Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3:Các linh kiện sử dụng trong đề tài

CHƯƠNG 3:Các linh kiện sử dụng trong đề tài

Tải bản đầy đủ - 0trang

Cấu trúc ADC-0804 :

Chip ADC-0804 là bộ chuyển đổi tương tự số thuộc họ ADC800 của hãng National

Semiconductor. Chip này cũng được nhiều hãng khác sản xuất. Chip có điện áp

ni +5V và độ phân giải 8 bit. Ngồi độ phân giải thì thời gian chuyển đổi cũng là

một tham số quan trọng khi đánh giá bộ ADC. Thời gian chuyển đổi được định

nghĩa là thời gian mà bộ ADC cần để chuyển một đầu vào tương tự thành một số

nhị phân. Đối với ADC0804 thì thời gian chuyển đổi phụ thuộc vào tần số đồng hồ

được cấp tới chân CLK và CLK IN và khơng bé hơn 110µs. Các chân khác của

ADC-0804 có chức năng như sau :

 CS (Chip select): Chân số 1, là chân chọn chip, đầu vào tích cực mức thấp được

sử dụng để kích hoạt Chip ADC-0804. Để truy cập tới ADC0804 thì chân này phải

được đặt ở mức thấp.

 RD (Read): Chân số 2, là chân nhận tín hiệu vào tích cực ở mức thấp. Các bộ

chuyển đổi của 0804 sẽ chuyển đổi đầu vào tương tự thành số nhị phân và giữ nó ở

một thanh ghi trong. Chân RD được sử dụng để cho phép đưa dữ liệu đã được

chyển đổi tới đầu ra của ADC-0804. Khi CS = 0 nếu có một xung cao xuống thấp

áp đến chân RD thì dữ liệu ra dạng số 8 bit được đưa tới các chân dữ liệu (DB0 –

DB7).

 WR (Write): Chân số 3, đây là chân vào tích cực mức thấp được dùng báo cho

ADC biết để bắt đầu quá trình chuyển đổi. Nếu CS = 0 khi WR tạo ra xung sườn

thấp nên cao thì bộ ADC-0804 bắt đầu quá trình chuyển đổi giá trị đầu vào tươngtự Vin thành số nhị phân 8 bit. Khi việc chuyển đổi hồn tất thì chân INTR được

ADC hạ xuống thấp.

 CLK IN và CLK R: CLK IN (chân số 4), là chân vào nối tới đồng hồ ngoài được

sử dụng để tạo thời gian. Tuy nhiên ADC0804 c ũng có một bộ tạo xung đồng hồ

riêng. Để dùng đồng hồ riêng thì các chân CLK IN và CLK R (chân số 19) được

nối với một tụ điện và một điện trở. Khi đó tần số được xác định bằng biểu thức:

F = 1/(1.1xRC)

Giá trị tiêu biểu của các đại lượng trên là R = 10kW và C= 150pF và tần số nhận

được là f = 606kHz và thời gian chuyển đổi sẽ mất là 110ms.

 Ngắt INTR (Interrupt - ngắt hay gọi chính xác hơn là “kết thúc chuyển

đổi") :Chân số 5, là chân ra tích cực mức thấp. Bình thường chân này ở trạng thái

cao và khi việc chuyển đổi tương tự số hoàn tất thì nó chuyển xuống mức thấp để

báo cho CPU biết là dữ liệu chuyển đổi sẵn sàng để lấy đi. Sau khi INTR xuống

thấp, cần đặt CS = 0 và gửi một xung cao xuống thấp tới chân RD để đưa dữ liệu

ra.

 Vin (+) và Vin (-): Chân số 6 và chân số 7, đây là 2 đầu vào tương tự vi sai,

trong đó Vin = Vin(+) – Vin(-). Thông thường Vin(-) được nối tới đất và Vin(+)

được dùng làm đầu vào tương tự và sẽ được chuyển đổi về dạng số.

 Vcc: Chân số 20, là chân nguồn ni +5V. Chân này còn được dùng làm điện áp

tham chiếu khi đầu vào Vref/2 để hở.

