Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thứ tư, tổ chức lại hệ thống sổ sách kế tốn theo hình thức kế tốn

đã được lựa chọn, sổ sách phải theo dõi được từng hạng m ục công trình,

cơng trình chi tiết, đảm bảo cung cấp số liệu trung th ực và nhanh chóng

phục vụ cho việc báo cáo thường xuyên cũng như đột xuất theo yêu cầu.

Thứ năm, thống nhất các biểu mẫu BCTC và báo cáo định kì gửi các

cơ quan có liên quan để số liệu gửi báo cáo được trung th ực và k ịp th ời. Vì

hiện nay các biểu mẫu BCTC của Ban vẫn còn chưa đúng với quy đ ịnh cũng

như khá rườm rà cho việc theo dõi, đối chiếu, kiểm tra.

Thứ sáu, tăng cường công tác kiểm tra trong nội bộ đơn vị đ ể đảm

bảo chắc chắn rằng việc ghi sổ kế tốn được diễn ra một cách tồn di ện,

cũng như cơng tác lập dự tốn đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành,

có sự đối chiếu giữa các bên có liên quan để số liệu có sự đúng đ ắn, trung

thực và chính xác... Làm tốt điều này nhằm tạo nên s ự kiểm soát chặt chẽ

đối với các hoạt động tài chính mà còn đảm bảo s ự ki ểm sốt tính chính

xác của bản thân cơng tác tổ chức kế tốn.

Cuối cùng là phát huy tối đa hiệu quả việc ứng dụng công ngh ệ

thơng tin trong cơng việc, xây dựng chương trình kế toán v ốn đ ầu t ư xây

dựng cơ bản theo Thông tư 195/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 c ủa B ộ

Tài chính, nhằm đưa cơng tác hạch tốn kế tốn đi vào khn khổ quy

định, đảm bảo tính chính xác và kịp thời của thông tin đ ược cung c ấp.

Đồng thời, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chun mơn cho

kế tốn của Ban QLDA.

3.2. u cầu hồn thiện kế tốn đầu tư xây dựng c ơ bản t ại Ban

QLDA đầu tư xây dựng huyện Phúc Thọ - thành phố Hà Nội

Việc hồn thiện kế tốn đầu tư xây dựng tại Ban QLDA đ ầu t ư xây

dựng huyện Phúc Thọ - Thành Phố Hà Nội phải đảm bảo được các nguyên

tắc, quy định sau:

- Hoàn thiện cơng tác kế tốn đầu tư xây dựng đảm bảo tuân thủ

quy định của Luật kế toán, Chế độ kế toán hiện hành và các quy đ ịnh của

75Nhà nước đồng thời phải phù hợp với các thông lệ và Chu ẩn m ực k ế tốn

quốc tế. Vì mỗi một công việc đều phải dựa trên một chuẩn m ực hoặc quy

định có tính pháp lý, có như vậy cơng việc đó m ới h ợp l ệ, có căn c ứ đ ể so

sánh, đối chiếu và chỉ ra các yếu tố đúng, sai của công vi ệc đó, và t ổ ch ức

cơng tác kế tốn cũng khơng nằm ngoại lệ.

- Hồn thiện cơng tác kế tốn đầu tư xây dựng ph ải đi đơi v ới vi ệc

hồn thiện cơ chế tài chính, phát huy vai trò quan tr ọng của k ế tốn đ ầu

tư xây dựng ở cả tầm vĩ mô và vi mơ.

- Hồn thiện kế tốn đầu tư xây dựng phải đảm bảo tính hiệu quả,

tiết kiệm, phù hợp với đặc điểm của đơn vị. Việc hoàn thiện ph ải nh ằm

đảm bảo tính phù hợp với đặc điểm hoạt động của đơn v ị, ph ải tiến hành

tất cả các khâu, các phần hành, tất cả các yếu tố đảm bảo s ự đồng bộ, đáp

ứng yêu cầu của đơn vị, mang tính hiệu quả và tiết kiệm các chi phí. Trong

q trình hồn thiện kế tốn đầu tư xây dựng nếu khơng tìm hi ểu rõ đ ặc

điểm hoạt động của đơn vị thì sẽ dẫn đến đưa ra các gi ải pháp, ph ương

hướng không phù hợp, như vậy khơng những khơng hồn thiện đ ược t ổ

chức cơng tác kế tốn tại đơn vị mà còn làm cho tổ ch ức cơng tác k ế tốn

có thể bị xáo trộn.

