Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

TT

1234Các nội dung, cơng việc

thực hiện

Nghiên cứu tổng quan khám

phá tri thức và khai phá dữ

liệu.

Nghiên cứu các thuật toán

phân cụm dữ liệu

 Thời gian (bắt đầu –

kết thúc)

11/2018

 Kết quả dự kiến

 

Tổng quan đề tài

(chương 1)12/2018 - 01/2019 Cơ sở lý thuyết và thực

tế của đề tài (chương

 

2)Ứng dụng phân cụm dữ liệu

vào bài toán định hướng

khối thi cho học sinh

 02/2019-4/2019

 Kết quả phân cụm đánh

giá học sinhHồn thiện luận văn5/2019-7/2019Luận văn• TÀI LIỆU THAM KHẢO•Tài liệu tiếng Việt:

•[1] Trịnh Thị Nhị (2011), Nghiên cứu, khai thác kho dữ liệu điểm tại trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên dựa trên bộ

công cụ BI của hệ quản trị CSDL SQL Server 2008, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

•[2] Nguyễn Thái Nghe (2009), Paul Janecek, Peter Haddawy. Một phân tích giữa các kỹ thuật trong dự đốn kết quả học tập.

•[3] Hà Quang Thụy (2010), Bài giảng “kho dữ liệu và khai phá dữ liệu”.

•[4] Nguyễn Thị Thanh Thủy (2012), Ứng dụng khai phá dữ liệu xây dựng cơng cụ dự đốn kết quả học tập của Sinh viên,

Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 8 Đại học Đà Nẵng.

• 

•Tài liệu Tiếng Anh

•[5] Website: http://bis.net.vn : Business Intelligence Solution

•[6] Brijesh Kumar Baradwaj, Saurabh Pal (2011): Mining Educational Data to Analyze Students Performance, (IJACSA)

International Journal of Advanced Computer Science and Applications, Vol. 2, No. 6.

•[7] Sajadin Sembiring (2011), Prediction of student academic performance by an application of datamining techniques, 2011

International Conference on Management and Artificial Intelligence IPEDR vol.6 (2011) © IACSIT Press, Bali, Indonesia.

•[8] Knowledge Discovery Nuggets: http://www.kdnuggets.com/KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

CẢM ƠN CÁC QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE

MONG Q THẦY CƠ,CÁC BẠN GĨP Ý CHO EM ĐỂ EM HOÀN

THIỆN LUẬN VĂNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×