Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Tiểu học Nha Trang

*. kiểm tra bài cũ: Tập hợp 1 hang

dọc, dóng hàng1p

( Gv)

5hs lên thực hiện, Gv quan sát nhận

xétII. PHẦN CƠ BẢN

18-22 p

1. Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, 5- 6 p -GV hướng dẫn cán sự tập hợp, sau

điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ,

đó cho CS điều khiển GV quan sát

giậm chân tại chỗ- đứng lại

uốn nắn.

  

- Ôn cách chào và báo cáo khi GV 2- 3p

nhận lớp và kết thúc giờ học

   

  

(GV)

- Ôn dàn hàng ngang ,dồn hàng

4- 5p -GV nêu tên động tác, hướng dẫn

trên một nhóm HS sau đó cho HS

thực hiện GV quan sát uốn nắn.

     

    

    * Chia tổ tập luyện

( Gv)4- 6 p-Cán sự các tổ điều khiển GV đến

các tổ quan sát giúp đỡ.

Tổ 1



Tổ 2( GV)

Tổ 3





2.Trò chơi“ Qua đường lội”Tổ 46- 8 p

- GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách

chơi, luật chơi, sau đó cho HS chơi

thử và chơi chính thức, xen kẽ GV

nhận xét uốn nắn.

    

6Nguyễn Thị LanTrường Tiểu học Nha TrangIII. PHẦN KẾT THÚC:

1. Thả lỏng

Đi theo vòng tròn vỗ tay và hát

Cúi người thả lỏng3- 5 p        

(GV)HS đi theo vòng tròn thả lỏng, hệ

thống bài học

 

 

- HS chú ý lắng nghe2. Củng cố, nhận xét giờ học

- GV cùng HS hệ thống bài học

3. Xuống lớp: Lớp giải tán- Học sinh hô “khỏe”***********************************************

Ngày soạn: 11 /09/2018

Ngày giảng: Thứ 5: 13/09/2018 (Sáng:T1: 2B,T2.2C. Chiều: T3.2A)

Ngày giảng: Thứ 6: 14/09/2018 (Sáng:T1: 2E, T2. 2G, T3.2D.)

TIẾT 4: DÀN HÀNG NGANG, DỒN HÀNG

TRÒ CHƠI“ NHANH LÊN BẠN ƠI ”

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: - Ơn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, dàn hàng ,dồn hàng.

- Ôn cách chào và báo cáo khi GV nhận lớp

- Chơi trò chơi “ Nhanh lên bạn ơi”

2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng động tác và theo đúng nhịp hô, biết cách

chào và báo cáo khi GV nhận lớp và kết thúc giờ học, tham gia chủ đọng váo trò

chơi

3. Thái độ: - Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện tư thế tác phong, rèn

luyện sự phản ứng nhanh nhẹn khéo léo.

II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN

1. Địa điểm: Trên sân thể dục của trường, dọn vệ sinh nơi tập

2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi.

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP

Nội dungĐịnh

Phương pháp tổ chức

lượng

1. PHẦN MỞ ĐẦU:

4- 6 p Cán sự tập hợp báo cáo sĩ số và chúc

1. Nhận lớp: Phổ biến nội dung

GV “ Khoẻ”

7Nguyễn Thị LanTrường Tiểu học Nha Trang

yêu cầu giờ học

- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng

hàng, điểm số

- Ơn cách chào và báo cáo khi GV

nhận lớp và kết thúc giờ học

- Chơi trò chơi“ Nhanh lên bạn

ơi”

*. Kiểm tra trang phục và sức

khỏe hs

2. Khởi động: - xoay cac khớp:

cổ, hông, vai, gối, tay, chân

- Chơi trò chơi“ Đứng ngồi theo

lệnh”.





 ( Gv)

Hs tự chỉnh đón trang phục

- Học sinh khởi động theo sự điều

khiển của cán sự lớp.

     

    

    ( Gv)

3hs lên thực hiện, Gv quan sát nhận

xét*. kiểm tra bài cũ. Tập hợp hàng

dọc, dóng hàng.II. PHẦN CƠ BẢN:

18-22p

1. Ôn tập hợp hàng dọc, dóng 5- 6 p - GV hướng dẫn cán sự tập hợp, sau

hàng, điểm số.

đó cho CS điều khiển GV quan sát

- Ôn cách chào và báo cáo khi GV 2- 3p

uốn nắn

nhận lớp và kết thúc giờ học

- GV nêu tên động tác, hướng dẫn trên

một nhóm HS sau đó cho HS thực

3- 4 p hiện GV quan sát uốn nắn.



