Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
HUYỆN PHÚC THỌ - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HUYỆN PHÚC THỌ - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ban được giao trách nhiệm quản lý và sử dụng nguồn v ốn c ủa Nhà

nước và các nguồn vốn khác (nếu có) để thực hiện các dự án đ ầu t ư xây

dựng cơ bản trên địa bàn huyện theo sự phân công của UBND huy ện Phúc

Thọ.

Ban phối hợp cùng với UBND huyện Phúc Th ọ, Kho bạc Nhà n ước,

các Phòng, Ban chức năng của huyện trong việc phê duy ệt d ự toán và

quyết toán dự án đầu tư, quy mô đầu tư dự án, nguồn kinh phí và các cơng

việc có liên quan khác.

Nguồn kinh phí hoạt động của Ban bao gồm: chi phí qu ản lý d ự án

trong giai đoạn thực hiện dự án và kết thúc dự án được trích theo đ ịnh

mức quy định hiện hành; chi phí tư vấn về đầu tư xây dựng của d ự án,

như: giám sát kỹ thuật thi công, giám sát lắp đ ặt thi ết bị, l ập h ồ s ơ m ời

thầu, phân tích đánh giá hồ sơ mời thầu và nguồn thu tiền bán hồ sơ mời

thầu. Hàng năm, Ban lập dự tốn chi phí Ban quản lý và chuy ển UBND

huyện chủ quản phê duyệt kinh phí hoạt động để làm căn c ứ th ực hiện.

Đối với nguồn kinh phí thực hiện đầu tư xây dựng c ơ bản, Ban l ập

kế hoạch nguồn kinh phí sau đó trình UBND huy ện xem xét và t ổng h ợp

trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.392.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và bộ máy kế toán

2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lýSơ đô 2.1:Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý* Chức năng của các bộ phận như sau:

- Giám đốc Ban: Giám đốc Ban do UBND huyện Phúc Thọ bổ nhiệm,

miễn nhiệm. Giám đốc chịu trách nhiệm trước UBND huy ện và trước Pháp

luật về toàn bộ hoạt động của Ban. Khi Giám đốc đi vắng, Giám đốc ủy

quyền cho một Phó Giám đốc trực tiếp điều hành và chịu trách nhiệm

trước Giám đốc. Phó Giám đốc được ủy quyền có trách nhiệm báo cáo l ại

Giám đốc các nội dung đã xử lý để Giám đốc biết, theo dõi.

- Phó Giám đốc Ban: Phó Giám đốc Ban do UBND huyện bổ nhiệm,

miễn nhiệm theo phân cấp quản lý. Phó Giám đốc giúp Giám đốc m ột s ố

lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công, chịu trách nhiệm tr ước Giám đ ốc

và Pháp luật về lĩnh vực phân công phụ trách.

40- Phòng Tổng hợp: tham mưu, giúp việc cho Giám đốc về các hoạt

động liên quan đến Tổ chức hành chính và Tài chính kế tốn.

+ Bộ phận Tổ chức hành chính: tham mưu cho Giám đốc cơng tác tổ

chức bộ máy và về công tác quản lý cán bộ, viên chức, lao đ ộng của Ban và

các cơng tác có liên quan khác.

+ Bộ phận Tài chính - kế tốn: tham mưu trong cơng tác xây dựng kế

hoạch tài chính, dự tốn thu chi chi phí Ban quản lý hàng năm, l ập báo cáo

thực hiện vốn đầu tư hàng năm, báo cáo quy ết tốn khi dự án hồn thành

đưa vào sử dụng và các cơng việc có liên quan đến lĩnh v ực tài chính k ế

tốn khác.

- Phòng quản lý dự án: tham mưu, giúp việc cho Giám đốc về các

hoạt động liên quan đến công tác kế hoạch, kỹ thuật và giám sát hi ện

trường, bao gồm các công tác thống kê - báo cáo; chuẩn bị đấu th ầu; giám

sát kỹ thuật xây dựng và quản lý chất l ượng, tiến độ, an toàn lao đ ộng và

vệ sinh môi trường; ứng dụng công nghệ mới trong kỹ thuật xây d ựng.

