Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IRR của những dự án không bình thường

IRR của những dự án không bình thường

Tải bản đầy đủ - 0trang

7. IRR của những dự án khơng bình thường

Năm

Dự án012A-25000$50000$- 36.000$Chuyên ngành TCDNHoạch định NS vốn đầu tư327. IRR của những dự án khơng bình thường

Năm

Dự án01234B1500$- 3000$2250$-750$300$Chun ngành TCDNHoạch định NS vốn đầu tư337. IRR của những dự án khơng bình thường

Năm

Dự án012C-20.000$64.000$-48.000$Chun ngành TCDNHoạch định NS vốn đầu tư347. IRR của những dự án khơng bình thường

Năm

Dự án012C-20.000$64.000$-48.000$Chun ngành TCDNHoạch định NS vốn đầu tư35Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IRR của những dự án không bình thường

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×