- Hồn thiện kế tốn đầu tư xây dựng phải dựa trên cơ sở ứng d ụng

CNTT hiện đại. Hiện nay việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác

là yếu tố vô cùng cần thiết và được áp dụng ở hầu hết các đ ơn v ị có ph ần

hành kế tốn. Việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin khiến cho cơng vi ệc k ế

tốn trở nên thuận tiện, hữu ích ngay từ khâu nhập số liệu ban đầu đến

khâu kiểm tra, tổng hợp số liệu sau này.

3.3. Giải pháp hồn thiện kế tốn đầu tư xây dựng c ơ b ản t ại Ban

QLDA đầu tư xây dựng huyện Phúc Thọ – thành phố Hà Nội

3.3.1. Hồn thiện bộ máy kế tốn

 Về nhân sự làm cơng tác kế tốn:

+ Tổ chức thi tuyển bổ sung thêm nhân s ự tạo c ơ h ội cho k ế tốn

76viên có đủ trình độ chun môn, kinh nghi ệm và s ự nhi ệt huy ết, có đ ạo

đức nghề nghiệp phù hợp với quy chế, định biên cán b ộ đ ược giao cho

Ban quản lý dự án huyện Phúc Thọ (hiện t ại Ban qu ản lý d ự án đã có 24

biên chế trên tổng định biên đ ược duy ệt là 29 biên ch ế).

+ Hàng năm tổ chức cho cán bộ làm cơng tác kế tốn thanh, quy ết

tốn, kiểm tra tham gia các lớp tập huấn về đầu tư XDCB, kế toán chủ đầu

tư, quản lý vốn đầu tư. Chương trình đào tạo cần phân chia ra nhi ều lĩnh

vực chuyên môn khác nhau để cán bộ, chuyên viên hoạt động ở lĩnh v ực

nào thì được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực đó.

+ Đề xuất với UBND huyện thường xuyên tổ ch ức các l ớp t ập huấn v ề

đầu tư XDCB, kế toán chủ đầu tư, quản lý vốn đầu tư, coi tr ọng công tác

quản lý dự án đầu tư là một nghề; Chương trình đào tạo cần phân chia ra

nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau để cán bộ, chuyên viên hoạt động ở

lĩnh vực nào thì được đào tạo chuyên sâu về lĩnh v ực đó.

+ Bố trí thời gian, kinh phí và phối hợp với các c ơ s ở đào t ạo, b ồi

dưỡng tổ chức đào tạo ngoài giờ làm việc, tổ chức các buổi sinh hoạt, nói

chuyện để trao đồi kinh nghiệm công tác.

+ Cử cán bộ đi học các khoá đào tạo chuyên sâu, thăm quan h ọc t ập

các mơ hình quản lý dự án tiêu biểu.

+ Tăng cường, nâng cao trình đ ộ cán b ộ làm cơng tác k ế tốn, c ải

tiến quy trình, ứng d ụng cơng ngh ệ thơng tin, nâng cao hi ệu su ất x ử lý

các khâu trong k ế toán đ ầu t ư xây d ựng c ơ b ản .

 Xây dựng bộ máy kế toán hoạt động hiệu quả:

- Sắp xếp những người làm kế tốn có kinh nghi ệm vào ph ần hành

kế tốn phức tạp và khối lượng cơng việc nhiều như kế tốn đầu tư

XDCB trong các lĩnh vực giao thơng, giáo d ục. Ban qu ản lý d ự án c ần phân

cơng nhân sự kế tốn phụ trách d ự án liền m ạch t ừ khi cơng trình b ắt

đầu chuẩn bị đầu tư đến khi kết thúc đ ầu tư d ự án, đ ể ph ục v ụ k ịp th ời

cơng tác quyết tốn và báo cáo đ ịnh kỳ.