+ Bộ phận lập kế hoạch: tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo các lĩnh

vực: thực hiện các thủ tục về giao nhận đất, xin cấp giấy phép xây d ựng,

chuẩn bị mặt bằng xây dựng và các công việc khác phục v ụ cho vi ệc xây

dựng cơng trình; chuẩn bị hồ sơ thiết kế kỹ thuật - dự toán, tổng d ự tốn;

hồ sơ thiết kế bản vẽ thi cơng; lập kế hoạch đấu thầu, lập hồ sơ m ời d ự

thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu...; đàm phán, ký kết h ợp đ ồng theo u ỷ

quyền của chủ đầu tư; lập báo cáo tổng kết hàng năm và toàn bộ từng

cơng trình về tiến độ, chất lượng, kỹ thuật thi công và th ực hiện các nhi ệm

vụ khác do Giám đốc phân công.

+ Bộ phận kỹ thuật: thực hiện nhiệm vụ điều hành quản lý dự án và

giám sát thi cơng xây dựng cơng trình khi được Chủ đầu tư cho phép; tham

gia nghiệm thu, lập hồ sơ thanh quyết toán theo hợp đồng đã ký kết và

nghiệm thu bàn giao cơng trình; quản lý ch ất l ượng, kh ối l ượng, ti ến đ ộ,

41chi phí xây dựng, an tồn và vệ sinh mơi trường, phòng chống cháy n ổ c ủa

cơng trình xây dựng; tham gia các đề tài sáng kiến cải ti ến kỹ thu ật, ứng

dụng vào sản xuất; tham gia giải quyết những vấn đề kỹ thuật phát sinh

trong quá trình thi công và một số các công việc được giao khác.

2.1.3.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế tốnSơ đơ 2.2: Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán

* Chức năng của các bộ phận như sau:

- Kế toán trưởng: theo dõi chung và chịu trách nhiệm trước Giám

đốc về nhiệm vụ của Phòng Tổng hợp; tham mưu cho Giám đốc Ban xây

dựng kế hoạch tài chính, dự tốn thu chi của Ban theo quy đ ịnh c ủa Nhà

nước và hướng dẫn của cấp trên; xây dựng và triển khai thực hiện Quy

chế được phân công; trực tiếp phân công cơng việc cho các nhân viên c ủa

phòng và tham mưu trong các công tác được giao khác.

- Bộ phận kế toán tổng hợp: giúp Kế toán trưởng dự thảo các văn

bản về cơng tác kế tốn - tài chính trình bày lãnh đạo ban hành áp d ụng

trong đơn vị; tham mưu nghiệp vụ kế tốn - tài chính cho k ế toán tr ưởng;

kiến nghị xử lý những trường hợp vi phạm chế độ kế toán.

- Bộ phận kế toán thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản: giao

dịch Kho bạc thanh toán vốn đầu tư để chuyển tiền cho nhà thầu; lập kế

hoạch thanh toán vốn đầu tư hàng quý; lập báo cáo th ực hiện vốn đầu t ư

hàng năm, báo cáo quyết toán khi dự án hoàn thành đưa vào s ử d ụng; l ập

42các báo cáo có liên quan và các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng phân

cơng.

- Bộ phận kế tốn thanh tốn chi phí Ban QLDA: theo dõi các

nguồn kinh phí chi hoạt động của Ban, nguồn kinh phí bán h ồ s ơ m ời th ầu

và các nguồn kinh phí khác; kiểm tra hướng dẫn các cá nhân v ề tính pháp

lý của chứng từ trước khi trình ký Trưởng phòng; l ập bảng l ương, th ực

hiện việc chi trả lương, thưởng, tiền công cho cán bộ, viên ch ức, lao đ ộng

của Ban đúng chế độ; lập các báo cáo thanh quyết toán các nguồn kinh phí

được sử dụng trong năm chính xác đúng thời gian quy định của c ấp trên;

theo dõi công tác kế toán tổng hợp của Ban.

- Bộ phận kế toán thuế: theo dõi và lập báo cáo thuế thu nhập cá

nhân cho cán bộ viên chức cơ quan và các công việc khác liên quan đ ến

thuế.

