Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 10 TỔ NỐI DÂY-MẠCH TỪ CỦA MBA

CHƯƠNG 10 TỔ NỐI DÂY-MẠCH TỪ CỦA MBA

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.1.2. Các kiểu đấu dây

Các kiểu đấu dây của máy biến áp phụ thuộc vào cấp điện áp, mức

độ ảnh hưởng của phụ tải không đối xứng và loại phụ tảia. Nối sao (Y, YO) Ud =3Uf, Id = If.D©y quấn nối Y dùng cho dây quấn CA

vì khi đó

lần có lợi về

3 U f < Ud

mặt cách điện. Dây quấn nối Y0 dùng

trong trờng hợp phụ tải hỗn hợp dùng cả

Ud và Uf, chủ yếu dùng cho dây quấn

HA.

Trongtam

1 số giác

ít trờng

b. Nối

():hợp dùng cả cho

I f,

CA. Trong d©y quÊn nèi  : Id =

Ud =

Uf. cho d©y qn HA cđa m¸y

Thêng

dïng

biÕn ¸p trung gian. ViƯc nèi  có lợi hơn

ở phía HA vì dòng điện If < Id

lần

có thể giảm tiết diện dây thuậnABCYZ(Y)

X

ABCO(Y0)

X

AY

BZ

C()

XYZmáy biến ápc. Nối Zích zắc

Mỗi

(Z):pha dây quấn đợc chia làm 2phần đặt trên 2 trụ khác nhau, nối

nối tiếp nhau và đấu ngợc nhau. Tr

ờng hợp này đấu phức tạp và tốn dây

đồng chỉ dùng trong những trờng

hợp đặc biệt: máy biến áp chỉnh lu,

máy biến áp đo lờng...3. Tổ nối dây của máy biến ápABCX'

XY'

YZ'

ZA'B'C'Tổ nối dây biểu thị góc lệch pha giữa các sức

điện động dây quấn sơ cấp và thứ cấp của máy

biếnGócáp.

lệch pha này (tổ nối dây) phụ

thuộc vào:

- Chiều quấn dây.

- Cách ký hiệu các đầu dây

- Kiểu đấu dây ở sơ cấp và thứ cấp.Để xác định tổ nối dây của

1

máy biến áp ta dùng phơng pháp kim

10 1

đồng hồ:

9

ác định tổ nối dây cđa m¸y biÕn ¸p 1 pha:

81

27A

X

a

xA

EAa

EaXx = 0o  I/I-12A

X

x

a1

2

3

4

56A

EA

X x

Ea

a= 180o I/I-6c định tổ nối dây của m¸y biÕn ¸p 3 pha* M¸y biÕn ¸p 3 pha nối

Y/Y:

A

CBB

EBAXYCZ

X

aZ

c

x

zY

byEbaA

bY/Y - 12EbaEBANếu hoán vị thứ tự các pha thứ cấp

hoặc đổi chiều quấn dây hay đổi

ký hiệu đầu dây của dây quấn thứ

cấp ta có các tổ nối dây chẵn: 2, 4,

6, 8, 10, 12.ay

x

zc* Máy biến áp 3 pha nối

Y/:iả thiết dây quấn sơ cấp nối hình Y, d©y quÊn thø cÊp nè

A

C

X

Z

aBB

EBAYXEBAYCZEbab

cx

zz

b

yA11c

x = 30o Y/ - 11Eba

y aNếu ta đổi thứ tự các pha thứ cấp hoặc đổi

chiều quấn dây hay đổi ký hiệu đầu dây của

dây quấn thứ cấp ta có các tổ nối dây lẻ: 1, 3, 5, 7,

9, 11.M¸y biÕn ¸p 3 pha nèi Y/Z:Giả thiết dây quấn sơ cấp nối hình Y, dây quấn thứ cấp nố

Cách

định:xácVẽ véc tơ xa

ngợc pha với

XA. a z. Đặt

tiếp zc trùng

pha với ZC.

Tơng tự ta đ

ợc:

yb và

xa; zc và yb.A

C

X

ZaBB

YEBAXbcEBA

Y

ZAx'

z'

x

zy'a'b'Y/Z-11

a'z' cby

c'CEbac'y' y

x z

Eba

b'x'

aAX

b

a

y

x

ABài tập: xác định các tổ nối dây

A

B

trong Acác sơ

đồ

sau:

B

BYCcZCC

X

ZcYX

aZ

cba

z

BX

c

bY

az

yxCz

Ax

CZX

Zbyx

Az

CB

Y

ac

yxzY

by

BX

cZ

bY

az

yx2.2. Cỏc hin tng xy ra khi từ hoá lõi

thép

2.2.1. Các dạng mạch từ

a. Với MBA 1 pha: có 2 dạng mạch từ:

Kiểu lõi

Kiểu bọc

b. Với MBA 3 pha: có 2 dạng mạch từ:

MBA có hệ thớng mạch từ riêng: Tổ MBA ba pha

MBA có hệ thống mạch từ chung: MBA 3 pha 3

trụ

Dựa vào đâu người ta đưa ra hệ thống mạch từ

chung? Ưu nhược điểm?

Tại sao phải từ hóa lõi thép?(*)Những tham số nào

ảnh hưởng đến quá trình từ hóa lõi thép?2.2.2. Từ hố lõi thép

Điều kiện: - Sơ cấp: đặt u = Umsinωt

- Thứ cấp: hở mạch

a. Máy biến áp một pha

Đặt u = Um.sint dây quấn sơ cấp→ i0

→  chạy trong lõi thép.

d

→ u = - e = W1.

i0

u1u2dt→  =  m.sin(t - ).

2Nếu không kể đến tổn hao trong lõi thép:

- i0 là dòng phản kháng từ hoá lõi thép:i0= i0X.

- Quan hệ  = f(i0) chính là quan hệ từ hoá B = f(H).

- i0 trùng pha với . I0 khơng sin do hiện tượng bão hồ- Khi đó: i0 = i01 + i03 + i05 + i07 + …

- Xác định i0 bằng phương pháp đồ thị:

Từ quan hệ: Φ = f(t)

i0 = f(t)

Φ = f(i0)

Φ B

ΦtT/20T/4H,i0i1

T/4i3

T/2ti0Nếu kể đến tổn hao trong lõi thép ?

- Quan hệ (i0) là quan hệ từ trễ B(H).

- i0 vượt trước  góc , i0 : có dạng nhọn đầu (khơng sin)

( là góc tổn hao từ trễ, phụ tḥc vào tổn hao từ trễ trong

lõi thép).

- Khi đó: i0 = i01 + i03 + i05 + i07 + …

- Xác định i0 bằng phương pháp đồ thị:Φ = f(t)

i0 = f(t)

Φ = f(i0)

,i0B ()i000

H(i0)tTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 10 TỔ NỐI DÂY-MẠCH TỪ CỦA MBA

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×