Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thông tin, hệ thống, hệ thống thông tin kế toán và xử lý thông tin của HTTT KT

Thông tin, hệ thống, hệ thống thông tin kế toán và xử lý thông tin của HTTT KT

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thông tin vs Thông tin kế toán

Thông tin là ý nghĩa được rút ra

từ dữ liệu thơng qua quá trình

xử lý, phù hợp với mục đích cụ

thể của người sử dụng.

Thông tin = Dữ liệu + Xử lý

5Thông tin vs Thơng tin kế toán

•TT kế toán là các TT có được từ

các nghiệp vụ hạch toán kế toán

hay là những thơng tin có được do

hệ thớng kế toán xử lý và cung cấp

•TT kế toán cho biết thu, chi, lỗ, lãi

trong KD & DVTM

6Hệ thớng

•Là một tập hợp các phần cứng,

phần mềm, mạng truyền thông

được xây dựng và sử dụng để thu

thập, tạo, tái tạo, phân phối và chia

sẻ dữ liệu, thông tin và tri thức

nhằm phục vụ các mục tiêu của tổ

chức.

7Hệ thống thông tin kế toán

Là hệ thống bao gồm con người,

phương tiện, các chính sách, thủ tục,

quyết định,... về KTTC

Chính là HTTT có chức năng thu

thập, xử lý, lưu trữ, truyền đạt các

thông tin kế toán

8HTTT KẾ TỐN TRUYỀN THỐNG

Qui trình xử lý nghiệp vụ

Sự kiện kinh tếChứng từ gớcPhân tích nghiệp vụ ảnh

hưởng đến tình hình tài

chính ntn?Sổ nhật kýGhi chép để lưu trữ dữ liệu

về đối tượng bị ảnh hưởngSổ tài khoảnTổng hợp để tạo ra thông tin

truyền đạt tới người sử dụngBáo cáo

9HTTT KẾ TOÁN XỬ LÝ BẰNG MÁY

Tạo các DL và được ghi

ban đầu trên chứng từSự kiện kinh tếDL được lưu trữ trong

các tập tin liên quanChứng từ gốcNgười sử dụng lựa

chọn hay tạo báo cáo

về thông tin yêu cầuCơ sở dữ liệu

Báo cáo10Quy trình xử lý thơng tin kế toán

Thu thập->Xử lý->Lưu trữ->Truyền TT

THÔNG TIN NỘITHÔNG TIN NGOẠIXỬ LÝ CÁC DỮ LIỆU THƠ

Lưu trữDBNSDXỬ LÝPHÂN PHÁTNSD

11Quy trình xử lý nghiệp vụ

trong HTTT KT tự động12Các thành phần của HTTT KT132. Ảnh hưởng của CNTT đến

chức năng xử lý thông tin của

HTTTKT

14Chức năng xử lý thơng tin của

HTTT KT

• Chức năng xử lý thơng tin của HTTT kế toán

nhằm mục đích: cung cấp thơng tin hữu ích

 Thơng tin tài chính cho đối tượng bên ngồi

doanh nghiệp

 Thơng tin cho việc lập kế hoạch

 Thơng tin cho việc kiểm sốt, thực hiện kế

hoạch

 Thông tin cho việc điều hành hoạt động hàng

ngày

15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thông tin, hệ thống, hệ thống thông tin kế toán và xử lý thông tin của HTTT KT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×