Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Ngày 11 tháng 02 năm 2009, BGDĐT ký Quyết định số 872/QĐ-BGDĐT công

nhận Hiệu trưởng Trường ĐH TBD;

- Ngày 28 tháng 03 năm 2013, UBND tỉnh Khánh Hòa ký Quyết định số 785/QĐUBND công nhận HĐQT Trường ĐH TBD, nhiệm kỳ 2013 - 2017;

- Ngày 15 tháng 04 năm 2013, UBND tỉnh Khánh Hòa ký Quyết định số

921/QĐ-UBND cơng nhận Hiệu trưởng Trường ĐH TBD, nhiệm kỳ 2013 - 2017.

 Bối cảnh ra đời, phát triển của Trường ĐH TBD

Trường Đại học Thái Bình Dương chính thức thành lập ngày 31/12/2008 và bắt

đầu tuyển sinh vào năm 2009, trong điều kiện cả nước có 380 trường đại học, cao đẳng

cùng tổ chức tuyển sinh với tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng là hơn 500.000

chỉ tiêu. Riêng khu vực miền Trung và Tây Nguyên cũng có gần 30 trường cùng tổ

chức tuyển sinh đào tạo hàng năm và ngay tại tỉnh Khánh Hòa nếu khơng kể các

trường thuộc khối quân sự, trường trung cấp cũng có đến 4 cơ sở giáo dục đại học (bao

gồm Trường Đại học Nha Trang, Cơ sở 2 của Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Chi

nhánh Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tại Ninh Hòa) và 5 trường cao

đẳng (Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang, Trường Cao đẳng Y tế, Trường Cao đẳng

Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang, Trường Cao đẳng nghề Nha Trang, Trường

Cao đẳng nghề Quốc tế Nam Việt) cùng tuyển sinh trong năm 2009.

Dù là một trường mới được thành lập nhưng với tôn chỉ được xây dựng từ đầu là:

“Nâng cao dân trí, Bồi dưỡng nhân tài cho địa phương và đất nước”. Trường đã từng

bước thực hiện tốt các mục tiêu đã họach định. Với tổng vốn điều lệ là 18 tỷ đồng do

05 thành viên sáng lập góp vào, bước đầu Trường đã sử dụng để xây dựng cơ sở vật

chất và chuẩn bị đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý của Trường.

Với định hướng “Học từ trải nghiệm”, Trường ĐH TBD đã không ngừng phát

triển từ cơ sở vất chất, đến đội ngũ cán bộ giảng viên đặc biệt là thành lập các Trung

tâm, các Viện đáp ứng chuyên sâu và tốt nhất cho sự học tập và trải nghiệm thực tế của

sinh viên cũng như quá trình làm việc - nghiên cứu, giảng dạy của cán bộ giảng viên.

Hiện nay, Trường ĐH TBD tự hào đem đến môi trường giáo dục hàng đầu với sự

gắn kết giữa các chuyên gia giáo dục và các doanh nghiệp nổi tiếng tại Việt Nam.

27Trường ĐH TBD cung cấp cho người học các chương trình đào tạo đa ngành nghề, đa

cấp bậc (hệ chính quy, vừa học vừa làm, chương trình liên thơng hồn chỉnh đại học) ,

giúp người học nhiều lựa chọn học tập phù hợp nhất với bản thân.

3.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Trường ĐH TBD

 Chức năng của Trường ĐH TBD

- Đào tạo nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức và năng lực

thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, có năng lực thích

ứng với việc làm trong xã hội, tự tạo việc làm cho mình và cho những người khác, có

khả năng hợp tác bình đẳng trong quan hệ quốc tế, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo

vệ Tổ quốc.

- Tiến hành nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; kết hợp đào tạo với

nghiên cứu khoa học và sản xuất, dịch vụ khoa học và công nghệ theo quy định của Luật

Khoa học và Công nghệ, Luật Giáo dục đại học và các quy định khác của pháp luật.

 Nhiệm vụ của Trường Đại học Thái Bình Dương

- Xác định tầm nhìn, xây dựng chiến lược và kế hoạch tổng thể phát triển Nhà

trường qua từng giai đoạn, theo kế hoạch hoạt động hàng năm.

- Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu,

chương trình giáo dục; xác nhận hoặc cấp văn bằng, chứng chỉ theo thẩm quyền.

- Tuyển dụng, quản lý, xây dựng đội ngũ giảng viên của Trường đủ về số lượng,

cân đối về cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu độ tuổi và giới tính, đạt chuẩn

về trình độ được đào tạo; tham gia vào quá trình điều động của cơ quan quản lý nhà

nước có thẩm quyền đối với nhà giáo, cán bộ, nhân viên.

- Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trong đội ngũ cán bộ nhân viên, giảng viên và

người học của Trường.

- Tuyển sinh và quản lý người học theo quy định Nhà nước.

- Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật; sử dụng

nguồn thu từ hoạt động kinh tế để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của Nhà trường, chi

cho các hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa.28- Phối hợp với gia đình người học, các tổ chức, cá nhân trong hoạt động giáo dục

và đào tạo.