77- Tổ chức phân công nhiệm vụ hợp lý cho từng bộ phận kế toán nh ằm

đảm bảo thu nhận, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin ph ục v ụ cho vi ệc

điều hành của giám đốc ban quản lý dự án , cụ thể: không phân chia công

việc cho cán bộ kế toán theo từng khâu, từng giai đoạn đầu t ư XDCB, mà

nên phân chia công việc theo mảng đầu tư. Mỗi cán bộ nên đ ược ph ụ trách

một mảng đầu tư riêng biệt như giao thông, thủy lợi, giáo dục, khác, hoặc

nhiều cán bộ phụ trách một mảng nhưng mỗi dự án ĐTXDCB ch ỉ do m ột

cán bộ theo dõi từ chuẩn bị đầu tư đến kết thúc đầu tư. Cán b ộ t ập h ợp

chi phí cũng là người lập quyết tốn dự án hồn thành, cụ th ể:

+ Kế tốn trưởng: có trách nhiệm giao nhiệm vụ, kiểm tra, giám sát,

đơn đốc các kế tốn viên và thủ quỹ.

+ Kế toán viên 1: Phụ trách kế toán đầu tư XDCB các dự án thuộc

mảng xây dựng dân dụng: y tế, văn hoá, giáo dục...

+ Kế toán viên 2: Phụ trách kế toán đầu tư XDCB các dự án thuộc

mảng hạ tầng kỹ thuật như giao thơng, thuỷ lợi...

+ Kế tốn viên 3: phụ trách mảng kế tốn nội bộ gồm thu, chi chi phí

quản lý dự án, tiền gửi, kế toán đầu tư XDCB các d ự án s ử d ụng ngu ồn v ốn

sự nghiệp và vốn tài trợ.

+Thủ quỹ: Quản lý tiền mặt, thu chi tiền mặt, tạm ứng, thanh toán

tiền mặt, báo cáo kiểm kế quỹ đGiám

ịnh kỳ

đốctheo quy đ ịnhPGĐ 1

Đân dụngKế toán viên 1Kế toán trưởngPGĐ 2Kế toán viên 2Thủ quỹ78PGĐ 3Kế toán viên 3Ghi chú:Quan hệ lãnh đạo trực tiếp

Quan hệ giám sát, kiểm tra

Quan hệ phối hợpHình 3.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của BQLDA do tác gi ả đ ề

xuất:

Lý do của những đề xuất trên là: Mỗi dự án đầu tư xây dựng c ơ bản do

một cán bộ kế toán theo dõi từ chuẩn bị đầu tư đến kết thúc đầu tư sẽ

thuận tiện cho việc phối hợp với đơn vị nhà thầu, cán bộ kỹ thuật, kho

bạc nhà nước và các cơ quan thẩm tra quyết toán dự án. Cũng nh ư thu ận

tiện cho việc tập hợp chi phí đầu tư XDCB, hồ sơ pháp lý, ch ứng t ừ thanh

tốn của dự án. Cán bộ có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ phục vụ thanh tra,

kiểm toán, khiếu nại.

3.3.2. Hồn thiện về chứng từ kế tốnCác dự án đầu tư XDCB thường có số vốn đầu t ư lớn và th ời gian đ ầu t ư

kéo dài nhiều năm. Do vậy kế toán đầu tư XDCB ph ải c ập nh ật theo dõi,

hệ thống chứng từ thanh toán vốn đầu tư cho từng dự án.

Kế toán kiểm tra rà sốt tồn bộ các thơng tin trên hồ sơ pháp lý t ừ dự

toán được duyệt, kết quả trúng thầu, hợp đồng, biên bản nghiệm thu hoàn

thành, chứng từ thanh toán trước khi gửi ra kho bạc nhà n ước thanh tốn.

Tránh việc sai sót, chứng từ bị kho bạc Nhà n ước tr ả về, ho ặc chuy ển sai

đơn vị thụ hưởng.

Chứng từ thanh toán sau khi được kho bạc nhà n ước chấp nhận thanh

toán, kế toán BQL dự án căn cứ chứng từ hạch toán vào sổ sách kế toán.

