Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- HS tự làm bài rồi chữa bài. Đọc kết quả vừa làm được:

- HS tự làm bài rồi chữa bài. Đọc kết quả vừa làm được:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án tổng hợp lớp 1 ANăm học 2018 - 2019- Yêu cầu HS tính phép tính bên trái , rồi

tính phép tính bên phải, so sánh 2 kết quả

rồi điền dấu.- HS chia sẻ:

0<1

3+2=2+3

10 > 9

7-4< 2+2

-1HS nêu yêu cầu bài tập 4: ”Viết

* Bài tập 4/91: HS thực hiện cá nhân ra

phép tính thích hợp”.

vở, chia sẻ trước lớp.

- HS nhìn hình vẽ nêu nhiều bài tốn

a. HS nhìn vào tranh vẽ để tự nêu bài tốn.

khác nhau rồi ghép phép tính ứng

Chẳng hạn :” Có 5 con vịt, có thêm 4 con vịt với bài tốn:

nữa. Hỏi có tất cả mấy con vịt?

a. 5 + 4 = 9

-HS tìm hiểu bài,nêu phép tính thích hợp

“ Có tất cả 9 con vịt”.

Hỏi lại HS : Có tất cả mấy con vịt?

b. (Tương tự như phần a)7 – 2 =5

b. (Tương tự như phần a).

“ Còn lại 5 con thỏ”.

*Lưu ý: HS còn hạn chế nêu bài tốn và 1

phép tính nhưng HS học tốt có thể nêu các

cách nêu bài tốn khác nhau và phép tính

khác nhau.

* Kết luận: Với mỗi bức tranh nào ta cũng

có nhiều cách nêu bài tốn và cách nêu phép

tính khác nhau.

Bài tập phát triển năng lực: - Cho HS

làm vở.Bài 1: Số ?

1 + .7. = 8 ..10 - 6 = 4 2 + 8= 10

5 + ..4. = 9 10. - 3 = 7 10 + 0 = 8

* Bài 2:

1<9

5+2=2+5

10 > 0

10 - 4 < 2 + 4

* Bài 3:

Có : 10 quả táo

Đã ăn: 3 quả táo

Còn: ... quả táo?

10 – 3 = 74. Hoạt động vận dụng: (2 phút)

- Cho HS chơi : “ Rung bảng vàng”.

- GV nêu cách chơi, luật chơi.

- GV nhận xét, phân thắng thua.

- Gọi HS đọc lại bảng trừ 10.

- Nhận xét giờ học.

5. Hoạt động sáng tạo: ( 1 phút)

- HS làm miệng: Hà có mười cái bánh, Hà

biếu bà 4 cái bánh. Hỏi Hà còn lại mấy

cái bánh?

 Dặn Học sinh học thuộc phép cộng, trừ

trong phạm vi 10.

- Dặn HS ôn lại bài và cùng người thân học

13 Trường Tiểu học Thị Trấn Ân Thi

Tên GVGiáo án tổng hợp lớp 1 ANăm học 2018 - 2019thuộc bảng cộng, trừ trong phạm vi 10 .

Xem trước bài: Luyện tập chung.----------------------------------------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................-----------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ tư ngày 26 tháng 12 năm 2018

Tiếng Việt:

TIẾT 5, 6: LUYỆN TẬP

----------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................--------------------------------------------------------------Toán

LUYỆN TẬP CHUNG

I- MỤC TIÊU: HS cần làm:

1. Kiến thức: - Biết cấu tạo của các số trong phạm vi 10.

-Thực hiện được cộng ,trừ , so sánh các số trong phạm vi 10.

-Viết được phép tính thích hợp với hình vẽ.

2. Kĩ năng: - Vận dụng phép cộng và trừ trong phạm vi 10 để giải quyết các bài tập

toán học và một số tình huống trong thực tế.

- Làm BT 1, 2 (dòng 1), 3, 4.

3. Thái độ: HS thấy được vẻ đẹp của mơn Tốn.

4. Từ đó góp phần hình thành và phát triểnnăng lực: tự chủ, tự học, giao tiếp,

hợp tác, giải quyết các vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực mơ hình hóa tốn học, sử dụng cơng cụ và phương tiện tốn học.

