Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Dự báo dòng tiền

II. Dự báo dòng tiền

Tải bản đầy đủ - 0trang

II. Dự báo dòng tiền

 Khái niệm:

Dòng tiền tự do đối với DN: dòng tiền sẵn có

để trả nợ vay, trả vốn chủ sở hữu cho cổ đông

thường sau khi đã chi trả các chi phí hoạt

động, chi phí vốn lưu động và chi phí vốn cố

định.34II. Dự báo dòng tiền

 Mục đích:

- Xác định trong kỳ tới DN thặng dư tiền mặt

để trả nợ vay hay bội chi tiền phải vay ngân

hàng để bù đắp.

- Xác định được khả năng thanh toán các

khoản nợ đến hạn của DN

- Là căn cứ chính xác để định giá DN35Dự báo dòng tiền dùng để trả nợ

Doanh thu bằng tiền

(-) Chi phí hoạt động bằng tiền

(-) Chi phí khấu hao

= Thu nhập hoạt động trước thuế (EBIT)

(-) Thuế

= Thu nhập hoạt động sau thuế (NOPAT)

(+) Chi phí Khấu hao

= Dòng tiền ròng từ hoạt động kinhdoanh (OCF)

(-) Chi đầu tư TSCĐ thay thế

(-/+) Tăng giảm Tài sản lưu động

(-) Chi cổ tức

= Năng lực trả nợ từ dòng tiền tự do (FCF Debt Capacity)Năng lực trả nợ cuối cùng = FCFDC + dòng tiền từ bán BĐS

36Căn cứ lập:

 BCĐKT những năm gần nhất

 KQKD những năm gần nhất

 Kế hoạch sản xuất kinh doanh các năm tiếp theo

 KQKD dự báo các năm tiếp theo

 Dự báo kinh tế vĩ mô, xu hướng phát triển ngành, dự báo cung cầu trên thị

trường…37Một số vấn đề cần lưu ý

 Độ tin cậy phụ thuộc nhiều vào các giả định và ước tính →

cần xác định những yếu tố trọng yếu, chú trọng phân tích

những con số lớn, đánh giá tính hợp lý của các giả định.

 Doanh thu được dự báo trên cơ sở nào? Có khả thi so với kết

quả hoạt động trong quá khứ không?

 Tỷ suất lợi nhuận gộp có thay đổi lớn khơng? Nếu có, dự báo

này có khả thi hay không? Nguyên nhân? Đánh giá dự báo dòng tiền chỉ quan tâm đến thời điểm

tiền được thanh tốn, khơng quan tâm đến thời điểm ghi

nhận doanh thu hoặc chi phí.

 So sánh số liệu kế hoạch với số liệu thực tế như tốc độ tăng

trưởng DT, khả năng thu tiền mặt…

38Nhân tố ảnh hưởng chất lượng dự báo

 Giả định không hợp lý so với thực tế

 Thay đổi trong môi trường kinh doanh (xu thế mùa vụ

hay chu kỳ kinh doanh, ảnh hưởng của lạm phát…)

 Thay đổi các điều kiện mua/bán trả chậm

 Thay đổi chính sách dự trữ hàng hố, NVL…

 Các yếu tố khác mang tính nội tại trong DN…..39Lập dự báo nhanh về dòng tiền

Phạm vi sử dụng: Khi khơng có đầy đủ các thơng tin đầu vào

để lập dự báo dòng tiền một cách chuẩn tắcCăn cứ: dựa trên 7 yếu tố trong Kế hoạch kinh doanh DN và

các giả định dựa trên các đặc điểm hoạt động của DN trong

quá khứ, cũng như dự báo về môi trường hoạt động kinh

doanh của DN.40Lập dự báo nhanh về dòng tiền

7 yếu tố sử dụng lập dự báo nhanh về dòng tiền

7 Yếu tố

Chu kỳ HTK (ngày)Tác động tới dòng tiền của DN

Chu

dòngtớitiền

của

Chu kỳ

kỳ HTK

HTKcàng

càngnhanh

nhanhsẽsẽảnh

ảnhhưởng......tới

hưởng tích cực

dòng

DN

lại.ngược lại.

tiềnvà

củangược

DN và

Thời gian thu hồi cơng nợ (ngày) Thời

chậm

sẽ sẽ

ảnhảnh

hưởng

......đến

Thời gian

gianthu

thuhồi

hồicơng

cơngnợnợ

chậm

hưởng

tiêu dòng

cực

tiền

vàcủa

ngược

đến của

dòngDN

tiền

DN lại.

và ngược lại.

