Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Kỹ thuật đặt câu hỏi

1 Kỹ thuật đặt câu hỏi

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.Tìm hiểu khái niệm liên quan đến các khái niệm viết sáng kiến kinh nghiệm

trongtrường THCS

- Phương pháp tiến hành: Chúng ta thường dùng những khái niệm “ Sáng kiến kinh

nghiệm là gì?’ “Sáng kiến kinh nghiệm giáo dục tiên tiến”

+ Sáng kiến kinh nghiệm là gì?

+ Sáng kiến kinh nghiệm giáo dục tiên tiến?

+ Viết sáng kiến kinh nghiệm phải tiến hành như thế nào?

+ Viết sáng kiến kinh nghiệm có cần phải nghiên cứu khoa học khơng?

Với việc tìm hiểu các khái niệm này, kết hợp với các phương pháp nghiên cứu khoa

học để chuẩn bị tốt cho việc viết sáng kiến kinh nghiệm

2. Tìm hiểu ý nghĩa của việc viết sáng kiến kinh nghiệm trong trường THCS

Sau khi học xong hoạt động này:

- Tôi xác định được ý nghĩa của việc viết sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động sư

phạm của giáo viên là nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ,đối với sự tiến bộ của

khoa học giáo dục.

- Viết sáng kiến kinh nghiệm là tự bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp : hình

thành năng lực nghiên cứu trong hoạt động chun mơn : hình thành các kĩ năng

nghiên cứu khoa học như: Kĩ năng phát hiện, kĩ năng giải quyết vấn đề.

- Viết sáng kiến kinh nghiệm là thường xuyên cập nhật , mở rộng kiến thức, nâng cao

chuyên môn và nghiệp vụ sự phạm -> Hoạt động sư phạm và bộ mơn có chất lượng

hơn.

- Viết sáng kiến kinh nghiệm sẽ giúp nhà giáo biết tư duy nghề nghiệp, biết xác định

mụ tiêu, nội dung và phương pháp giáo dục.hình dung các bước đi, dự dốn được các

tình huống sư phạm có thể xảy ra.

- Viết sáng kiến kinh nghiệm sẽ tổng kết được quá trình nghiên cứu khoa học của

mình và kết quả đạt được.

3. Lựa chọn đề tài viết sáng kiến kinh nghiệm trong trường THCS

- Phải biết lựa chọn đề tại tiêu biểu .

- Xác đinh những yêu cầu đối với đề tài nghiên cứu

- Đề tai thường được bắt nguồn từ việc giải quyết thực tế các tình huống sư phạm .

Đó có thể là q trịnh giáo dục cảu bản thân hay đồng nghiệp

94. Thực hành viết sáng kiến kinh nghiệm trong trường THCS.

Học xong hoạt động này tôi nhận thấy:

- Đây không phải là một bản báo cáo thành tích mà là một bản báo cáo có cơ sở khoa

học , thực tiễn, có phân tích và rút ra những kết luận khách quan có lợi và hiểu quả

cho bản thân và nhà trường.

- Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệmlà nâng cao chất lượng giáo dục

- Có tính ứng dụng cao.báo cáo có khoa học, thuật ngữ khoa học chính xác.

- Sản phẩm: Nghiên cứu và viết SKKN có ứng dụng thực tế vào dạy học.

MODULE 26 THCS: NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG

TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ.

1. Vai trò nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

1.1. Tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng:

- Là một phần trong q trình phát triển chun mơn của giáo viên hay cán bộ quản lí

giáo dục trong thế kỉ XXI.

- Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng là cách tốt nhất để giáo viên hay cán bộ

quản lí giáo dục xác định những vấn đề giáo dục tại chính nơi vấn đề đó xuất hiện

(lớp, trường học) và tìm giải pháp nhằm cải thiện tình hình.

- Các phát hiện sẽ được ứng dụng ngay lập tức và vấn đề sẽ được giải quyết nhanh

hơn.

1.2. Vì sao cần nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng:

- Phát triển tư duy của giáo viên một cách hệ thống theo hướng giải quyết vấn đề

mang tính nghề nghiệp để hướng tới sự phát triển của trường học.

- Tăng cường năng lực giải quyết vấn đề và đưa ra các quyết định về chuyên môn một

cách chính xác.

