Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG III: HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

CHƯƠNG III: HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Tải bản đầy đủ - 0trang

65

3.1 Nội dung: MẶT TRÒN XOAY

Câu 1. Thiết diện qua trục của hình trụ là một hình vng có cạnh bằng 2a .

Khi đó thể tích khối trụ là:A. 8 a 3

B. 2 a 3

C.  a3

D. 4 a3

Câu 2. Cho hình chữ nhật ABCD cạnh AB  4, AD  2. Gọi M , N là trung

điểm của các cạnh AB, CD. Cho hình chữ nhật quay quanh MN ta được hình trụ có

thể tích bằng:A. V = 32 π

B. V = 16 π

C. V = 8π

D. V = 4 π

Câu 3. Cắt một khối trụ bởi một mặt phẳng qua trục ta được thiết diện là

hình chữ nhật ABCD có AB và CD thuộc hai đáy của khối trụ. Biết

0

AD  12 và góc ACD bằng 60 . Thể tích của khối trụ là:A. V  112

B. V  144

C. V  16

D. V  24

Câu 4. Cắt một khối trụ bởi một mặt phẳng qua trục của nó, ta được thiết diện là một

hình vng có cạnh bằng 3a. Diện tích tồn phần của khối trụ là:

2

A. Stp  a  3B. Stp 13a 2

6C. Stp 27 a 2

2D. Stp a 2 3

2Câu 5. Một hình lập phương có cạnh bằng 1. Một hình trụ có 2 đường tròn đáy nội tiếp

2 mặt đối diện của hình lập phương. Hiệu số thể tích khối lập phương và khối trụ là:

2

C.1 

D.1  2

4

Câu 6. Cho hình trụ có bán kính đáy 3  cm  , đường cao 4  cm  , diện tích xungB.1  43

A. 4quanh của hình trụ này là:A. 20 (cm )

B. 24 (cm )

C. 26 (cm )

D. 22 (cm )

Câu 7.Một khối trụ có thể tích là 20 (đvtt). Nếu tăng bán kính lên 2 lần thì thể tích

2222của khối trụ mới là:A.80 (đvtt)

B.40. (đvtt)

C.60 (đvtt)

D. 400 (đvtt)

Câu 8. Cho hình chữ nhật ABCD có AB  2 AD  2. Quay hình chữ nhật

ABCD lần lượt quanh AD và AB ta được 2 hình trụ có thể tích V1 , V2 . Hệ

thức nào sau đây đúng?A. V1 = V2

B. 2V1 = 3V2

C. V1 = 2V2

D. 2V1 = V2

c

,

Câu 9.Một hình trụ có chu vi của đường tròn đáy là

chiều cao của hình trụ

gấp 4 lần chu vi đáy. Thể tích của khối trụ này là66

c3

A.

2c 3

C.

B. 4 c32c 2

D. 2

Câu 10. Cắt một khối trụ bởi một mặt phẳng qua trục ta được thiết diện là

hình chữ nhật ABCD có AB và CD thuộc hai đáy của khối trụ. Biết

AB  4a, AC  5a. Thể tích của khối trụ là

A.V  16 a3

B.V  4 a3

C. V  8 a3

D.V  12 a3

Câu 11. Một hình trụ có bán kính đáy bằng R và thiết diện qua trục là một

hình vng. Diện tích tồn phần của hình trụ bằng

2

A. Stp  4 R2

2

B. Stp  3 R

C. Stp  5 R

Trích đề thi THPTQG năm 2017.2

D. Stp  2 RCâu 12. Tính thể tích V của khối trụ có bán kính đáy r = 4 và chiều cao

h  4 2.A.V  128 .

B. V  64 2 .

C. V  32 .

D. V  32 2 .

Câu 13. Cho hình trụ có diện tích xung quanh bằng 50p và độ dài đường

sinh bằng đường kính của đường tròn đáy. Tính bán kính r của đường tròn đáy5 2

5 2

B. r = 5.

C. r  5  .

D. r 

.