- Năng lực tư duy và lập luận toán học.

II- CHUẨN BỊ:

1. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên: bảng phụ

- Học sinh: Vở Toán, sách giáo khoa.

2. Phương pháp , kĩ thuật dạy học: - Phương pháp trò chơi, hoạt động cá nhân,

phương pháp thực hành luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.

Tên GV14 Trường Tiểu học Thị Trấn Ân ThiGiáo án tổng hợp lớp 1 ANăm học 2018 - 2019- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.

III. Hoạt động dạy học:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:HOẠT ĐỘNG CỦA

TRỊ:1.HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS chơi trò chơi: “ Bắn tên”.

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách chơi: 1 bạn lên điều khiển trò chơi và làm trọng tài . Bạn đó đưa ra

1 số câu hỏi để các bạn tìm nhanh kết quả của các phép tính cộng, trừ trong

phạm vi các số mà các em đã được học. HS mỗi em được trọng tài gọi có

nhiệm vụ trả lời 1 phép tính của bạn điều khiển. Nếu bạn nào trả lời sai câu

- HS

hỏi của bạn thì bạn đó phải hát tặng cả lớp 1 bài.

chơi

- GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa bài...

2. Hoạt động thực hành: (30 phút)

* Mục tiêu: Biết cấu tạo của các số trong phạm vi 10. Thực hiện được cộng ,trừ , so

sánh các số trong phạm vi 10. Viết được phép tính thích hợp với hình vẽ.

* Cách tiến hành: Giao nhiệm vụ HS làm bài tập1, 2 (dòng 1), 3, 4.

* Bài 1: HS thực hiện cá nhân ra vở,

chia sẻ trước lớp.

a. Cho HS làm vở rồi gọi HS lên bảng- HS làm và chia sẻ trước lớp.chia sẻ.

- Gọi HS đọc y/c- Tính

4

6

10- GV nhận xét.

a. Khi làm các phép tính cột dọc cần lưu ý

điều gì?

b.Cho HS làm vở chia sẻ trước lớp.

* Kết luận: Tính từ trái sang phải. Lấy số

thứ nhất cộng với số thứ hai được bao

nhiêu cộng tiếp số thứ ba, kết quả viết sau

dấu bằng.

* Bài 2 ( dòng 1) HS thực hiện cá nhân9

2

75

3

88

7

1- Đặt các số thật thẳng cột.

- HS chơi trò chơi.

- Nhận xét.ra vở, chia sẻ trước lớp.

- Bài y/c gì ?

Tên GV- Điền số vào chỗ chấm.

15 Trường Tiểu học Thị Trấn Ân ThiGiáo án tổng hợp lớp 1 ANăm học 2018 - 2019- 8 bằng mấy cộng với 5 ?8 = 3+59 = 10-17=0+79 bằng 10 trừ đi mấy ?

- GV nhận xét

* Bài 3: HS thực hiện cá nhân ra vở,

chia sẻ trước lớp.- 1 HS đọc.- Gọi HS đọc y/c bài toán.

- Muốn biết số nào lớn nhất, số nào nhỏ- So sánh các số.nhất ta phải làm như thế nào ?- HS khác nghe và nhận xét.- Gọi 1 số HS đứng tại chỗ nêu miệng.a- số 10

b- số 2- GV nhận xét

* Bài 4: HS thực hiện cá nhân ra vở,

chia sẻ trước lớp.

- HS đọc đề bài.

- HS đọc tóm tắt, đặt đề tốn và viết phép- 2 HS đọc

- Bài tốn: Hải ni 5 con gà, mẹ chotính thích hợp.thêm 2 con gà nữa. Hỏi Hải có tất cả*Lưu ý: HS còn hạn chế nêu bài tốn và 1 mấy con gà ?

phép tính nhưng HS học tốt có thể nêu các5+2=7cách nêu bài tốn khác nhau và phép tính

khác nhau.