2.1.3.3. Mối quan hệ giữa bộ máy kế toán Ban QLDA đầu tư xây dựng c ơ

bản huyện Phúc Thọ – Thành Phố Hà Nội với UBND chủ quản và KBNNKẾ TOÁN KHO BẠC

HUYỆN PHÚC THỌSơ đơ 2.3: Mối quan hệ giữa kế tốn Ban QLDA với UBND

huyện chủ quản và Kho bạc Nhà nước huyện

(1) Kế toán đơn vị chủ đầu tư hướng dẫn các cơng việc liên quan

đến cơng tác kế tốn cho kế toán Ban QLDA; phê duyệt, điều ch ỉnh d ự toán

hàng năm; kiểm tra phê duyệt quyết toán nguồn chi phí Ban quản lý d ự án

hàng năm cho Ban; bổ sung kế hoạch vốn hàng năm cho Ban qu ản lý d ự

án; thẩm định, phê duyệt quyết toán vốn đầu t ư các d ự án giao cho Ban

QLDA thực hiện có tổng mức đầu tư dưới 500 triệu đồng.43(2) Sau khi kế toán đơn vị chủ đầu tư phê duyệt dự toán hàng năm,

cũng như thẩm định phê duyệt quyết tốn vốn các cơng trình có giá tr ị

dưới 500 triệu đồng và những cơng việc có liên quan đến cơng tác k ế tốn

của đơn vị chủ đầu tư đối với kế toán Ban QLDA, kế toán Ban QLDA th ực

hiện các thủ tục chuyển tiền thanh toán, tạm ứng cho nhà th ầu hay

chuyển thanh tốn chi phí quản lý của Ban, sau đó chuy ển k ế tốn Kho b ạc

Nhà nước huyện thực hiện việc hạch toán và chuyển tiền thanh tốn cho

các đơn vị có liên quan.

2.1.4. Tổ chức quản lý thực hiện tại Ban QLDA đầu tư xây dựng c ơ

bản huyện Phúc Thọ - Thành Phố Hà Nội

2.1.4.1. Đặc điểm các dự án

Các dự án tại Ban Quản lý dự án được đầu tư bằng nguồn v ốn đ ầu t ư

phát triển và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách

nhà nước của Ủy ban nhân dân Thành Phố Hà Nội.

Để theo dõi chi phí và kinh phí hoạt động c ủa từng d ự án, tr ước h ết

kế toán BQLDA phải khai mã số quan hệ ngân sách và đăng ký tài kho ản

cho dự án. Trong đó, Mã số QHNS của dự án được s ử d ụng để nh ận di ện

từng dự án đầu tư, kèm theo các chỉ tiêu quản lý của dự án đầu tư và đ ược

quản lý thống nhất trên phạm vi toàn quốc nhằm phục vụ công tác qu ản

lý ngân sách Nhà nước và tài khoản dự án dùng để nhận kinh phí do NSNN

cấp bằng dự tốn để thực hiện giao dịch thanh toán vốn đầu tư qua KBNN.

Đối với các dự án XDCB do Ban quản lý dự án huy ện Phúc Th ọ làm

đại diện chủ đầu tư, được đầu tư từ nguồn vốn XDCB thuộc ngân sách nhà

nước (trừ nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư), kế toán phải th ực

hiện khai mã quan hệ ngân sách tại Sở Tài chính Hà Nội và đăng ký tài

khoản dự toán tại kho bạc nhà nước huyện Phúc Thọ . Mỗi dự án chỉ đ ược

cấp một mã QHNS và một tài khoản dự toán duy nhất để s ử d ụng trong

suốt quá trình thực hiện dự án đến khi kết thúc dự án. Khi dự án kết thúc,

tất toán tài khoản tại kho bạc xong, Ban quản lý dự án phải thông báo v ới

44Kho bạc Nhà nước đề nghị đóng mã QHNS của dự án.

Đối với dự án chỉ sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư,

kế tốn khơng phải khai mã QHNS cho dự án. Kế toán m ở một tài khoản

tiền gửi tại KBNN để theo dõi và giao dịch thanh tốn kinh phí t ừ ngu ồn

vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư của các dự án do BQLDA quản lý.

- Khai mã QHNS: Ban quản lý dự án có th ể khai mã cho d ự án ở giai

đoạn CBĐT (sau khi đ ược phê duy ệt ch ủ tr ương đ ầu t ư) ho ặc ở giai

đoạn thực hiện đầu tư (sau khi d ự án đ ược phê duy ệt d ự án đ ầu t ư

hoặc phê duyệt báo cáo kinh t ế kỹ thu ật).