.

2

2

Câu 14. Cho hình hộp chữ nhật ABCD. A’B’C’D’ có AD  8, CD  6,

A. r AC’  12. Tính diện tích tồn phần của hình trụ có hai đường tròn đáy là hai

đường tròn ngoại tiếp hai hình chữ nhật ABCD và A’B’C’D’.

A. Stp  576 .B. Stp  5(4 11  5) .

D. Stp  26 .C. Stp  10(2 11  5) .

Câu 15. Cho mặt cầu (S) có bán kính bằng 4, hình trụ (H) có chiều cao bằng 4

và hai đường tròn đáy nằm trên (S). Gọi V1 là thể tích khối trụ (H) và V2 là thể

tích khối cầu (S). Tính tỉ số

A.V1

V2=9

.

16B.V1

V2V1

.

V2=1

.

3C.V1

V2=3

.

16Trích đề thi THPTQG năm 2017D.V1

V2=2

.

367

Câu 16. Cho khối nón có bán kính đáy r = 3 và chiều cao h = 4. Tính thể

tích V của khối nón đã cho.16 3

C. V  16 3.

.

B. V  4 .

D. V  12 .

3

Câu 17.Cho khối nón có bán kính đáy r  3, độ dài đường sinh l = 4. Tính

A.V diện tích xung quanh của hình nón đó.

A. Sxq = 12p.

B. Sxq = 4 3p.

C. Sxq = 39p.

D. Sxq = 8 3p.

Câu 18. Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng 3a. Hình nón đỉnh A và đường

tròn đáy là đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD. Tính diện tích xung quanh

của hình nón đó.

22

C. Sxq = 12p a . D. Sxq = 6 3p a2 .

Câu 19. Trong không gian cho tam giác ABC vuông tại A, AB = a vàA. Sxq = 6pa .B. Sxq = 3 3p a2 .

ACB  300. Tính thể tích của khối nón nhận được khi quay tam giác ABC

quanh cạnh AC.

3

3

A.V = 3pa .

B. V = 3pa3.

C. V = 3pa . D. V = pa3.

3

9

Câu 20. Cho hình chóp tứ giác đều S . ABCD có các cạnh đều bằng a 2.Tính thể tích V của khối nón có đỉnh S và đường tròn đáy là đường tròn nội

tiếp tứ giác ABCD.

pa3

.

23

B. V = 2pa .

6pa3

.

63

D. V = 2pa .

2

O

Câu 21. Cho hình nón có đường sinh tạo với đáy góc 60 . Cắt mặt nón bởiA.V =C. V =mặt phẳng qua trục được tam giác có bán kính đường tròn nội tiếp bằng 1. Tính thể tích

của khối nón đã cho.B. V = 9p.

D. V = 3p.

A.V = 9 3p.

C. V = 3p 3.

Câu 22. Cho mặt cầu (S) tâm O, bán kính R = 3. Mặt phẳng (P) cách O một

khoảng bằng 1 và cắt (S) theo giao tuyến là đường tròn (C) có tâm H. Gọi T là

giao điểm của tia HO với mặt cầu (S), tính thể tích của khối nón đỉnh T và đáy

là đường tròn (C).

A. V =32p

.

3B. V = 16p.C. V =16p

.

3D. V = 32p.68

Câu 23: Cho hình nón có góc ở đỉnh bằng 600 , diện tích xung quanh bằng

6 a 2 . Tính thể tích V của khối nón đã cho.A. V 3 a 3 2

4B. V  a3 2

4C. V  3 a 3D. V   a 3 .Câu 24. Một khối nón có diện tích tồn phần bằng 10 và diện tích xung

quanh bằng 6 . Tính thể tích V của khối nón đó

A. V 4 5

3C. V  12B. V  4 5D. V  4Câu 25. Cho mặt cầu tâm O, bán kính R. Mặt phẳng (P) cắt mặt cầu theo một

giao tuyến là đường tròn (C). Xét hình nón (N) có đỉnh S nằm trên mặt cầu,

có đáy là đường tròn (C) và có chiều cao là h ( h  R ). Tính h để thể tích khối

nón được tạo nên bởi (N) có giá trị lớn nhất.