* Kết luận: Với mỗi bức tranh nào ta

cũng có nhiều cách nêu bài tốn và cách

nêu phép tính khác nhau.

Bài tập phát triển năng lực:

- Cho HS làm vở.Tên GV* Bài 1: Số ?

1 + .1+ 6. = 8

10 – 6 - 2 = 2

5+2+1= 8

10. - 3 + 0 = 7

* Bài 2:

1<9

5+2=2+5

10 > 0

10 - 4 < 2 + 4

* Bài 3:

Có : 9 con cá

Thêm: 1 con cá

16 Trường Tiểu học Thị Trấn Ân ThiGiáo án tổng hợp lớp 1 ANăm học 2018 - 2019

Còn: ... con cá?

9 + 1 = 104. Hoạt động vận dụng: ( 2’)

- Cho HS chơi : “Rung bảng vàng”.

- GV nêu cách chơi, luật chơi.

- GV nhận xét, phân thắng thua.

5. Hoạt động sáng tạo: ( 1')

- HS làm miệng bài tập: " Hà có 10 quyển

vở, Hà cho em 3 quyển vở. Hỏi Hà còn

mấy quyển vở?"

- Nhận xét giờ học.

- Dặn HS ôn lại bài và cùng người thân- HS chơi

- HS nghe và ghi nhớ.học thuộc bảng cộng, trừ 10 .

- Ôn lại bài chuẩn bị cho tiết kiểm tra.

-----------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................--------------------------------------------------------Thứ năm ngày 27 tháng 12 năm 2018

Mĩ thuật:

BÀI 8: BÌNH HOA XINH XẮN ( T1)

( GV chuyên)

--------------------------------------------------------Tiếng Việt:

TIẾT 7, 8: KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

----------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ sáu ngày 28 tháng 12 năm 2018

Tiếng Việt:

TIẾT 9, 10: KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

---------------------------------------------------------------------------Thủ cơng

GẤP CÁI VÍ ( tiết 1 )

I. MỤC TIÊU : HS cần làm:

1. Kiến thức: - Học sinh biết cách gấp cái ví bằng giấy.

- Gấp được cái ví bằng giấy .

- HS còn hạn chế gấp cái ví có thể chưa đều.

– HS gấp tốt, gấp và dán được cái ví bằng giấy nháp. Các nếp gấp tương đối đều,

thẳng, phẳng.

Tên GV17 Trường Tiểu học Thị Trấn Ân ThiGiáo án tổng hợp lớp 1 ANăm học 2018 - 20192. Kĩ năng: Rèn HS khéo tay khéo léo, chăm chỉ.

3. Thái độ: Giáo dục tính kiên trì, chịu khó cố gắng hồn thành sản phẩm.

4. Góp phần hình thành và phát triển năng lực :

- Năng lực tự chủ, tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết các vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực nghệ thuật.

II. CHUẨN BỊ :

1. Đồ dùng dạy học:

- GV : Bài mẫu, giấy màu hình chữ nhật, sợi chỉ (len) màu. Đồ dùng học tập (bút

chì, hồ).

- HS : Giấy màu, 1 sợi chỉ hoặc len, hồ dán, khăn, vở thủ công.

2. Phương pháp, kĩ thuật dạy học:

- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực

hành luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi; động não; thảo luận nhóm...

II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:1. Hoạt động khởi động: ( 3’)

- Cho HS hát .

- GV giới thiệu ghi đầu bài- HS hát

- HS nhắc lại đầu bài

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (14 phút)

* Mục tiêu: - Học sinh biết cách gấp cái ví bằng giấy nháp.

*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm đôi, hoạt động chia sẻ cả lớp

a : Giới thiệu gấp cái ví:

- Giáo viên cho học sinh quan sát ví mẫu.

- Học sinh quan sát mẫu, phát biểu,

- Hỏi :Ví có mấy ngăn đựng? Ví được gấp

nhận xét.

từ tờ giấy hình gì?

b : Giới thiệu cách gấp : Hướng dẫn cách gấp

Giáo viên hướng dẫn mẫu cách gấp,thao

tác trên giấy hình chữ nhật to.