- Ban quản lý dự án cần hoàn thiện chứng từ, hồ sơ ngay khi nghiệm thu

khối lượng thanh tốn các giai đoạn hồn thành (bao gồm các h ồ s ơ qu ản

lý chất lượng, hồ sơ hồn cơng), tránh để đến khi quyết tốn cơng trình

79mới hồn thiện hồ sơ gây nên tình trạng hình thức khơng đúng th ủ tục k ế

toán.

Tác giả đề xuất hệ thống chứng từ trong thanh toán bao gồm:

Hệ thống chứng từ được sửĐề xuất của tác giả đối vớidung trong thanh toán hiệnchứng từ trong thanh toánnay

+ Quyết định phê duyệt dự án + Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây

đầu tư xây dựng cơng trìnhdựng cơng trình+ Quyết định phê duyệt thiết kế + Quyết định phê duyệt thiết kế - dự tốn

- dự tốn cơng trình của cấp có cơng trình của cấp có thẩm quyền

th

ẩồ

msquy

ềntốn cơng trình;

+H

ơ dự+ Hồ sơ dự án cơng trình

+ Bộ bản vẽ thiết kế cơng trình

+ Hồ sơ mời thầu, hồ sơ và kết quả xét

thầu. (Trong trường hợp chỉ định thầu thì

khơng cần)

+ Bảng tính giá trúng thầu được cấp có

thẩm quyền phê duyệt (có trình bày tổng

khối lượng cơng tác trúng thầu, đơn giá

trúng thầu và tổng giá trị trúng thầu).

(Trong trường hợp chỉ định thầu thì khơng

cần)+ QĐ phê duyệt kết quả đấu + QĐ phê duyệt kết quả đấu thầu và các

thầu và các văn bản điều chỉnh văn bản điều chỉnh giá trúng thầu (nếu có)

giá trúng thầu (nếu có) của cơ của cơ quan phê duyệt thầu. (Trong

quan phê duyệt thầu. (Trong trường hợp chỉ định thầu thì khơng cần) .

trường hợp chỉ định thầu thì Ngồi ra cần có:

khơng cần)

+ Thơng báo trúng thầu. (Trong trường

hợp chỉ định thầu thì khơng cần)

80+ Hợp đồng thi cơng hoặc hợp + Hợp đồng thi công hoặc hợp đồng tư vấn

đồng tư vấn thiết kế, giám sát...

+ Các phụ lục hợp đồng thi công

hoặc hợp đồng tư vấn thiết kế...thiết kế, giám sát...

+ Các phụ lục hợp đồng thi công hoặc hợpđồng tư vấn thiết kế.. . (nếu có)

(nếu có)

+ Biên bản nghiệm thu khối + Biên bản nghiệm thu khối lượng từng

lượng từng giai đoạn và biên bản giai đoạn và biên bản tổng nghiệm thu

tổng nghiệm thu khối lượng có khối lượng có xác nhận của tư vấn giám

xác nhận của tư vấn giám sát sát (nếu có), đơn vị thi cơng, đơn vị thiết

(nếu có), đơn vị thi cơng, đơn vị kế (nếu có) và chủ đầu tư. Bên cạnh đó

thiết kế (nếu có) và chủ đầu tư.cần có thêm:

+ Biên bản khối lượng phát sinh có xác

nhận của tư vấn giám sát, đơn vị thi công,

đơn vị thiết kế (nếu có), Ban QLDA và nên

ghi rõ lý do có khối lượng phát sinh đó (yêu

cầu của Ban Quản lý dự án, thay đổi thiết

kế được chủ đầu tư chấp thuận hay khối

lượng bổ sung thêm cho công trình ngồi

khối lượng trúng thầu)+ Biên bản nghiệm thu bàn giao + Biên bản nghiệm thu bàn giao cơng trình

cơng trình hồn thành đưa vào hồn thành đưa vào sử dụng. Ngồi ra cần

sử dụngcó:

+ Bản vẽ hồn cơng của cơng trình+ Bảng tổng hợp kinh phí quy ết + Bảng tổng hợp kinh phí quyết tốn cơng

tốn cơng trình

trình

+ Sổ nhật ký cơng trình

+ Sổ nhật ký cơng trình

+ Hóa đơn chứng từ liên quan + Hóa đơn chứng từ liên quan đến giá trị

đến giá trị phát sinh (nếu có): phát sinh (nếu có): Bản gốc. Ngồi ra cần

Bản gốccó:81+ Các hồ sơ quyết tốn về chi phí thiết bị,

hóa đơn chứng từ thanh tốn: Bản gốc

+ Chi phí kiến thiết cơ bản khác, hóa đơn

chứng từ thanh toán: Bản gốc

Tất cả các loại chứng từ nêu trên đều được lưu theo từng d ự án,

từng cơng trình, từng hạng mục cơng trình và đ ược l ưu tr ữ vĩnh vi ễn. Do

đó, tất cả chứng từ nêu trên phải là bản gốc hoặc bản sao y. Nếu t ổ ch ức

tốt được hệ thống chứng từ như nêu trên, sẽ giúp cho đơn vị gặp nhiều

thuận lợi cho cơng tác sau này giúp ích cho cơng tác thanh tra ki ểm tra

hàng năm của cấp có thẩm quyền và công tác ki ểm tra n ội b ộ c ủa đ ơn v ị

được dễ dàng hơn.

3.3.3. Hoàn thiện về hệ thống tài khoản, sổ, hạch toán kế toán

3.3.2.1. Tổ chức xây dựng hệ thống tài khoản chi tiết

Như đã phân tích ở phần thực trạng kế toán đầu tư xây dựng cơ bản

tại Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Phúc Thọ - Thành Phố Hà Nội, hi ện

nay Ban vẫn chưa có quy định trong việc tổ ch ức hệ th ống tài kho ản k ế

toán để theo dõi các tài khoản cần có sự theo dõi chi ti ết v ề ngu ồn v ốn,

năm sử dụng, đối tượng theo dõi, tên cơng trình, hạng mục cơng trình..., vì

vậy trong q trình hạch toán và tổ chức sổ sách k ế toán g ặp nhi ều b ất

cập, chưa đi vào khuôn khổ, làm cho công tác tổng h ợp báo cáo r ườm rà,

chậm chạp, số liệu đơi lúc còn phải tổng h ợp t ừ nhiều đ ầu m ối theo dõi

khác nhau.

Bên cạnh đó, các bộ mã này theo thời gian sẽ càng tăng lên, chúng ta

không thể bỏ bất kì một bộ mã theo dõi nào vì tất cả nh ững hồ sơ, ch ứng

từ, văn bản, số liệu kế toán và tất cả các đối tượng khác có liên quan đ ến

cơng trình đều được lưu trữ vĩnh viễn, khơng có việc thay th ế bộ mã khác

đè lên bộ mã cũ.

82Để tạo cơ sở cho việc tổ chức cơng tác kế tốn đầu tư xây d ựng c ơ

bản của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Phúc Thọ - Thành Phố Hà N ội

ổn định và đi vào khuôn khổ quy định, hạn chế đ ến m ức t ối đa s ử d ụng

phương pháp thủ công, tác giả đề xuất xây dựng bộ mã kí hiệu tài kho ản

chi tiết để thuận tiện cho việc theo dõi chi tiết tài khoản sử dụng theo

từng năm và theo từng hạng mục cơng trình phục v ụ tra c ứu, l ưu tr ữ vĩnh

viễn, cụ thể như sau:

* Đối với tài khoản nguồn kinh phí: 4411X, 4412X, 4418X.

Thiết kế tài khoản này nhằm mục đích theo dõi theo năm, v ới X

mang các giá trị: 1: Năm thứ nhất; 2: Năm thứ hai; 3: Năm thứ ba ...

DANH SÁCH BỘ MÃ NGN KINH PHÍ

TÀI KHOẢN 4411 – NGN KINH PHÍ NSNN CẤP

STT

1

2

3

Tên gọi

Mã TK

Ghi chú

Nguồn vốn NSNN cấp năm thứ nhất

44111

Nguồn vốn NSNN cấp năm thứ hai

44112

Nguồn vốn NSNN cấp năm thứ ba

44113

………….