A. h  3R.C. h B. h  2 R.4R

.

3D. h 3R

.

2Câu 26. Một tam giác ABC vng tại A có AB = 5, AC =12. Cho tam giác

ABC quay quanh cạnh huyền BC ta được vật tròn xoay có thể tích bằng:

A.1200

13B.3600

13C.2400

13D.1200

13Câu 27. Giá trị lớn nhất của thể tích khối nón nội tiếp trong khối cầu có bán

kính R là:

1

3A.  R3B.4 3

R

3Câu 27. Một tứ diện đều cạnh a32

4 2

 R3

D.  R3

81

9

có một đỉnh trùng với đỉnh của một hình nón, baC.đỉnh còn lại nằm trên đường tròn đáy của hình nón đó. Diện tích xung quanh của hình nón

là:A. a2 3

3B. a2 3

2C.  a2D. a2 3

6Câu 28. Trong không gian, cho tam giác ABC vuông tại B, AB = a   và

BC = a. Tính độ dài đường sinh l của hình nón nhận được khi quay tam

giác ABC xung quanh trục AB.

A. l  a.

B. l  2a.

C. l  a 3.

D. l  a 2.

Câu 29: Cho hình nón có bán kính của đường tròn đáy bằng R , đường sinh

tạo với mặt phẳng đáy một góc 600 . Tính diện tích xung quanh S của mặt nón

và thể tích V của khối nón đã cho.69 R3 3

A. S  2 R ;V 

B. S   R 2 ;V   R 3 3.

.

3

 R3 3

2

C. S  4 R ;V 

D. S  4 R 2 ;V   R 3 3.

.

3

Câu 30. Cho hình cầu tâm I và có bán kính bằng 2. S là một điểm tùy ý thuộc

2mặt cầu. Gọi (P) là mặt phẳng vng góc với đoạn SI tại H và cắt mặt cầu

theo đường tròn (C). Tính x = IH sao cho thể tích khối nón đỉnh S, đáy là

hình tròn (C) có thể tích lớn nhất ?

2

1

1

1

A. x  .

B. x  .

C. x  .

D. x  .

3

3

2

4

Câu 31. Một hình trụ có 2 đáy là 2 hình tròn nội tiếp hai mặt phẳng của hình

lập phương có cạnh bằng a. Thể tích của khối trụ đó là: a2

 a2

 a2

 a2

.

.

.

.

B.

C.

D.

8

6

2

4

Câu 32. Cho hình nón có chiều cao h và góc ở đỉnh bằng 900. Thể tích của

A.khối nón xác định bởi hình nón trên:

2 h 2

 h2

6 h 2

.

.

A. 2 h .

B.

C.

D.

.

3

3

3

Câu 33. Cho S . ABCD là hình chóp tứ giác đều, cạnh đáy a, cạnh bên hợp

2với đáy góc 450. Hình nón tròn xoay đỉnh S , đáy là đường tròn nội tiếp hình

vng ABCD, có diện tích xung quanh là: a2

 a2

3 a 2

C.

S.

D.

S.

.

mc

xq

2

4

4

Câu 34. Cho tam giác đều ABC có diện tích bằng 3 quay xung quanh cạnh

2

A. S mc  2 a .B. S mc AC của nó. Tính thể tích V của khối tròn xoay được tạo thành

7

7

.

.

D.V 

8

4

Câu 35. Hình nón tròn xoay ngoại tiếp tứ diện đều cạnh a, có diện tích xung

A.V  2 .B.V   .C.V quanh là: a2

 a2 2

 a2 3

 a2 3

.

A. S xq 

B. S xq 

C. S xq 

D. S xq 

.

.

.

