Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ảnh hưởng của CNTT đến vai trò người kế toán

Ảnh hưởng của CNTT đến vai trò người kế toán

Tải bản đầy đủ - 0trang

3. Ảnh hưởng của CNTT đến

vai trò người kế toán

Vai trò của kế tốn:

- Cung cấp thơng tin để ban quản trị có

thể đề ra kế hoạch kinh doanh.

- Thiết lập và quản lý hệ thống thông

tin,thúc đẩy các quy trình phát triển.

- Hạn chế tối thiểu các rủi ro.

- Tăng cường các mối quan hệ với ngân

hàng và các nhà đầu tư

223. Ảnh hưởng của CNTT đến

vai trò người kế toán

- Thu hút vốn và thực hiện nhiều hoạtđộng để hiện thực hóa cho thành cơng hiện

tại và trong tương lai của doanh nghiệp

- Góp phần hồn thiện và gắn kết các

khâu quản lý trong DN. Không một bộ phận

nào trong DN lại khơng liên quan đến kế tốn233. Ảnh hưởng của CNTT đến

vai trò người kế toán

Sự phát triển mạnh mẽ của CNTT và ứng

dụng vào hoạt động của các doanh nghiệp

(hệ thống ERP, E-commerce, B2B…) -> vai

trò của kế tốn đã có sự thay đổi: chuyển dần

từ thu thập, ghi chép, xử lý dữ liệu, cung cấp

thông tin đơn thuần sang việc hoạch định,

điều hành quản lý doanh nghiệp bằng cách

hỗ trợ ra quyết định chiến lược, cũng như

phân tích, thiết kế, ứng dụng cơng nghệ

thơng tin trong doanh nghiệp.

243. Ảnh hưởng của CNTT đến

vai trò người kế toán

Yêu cầu đối với những người làm trong lĩnh

vực kế tốn hiện nay:

- Nắm vững kiến thức chun mơn,

- Phải có kỹ năng phân tích, nhận định vấn

đề, lựa chọn thơng tin ra quyết định, kỹ

năng làm việc nhóm, giao tiếp…

Tuy nhiên, CNTT chỉ đóng vai trò hỗ trợ đối

với cơng tác kế tốn. Người được đào tạo kế

tốn vẫn giữ vai trò chủ đạo.THE END!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ảnh hưởng của CNTT đến vai trò người kế toán

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×