Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Dự phóng BCTC năm 2016 của FPT

Dự phóng BCTC năm 2016 của FPT

Tải bản đầy đủ - 0trang

Doanh thu có sự tăng trưởng khơng đều và chênh lệch khá lớn giữa các năm . Dựa vào kết quả

tăng trưởng Tổng doanh thu và kế hoạch tổng doanh thu của BQT năm 2015 từ báo cáo thường

niên , ta thấy khơng có sự thay đổi nhiều . Các yếu tố bên ngồi cũng khơng có yếu tố nào nổi

bật gây thay đổi lớn trong doanh thu năm 2016 . Do đó , dùng tốc độ tăng trưởng doanh thu

thuần năm 2015 làm số dự báo cho tốc độ tăng trưởng doanh thu thuần năm 2016 là có thể chấp

nhận được .Đánh giá độ ổn định và tin cậy của các chỉ số khác ta có bảng như trên . Màu vàng là biểu thị

cho chỉ số có độ tin cậy không cao . Tuy nhiên , sai số khoản mục chi phí tài chính lại khơng

ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả dự phóng.

Có một điểm lưu ý ở đây là cả hai chỉ số Chi phí lãi vay / Nợ dài hạn và Chi phí lãi vay / Vay nợ

và thuê tài chính ngắn han/dài hạn đều có thể dùng dự phóng chi phí lãi vay nhưng chỉ số sau tin

cậy hơn . Đối với FPT , chi phí tài chính sẽ được dự phóng bằng cách dự phóng chi phí lãi vay

và cộng với chi phí tài chính khác của năm 2015.

Bắt đầu từ doanh thu , khai triển lần lượt các tỷ số ta sẽ có Báo cáo KQHĐKD dự phóng cho

năm 2016 trong mục “(13)DU PHONG BCTC 2016” , file Datasheet.xlsx6.2. Bảng cân đối kế toánTương tự cho bảng cân đối kế toán , chúng ta cần dự phóng các khoản mục như sau :Các chỉ số dùng cho việc dự phóng :

Vòng quay khoản phải thu

Vòng quay hàng tồn kho

Tỷ lệ tăng trưởng (Tiền và các khoản tương đương tiền + Các khoản đầu tư tài chính

ngắn hạn ) so với năm trước

Vòng quay vốn luân chuyển = Doanh thu thuần /(TS ngắn hạn - Nợ ngắn hạn)

Vòng quay tiền mặt (Doanh thu/Tiền và các khoản tương đương tiền)

Tốc độ tăng trưởng tài sản

Tỷ số thanh toán hiện thời (TSLĐ / Nợ ngắn hạn)

Doanh thu thuần / (Tiền và các khoản tương đương tiền+Các khoản đầu tư tài chính

ngắn hạn )

Tăng trưởng tài sản cố địnhChúng ta cũng sẽ xem xét cấu trúc vốn và cấu trúc tài sản để xác định các khoản mục quan

trọng cần lưu ý khi dự phóng .

Về cấu trúc tài sản :Tài sản ngắn hạn chiếm 73% tổng tài sản , trong đó hàng tồn kho và khoản phải thu ngắn hạn

chiếm tỷ trọng lớn . Bên cạnh đó , tiền & các khoản tương đương tiền và các khoản đầu tư tài

chính ngắn hạn có xu hướng bù trừ nhau . Do đó hai khoản mục này có thể gộp chung lại và dự

phóng chung sẽ chính xác hơn. Trong tài sản dài hạn thì TSCĐ chiếm phần lớn .

Về cấu trúc vốn :Nợ ngắn hạn chiếm 58% , và trong hai năm vừa qua có thể thấy cấu trúc vốn của FPT duy trì ở

mức khoảng 60% nợ và 40% vốn cổ phần . Ta sẽ dùng cấu trúc vốn này dự phóng cho phần

nguồn vốn của bảng cân đối kế toán

Tiếp theo là đánh giá độ tin cậy của các chỉ số được sử dụngQ trình dự phóng sẽ bắt đầu từ phần nguồn vốn

Dựa vào cấu trúc vốn mục tiêu và tốc độ tăng trưởng của tài sản ta có thể dễ dàng tính ra

được các khoản mục của phần nguồn vốn .

