Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

55[8]. Nguyễn Văn Tuyên, (2012), “Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano ZnO

2TiO dùng cho pin mặt trời sử dụng chất nhạy màu”, Luận văn Thạc sỹ Vật lý

chất rắn.

[9]. Nguyễn Ngọc Tuân, Phạm Như Phương, Phan Thanh Sơn, Nguyễn

Đình Lâm, “Tổng hợp nano TiO2 dạng ống bằng phương pháp thủy nhiệt”,

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà nẵng

[10]. Lê Thị Ngọc Tứ, Trần Bá Toàn, Vũ Thị Hạnh Thu, Bài báo “Thiết

kế hệ thống thủy nhiệt và chế tạo cấu trúc ống nano TiO 2”, Tạp chí khoa học

ĐHSP TP. Hồ Chí Minh.

[11]. Ngơ Huỳnh Bửu Trọng, Võ Văn Hoàng, “Các đặc điểm cấu trúc

của hạt nano TiO2 pha lỏng và vơ định hình”, Bộ mơn vật lí ứng dụng, Khoa

khoa học ứng dụng, Trường đại học bách khoa TP. Hồ Chí Minh.

[12]. Phan Định Tuấn, Hồng Minh Nam, Ngô Mạnh Thắng, (2013),

“Nghiên cứu ứng dụng TiO2 nano làm chất xúc tác quang xử lý các hợp chất

dễ bay hơi”, Tạp chí Khoa học và Cơng nghệ.

2[13]. Phạm Văn Việt, Nguyễn Văn Hiền, (2013), “Chế tạo vật liệu TiO

cấu trúc một chiều bằng phương pháp thủy nhiệt”, Đại học Quốc gia Thành

phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.5657Tiếng Anh

[14]. AbdElmoulaM. (2011), “Optical, electrical and catalytic properties

of titnania nanotubes”, Northeastern University.

[15]. A.I. Kontos, I.M. Arabatzis, D.S. Tsoukleris, A.G. Kontos, M.C.

Bernar), “ Photocatalytic activity of pulsed laser deposited TiO2 thin films”,

Materials Science d, D.E. Petrakis, P. Falaras (2005), “Efficient photocatalysts

by hydrothermal treatment of TiO2”, Catalysis today 101.

[16]. Farghali A.A., Zaki A.H., Khedr M.H., (2014), “Hydrothermally

synthesized TiO2 nanotubes and nanosheets for photocatalytic degradation of

color yellow sunset”, International Journal of Advanced Research.

[17] H. Hoang, T. P. Mai, M. N. Hoang, D. T. Phan, F. Couenne, Y. Le

Grrec, 2011, “Stabilization of non insothermal chemical reactors using two

thermodynamic Lyapurvov functions”, J. Science and Technology, Vietnam

Academy of Science and Technology (VAST)

[18] H. Lina, Abdul K. Rumaizb, Meghan Schulzc, DeminWanga, Reza

Rockd, C.P. Huanga, and S. Ismat Shah, (2008and Engineering B 151 p. 133.

[19]. Jiang, C.Wei, M.Qi, Z.Kudo, T.Honma, I.Zhou, H.Particle,

(2007), “Size dependence of the lithium storage capability and high rate

performanceofnanocrystallineanataseTiO 2 electrode”, J.PowerSources, 166, 239–243.

[20]. Jiang, C.Honma, I.Kudo, T.Zhou, (2007), “Nanocrystalline rutile

TiO2 electrodeforhigh-capacityandhigh-ratelithiumstorage”, Electrochem. Solid State Lett, A127–A129.

[21]. Mao X C a S S, (2007), “Titanium Dioxide nanomaterials:

Synthesis, Properties”, Modifications, and Applications Chem.

[22]. Mahmoud Madian, Alexander Egchmuller, Lars Giebeler, (2018),

“Current advances in - Based nanostructure electrodes for high performance

Lithium ion batteries”, Jourmals A-Z.

[23]. Sushko, M.L.Rosso, K.M.Liu, J.Size, (2010), “effects on

Li+/electron conductivity in TiO 2 nanoparticles”, J. Phys. Chem. Lett.58[24]. Wen - Chi Lo, Shih - Hsuan, Hou - Jen Chu, Ju - Liang He, (2018),

“TiO2 - CNTs grown on titanium as an anode layer for lithium-ion batteries”,

Surface & Coatings Technology.

[25]. Wagemaker, Borghols, Mulder, (2007), “F.M. Large impact of

particle size on insertion reactions. A case for anatase Li xTiO2.”, J. Am.

Chem. Soc, 129, 4323–4327.

[26]. Yi - Lun Wung, Liann - Be Chang, and Lee Chow, “Research

article Dye – Sensitized solar cells with anatase TiO 2 nanorods prepared by

Hydrothermal”, Department of Electronic engineerling and green technology

research center, Chang – Gung University

[27]. Zheng Z, (2009), “Synthesis and modifications of Metal oxide

nanostructures and Their applications queensland University Technology”,

school of Physical and Chemical science.

[28]. Zheng Liu, Yuri G. Andreev, A. Robert Armstrong, Sergio Brutti,

Yu Ren, Peter G. Bruce, (2013), “Nanostructured TiO2 (B): The effect of size

and shape on anode properties for Li-ion batteries”, Chinese Materials

Research Society.59XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×