Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Bài tập tình huống

III. Bài tập tình huống

Tải bản đầy đủ - 0trang

Lập và phân tích BCLCTT

Bài tập 1:

DN A có các số liệu về Doanh thu

thuần, Giá vốn hàng bán, Chi phí

tiền lương, Chi phí quản lý (trong

đó CP khấu hao là 30) như trong

bảng. Giả sử DN không bán chịu,

không mua chịu, không dự trữ HTK.

Kết quả hđkd năm tới không đổi.

Yêu cầu:

1. Lập LCTT từ HĐKD của DN theo

phương pháp trực tiếp và gián tiếp.Doanh thu thuần1000Giá vốn hàng bán(700)Chi phí tiền lương(100)Chi phí quản lý(100)LN trước thuế100Thuế TNDN(28)LN sau thuế722. Nhận xét kết quả?45Đáp án Bài tập 1Phương pháp trực tiếpPhương pháp gián tiếpThu tiền bán hàng1000LN trước thuếChi mua hàng(700)Khấu haoChi trả tiền lương(100)Chi trả chi phí quản lý(70)Chi nộp thuế(28)LCTT từ HĐKD102100

30Tăng/giảm NPThu0Tăng/giảm HTKho0Tăng/giảm nợ phải trả0Chi nộp thuế(28)LCTT từ HĐKD102

46Bài tập 2

Tiếp tục bài tập 1, nếu trong năm tới DN A cho phép

khách hàng mua chịu 30% tổng doanh số bán hàng DN A.

Yêu cầu:

1. Lập LCTT từ HĐKD của DN theo phương pháp trực

tiếp và gián tiếp.

2. Nhận xét kết quả?47Đáp án Bài tập 2Phương pháp trực tiếp

Thu tiền bán hàng700Chi mua hàng(700)Chi trả tiền lương(100)Chi trả chi phí quản lý(70)Chi nộp thuế(28)LCTT từ HĐKD(198)Phương pháp gián tiếp

LN trước thuế

Khấu hao100

30Tăng/giảm NPThu(300)Tăng/giảm HTKho0Tăng/giảm nợ phải trả0Chi nộp thuế

LCTT từ HĐKD(28)

(198)

48Bài tập 3

Tiếp tục bài tập 2, nếu trong năm tới nhà cung cấp

cho phép DN A mua chịu 30% giá vốn mua hàng

của DN A.

Yêu cầu:

1. Lập LCTT từ HĐKD của DN theo phương pháp

trực tiếp và gián tiếp.

2. Nhận xét kết quả?49Đáp án Bài tập 3Phương pháp trực tiếp

Thu tiền bán hàngPhương pháp gián tiếp700Chi mua hàng(490)Chi trả tiền lương(100)Chi trả chi phí quản lý(70)Chi nộp thuế(28)LCTT từ HĐKD12LN trước thuế

Khấu hao100

30Tăng/giảm NPThu(300)Tăng/giảm HTKho0Tăng/giảm nợ phải trả210Chi nộp thuế(28)LCTT từ HĐKD12

50KẾT LUẬN

• Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho biết rõ nét về khả năng tạo tiền để trả nợ

của doanh nghiệp;

• Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có lãi chưa chắc đã có dòng tiền ròng

để trả nợ;

• Nếu ngân hàng quyết định cho vay/tăng hạn mức trong trường hợp bài tập

2 nêu trên thì quyết định này có thể là sai lầm, chứa đựng rủi ro. Bởi vì:

 Nhu cầu vay/tăng hạn mức không phải để đáp ứng nhu cầu tăng lên

của sản xuất kinh doanh, mà là để bù đắp cho sự thiếu hụt tiền xuất

phát từ khó khăn trong bán hàng/thu tiền bán hàng.

 Rủi ro cho ngân hàng nếu khả năng thu hồi các khoản phải thu không

đúng theo kế hoạch, hoặc khả năng thu hồi phải thu thấp.

51ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ VỀ TÀI CHÍNH DNCơ sở: 3 báo cáo tài chính. Số liệu ngành/ doanh nghiệp

tương tự

Tổng tài sản?

Chi phí trả trước _ Chi phí phải trả? Giá trị?

Vốn lưu động ròng (âm hay dương?)

Hệ số tự tài trợ?

Tài sản cố định (giá trị và hệ số TSCĐ/VCSH)?

Lợi nhuận (số tuyệt đối, ROE)

Lưu chuyển tiền ròng từ HĐKD (âm hay dương? Lý do

âm?)

52TỔNG KẾT Hiểu rõ nguyên lý kế toán doanh nghiệp

 Phân biệt Kế toán DN và Tài chính DN

 Đánh giá tình hình tài chính thơng qua:

Đánh giá chất lượng TSN, TSC/doanh thu, chi

phí. Lập lại Bản CĐKT.

Phân tích vốn lưu chuyển (VLĐ ròng).

Phân tích bảo đảm nợ vay ngân hàng.

Phân tích các chỉ tiêu tài chính

Phân tích Báo cáo LCTT; đánh giá khả năng

tạo tiền để trả nợ vayCÂU HỎI – TRAO ĐỔI54Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Bài tập tình huống

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×