Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nhân tố mùa vụ

Nhân tố mùa vụ

Tải bản đầy đủ - 0trang

6. Nhân tố mùa vụ

Hai máy cũ

Sản lượng hàng năm mỗi máy

Chi phí h/đ hàng năm mỗi máy

PV của tổng chi phí h/đ mỗi máy

PV của tổng chi phí h/đ hai máy750 sản phẩm

2 x 750 = 1.500$

1.500 / 0,1 = 15.000$

2 x 15.000 = 30.000$• Cơng ty đang xem xét liệu có nên thay thế hai máy này

bằng hai máy mới hay không?Chuyên ngành TCDNHoạch định NS vốn đầu tư286. Nhân tố mùa vụ

• Mỗi máy mới giá 6.000$. Chi phí hoạt động chỉ 1$/một sản

phẩm.

• Giá trị hiện tại của chi phí hai máy mới sẽ là 27.000$.

• Hai máy mới

• Sản lượng hàng năm mỗi máy

750 sản phẩm

• Đầu tư mỗi máy

6.000$

• Chi phí h/đ hàng năm mỗi máy

1 x 750 = 750$

• PV tổng chi phí h/đ mỗi máy

6.000+ 750x0,1=13.500$

• PV của tổng chi phí h/đ hai máy

2 x 13.500 = 27.000$

• Vì vậy nên bỏ hai máy cũ và mua hai máy mới

Chuyên ngành TCDNHoạch định NS vốn đầu tư296. Nhân tố mùa vụ

• Cơng ty có hồn tồn đúng khơng khi nghĩ rằng hai máy mới

tốt hơn hai máy cũ?Sản lượng hàng năm

mỗi máy

Đầu tư mỗi máy

Chi phí hoạt động mỗi

máy

PV của toàn bộ chi

phí mỗi máyMột máy cũMột máy

mới500sp

0

2 x 500 =

1.000$

1.000/0,1 =

10.000$1.000sp

6.000$

1 x 1.000 =

1.000$

6.000 + 1.000/

0,1 = 16.000$PV của toàn bộ chi

phí 2 máy

Chun ngành TCDNHoạch định NS vốn đầu tư26.000$307. IRR của những dự án khơng bình thường

• Một dự án đầu tư bình thường là dự án mà trong đó dòng

tiền thu vào và chi ra có dạng sau:- + + + + (chỉ có một dấu - ở dòng tiền chi ra)

• Một dự án đầu tư khơng bình thường là dự án mà trong

đó dòng tiền đổi dấu hơn một lần:- + + + + - hoặc - + + - + + +

• Có hai khó khăn khi sử dụng tiêu chuẩn IRR để đánh giá

những dự án đầu tư khơng bình thường.

• Có trường hợp khơng tồn tại IRR thực

• Có trường hợp lại có hai hoặc nhiều IRR

Chuyên ngành TCDNHoạch định NS vốn đầu tư317. IRR của những dự án khơng bình thường

Năm

Dự án012A-25000$50000$- 36.000$Chuyên ngành TCDNHoạch định NS vốn đầu tư32Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhân tố mùa vụ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×