3

3

6

3

Câu 36. Cho hình nón có đỉnh S, cắt hình nón bởi một mặt phẳng qua đỉnh

của hình nón tạo thành thiết diện là tam giác SAB. Biết khoảng cách từ tâm70

của đường tròn đáy đến thiết diện bằng 4 3 , AB  4 , bán kính đường tròn đáy

bằng 8. Diện tích xung quanh của hình nón bằng:

A.13 19.

B. 23 19.

C. 35 19.

D. 46 19.

Câu 37. Một hình nón có đường sinh bằng 2a và thiết diện qua trục là tam

giác vng thì góc ở đỉnh của mặt nón tương ứng là

A. 450.

B. 600.

C. 900.

D.1200.

Câu 38. Cho hình trụ tròn xoay có bán kính đáy là r và chiều cao h thỏa mãn

điều kiện h  2r  4. Tìm h và r sao cho diện tích xung quanh của hình trụ

lớn nhất?

A. h  2; r = 1.B. h  3; r =1

.

2C. h  1; r =3

.

2D. h  4; r = 0.3

Câu 39. Cho hình nón tròn xoay có chiều cao h bán kính đáy r = h. Phát

4

biểu nào sau đây là đúng ?15 2

9 2

3 2

9 2

h.

h.

h.

h.

B. Stp 

C. Stp 

D. Stp 

8

16

2

4

Câu 40. Thiêt diện của hình nón tạo bởi mặt phẳng qua trục là tam giác đều

A. Stp cạnh 2a. Diện tích xung quanh của hình nón là

A. 4 a 2 .

B.  a 2 .

C. 3 a 2 .

D. 2 a 2 .

Câu 41. Cho hình nón  N  đỉnh S tâm O. Một mặt phẳng đi qua đỉnh S và

tâm O của hình nón cắt hình nón theo một thiết diện là tam giác vuông tại

đỉnh S. Biết bán kính đáy của hình nón là 3. Diện tích xung quanh của hình

nón là

A. 9 2 .B. 18 2 .C. 27 .D. 18 .3.2 Nội dung: MẶT CẦU

Câu 1. Cho hình chóp tứ giác đều S . ABCD có tất cả các cạnh đều bằng a.

Bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp nói trên bằnga 2

a 2

a 2

a 3

.

.

.

.

B. R 

C. R 

D. R 

4

2

3

2

Câu 2. Một mặt cầu có đường kính bằng 2a   thì có diện tích bằng

A. R A. 8 a 2 .B.4 a 2

.

3C. 4 a 2 .D.16 a 2 .71

Câu 3. Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đơi một vng góc nhau và

OA  a; OB  b; OC  c. Bán kính của mặt cầu ( S ) ngoại tiếp tứ diện OABCbằng

1 2

2

2

A. R  2 a  b  c .1 2

2

2

B. R  3 a  b  c .2

2

2

C. R  2(a  b  c ).D. R  a 2  b2  c 2 .Câu 4. Một đường thẳng cắt mặt cầu tâm O tại hai điểm A, B sao cho tam

giác OAB vuông cân tại O và AB  a 2 . Thể tích khối cầu là

4 3

2 3

C.V  3  a .

D.V  3  a .

Câu 5. Gọi V là thể tích khối lập phương, V ' là thể tích khối cầu ngoại tiếpA.V  4 a 3 .3

B. V   a .V

khối lập phương. Khi đó tỉ số V '

2

3

2

2 3

.

