Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Máy biến áp 3 pha

b. Máy biến áp 3 pha

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tổ máy biến áp 3 pha

- e3 = (45  60)%e1

- e = e1+ e3 có dạng nhọn đầu nên gây nguy hiểm cho

cách điện và các thiết bị đo lường.

Máy biến áp 3 pha 3 trụ

- Φ3 đập mạch với tần số 3f qua vách thùng, gây tổn

hao phụ, hiệu suất giảm.

- Nên phương pháp đấu Y/Y ít dùng, chỉ áp dụng cho

các MBA 3 pha 3 trụ với dung lượng  6300KVA

 M¸y biÕn ¸p 3 pha nèi /Y:

Dây quấn sơ cấp nối nên dòng i03 sẽ khép

kín trong tam giác đó, dòng từ hoá sẽ có dạng

nhọn đầu và e1, e2 đều là hình sin nªn



 Máy biến áp 3 pha nối Y/:

- Sơ cấp Y→ i0 không tồn tại thành

phần bậc 3  Y có dạng vạt đầu→

tồn tại 3Y. → e23 → i23 chạy trong

mạch .

- i23 → 3 gần như ngược pha với

3Y  từ thông tổng bậc 3 trong lõi

thép 3 = 3Y + 3  0 sức điện

động pha sẽ gần sin



3Y



0



3



 23

E



3



I 23



Kết luận: Khi MBA 3 pha không tải các cách đấu Y/ hay

/Y đều tránh được tác hại của từ thơng và sức điện đợng

điều hòa bậc 3.



2.2.3. Tính tốn mạch từ

Mục đích: xác định dòng từ hóa lõi thép và tổn hao trong

mạch từ khi biết từ thơng Φ

a. Thành phần dòng điện tác dụng i0r: phụ thuộc vào tổn

hao sắt.

1,3

 f 

2

2

pFe = p10/50[Bt .Gt + Bg .Gg]  50

(W)









 i 0 r  p Fe (A)

mU1

Với: + p10/50 là suất tổn hao trong thép khi cường độ từ cảm

là 10 kiloGaux (hay 1T) và f = 50 Hz.

+ Bt, Gt vµ Bg,Gg là cường độ từ cảm và trọng lượng

của trụ và gông t

+ m: l sụ pha ca MBA.



Thành phần dòng điện phản kháng:

thể tính theo 2 phơng pháp:



p dng nh luõt tồn dòng điện

∑Hili = F

F = m.Ht.lt + n.Hg.lg +



' Bt

nk . .

0



lt



F

→ I0x =

2.W



lg

lt

lg



lg





lt



lt



lt









lg







Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng

Qo = ∑Q

→I 0x



qt.t .Gt  qt.g.Gg  n.q .S

Q0





mU1

mU1



qt.t, qt.g là suất từ hoá trong trụ và gông

END



Kiểu lõi



Kiểu bọc



A



a



B



b



C



c



Tổ MBA 3

pha

x

X



y



z



Y

Z

A



B

C



MBA 3 pha 3 trụ



a



b



Nếu 3 pha đối xứng:

UA + UB + UC = 0



A +  B +  C = 0



A



C

B



A



C

B



A



C

B



Φ

1

3

0



t



e

e

e1



e3



0

t



Kết luận: Với tổ đấu dây Y/Y máy biến áp 3 pha

dòng từ hoá phụ thuộc vào kết cấu mạch từ của

MBA.



?

1. Vậy với các tở đấu dây Y/Δ và Δ/Y thì dòng

từ hoá thay đổi như thế nào?

2. Trong thực tế tổ đấu dây và dạng mạch từ

nào được sử dụng?



CÂU HỎI CHUẨN BỊ

1. Khi từ hóa lõi thép nếu đồng thời nới tải vào phía thứ

cấp thì hiện tượng gì sẽ xảy ra? [1]ch2

2. Vậy với các tổ đấu dây Y/Δ và Δ/Y thì dòng từ hoá

thay đổi như thế nào? [1]ch2

3. Trong thực tế tổ đấu dây và dạng mạch từ nào được

sử dụng? [1]ch2

4. Tính toán mạch từ MBA? [1]ch2, [3]ch4,ch10,ch12



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Máy biến áp 3 pha

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×