Vref/2: Chân số 9, là chân điện áp đầu vào được dùng làm điện áp tham chiếu.

Nếu chân này hở thì điện áp đầu vào tương tự cho ADC0804 nằm trong dải 0 đến

+5V. Tuy nhiên, có nhiều ứng dụng mà đầu vào tương tự áp đến Vin khác với dải 0

đến +5V. Chân Vref/2 được dùng để thực hiện các điện áp đầu ra khác 0 đến +5V. D0 – D7, chân số 18 – 11, là các chân ra dữ liệu số (D7 là bit cao nhất MSB và

D0 là bit thấp nhất LSB). Các chân này được đệm ba trạng thái và dữ liệu đã được

chuyển đổi chỉ được truy cập khi chân CS = 0 và chân RD đưa xuống mức thấp.

Để tính điện áp đầu ra ta tính theo cơng thức sau :Dout = Vin / Kích thước bước.Cách tính giá trị điện áp đầu vào :

+ Vin= Độ mịn x Giá trị số đầu ra.

+ Độ mịn = Điện áp tham chiếu / Độ phân giải.

Ví dụ điện áp tham chiếu là 5V, độ phân giải 8 bit = 2^8 = 256.

Giá trị đầu ra là 128 => Vin = 128x 5/256=2,5V.

2.2. LCD1602

Ngày nay, thiết bị hiển thị LCD 1602 (Liquid Crystal Display) được sử dụng trong

rất nhiều các ứng dụng của VĐK. LCD 1602 có rất nhiều ưu điểm so với các dạng

hiển thị khác như: khả năng hiển thị kí tự đa dạng (chữ, số, kí tự đồ họa); dễ dàng

đưa vào mạch ứng dụng theo nhiều giao thức giao tiếp khác nhau, tiêu tốn rất ít tài

ngun hệ thống, giá thành rẻ,…

Thơng số kĩ thuật của sản phẩm LCD 1602:

- Điện áp MAX : 7V

- Điện áp MIN : - 0,3V

- Hoạt động ổn định : 2.7-5.5V

- Điện áp ra mức cao : > 2.4

- Điện áp ra mức thấp : <0.4V

- Dòng điện cấp nguồn : 350uA - 600uA

- Nhiệt độ hoạt động : - 30 - 75 độ CLCD 1602 xanh lá

Chức năng của từng chân LCD 1602:

- Chân số 1 - VSS : chân nối đất cho LCD được nối với GND của mạch điều khiển

- Chân số 2 - VDD : chân cấp nguồn cho LCD, được nối với VCC=5V của mạch

điều khiển

- Chân số 3 - VE : điều chỉnh độ tương phản của LCD

- Chân số 4 - RS : chân chọn thanh ghi, được nối với logic "0" hoặc logic "1":

+ Logic “0”: Bus DB0 - DB7 sẽ nối với thanh ghi lệnh IR của LCD (ở chế độ

“ghi” - write) hoặc nối với bộ đếm địa chỉ của LCD (ở chế độ “đọc” - read)

+ Logic “1”: Bus DB0 - DB7 sẽ nối với thanh ghi dữ liệu DR bên trong LCD

- Chân số 5 - R/W : chân chọn chế độ đọc/ghi (Read/Write), được nối với logic “0”

để ghi hoặc nối với logic “1” đọc

- Chân số 6 - E : chân cho phép (Enable). Sau khi các tín hiệu được đặt lên bus

DB0-DB7, các lệnh chỉ được chấp nhận khi có 1 xung cho phép của chân này như

sau:

+ Ở chế độ ghi: Dữ liệu ở bus sẽ được LCD chuyển vào thanh ghi bên trong khi

phát hiện một xung (high-to-low transition) của tín hiệu chân E

+ Ở chế độ đọc: Dữ liệu sẽ được LCD xuất ra DB0-DB7 khi phát hiện cạnh lên

(low-to-high transition) ở chân E và được LCD giữ ở bus đến khi nào chân E

xuống mức thấpLCD 1602 Xanh dương 5v

- Chân số 7 đến 14 - D0 đến D7: 8 đường của bus dữ liệu dùng để trao đổi thơng

tin với MPU. Có 2 chế độ sử dụng 8 đường bus này là: Chế độ 8 bit (dữ liệu được

truyền trên cả 8 đường, với bit MSB là bit DB7) và Chế độ 4 bit (dữ liệu được

truyền trên 4 đường từ DB4 tới DB7, bit MSB là DB7)