Khoản phải thu ngắn hạn và tổng hàng tồn kho được xác định từ vòng quay khoản phải

thu và vòng quay hàng tồn kho

Tiền & các khoản tương đương tiền + Các khoản đầu từ tài chính ngắn hạn được xác

định từ chỉ số Doanh thu thuần / ( Tiền và các khoản tương đương tiền + các khoản đầu

tư tài chính ngắn hạn) . Sau đó Tiền & các khoản tương đương tiền được xác định riêng

thơng qua vòng quay tiền mặt . Tỷ lệ tăng trưởng của tiền & các khoản tương đương tiền

+ các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn cũng có thể được sử dụng . Tuy nhiên cách này ít

tin cậy hơn .

Tổng tài sản ngắn hạn được xác định từ tỷ số thanh toán hiện thời hoặc vòng quay vốn

ln chuyển . Dự phóng này sẽ sử dụng tỷ số thanh toán hiện thời

Tài sản ngắn hạn khác được suy ra từ Tổng TS ngắn hạn và các khoản mục được dự

phóng trước đó

Tài sản cố định được xác định bằng Tổng tài sản – Tài sản ngắn hạn

Tài sản cố định được xác định từ tốc độ tăng trường tài sản cố định

Cuối cùng tài sản dài hạn khác được suy ra từ Tài sản dài hạn – Tài sản cố địnhChúng ta có bảng dự phóng tại mục “(13)DU PHONG BCTC 2016” , file Datasheet.xlsx

6.3. Báo cáo dòng tiềnDo báo cáo dòng tiền có q nhiều khoản mục khơng thể dự đốn từ các tỷ số có được từ báo

cáo tài chính nên phần này chỉ trình bày cách dự phóng các khoản mục lớn nhất ảnh hưởng đến

báo cáo dòng tiền

Lợi nhuận trước thuế

Tăng giảm hàng tồn kho

Tăng giảm khoản phải thu

Chi phí lãi vay

Khấu hao TSCĐTất cả các chỉ số trên sẽ được thu thập từ Báo cáo KQHĐKD được dự phóng , chi phí lãi vay đã

được dự phóng ở bước dự phóng chi phí tài chính của Báo cáo KQHĐKD . Riêng tài sản cố

định được dự phóng từ Tỉ lệ khấu hao / Tài sản cố định và chỉ số này có thể tin cậy được7. Kết luậnTóm lại FPT là cơng ty đa ngành đang trong thời kỳ tăng trưởng cao về doanh thu và tài sản .

Xét các nhóm chỉ số, FPT :

Nhóm chỉ số

Khả năng sinh lời

Hiệu quả quản lý

Khả năng hoạt động

Sức mạnh tài chínhSo với các cơng ty cùng ngành

Cao

Cao

Trung bình

ThấpSo với trung bình các ngành khác

Trên Trung bình

Cao

Trung bình

ThấpFPT cần tập trung quản lý hàng tồn kho tốt hơn vì chính sự gia tăng của hàng tồn kho quá cao

so với doanh thu làm giảm đáng kể dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của DN , từ đó tác động

xấu lên dòng tiền , DN phải dùng đến nguồn tài trợ bên ngoài và làm ảnh hưởng xấu đến sức

khỏe tài chính của doanh nghiệp. Tuy nhiên cũng cần xem xét kĩ hơn tình trạng sức khỏe tài

chính của FPT khi đang có mức chi phí lãi vay rất thấp – yếu tố khiến DN ưa thích sử dụng nợ.DANH MỤC THAM KHẢO

• http://vietstock.vn/

• http://www.stockbiz.vn/

• https://www.vndirect.com.vn/

• http://www.acbs.com.vn/

• https://www.bsc.com.vn/Default.aspx

• http://dag.vn/

• http://fpt.com.vn/

TỪ VIẾT TẮT

• CNTT : Cơng nghệ thơng tin

• BCTC : Báo cáo tài chính

• TT&TT : Thơng tin và truyền thơng

• DN : Doanh Nghiệp

• KQHĐKD : Kết quả hoạt động kinh doanh

• HĐKD : Hoạt động kinh doanh

• TSLĐ : Tài sản lưu động

• TSCĐ : Tài sản cố định

ĐÁNH GIÁ Q TRÌNH

Thành viên

TRẦN HỒNG LINH (Nhóm trưởng)

TRƯƠNG THỊ THU HẰNG

BÙI THỊ THÙY NGA

NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN

TRẦN THỊ BẢO NGỌC

NGUYỄN VÂN KHÁNH QUỲNHMức độ hoàn thành

100%

100%

100%

100%

100%

100%Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dự phóng BCTC năm 2016 của FPT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×