TÀI KHOẢN 4412 – NGN KINH PHÍ VIỆN TRỢSTT

1

2

3

Tên gọi

Nguồn kinh phí viện trợ năm thứ nhất

Nguồn kinh phí viện trợ năm thứ hai

Nguồn kinh phí viện trợ năm thứ ba

………….Mã TK

44121

44122

44123Ghi chúTÀI KHOẢN 4418 – NGUÔN KHÁC

STT

1

2

3

Tên gọi

Nguồn khác năm thứ nhất

Nguồn khác năm thứ hai

Nguồn khác năm thứ ba

………….Mã TK

44181

44182

4418383Ghi chú* Đối với tài khoản phải trả cho người bán: 331, tác giả đề ngh ị

mở thêm 2 tài khoản chi tiết:

- Tài khoản 3311 - Ứng trước cho nhà thầu (tạm ứng tr ước cho nhà

thầu). Tài khoản này có số dư bên Nợ. Tài khoản này đ ược theo dõi vĩnh

viễn, không được viết đè bất cứ mã hiệu m ới nào thay th ế trùng lên mã

hiệu cũ. Tài khoản này được thiết kế như sau: 3311 XX 1 XX2 XX3 , trong đó:

XX1 : Theo dõi theo tên cơng trình;

XX2 : Theo dõi theo tên hạng muc cơng trình;

XX3 : Theo dõi theo nhà thầu, ví du: 01: Công ty TNHH AVITYCO; 02:

Công ty TNHH Sông Đà DTH...Ví du:

DANH SÁCH BỘ MÃ

TÀI KHOẢN 3311 - ỨNG TRƯỚC CHO NHÀ THẦU

STT

A.

I.

1.

2.

II.

1.

III.

1.

B.

I.

II.Tên gọi

Xây dựng trạm y tế xã Võng Xuyên

Hạng muc 01: Nhà khám bệnh

Công ty TNHH AVITYCO

Công ty TNHH Sông Đà DTH

Hạng muc 02: Thiết bị

Công ty TNHH Vi Vương

Hạng muc 03: PCCC

Công ty cổ phần Sao Việt

Dự án Tỉnh lộ 418

…..

…..Mã TK

331101

33110101

3311010101

3311010102

33110104

3311010403

33110105

3311010510

331102

……

……Ghi chú- Tài khoản 3312 - Thanh tốn cho nhà thầu. Tài khoản này có s ố d ư

bên Có. Tương tự như tài khoản 3311 (ứng trước cho nhà th ầu), tài khoản

này được theo dõi vĩnh viễn, không được viết đè bất c ứ mã hi ệu m ới nào

84thay thế trùng lên mã hiệu cũ. Tài khoản này được thiết kế nh ư sau: 3312

XX1 XX2 XX3, trong đó:

XX1 : Theo dõi theo tên cơng trình;

XX2 : Theo dõi theo tên hạng muc cơng trình;

XX3 : Theo dõi theo nhà thầu, ví du: 01: Công ty TNHH AVITYCO; 02:

Công ty TNHH Sông Đà DTH...Ví du:DANH SÁCH BỘ MÃ

TÀI KHOẢN 3312 – THANH TOÁN CHO NHÀ THẦUSTT

A.

I.

1.

2.

II.

1.

III.

1.

B.

I.

II.Tên gọi

Xây dựng trạm y tế xã Võng Xuyên

Hạng muc 01: Nhà khám bệnh

Công ty TNHH AVITYCO

Công ty TNHH Sông Đà DTH

Hạng muc 02: Thiết bị

Công ty TNHH Vi Vương

Hạng muc 03: PCCC

Công ty cổ phần Sao Việt

Dự án Tỉnh lộ 418

…..

…..Mã TK

331201

33120101

3312010101

3312010102

33120104

3312010403

33120105

3312010510

331202

……

……Ghi chú* Đối với tài khoản Chi phí đầu tư xây dựng c ơ bản: 241, tài kho ản

này gồm 02 tài khoản cấp 2 là tài khoản 2411 (Chi phí đ ầu t ư xây d ựng c ơ

bản dở dang) và tài khoản 2412 (Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản ch ờ phê

duyệt quyết toán) được thiết kế như sau:

Tài khoản: 2411 XX1 XX2 X3

Tài khoản: 2412 XX1 XX2 X3

Trong đó:

XX1 : Theo dõi theo tên cơng trình.

85Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x