B. 3 3 .

C. 2

D. 3 .

3

Câu 6. Một khối cầu có bán kính 2 R. Thể tích khối cầu bằngA.24R 3

4R 3

32R 3

A. V  4R

B. V 

C. V 

D. V 

3

3

3

Câu 7. Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đơi một vng góc nhau và

2OA  a, OB  2a, OC  3a. Diện tích của mặt cầu  S  ngoại tiếp hình chóp

S . ABC bằng

A. S  14a 2 .

B. S  8a 2.

C. S  12a 2 .

D. S  10a 2 .

Câu 8. Một hình hộp chữ nhật có ba kích thước là a, b, c . Khi đó mặt cầu

ngoại tiếp hình hộp chữ nhật có bán kính R bằng

A. R  a 2  b 2  c 2

12

2

2

C. R  3 a  b  cB. R 1 2

a  b2  c2

2D. R  2(a 2  b 2  c 2 )Câu 9. Cho hình lập phương có cạnh bằng a. Mặt cầu ngoại tiếp hình lập

phương có diện tích bằng72

B. 3 a 2A. a 2 .4 2

C.  a

3D.12 3. a 2Câu 10. Cho tứ diện ABCD có DA  5a và vng góc với mp  ABC  ,

ABC vuông tại B và AB  3a, BC  4a. Bán kính của mặt cầu nói trên

bằng

A. R 5a 2

2B. R 5a 3

3C. R 5a 2

3D. R 5a 3

2Câu 11. Một mặt cầu có bán kính R 3. Diện tích mặt cầu bằng

A. 8 R 2B.12 R 2C. 4 R 2D.12 3. R 23

Câu 12. Khối cầu  S  có thể tích bằng 288 cm thì có bán kính làA. 6  cm 

B. 6  cm 

C. 6 6  cm 

D. 6 2  cm 

Câu 13. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vng tại B,AB  a,B C  a 3 , tam giác SAC đều và nằm trong mặt phẳng vng góc với

mặt phẳng đáy. Mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC có diện tích là

A.16a 2

3B. 3a 2Câu 14. Một hình cầu có thể tích bằngC. 6a 2D. 12a 24

ngoại tiếp một hình lập phương.

3Thể tích của khối lập phương đó là8

8 3

a 3

B.

C. 1

D.

3

9

2

Câu 15. Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a. Thể tích của khối cầu ngoại

A.tiếp tứ diện này là

4 33a3

a 3 6

3a 3 6

C.

B.

121

8

32

Câu 16. (Trích đề thi THPTQG năm 2017)A.D.3 33a 3

121Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp một hình lập phương có cạnh 2a.a 3

B. R  a.

A. R = 2 3a.

D. R = 3a.

.

3

Câu 17. Cho mặt cầu bán kính R ngoại tiếp một hình lập phương cạnh

A. R a. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?73

D.a = 2 3R .

3

Câu 18. Cho tứ diện ABCD có tam giác BCD vng tại C, AB   BCD  ,

A. a = 2 3R.B. a = 2R.C. a = 3R .

3AB  5a, BC  3a, CD  4a. Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp tứ

diện

A. R = 5 2a .

B. R = 5 3a .

C. R = 5 2a .

D. R = 5 3a .

3

3

2

2

Câu 19. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật với AB  3a,

BC  4a, SA  12a và SA vng góc với đáy. Tính bán kính R của mặt cầu

ngoại tiếp hình chóp.5a

17a

13a

.

.

.

B. R =

C. R =

D. R = 6a.

2

2

2

Câu 20. Cho tứ diện ABCD có cạnh AD  a 2, các cạnh còn lại bằng a.A. R =Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện

a

a 2

B. .

C. a 2.

D. 2a.

.

2

2

Câu 21. Cho hình chóp S . ABC có đáy ABC là tam giác vng cân tại A, SA

A.vng góc với đáy và SBC là tam giác đều cạnh a 2. Tính diện tích xung

quanh của hình cầu ngoại tiếp hình chóp đã cho.A. 3 a 2 .

B. 6 a 2 .

C. 9 a 2 .

D. 12 a 2 .

Câu 22. Cho mặt cầu ngoại tiếp hình trụ có chiều cao bằng 8 và bán kính đáy bằng 3.

Tính thể tích khối cầu ?100

125

500

.

.

.

C.V 

D.V 

3

3

3

Câu 23. Tính diện tích xung quanh của mặt cầu ngoại tiếp hình trụ có chiều

A.V  100 .B.V cao h và bán kính đáy r ?

