Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các dự án không đồng nhất về thời gian

Các dự án không đồng nhất về thời gian

Tải bản đầy đủ - 0trang

3. Các dự án khơng đồng nhất về thời gian

• Phương pháp dòng tiền thay thế

• Tạo ra một (hoặc nhiều) dự án có dòng tiền thay thế cho các dự án

ban đầu sao cho dòng tiền của các dự án thay thế mang tính chất

đồng nhất về thời gian.

• Ví dụ: xem xét 2 dự án loại trừ lẫn nhau sau :

Máy01234NPV với r = 10%A1-1000900900--562A2-1500685685685685671Chun ngành TCDNHoạch định NS vốn đầu tư163. Các dự án không đồng nhất về thời gian

• Cơng ty cần phải thay một trong hai máy A1 hoặc A2

trong suốt chu kỳ 4 năm.

• Trong trường hợp này, sự so sánh NPV của máy A1 và

A2 là khơng thích hợp.

• Giả sử rằng cơng ty có thể mua máy A1 khác ở cuối

năm thứ 2 (dự án này gọi là A’1) và dòng tiền của nó

cũng giống như A1.

• So sánh NPV của máy A2 với một dãy các máy A1 liên

tiếp là phù hợp hơn.

Chuyên ngành TCDNHoạch định NS vốn đầu tư173. Các dự án khơng đồng nhất về thời gian

Máy

A101-1000 900A’1--234NPV với r = 10%900--562-1000 900 900464A1+A’1-1000 900-100900 9001026A2-1500 685685685 685671Chuyên ngành TCDNHoạch định NS vốn đầu tư183. Các dự án không đồng nhất về thời gian

• Phương pháp chuỗi tiền tệ đều thay thế - EA

• Phương pháp này bắt nguồn từ cách tiếp cận khái niệm chi

phí tương đương hàng năm.

• Chúng ta hay xem xét một dự án có vốn đầu tư 40 triệu với

thời gian sử dụng dự kiến là 10 năm.

• Giả sử chi phí sử dụng nguồn vốn của dự án là r = 5%40

40

EA 5,18

PVFA (5%,10) 7,217

Chuyên ngành TCDNHoạch định NS vốn đầu tư193. Các dự án khơng đồng nhất về thời gian

• “Chuỗi tiền tệ thay thế đều hàng năm có thể được hiểu như là

chuỗi tiền tệ mà nếu được tiếp tục suốt vòng đời của một tài

sản, nó sẽ có NPV giống như tài sản đó”.EA

EA

EA

NPV =

+

+...... +

2

n

(1+r) (1+r)

(1+r)

NPV

EA 

PVFA(r, n)

Chuyên ngành TCDNHoạch định NS vốn đầu tư203. Các dự án không đồng nhất về thời gian

NPV (A1)

562

EA(maù

y1) =

=

=324$

PVFA(10%, 2) 1,7355

NPV (A2 )

671

EA ( máy 2) 212$

PVFA(10%,4) 3,1699

Tài sảnThời gianNPV (r=10%)EA (r=10%)Máy A 12562324Maùy A 24671212Chuyên ngành TCDNHoạch định NS vốn đầu tư214. Thời điểm thay thế thiết bị hiện hữu

• Trong trường hợp trước, đời sống của mỗi loại máy

được xem như cố định.

• Trong thực tế, thời điểm thay thế thiết bị phản ánh

một quá trình xem xét về mặt kinh tế của dự án hơn là

do hư hỏng về kỹ thuật.

• Chúng ta phải quyết định khi nào nên thay thế thiết

bị chứ thiết bị ít khi nào quyết định giùm chúng ta.Chuyên ngành TCDNHoạch định NS vốn đầu tư224. Thời điểm thay thế thiết bị hiện hữu

• Ví dụ:

• Một chiếc máy cũ dự kiến tạo ra một dòng tiền ròng là

4.000$ trong năm sắp đến và 4.000$ trong năm tiếp

theo đó. Sau đó nó sẽ chết.

• Thay chiếc máy mới với giá 15.000$ và sẽ mang lại

dòng tiền vào là 8.000$ mỗi năm trong vòng 3 năm.

• Bạn muốn biết liệu bạn nên thay thế ngay bây giờ hay

chờ đợi thêm một năm nữa?Chuyên ngành TCDNHoạch định NS vốn đầu tư23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các dự án không đồng nhất về thời gian

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×