đối tượng. Trên thực đối với

dự án đầu tư xây dựng cơ bản thì việc chi tiết đối tượng theo nhà thầu phải trả sẽ

giúp ban quản lý theo dõi tiến độ thanh tốn.

4.2.4. Tổ chức Vận dụng hình thức kế tốn và hệ thống sổ kế toán

Căn cứ chế độ kế tốn đã ban hành theo thơng tư số 195/2012/TT-BTC của Bộ

Tài chính, các dự án ODA thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường thường được áp

dụng theo một trong các cách sau:

Hình thức Nhật ký chung

Hình thức Chứng từ ghi sổ

Hình thức kế tốn máy

Tại dự án Quản lý tổng hợp tài ngun nước Mê Cơng đã sử dụng hình thức kế

toán máy, đặc biệt là khi áp dụng phần mềm kế tốn thì hình thức này rất phù hợp.

Việc sử dụng hình thức kế tốn máy tạo điều kiện thuận lợi trong việc phân cơng

lao động kế tốn phát huy được khả năng của cán bộ kế toán giúp cho các cấp lãnh

đạo thường xuyên nắm chắc tình hình thực tế, làm căn cứ để có các quyết định, biện

pháp kịp thời trong chỉ đạo, điều hành ngân sách, kinh phí hoạt động.Việc vận dụng

hình thức kế tốn máy tạo điều kiện thuận lợi trong việc hạch toán, theo dõi phản

ánh kịp thời chính xác mọi nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh theo thời gian và

nội dung kinh tế, cung cấp thơng tin chính xác, đầy đủ, kịp thời.

Hiện nay, cùng với việc sử dụng các sổ kế toán in sẵn với mẫu sổ theo chế độ

quy định (Biểu 4.2), trong một số dự án đã ứng dụng máy vi tính vào kế tốn,

BQLDA đã sử dụng phần mềm kế toán dành riêng phần mềm kế toán quản lý tài

chính kế tốn dự án ACCB do cơng ty cổ phần tư vấn tài chính kế tốn Việt Nam

thiết kế. Kết quả của việc phỏng vấn nhân viên kế toán qua việc ứng dụng của phần

mềm kế toán tại dự án như như sau: Qua bảng tổng hợp kết quả phỏng vấn (Biểu

1.1) thấy việc sử dụng phần mềm kế toán Phần mềm kế toán hiện nay đã giúp nâng

cao hiệu quả của tổ chức kế toán cung cấp thông tin theo nhiều tiêu thức, nhiều



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

(Nguồn: Ban quản lý dự án Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Công)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×