Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ảnh hưởng của CNTT đến chức năng xử lý thông tin của HTTTKT

Ảnh hưởng của CNTT đến chức năng xử lý thông tin của HTTTKT

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chức năng xử lý thơng tin của

HTTT KT

• Chức năng xử lý thơng tin của HTTT kế toán

nhằm mục đích: cung cấp thơng tin hữu ích

 Thơng tin tài chính cho đối tượng bên ngồi

doanh nghiệp

 Thơng tin cho việc lập kế hoạch

 Thơng tin cho việc kiểm sốt, thực hiện kế

hoạch

 Thông tin cho việc điều hành hoạt động hàng

ngày

15Ảnh hưởng của CNTT đến chức

năng xử lý TTKT

• So sánh kế toán thủ công và kế toán ứng dụng CNTT

Thủ cơng

Máy tính

– Ghi chép nhiều lần

– Ghi chép một lần

– Lưu trữ trùng lắp, có

– Lưu trữ khơng trùng lắp,

thể dẫn tới mâu thuẫn

không dẫn tới mâu thuẫn

dữ liệu

dữ liệu

– Không chia sẻ dữ liệu

– Chia sẻ dữ liệu

Khác nhau cơ bản là do phương pháp tổ chức các tập tin

trong cơ sở dữ liệu

16Ảnh hưởng của CNTT đến chức

năng xử lý TTKT

• Ưu điểm:

 Xử lý thơng tin nhanh chóng, tự động, giúp thực

hiện các báo cáo theo yêu cầu người dùng

 Việc ghi chép một lần, chia sẻ dữ liệu giúp giảm

thiểu thời gian ghi chép, lưu trữ, nâng cao hiệu

quả hoạt động của phòng kế tốn, tạo cơ sở tinh

giản bộ máy nâng cao hiệu quả hoạt động của

doanh nghiệp.

17Ảnh hưởng của CNTT đến chức

năng xử lý TTKT

• Ưu điểm

 Có khả năng lưu trữ dữ liệu lớn, dễ sao lưu có

thể phục hồi khi gặp sự cố.

 Dữ liệu được xử lý tự động để kết xuất ra các

báo cáo theo yêu cầu của người sử dụng. Từ đó,

người kế tốn có thể giảm thiểu thời gian trong

công việc ghi chép và lưu trữ

18Ảnh hưởng của CNTT đến chức

năng xử lý TTKT

• Nhược điểm

 Đòi hỏi người sử dụng công nghệ thông tin

trong công tác kế tốn phải có trình độ nhất định

 Chi phí cao19Ảnh hưởng của CNTT đến chức

năng xử lý TTKT

Nhìn chung hệ thống thơng tin kế tốn ngày nay

phụ thuộc chặt chẽ vào sự vận hành của máy tính. Sự

ra đời các ứng dụng như kê khai thuế online hay hóa

đơn điện tử ra đời trong thời gian gần đây thay cho hóa

đơn giấy giảm chi phí in, gửi, bảo quản, lưu trữ; thuận

tiện cho việc hạch toán kế toán, đối chiếu dữ liệu, quản

trị kinh doanh; rút ngắn thời gian thanh toán do việc

lập, gửi/nhận hoá đơn được thực hiện thông qua các

phương tiện điện tử. Và nhiều nghiệp vụ kế tốn đã có

thể được tin học hóa

203. Ảnh hưởng của CNTT đến vai

trò người kế toán

213. Ảnh hưởng của CNTT đến

vai trò người kế toán

Vai trò của kế tốn:

- Cung cấp thơng tin để ban quản trị có

thể đề ra kế hoạch kinh doanh.

- Thiết lập và quản lý hệ thống thơng

tin,thúc đẩy các quy trình phát triển.

- Hạn chế tối thiểu các rủi ro.

- Tăng cường các mối quan hệ với ngân

hàng và các nhà đầu tư

22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ảnh hưởng của CNTT đến chức năng xử lý thông tin của HTTTKT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×