- Khuyến khích giáo viên nhìn lại quá trình và tự đánh giá

- Tác động trực tiếp đến việc dạy học và công tác quản lý giáo dục (lớp học, trường

học)

- Tăng cường khả năng phát triển chuyên môn của giáo viên trung học cơ sở. Giáo

viên tiến hành nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng sẽ tiếp nhận chương trình,

phương pháp dạy học mới một cách sáng tạo có sự phê phán một cách tích cực.102. Xác định đề tài, nội dung và phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng

dụng:

2.1. Xác định đề tài:

a. Tìm hiểu hiện trạng:

- Suy ngẫm về tình hình hiện tại. Vấn đề thường được GV đưa ra:

- Xác định các nguyên nhân gây ra thực trạng.

- Chọn một nguyên nhân có thể tác động.

b. Đưa ra các giải pháp thay thế: Với một vấn đề nghiên cứu cụ thể, giáo viên suy

nghĩ và tìm các giải pháp thay thế cho giải pháp đang sử dụng.

c. Xác định vấn đề nghiên cứu:

- Việc liên hệ với thực tế dạy học và đưa ra giải pháp thay thể cho tình huống hiện tại

sẽ giúp giáo viên hình thành các vấn đề nghiên cứu.

- Một đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng thường có từ 1 đến 3 vấn đề

nghiên cứu được viết dưới dạng câu hỏi.

d. Xây dựng giả thuyết nghiên cứu:

- Giả thuyết nghiên cứu là một câu trả lời giả định cho vấn đề nghiên cứu và sẽ

được kiểm chứng bằng dữ liệu.

- Có hai dạng giả thuyết nghiên cứu chính:

+ Giả thuyết khơng có nghĩa

+ Giả thuyết có nghĩa

2.2. Nội dung nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng:

Bao gồm:

- Suy nghĩ: Quan sát thấy có vấn đề và nghĩ tới giải pháp thay thế.

- Thử nghiệm: Thử nghiệm giải pháp thay thế trong lớp học, trường học.

- Kiểm chứng: Tìm xem giải pháp thay thế có hiệu quả hay khơng.

2.3. Phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

- Phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng gồm: Nghiên cứu định

tính và nghiên cứu đinh lượng nhưng tập trung nghiên cứu định lượng vì:

+ Kết quả nghiên cứu định lượng dưới dạng các số liệu có thể giúp nguời đọc

hiểu rõ hơn về nội dung và kết quả nghiên cứu.11+ Giúp giáo viên hay cán bộ quản lí giáo dục có cơ hội được đào tạo một cách

hệ thống về kỹ năng giải quyết vấn đề, phân tích và đánh giá - nền tảng quan trọng

khi tiến hành nghiên cứu định lượng.

MODULE 27 THCS: HƯỚNG DẪN VÀ PHỔ BIẾN KHOA HỌC SƯ PHẠM

ỨNG DỤNG TRONG TRƯỜNG THCS

Kết quả:

Module hướng dẫn và phổ biến nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dung giúp giáo

viên, cán bộ quản lí giáo dục ở trường trung học cơ sở biết cách thực hiện và đánh

giá một đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng từ đó lựa chọn các đề tài

nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng chất lượng, hiệu quả, phổ biến cho các giáo

viên/cán bộ quản lí khác tham khảo học tập, nhằm góp phần nâng cao năng lực

nghiên cứu khoa học sư phạm úng dung cho mỗi giáo viên/cán bộ quản lí, đồng thời

nâng cao chất lượng giáo dục trong các mơn học, lóp học, trường học nói riêng, giáo

dục cả nước nói chung.

- Biết cách thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng phù hợp với

điều kiện, khả năng của mỗi giáo viên.

- Trình bày được phương pháp và kỹ năng đánh giá, phổ biến một đề tài nghiên cứu

khoa học sư phạm ứng dụng trong trường trung học cơ sở

- Thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.

- Đánh giá một đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, phổ biến đề tài nghiên

cứu khoa học sư phạm ứng dụng.

- Tích cực áp dụng, thục hiện các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng theo

đúng quy trình, đảm bảo kết quả nghiên cứu khách quan và trung thực.

- Có ý thức học tập kinh nghiệm của đồng nghiệp trong nghiên cứu khoa học sư

phạm ứng dụng và phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của

mình cho các đồng nghiệp tham khảo.

Nghi Yên, ngày 20 tháng 4 năm 2018

GIÁO VIÊN12Nguyễn Tiến Dũng13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Kỹ thuật đặt câu hỏi

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×