Hồ sơ khai mã quan hệ ngân sách gồm có: Tờ khai đăng ký mã QHNS,

quyết định phê duyệt chủ trương, quyết định phê duy ệt d ự án ho ặc

quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật.

Hồ sơ chuẩn bị hai bộ, trong đó một bộ lưu tại Phòng Tài chính

huyện Phúc Thọ để cấp mã QHNS, một bộ lưu tại Sở Tài chính Hà Nội đ ể

duyệt mã QHNS. Sau khi hồ sơ khai mã QHNS được duyệt, mỗi dự án đ ược

cấp một giấy chứng nhận mã số đơn vị có QHNS điện tử (dùng cho d ự án

đầu tư). Mỗi giấy chứng nhận gồm các nội dung: mã dự án, tên dự án đầu

tư, chủ đầu tư và địa chỉ chủ đầu tư. Mã dự án có ký hiệu

NX1X2X3X4X5X6, trong đó N là 7 hoặc 8, X1X2X3X4X5X6 là s ố th ứ t ự.

- Mở tài khoản dự toán: Sau khi dự án được cấp mã QHNS, Ban quản lý

dự án lập hồ sơ trình Kho bạc Nhà nước huyện Phúc Th ọ cấp tài kho ản d ự

toán cho dự án. Hồ sơ cấp tài khoản gồm có: Giấy đăng ký s ử dụng tài

khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký (Mẫu số 01a/MTK), quyết định thành lập

ban quản lý dự án, giấy chứng nhận đăng ký mã số đơn vị QHNS (M ẫu s ố

Mẫu số: 05B-MSNS-BTC).

Tài khoản của dự án gồm mã tài khoản kế toán, mã cấp ngân sách, mã

dự án. ví dụ dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên xã đã bị xu ống

cấp có có tài khoản dự tốn tại KBNN là 9552.742269.452.1.4.2. Quy trình nhận vốn của Ban QLDA

* Các dự án do Ban điều hành chỉ được bố trí k ế hoạch vốn đ ầu t ư

hàng năm của Nhà nước khi có đủ các điều kiện sau:

- Đối với các dự án quy hoạch: có đề cương hoặc nhiệm vụ dự án

quy hoạch và dự tốn chi phí cơng tác quy hoạch được duyệt theo th ẩm

quyền.

- Đối với các dự án chuẩn bị đầu tư: phải phù hợp với quy hoạch

phát triển ngành và lãnh thổ được duyệt; có dự tốn chi phí cơng tác chu ẩn

bị đầu tư được duyệt theo thẩm quyền.

- Đối với các dự án thực hiện đầu tư: phải có quy ết định đ ầu t ư t ừ

thời điểm trước 31 tháng 10 năm trước năm kế hoạch, có thiết kế, d ự toán

và tổng dự toán được duyệt theo quy định. Trường hợp dự án được bố trí

vốn trong kế hoạch thực hiện đầu tư nhưng chỉ để làm công tác chuẩn b ị

thực hiện dự án thì phải có quyết định đầu tư và dự tốn chi phí cơng tác

chuẩn bị thực hiện dự án được duyệt.

Thời gian và vốn để bố trí kế hoạch thực hiện các dự án nhóm B

khơng q 4 năm, các dự án nhóm C không quá 2 năm.

* Lập kế hoạch và giao kế hoạch vốn:

- Lập kế hoạch vốn:

Theo quy định của Luật NSNN về việc lập dự toán NSNN hàng năm,

căn cứ vào tiến độ và mục tiêu thực hiện dự án, Ban lập kế hoạch vốn đầu

tư của dự án gửi cơ quan quản lý cấp trên (là UBND huyện Phúc Thọ). Sau

đó UBND huyện Phúc Thọ trình UBND Thành phố Hà Nội. UBND Thành

phố Hà Nội lập dự toán ngân sách địa phương về phần kế hoạch vốn đầu

tư.