- Tổ chức cho cán bộ nhân viên, giảng viên và người học tham gia các hoạt động

xã hội phù hợp với ngành nghề đào tạo và nhu cầu của xã hội.

- Tự đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của

cơ quan có thẩm quyền; xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng của Nhà

trường; không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.

- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; ứng dụng, phát triển và chuyển giao

công nghệ; tham gia giải quyết những vấn đề về kinh tế - xã hội của địa phương và đất

nước; thực hiện dịch vụ khoa học, sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật.

- Liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao, y tế,

nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, gắn đào tạo với sử dụng,

phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho Trường.

- Xây dựng, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu về đội ngũ cán bộ nhân viên, giảng

viên, các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ và hợp tác quốc tế của Nhà

trường, về quá trình học tập và phát triển sau tốt nghiệp của người học; tham gia dự

báo nhu cầu nguồn nhân lực trong lĩnh vực đào tạo của Trường.

3.1.3. Cơ cấu tổ chức của Nhà trường

Mơ hình tổ chức và cơ chế hoạt động của Trường ĐH TBD là do các tổ chức xã

hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân thành lập, đầu tư xây

dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí hoạt động bằng vốn ngoài ngân sách Nhà

nước hoạt động, trên cơ sở Quyết định số 61/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm

2009 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của trường Đại học tư thục và

Điều lệ Trường ĐH TBD.

Cơ cấu tổ chức của trường bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban giám

hiệu, Các ban (đổi mới, phát triển ngành và liên kết đào tạo, quản lý

dự án xây dựng), Khối các khoa đào tạo (gồm 5 khoa: Tài chính – Kế

tốn, Du lịch và Quản trị kinh doanh, Ngoại ngữ, Công nghệ thông

tin, Luật), khối đơn vị chức năng (gồm 5 phòng: Kế hoạch – Tổng

hợp, Kế tốn – Tài chính, Khoa học và đảm bảo chất lượng, phòng

29đào tạo, cơ sở Tơ Hiến Thành), có 2 viện, 2 trung tâm, các tổ chức

chính trị (Chi bộ, cơng đoàn, hội sinh viên, hội cựu chiến binh và

đoàn thanh niên) (xem hình 3.1).Hình 3.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Trường ĐH Thái Bình Dương

Nguồn: Phòng Kế hoạch – Tổng hợp trường ĐH TBD

3.1.4. Tầm nhìn và sứ mệnh của Trường

 Tầm nhìn của Nhà trường là trở thành Trường Đại học Ứng Dụng Thực Hành

hàng đầu Việt Nam và ngang tầm khu vực. Sinh viên ĐH TBD luôn là lựa chọn tuyển

dụng hàng đầu cho các doanh nghiệp trên cả nước.

 Sứ mệnh của Nhà Trường là đào tạo và cung cấp những con người chính trực,

tài năng, biết cân bằng giữa lợi ích kinh tế và lợi ích xã hội để đóng góp vào sự phát

triển của nền kinh tế Việt Nam.

3.1.5. Ngành nghề đào tạo

Hiện nay, Trường được phép mở 8 ngành đào tạo bậc đại học, cụ thể như sau:

Bảng 3.1: Các ngành đào tạo của Trường ĐH TBD

30STT

1

2

3

4

5

6

7

8Mã ngành

52340301

52340201

52340101

52480201

52220201

52220113

52380107

52220213Tên Ngành

Kế Tốn

Tài chính – Ngân hàng

Quản trị kinh doanh

Công nghệ thông tin

Ngôn ngữ Anh

Việt Nam học

Luật kinh tế

Đông phương học(Nguồn dữ liệu thống kê từ phòng Đào tạo tháng 10/2017)

Bên cạnh đó, Trường ĐH TBD còn mở các lớp liên thơng chính quy, văn bằng 2

các ngành (Quản trị kinh doanh, kế tốn, ngơn ngữ Anh, Luật kinh tế) và liên kết với

các Trường đào tạo cụ thể như: liên kết với các Trường Đại học Yersin Đà Lạt về việc

tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành Điều dưỡng, Trường Đại học

Thành Đông về tuyển sinh liên thông ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng và Ngành

Quản lý đất đai.

Bảng 3.2: Quy mơ tuyển sinh hàng năm

Năm tuyển

sinh

2013

2014Hệ chính quyBậc đại học

Liên thơngVăn bằng 231

180--201518514918201631213013910/2017445--(Nguồn: Phòng Đào tạo, Trường ĐH TBD, tháng 10/ 2017)

Hiện nay, Nhà trường tiến hành rà sốt, điều chỉnh, cập nhật

chươngtrìnhđàotạo cho phù hợp với u cầu phát triển của địa phương. Trường đã

gửichươngtrìnhđào tạo đến các cơ quan, doanh nghiệp có sử dụng lao động do

trườngđàotạonhậnxétvà đóng góp nhằm rút ngắn khoảng cách trong đào tạo giữa nhà

trườnghội,cơ sở đảm bảo khung chương trình của Bộ GD&ĐT quy định.

31trênTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×