Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Các kết quả đạt được

1 Các kết quả đạt được

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chương 6. Kết luậnThời gian các quá trình huấn luyện khá lâu mặc dù đã được ứng dụng nhiều kĩ

thuật lập trình để rút ngắn thời gian thực hiện.Tính hiệu quả của hướng tiếp cận bắt đầu giảm khi số lượng dữ liệu quá lớn.Chưa thực sự đủ thuyết phục để tiến hành thương mại.6.3 Hướng phát triển

Để chuẩn bị cho những nghiên cứu xa hơn, nhiều vấn đề cần phải được xem xét

giải quyết cũng như định hướng phát triển:

Giải quyết tốt các hạn chế còn tồn đọng.Vận dụng tốt các kĩ thuật lập trình để khắc phục phần nào đó sự hao phí về thời

gian của q trình huấn luyện.Mở rộng phạm vi ứng dụng của hướng tiếp cận cũng như nghiên cứu thêm nhiều

mơ hình huấn luyện hiệu quả hơn như deep learning, kết hợp với kĩ thuật cloudcomputing để phát triển ứng dụng antivirus nhỏ gọn, hiệu quả.Tỉ lệ cảnh báo nhầm cao cũng là một hạn chế rất lớn, do đó cần xây dựng những

giải pháp để giảm bớt tỉ lệ cảnh báo nhầm mà không làm giảm tỉ lệ phát hiện

virus.Số lượng chuỗi nhị phân sạch trong q trình huấn luyện đơi khi rất lớn do được

rút trích trực tiếp từ các tập tin sạch, điều này đòi hỏi ta phải tìm cách giảm số

lượng của chuỗi sạch bằng cách xây dựng các bộ lọc, chỉ quan tâm đến những

chuỗi nhị phân phân bố rộng rãi thay vì tất cả các chuỗi sạch.100DANH MỤC CÔNG BỐ KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ1. Vu Thanh Nguyen et al. (2014), "A combination of Clonal Selection Algorithm

and Artificial Neural Networks for Virus Detection," Advances in Computer

Science and its Applications, vol. 279, pp. 95-100.2. Vu Thanh Nguyen, Tan Toan Nguyen, Khang Trong Mai, and Tuan Dinh Le

(2014), "Negative Selection Algorithm and Artificial Immune Network for

Virus Detection," in First International Conference on Future Data and

Security Engineering 2014, Ho Chi Minh City, pp. 97 -106.3. Vu Thanh Nguyen, Khang Trong Mai, and Tuan Dinh Le (2015), “A

Combination of Artificial Neural Network and Artificial Immune System for

Virus Detection”, Rev jounal on Electronics and Communications, vol. 5, no.

3–4, pp. 52-57.101DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO[1]Virus News (Dec 2014),

http://www.kaspersky.com/about/news/virus/2014/Kaspersky-Lab-isDetecting-325000-New-Malicious-Files-Every-Day[2]Dipankar Dasgupta and Luis Fernando Niño (2009), Immunological

Computation - Theory and Applications.: CRC Press.[3]Yi Chen, A. Narayanan, Shaoning Pang, and Ban Tao (May 2012),

"Multiple sequence alignment and artificial neural networks for malicious

software detection," in 2012 Eighth International Conference on Natural

Computation, Chongqing , pp. 261-265.[4]Murad Abdo Rassam and Mohd. Aizaini Maarof ( 2012), "Artificial

Immune Network Clustering approach for Anomaly Intrusion Detection,"

Journal of Advances in Information Technology, vol. 3, pp. 147-154.[5]Shivani Shah, Himali Jani, and Sathvik Shetty (December 2013),

"Virus Detection using Artificial Neural Networks," International Journal of

Computer Applications , vol. 84, no. 5, pp. 17-23.[6]Suha Afaneh and Raed Abu Zita (2013), "Virus detection using clonal

selection algorithm with Genetic Algorithm," Applied Soft Computing, vol.

13, no. 1, pp. 239-246.[7]Vu Thanh Nguyen et al. (2014), "A combination of Clonal Selection

Algorithm and Artificial Neural Networks for Virus Detection," Advances in102Computer Science and its Applications, vol. 279, pp. 95-100.

Vu Thanh Nguyen, Tan Toan Nguyen, Khang Trong Mai, and Tuan[8]Dinh Le (2014), "Negative Selection Algorithm and Artificial Immune

Network for Virus Detection," in First International Conference on Future

Data and Security Engineering 2014, Ho Chi Minh City.

Warren S. McCulloch and Walter Pitts (December 1943), "A logical[9]calculus of the ideas immanent in nervous activity. Bulletin of Mathematical

Biophysics," The bulletin of mathematical biophysics, vol. 5, no. 4, pp. 115133.

[10]Agoston Eiben and James Smith (2003), Introduction to evolutionary

computing.: Springer.[11]Leandro Nunes de Castro and Fernado José Von Zuben (2002),

"Learning and optimization using the clonal selection principle," in

Evolutionary Computation.: IEEE, pp. 239-251.[12]Niels Kaj Jerne (1974), "Towards a network theory of the immune

system," Ann Immunol (Paris), pp. 373-389.[13]VirusSign- Malware Research & Data Center (Aug. 2016),

http://www.virussign.com/.[14]VX Heaven (2016), http://vxheaven.org/.103PHỤ LỤC104Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Các kết quả đạt được

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×