- Học sinh quan sát giáo viên làm

 Bước 1 : Gấp đôi tờ giấy để lấy đường

dấu giữa,lấy xong mở tờ giấy ra như ban đầu. mẫu và ghi nhớ thao tác làm.

 Bước 2 : Gấp mép hai đầu tờ giấy vào

khoảng 1 ô.

 Bước 3 : Gấp tiếp 2 phần ngoài vào

trongs ao cho 2 miệng ví sát vào đường dấu

giữa. Lật hình ra mặt sau theo bề ngang,gấp

2 phần ngoài vào trong cho cân đối giữa bề

dài và bề ngang của ví .

Tên GV18 Trường Tiểu học Thị Trấn Ân ThiGiáo án tổng hợp lớp 1 ANăm học 2018 - 20193. Hoạt động luyện tập thực hành : (15 phút)

* Mục tiêu: - Gấp được cái ví bằng giấy nháp.

*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động chia sẻ trước lớp

a. Giáo viên cho HS nêu lại các bước gấp

- Học sinh nhắc lại quy trình gấp cái

được cái ví.

ví.

b. Cho HS thực hành trong nhóm đơi.

- Học sinh thực hành trên giấy

nháp.

- Học sinh thực hành, giáo viên quan sát,

nhắc nhở.

- Giáo viên theo dõi giúp đỡ các em còn

lúng túng.

- Hướng dẫn các em làm tốt ra giấy nháp.

4. Hoạt động vận dụng : ( 2’)

- Gọi học sinh nhắc lại các bước gấp cái ví.

- Tinh thần, thái độ học tập và việc chuẩn bị đồ dùng học tập của học sinh.

- Chuẩn bị giấy màu, đồ dùng học tập,vở thủ cơng để gấp ví đẹp ở tiết 2.

- Gọi học sinh nhắc lại các bước gấp cái quạt giấy.

- Tinh thần,thái độ học tập và việc chuẩn bị đồ dùng học tập của học sinh.

5. Hoạt động sáng tạo: ( 1')

- Thi gấpví theo ý thích của mình.

- Chuẩn bị giấy nháp,đồ dùng học tập để tiết sau học gấp cái ví ( tiết 2)..

----------------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................---------------------------------------------------------------Toán

KIỂM TRA ĐKCKI

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SINH HOẠT TẬP THỂ THEO CHỦ ĐỂ:

MỪNG ĐẤT NƯỚC, MỪNG XUÂN.

I. MỤC TIÊU: HS cần làm:

- Thấy được ưu - khuyết điểm trong tuần.

- Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm.

- Thấy được phương hướng tuần tới.

- GD HS lòng yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào về dân tộc.

Tên GV19 Trường Tiểu học Thị Trấn Ân ThiGiáo án tổng hợp lớp 1 ANăm học 2018 - 2019II. CHUẨN BỊ:

- GV: Nội dung buổi sinh hoạt và phương hướng họat động của tuần sau.

- HS: Ban cán sự lớp và các tổ trưởng chuẩn bị ND báo cáo.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH:

1. Lớp hát tập thể

2. Lần lượt ban cán sự lớp báo cáo hoạt động trong tuần:

- 3 tổ trưởng lên nhận xét các thành viên trong tổ và xếp loai từng thành viên.

- Tổ viên các tổ đóng góp ý kiến.

- Lớp trưởng lên nhận xét chung các bạn.

- GV nhận xét chung:

+ Nề nếp:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

....

+ Học tập:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

....

3. Phương hướng tuần sau:

- Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực hiện tốt nề nếp, vâng lời thầy cơ, nói lời

hay làm việc tốt.

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

....

4. Lớp văn nghệ - múa hát tập thể các bài về chủ đề: " Mừng đất nước, mừng

xuân".