- Giao kế hoạch vốn cho Ban QLDA đầu t ư xây d ựng c ơ b ản huy ện

Phúc Thọ:

Sau khi việc phân bổ vốn đã được thẩm tra, chấp thuận, UBND

Thành phố Hà Nội giao chỉ tiêu kế hoạch về UBND huyện Phúc Thọ, đ ồng

thời gửi Kho bạc Nhà nước huyện Phúc Thọ nơi dự án mở tài khoản đ ể

theo dõi, làm căn cứ kiểm soát, thanh toán vốn. Sau đó UBND huy ện Phúc

Thọ sẽ tiến hành giao kế hoạch vốn cho Ban QLDA đầu tư xây d ựng c ơ b ản

huyện Phúc Thọ - Thành Phố Hà Nội để điều hành dự án.

462.1.4.3. Quy trình sử dụng vốn

Ban được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước huy ện Phúc Th ọ n ơi

thuận tiện cho việc kiểm soát thanh toán và thuận tiện cho giao d ịch của

Ban.

* Tài liệu cơ sở của dự án:

Để phục vụ cho cơng tác quản lý, kiểm sốt thanh toán vốn đ ầu tư,

Ban gửi đến Kho bạc Nhà nước huyện Phúc Thọ n ơi m ở tài kho ản thanh

toán các tài liệu cơ sở của dự án (các tài liệu này đều là b ản chính ho ặc

bản sao y bản chính, chỉ gửi một lần cho đến khi d ự án k ết thúc đ ầu t ư,

trừ trường hợp phải bổ sung, điều chỉnh), bao gồm:

- Đối với dự án quy hoạch: Văn bản của cấp có thẩm quyền phê

duyệt đề cương hoặc nhiệm vụ dự án quy hoạch; dự tốn chi phí cho công

tác quy hoạch được duyệt; văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy đ ịnh c ủa

Luật Đấu thầu; hợp đồng giữa chủ đầu tư với nhà thầu.

- Đối với dự án chuẩn bị đầu tư: dự tốn chi phí cho công tác chu ẩn

bị đầu tư được duyệt; văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật

Đấu thầu.; hợp đồng giữa chủ đầu tư với nhà thầu.

- Đối với dự án thực hiện đầu tư vốn

+ Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật (đối với d ự án thiết k ế 3

bước) hoặc quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công (đ ối v ới d ự án

thiết kế 1 bước và 2 bước) và quyết định phê duyệt tổng dự toán kèm theo

tổng dự toán.

+ Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu (gồm

đấu thầu, chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp, chào hàng cạnh tranh, t ự

thực hiện và lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt).

+ Hợp đồng giữa Ban và nhà thầu (gồm các tài liệu đi kèm bản h ợp

đồng: bản tiên lượng của hồ sơ mời thầu; bản tiên lượng tính giá d ự thầu

47kèm theo biểu giá chi tiết của nhà thầu và các điều kiện thay đ ổi về giá

(nếu có), điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng).

+ Dự toán chi tiết được duyệt của từng cơng việc, hạng m ục cơng

trình đối với các gói thầu chỉ định thầu và tự th ực hiện.

* Những bất cập trong giai đoạn này: Do chỉ tiêu cán bộ biên chế của

Ban còn hạn chế, khối lượng thủ tục công việc lớn nên vi ệc th ực hi ện đ ủ

các văn bản theo yêu cầu trên cũng gặp rất nhiều khó khăn. M ột m ặt do

cán bộ kỹ thuật còn chưa đủ kinh nghiệm trong việc tập h ợp nh ững tài li ệu

theo yêu cầu, mặt khác do hướng dẫn của Ủy ban nhân dân ch ủ qu ản ch ưa

đầy đủ nên đôi lúc thiếu một số bước trong quá trình thực hiện dự án, nên

khơng tập hợp đủ các văn bản có liên quan. Do đó, xảy ra nhiều khó khăn

trong cách tổ chức quản lý thực hiện công việc, tổ chức tập h ợp và lưu tr ữ

chứng từ kế toán.