- Chân số 15 - A : nguồn dương cho đèn nền

- Chân số 16 - K : nguồn âm cho đèn nền2.2.1. Các tập lệnh cơ bản của LCD 1602#include

// Khai bao ket noi voi LCD. 2 chân này sẽ thông báo cho LCD, lúc nào là

truyền //câu lệnh, lúc nào truyền dữ liệu hiển thị và khi nào được truyền, khi nào

không

sbit LCD_RS = P2^0;

sbit LCD_EN = P2^1;#define LCD_DATA P3 // Đặt hằng số thay thế Port3- xuất dữ liệu từ VĐK

//Hàm Delay_ms được tính tốn với tần số thạch anh 12Mhz.

void Delay_ms(unsigned int t)

{

unsigned int x,y;

for(x=0;x
{

for(y=0;y<123;y++);

}

}//Hàm Lcd_cmd sẽ gửi lệnh vào trong LCD. Chú ý các bước trong phần gửi lệnh

void Lcd_Cmd(unsigned char cmd)

{

LCD_RS = 0; //Ghi command chu khong phai Data

LCD_DATA = cmd; //Dua command vao Port P3

LCD_EN = 0; //Cho phep truyen command vao LCDLCD_EN = 1; //Khong cho phep truyen tiepif(cmd<=0x02)

{

Delay_ms(2);

}

else

{

Delay_ms(1);

}

}void Lcd_Chr_Cp(char c)// Hiển thị một kí tự ở vị trí hiện tại của con trỏ{

LCD_RS = 1;

LCD_DATA = c;

LCD_EN = 0;//Ghi dữ liệu hiển thị chu khong phai lệnhLCD_EN = 1;

Delay_ms(1);

}void Lcd_Str_Cp(char *str) //Ghi một String thay vì chỉ ghi từng kí tự

{

unsigned char i = 0;

while(str[i]!=0)//Ghi lần lượt từng kí tự của String ra màn hình đến khi gặp

//kí tự trắng{

Lcd_Chr_Cp(str[i]);

i++;

}

}

// Khai báo chương trình chính

void main()

{// Xoa toan bo noi dung tren LCD

Lcd_Cmd(0x01);

// Bat hien thi va tat con tro. Dòng lệnh bên dưới sẽ bật con trỏ với mã 0x0E

Lcd_Cmd(0x0C);

//Lcd_Cmd(0x0E);

// Hien thi chuoi “Hello World”

Lcd_Str_Cp(“Hello World”);

// Di chuyen con tro ve dau dong thu 2

Lcd_Cmd(0x38);

Lcd_Cmd(0xC0);

Lcd_Str_Cp(“I am the best in the world Hê Hê”);

Delay_ms(3000);

while(1)

{

Lcd_Cmd(0x18);

Delay_ms(1000);}

}2.3. ULN2803

Thông số kỹ thuật:

Điện áp ra max: 50V (Vce)

Điện áo vào max: 30V (Vin)

Dòng điện đầu ra liên tục: Ic = 500mA

Dòng điện đầu vào liên tục: IIN = 25mA

Công suất tiêu tán trên mỗi cặp darlington: 1W

Nhiệt độ làm việc: -55 ~ 150oC

ULN 2803 là một vi mạch đệm, bản chất cấu tạo là các mảng darlington chịu

được dòng đện lớn và điện áp cao, trong đó có chứa 8 cặp transistor NPN

ghép darlington cực góp hở với cực phát chung. Mỗi kênh của ULN 2803 có một

diode chặn có thể sử dụng trong trường hợp tải có tính cảm ứng, ví dụ như các

relay.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3:Các linh kiện sử dụng trong đề tài

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×