Thời gian thanh tốn cơng nợ phải Thời

gian thanh

thanhtốn

tốn

cơng

nợ phải

trả sẽ

chậm

sẽ ảnh

Thời gian

cơng

nợ phải

trả chậm

ảnh hưởng

trả (ngày)

hưởng

........đến

dòng

và ngược

tích cực

đến dòng

tiềntiền

củacủa

DNDN

và ngược

lại.lại.

Mua sắm TSCĐTăng

cựccực

tớitới

dòng

tiềntiền

của

Tăng mua

muasắm

sắmTSCĐ

TSCĐảnh

ảnhhưởng

hưởngtiêu

tiêu

dòng

DN

nhuận

DNnhuận của DN

của ........lợi

DN nhiều

hơn của

tới lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp (%)

Tỷ

tăng sẽ

sẽ ảnh

ảnhhưởng

hưởngtích

..... cực

tới dòng

tiền

Tỷ suất

suất lợi nhuận gộp tăng

tới dòng

do

của ........

tiềntácdođộng

tác động

của doanh thu tăng/giảm chi phí.

Tỷ suất chi phí bán hàng, quản lý Chi

càng cao

cao thì

thì càng

càng ảnh

ảnhhưởng

hưởng

Chi phí

phí bán hàng, quản lý càng

trên doanh thu (%)

....đến

dòng

của

DNcủa DN

tiêu cực

đếntiền

dòng

tiền

Tốc độ tăng trưởng doanh thu (%) Tốc

trưởng doanh

doanh thu

thu có

cótác

tácđộng

độngđa.........

dòng

Tốc độ

độ tăng

tăng trưởng

chiềutới

(nhiều

tiền

........cực) tới dòng tiền do tác động tăng các khoản

khi do

là tiêu

41

phải thu, HTK, các khoản phải trả,...Các bước thực hiện dự báo nhanh về dòng tiềnBước 1• Đưa ra các giả định tiến hành dự báoBước 2• Tính tốn kết quả kinh doanh dự tínhBước 3• Tính tốn tài sản và nguồn vốn dự tínhBước 4• Tính tốn lãi vay, nợ vay và giá trị ròngBước 5• Điều chỉnh Bảng CĐKTBước 6• Tính tốn lưu chuyển tiền thuầnTham khảo Phụ lục 7, Quyết định 3832/QĐ-NHCT3542Lập dự báo nhanh về dòng tiền

Lưu ý khi lập dự báo nhanh về dòng tiền:

• Dự báo nhanh trên dựa trên kế hoạch về kinh doanh của DN, không đề cập

tới các hoạt động đầu tư tài chính của DN. Do đó, khi tính tốn các chỉ tiêu

trên BCĐKT, giả định các khoản mục đầu tư tài chính khơng thay đổi.

• Dựa trên kế hoạch mua sắm TSCĐ của DN, đưa ra mức khấu hao dự tính.

Trong trường hợp DN khơng có kế hoạch cụ thể về mua sắm TSCĐ, có thể

giả định mức mua sắm TSCĐ của năm dự báo sẽ bằng mức khấu hao

TSCĐ của năm trước đó, tức là DN đầu tư thêm vào TSCĐ chính bằng giá

trị TSCĐ bị giảm sút do khấu hao.

• Nếu khơng cơ sở đưa ra mức tiền và tương đương tiền cuối kỳ của năm dự

báo, có thể giả định giá trị này không thay đổi so với đầu kỳ.43III. Bài tập tình huống44Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Dự báo dòng tiền

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×