2.2. Thực trạng kế toán đầu tư xây dựng cơ bản tại Ban QLDA đầu t ư

xây dựng cơ bản huyện Phúc Thọ - thành phố Hà Nội

2.2.1. Thực trạng kế toán chi phí đầu tư xây dựng c ơ bản

Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản ở Ban quản lý dự án chủ yếu là chi phí

do các nhà thầu th ngồi thực hiện. Ngồi ra còn có các chi phí do BQLDA

thực hiện và các chi phí thẩm định phê duyệt của các đ ơn v ị quản lý nhà

nước thực hiện. Trong đó chi phí do các nhà th ầu thuê ngoài th ực hi ện

được xác định theo hợp đồng và biên bản nghiệm thu khối lượng cơng việc

hồn thành nhưng khơng được vượt kết quả trúng th ầu của gói th ầu, t ổng

dự tốn và tổng mức đầu tư của dự án. Chi phí do BQLDA và chi phí do các

cơ quan quản lý nhà nước thực hiện được xác định dựa trên định m ức chi

phí do Bộ xây dựng quy định và tổng dự toán dự án được cấp th ẩm quy ền

phê duyệt.

Kế toán ban quản lý d ự án s ử d ụng tài kho ản 241 – chi phí đ ầu t ư

XDCB để tập hợp chi phí đầu t ư xây d ựng và quy ết toán đ ầu t ư khi d ự

án đầu tư hoàn thành đ ưa vào khai thác s ử d ụng. Tài kho ản 241 m ở chi

48tiết theo từng dự án theo tên d ự án. T ải kho ản 241 ph ải h ạch toán chi

tiết theo 6 nội dung chi phí g ồm chi phí xây d ựng, chi phí thi ết b ị, chi phí

tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác, chi phí đ ền bù GPMB.

Kế toán ban quản lý dự án sử dụng 2 tài khoản cấp 2 của tài kho ản

241 là tài khoản 2411 - Chi phí đầu tư xây dựng d ở dang đ ể ph ản ánh chi

phí đầu tư xây dựng dở dang và tình hình quyết tốn vốn đầu tư xây d ựng

và tài khoản 2412 - Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng ch ờ phê duy ệt

quyết tốn: Phản ánh giá trị dự án đã hồn thành đưa vào sử dụng còn ch ờ

quyết tốn, tình hình quyết tốn vốn đầu tư.

2.2.1.1. Kế tốn tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng

* Đặc điểm chung:

- Tạm ứng vốn trong tr ường h ợp:

+ Đối với gói thầu thi cơng xây d ựng: giá tr ị gói th ầu d ưới 10 t ỷ

đồng, mức tạm ứng bằng 20% giá tr ị h ợp đ ồng. Giá tr ị gói th ầu t ừ 10 t ỷ

đồng đến dưới 50 tỷ đồng, m ức tạm ứng bằng 15% giá tr ị h ợp đ ồng. Giá

trị gói thầu từ 50 tỷ đồng tr ở lên, m ức t ạm ứng b ằng 10% giá tr ị h ợp

đồng.

+ Đối với các hợp đồng tư v ấn: m ức v ốn t ạm ứng theo tho ả thu ận

trong hợp đồng gi ữa Ban v ới nhà th ầu nh ưng t ối thi ểu là 25% giá tr ị

hợp đồng. + Đối với một số cấu kiện, bán thành ph ẩm trong xây d ựng

có giá trị lớn phải đ ược sản xu ất tr ước đ ể đ ảm b ảo ti ến đ ộ thi công và

một số loại vật tư đặc ch ủng, vật t ư ph ải d ự tr ữ theo mùa, n ếu c ần

thiết phải tạm ứng nhiều h ơn m ức v ốn t ạm ứng theo quy đ ịnh trên.

Đồng thời, có văn bản đồng ý của c ơ quan qu ản lý c ấp trên.

- Thu hồi vốn tạm ứng trong tr ường h ợp:

+ Đối với gói thầu thi cơng xây d ựng: v ốn t ạm ứng đ ược thu h ồi

dần khi trong trường hợp các gói th ầu có giá tr ị d ưới 10 t ỷ đ ồng: khi

thanh toán đạt 30% giá tr ị h ợp đ ồng. Các gói th ầu có giá tr ị t ừ 10 t ỷ

đồng đến dưới 50 tỷ đồng: khi thanh toán đ ạt 25% giá tr ị h ợp đ ồng. Các

gói thầu có giá trị t ừ 50 t ỷ đ ồng tr ở lên: khi thanh toán đ ạt 20% giá tr ị

hợp đồng.

49Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

HUYỆN PHÚC THỌ - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x