Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Áp dụng định luật toàn dòng điện ∑Hili = F

Áp dụng định luật toàn dòng điện ∑Hili = F

Tải bản đầy đủ - 0trang

Kiểu lõiKiểu bọcAaBbCcTổ MBA 3

pha

x

XyzY

Z

AB

CMBA 3 pha 3 trụabNếu 3 pha đối xứng:

UA + UB + UC = 0A +  B +  C = 0AC

BAC

BAC

BΦ

1

3

0te

e

e1e30

tKết luận: Với tổ đấu dây Y/Y máy biến áp 3 pha

dòng từ hoá phụ thuộc vào kết cấu mạch từ của

MBA.?

1. Vậy với các tở đấu dây Y/Δ và Δ/Y thì dòng

từ hoá thay đổi như thế nào?

2. Trong thực tế tổ đấu dây và dạng mạch từ

nào được sử dụng?CÂU HỎI CHUẨN BỊ

1. Khi từ hóa lõi thép nếu đồng thời nới tải vào phía thứ

cấp thì hiện tượng gì sẽ xảy ra? [1]ch2

2. Vậy với các tổ đấu dây Y/Δ và Δ/Y thì dòng từ hoá

thay đổi như thế nào? [1]ch2

3. Trong thực tế tổ đấu dây và dạng mạch từ nào được

sử dụng? [1]ch2

4. Tính toán mạch từ MBA? [1]ch2, [3]ch4,ch10,ch12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Áp dụng định luật toàn dòng điện ∑Hili = F

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×