Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phân biệt các luồng tiền (tiếp)

Phân biệt các luồng tiền (tiếp)

Tải bản đầy đủ - 0trang

4. Phân biệt các luồng tiền (tiếp)Khoản thu/chi

• Tiền lãi vay đã trảẢnh hưởng

Ảnh hưởng đến kết

quả kinh doanh• Tiền lãi cho vay, cổ Mục đích hưởng lãi

tức và lợi nhuận thu

được

• Cổ tức và lợi

nhuận đã trảMục đích trả lãi• Tiền thuế TN DNẢnh hưởng đến kết

quả kinh doanhLoại hoạt động

Hoạt động kinh

doanhHoạt động đầu tưHoạt động tài chính

Hoạt động kinh

doanh

124. Phân biệt các luồng tiền (tiếp)Khoản thu/chiẢnh hưởngLoại hoạt

động• Tăng/ giảm Các

khoản ký quỹ, ký

cượcTuỳ thuộc vào bản chất của khoản ký quỹ,

ký cược cho hoạt động nào thì phân vào

luồng tiền tương ứng• Thấu chiẢnh hưởng đến

BCĐKT (TS nợ)• Chứng khốn

thương mạiMục đích thương

mại (mua vào để

bán, hưởng CL giá

mua - bán),Hoạt động kinh

doanh• Đầu tư dài hạnMục đích hưởng lãiHoạt động đầu tưHoạt động tài chính135. Phương pháp lập Báo cáo LCTT

Phương pháp Trực tiếpPhương pháp Gián tiếp

Lợi

Lợinhuận

nhuậntrước

trướcthuế

thuếThu

Thutiền

tiềntừ

từHĐKD

HĐKDĐ/chỉnh

Đ/chỉnhnghiệp

nghiệpvụ

vụphi

phitiền

tiềntệ

tệChi

Chitiền

tiềncho

choHĐKD

HĐKDĐ/chỉnh

Đ/chỉnhnhững

nhữngthay

thayđổi

đổiVLĐ

VLĐLuồng

Luồngtiền

tiềntừ

từHĐ

HĐKinh

Kinhdoanh

doanh

Luồng

Luồngtiền

tiềntừ

từHĐ

HĐĐầu

ĐầutưLuồng

Luồngtiền

tiềntừ

từHĐ

HĐTài

Tàichính

chính

Lưu

Lưuchuyển

chuyểntiền

tiềnthuần

thuầntrong

trongkìkì145. Phương pháp lập Báo cáo LCTT

Luồng tiền từ hoạt động kinh doanh

Dòng tiền vào:

+ Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ

+ Tiền thu từ bán chứng khoán thương mại

Dòng tiền ra:

- Tiền chi mua hàng cho nhà cung cấp

- Tiền chi trả cho người lao động

- Tiền thanh tốn các chi phí khác

- Tiền chi trả lãi vay

- Tiền chi nộp thuế TNDN

15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân biệt các luồng tiền (tiếp)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×