2

2

A. S xq    h  4r  .2

2

B. S xq  2  h  r  .2

2

2

2

C. S xq  4  h  4r  .

D. S xq  4  h  r  .

Câu 24. Hình chóp S . ABC có SA  SB  SC  a 3 và có chiều cao a 2.Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC .

9a 2

.

A. S mc 

29a 2

.

B. S mc 

49 a 2

.

C. S mc 

29 a 2

.

D. S mc 

474

Câu 25. Một khối cầu nội tiếp trong hình lập phương có đường chéo bằng4 3  cm  . Thể tích của khối cầu là

256

.

3

32

.

C. V 

3A. V B. V  64 3.

D. V  16 3.Câu 26.Cho hình chóp S . ABC có SA  a 3 , các cạnh còn lại cùng bằng a. Bán

2

kính R của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S . ABC là:

a

a 13

a 13

a 13

D. R  .

C. R 

B. R 

.

.

.

3

3

6

2

Câu 27. Một hình lăng trụ tam giác đều có cạnh cùng bằng a. Diện tích mặt cầu

A. R ngoại tiếp lăng trụ đó là:3 a 2

7 a 2

7 a 2

7 a 2

.

.

.

.

A.

B.

C.

D.

7

3

6

5

Câu 28. Cho hình cầu tâm O có bán kính OA . Mặt phẳng trung trực của OAcắt mặt cầu theo thiết diện là đường tròn (C ) . Gọi V1 là thể tích của khối cầu,

V

V2 là thể tích khối nón có đỉnh là O và đáy là đường tròn (C ) . Tính tỉ số 1 .

V

2V1 8

V1 3

V1 32

V1

A. V  3 .

B. V  8 .

C. V  3 .

D. V  32.

2

2

2

2

a

Câu 29. Cho hình chóp tam giác đều S . ABC có cạnh đáy bằng và mỗi cạnhbên đều bằng a 2 . Khi đó bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S . ABC là:

A.a 3

5B.3a

5C.a 15

5D.a 6

4Câu 30. Cho hình chóp S . ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng a,

mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vng góc với mặt đáy.

Tính thể tích V của khối cầu ngoại tiếp hình chóp đã cho.

5π 15

185aπ3 15

185aπ 15

54

Câu 31. Cho hình lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh đều bằng a. Thể tíchA. V=B. V=khối cầu ngoại tiếp hình lăng trụ đó làC. V=5π 15 3

a

54D. V=75

A.7 a3 21

54B.7 a3 3

54C.7 a3 7

54D.7 a3 21

18Câu 32. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 3 2a , cạnh

bên bằng 5a. Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S . ABCD.

A. R  3a.B. R  2a.C. R 25a

.

8D. R  2a.Câu 33. Cho tứ diện SABC , tam giác ABC vuông tại B với AB  3, BC  4.

Hai mặt phẳng ABC  SAB và  SAC  cùng vng góc với  ABC  , SC hợp vớigóc 450. Thể tích khối cầu ngoại tiếp tứ diện SABC là50

125 3

125 2

250 2

.

B.

C.

D.

.

.

.

3

3

3

6

Câu 34. Cho hình chóp S . ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật AB  3,

A.AD  2. Mặt bên  SAB  là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vng góc

với đáy. Tính thể tích V có khối cầu ngoại tiếp hình chóp đã cho

A. V 20

3B. V 32

3C. V 10

3D. V 16

3Câu 35: Cho lăng trụ tam giác đều có cạnh đáy bằng a 6 , chiều cao bằng

2a . Tính diện tích S của mặt cầu và thể tích V của khối cầu ngoại tiếp lăng trụ.

A. S  12 a 2 , V  4 a 3 3

11 a3 22

C. S  22 a 2 , V 

3B. S  4 a 2 , V  4 a3 3 .

22 a 2

11 a3 22

,V 

D. S 

.

3

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG III: HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×