- Ôn dàn hàng ngang, dồn hàng







 ( Gv

* Chia tổ tập luyện6- 8pCán sự các tổ điều khiển GV đến các

tổ quan sát giúp đỡTổ1

8

Nguyễn Thị LanTrường Tiểu học Nha Trang

Tổ 2

(GV)Tổ 3

2. Trò chơi“ Nhanh lên bạn ơi”6- 8 p

- GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách

chơi, luật chơi, sau đó cho HS chơi

thử và chơi chính thức, xen kẽ GV

nhận xét uốn nắn

      

(GV)III. PHẦN KẾT THÚC

1. Thả lỏng

- Thả lỏng khớp cổ tay, chân.

Cúi người thả lỏng3- 5P

-GV cùng HS hệ thống bài học







 ( Gv2. củng cố

- GV cùng HS hệ thống bài học

* Nhận xét giờ học- Học sinh chú ý lắng nghe- Học sinh hô “khỏe”

3. Xuống lớp: Lớp giải tán

RUT KINH NGHIỆM

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………9Nguyễn Thị LanTrường Tiểu học Nha TrangTUẦN 3

Ngày soạn: 15/09/2018

Ngày giảng: Thứ 2: 17/09/2018( Sáng. T1: 2A)

Ngày giảng: Thứ 3: 18/09/2018( Sáng. T1: 2G,T2: 2D, T3: 2C, T4: 2B)

(Chiều. T2: 2E)

TIẾT 5: QUAY PHẢI - QUAY TRÁI

TRÒ CHƠI“ NHANH LÊN BẠN ƠI”

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, dàn hàng ,dồn hàng.

- Học quay phải, quay trái

- Chơi trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”

2. Kỹ năng: - Quay phải, quay trái nhận biết được hướng và quay đúng hướng,

tham gia chủ động vào trò chơi.

3. Thái độ: - Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện tư thế tác phong, rèn

luyện sự phản ứng nhanh nhẹn khéo léo.

II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN

1. Địa điểm: Trên sân thể dục của trường, dọn vệ sinh nơi tập

2. Phương tiện: GV chuẩn bị 1 còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi.

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP

Nội dungĐịnh

Phương pháp tổ chức

lượng

I. PHẦN MỞ ĐẦU:

4- 6 p - Cán sự tập hợp báo cáo sĩ số và

1. Ổn định tổ chức:

chúc GV “ Khoẻ”



- Phổ biến nội dung yêu cầu giờ

học



- Ơn tập hợp hàng dọc, dóng



hàng, điểm số.

 ( Gv)

- Học quay phải, quay trái

- Chơi trò chơi“ Nhanh lên bạn

- HS tự chỉnh đốn trang phục

ơi”.

* Kiểm tra trang phục, hỏi

- Học sinh khởi động theo sự điều

thăm sức khỏe HS.

khiển của cán sự lớp.

2. Khởi động:

    - xoay các khớp: cổ, hông, vai,

    gối, tay, chân.

    - Đứng vỗ tay và hát.

10Nguyễn Thị LanTrường Tiểu học Nha Trang

(GV)

- Gọi 5 học sinh lên thực hiện sau đó

gọi hs nhận xét , giáo viên nhận xét,

tuyên dương.

- GV hướng dẫn cán sự tập hợp, sau

đó cho CS điều khiển GV quan sát

uốn nắn.* Kiểm tra bài cũ: Tập hợp

hàng dọc, dóng hàng, điểm số.

II. PHẦN CƠ BẢN

18-2p

1.Ơn tập hợp hàng dọc, dóng 3- 4 p

hàng, điểm số.

2. Học động tác quay phải, 8-10 p

- GV nêu tên động tác, làm mẫu tồn

quay trái

bộ, sau đó làm mẫu chậm và phân

tích để HS thực hiện theo sau đó hơ

nhịp cho HS thực hiện GV quan sát

uốn nắn

            * Chia tổ tập luyện3. Trò chơi“ Nhanh lên bạn ơi”6- 7p6-8 p(GV)

Cán sự các tổ điều khiển GV đến các

tổ quan sát giúp đỡ.

Tổ 1



(Gv)

Tổ 2



Tổ 3



-GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách

chơi, luật chơi, sau đó cho HS chơi

thử và chơi chính thức, xen kẽ GV

nhận xét uốn nắn.

 

 (GV)III. PHẦN KẾT THÚC

1. Hồi tĩnh

- Tại chỗ thả lỏng khớp cổ tay,3-5 p- GV cùng HS hệ thống bài học.

11Nguyễn Thị LanTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×