Ngày24/ 12 /2018

Tên GV20 Trường Tiểu học Thị Trấn Ân ThiGiáo án tổng hợp lớp 1 ANăm học 2018 - 2019.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

....Tên GV21 Trường Tiểu học Thị Trấn Ân ThiGiáo án tổng hợp lớp 1 ANăm học 2018 - 2019Tuần 17

Thứ hai ngày 24 tháng 12 năm 2018

Tiếng Việt

BÀI 69 : ĂT - ÂT

I/ MỤC TIÊU : HS cần làm:

1. Kiến thức: Đọc được: ăt, ât, rửa mặt, đấu vật; từ và đoạn thơ ứng dụng.

- Viết được: ăt, ât, rửa mặt, đấu vật.

- Luyện nói từ 2 - 4 câu theo chủ đề: Ngày chủ nhật.

2. Kĩ năng: Vận dụng vào đọc , viết các tiếng, từ, câu trong bài học vào trong thực

tế.

3. Thái độ: Thấy được vẻ đẹp của môn Tiếng Việt.

4. Góp phần hình thành các năng lực: + Năng lực tự chủ và tự học. năng lực giao

tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

+ Năng lực ngôn ngữ.

II. CHUẨN BỊ:

1. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.

- Học sinh: Bảng con. vở Tập viết tập 1. Bộ đồ dùng tiếng việt 1.

2. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:

- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận

nhóm, phương pháp thực hành luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não.

- Hình thức dạy hoạt động cả lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:Tiết 1:HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS thi đọc: ca hát

bãi cát

hạt cát

sát sàn sạt

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách chơi: GV cho HS thi đọc.

- HS chơi trò chơi.

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.

- HS nhắc lại đầu bài

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (30 phút)

* Mục tiêu: : : Đọc được: ăt, ât, rửa mặt, đấu vật; từ và đoạn thơ ứng dụng.

- Viết được: ăt, ât, rửa mặt, đấu vật.

22 Trường Tiểu học Thị Trấn Ân Thi

Tên GVGiáo án tổng hợp lớp 1 ANăm học 2018 - 2019*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, nhóm, hoạt động cả lớp

- Phát âm: ăt, ât

- Ghi vần

*Dạy ăt:

- Nhận diện vần

- Ghép vần, đánh vần, đọc trơn- HS đọc lại theo giáo viên: ăt, ât- Vần ăt bắt đầu bằng âm ă, kết thúc

bằng âm t

- HS ghép vần ăt

- ă - tờ - ăt.-ăt

- Cơ có vần ăt, muốn có tiếng mặt em thêm - Thêm chữ m và dấu nặng.

âm gì và dấu gì?

- Cho HS ghép vần, đánh vần ,đọc trơn

- Đọc trơn từ: rửa mặt

-GV cho HS nhận xét tranh, đưa từ khóa : rửa - HS đọc tồn phần cá nhân, nhóm ĐT

mặt

- Giải nghĩa: rửa mặt

- Giống nhau đều kết thúc bằng âm t,

*Dạy vần ât

khác ăt bắt đầu bằng ă, ât bắt đầu bằng â.

(tương tự như vần ăt)

- So sánh vần ăt và vần ât

- HS tìm tiếng chứa vần mới học

-GV cho HS đọc toàn bảng cá nhân, đồng - HS đọc từ: (cá nhân, nhóm, tổ, lớp)

thanh

- Đọc tồn bài ( 4 em)

đồng thanh một lần

*Từ ngữ ứng dụng:

- HS viết trên không, bảng con: ăt, ât,

- Giới thiệu từ

rửa mặt, đấu vật

- Giải nghĩa từ: bắt tay, mật ong

- GV nhận xét , chỉnh sửa phát âm

* Viết bảng con

- Viết mẫu

- Giảng cách viết

* Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu thanh đúng vị

trí, viết khoảng cách các chữ bằng con chữ o.

HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mềm mại.

3: Hoạt động ứng dụng: ( 2 phút)

- Cho HS thi đọc bài trên bảng .

TIẾT 2:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS nghe hát .

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách chơi: GV cho HS nghe.

- HS nhắc lại đầu bài

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.

2. Hoạt động thực hành: (29 phút)

Tên GV23 Trường Tiểu học Thị Trấn Ân ThiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- HS tự làm bài rồi chữa bài. Đọc kết quả vừa làm được:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×