Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY SAIGONTOURIST

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY SAIGONTOURIST

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phân tích tình hình lợi nhuận Cơng ty SaigontouristSVTH: Nhóm 1Hoạt động kinh doanh chính của Saigontourist là thiết kế và thực hiện

tốt nhất các dịch vụ du lịch và du lịch kết hợp cho hội nghị khách hàng, với

kinh nghiệm tư vấn dịch vụ chất lượng tốt, sản phẩm đa dạng.

Tôn chỉ hoạt động

“Là công ty lữ hành đầu tiên tại Việt Nam, Công ty du lịch lữ hành

Saigontourist cam kết nỗ lực mang lại những giá trị dịch vụ tốt nhất cho khách

hàng, đối tác, bảo đảm sự phát triển bền vững, hài hòa lợi ích doanh

nghiệp và cộng đồng xã hội”.

Mục tiêu phát triển

“Công Ty Du lịch Lữ Hành Saigontourist tập trung đẩy mạnh kinh

doanh đa dạng thị trường, khách hàng, sản phẩm - dịch vụ trong tất cả các

lĩnh vực du lịch quốc tế, du lịch nước ngoài và du lịch trong nước nhằm trở

thành đơn vị lữ hành mạnh trong khu vực”.

3.1.2 Lĩnh vực kinh doanh

-Khách sạn và khu du lịch;

Nhà hàng;

Lữ hành;

Giải trí;

Dịch vụ khác.3.1.3 Tầm nhìn và sứ mạng

3.1.3.1 Tầm nhìn

Trở thành một trong những thương hiệu du lịch hàng đầu khu vực

Đông Nam Á, nâng cao vị thế hình ảnh của Việt Nam.

Phát triển theo xu hướng hội nhập, bền vững, hiệu quả doanh nghiệp

gắn với các giá trị văn hóa bản địa, lợi ích.

3.1.3.2 Sứ mạngGVHD: PGS.,TS. Bùi Văn TrịnhTrang 25Phân tích tình hình lợi nhuận Cơng ty SaigontouristSVTH: Nhóm 1Tới đa hóa hiệu quả kinh doanh. Mang lại cho khách hàng sự trải

nghiệm thơng qua các dòng sản phẩm, chuỗi dịch vụ độc đáo, khác biệt, chứa

đựng giá trị văn hóa tinh thần với chất lượng q́c tế. Quảng bá hình ảnh, tinh

hoa truyền thớng và bản sắc Việt.

Khai thác tối đa sức mạnh tổng hợp từ các lĩnh vực hoạt động chính,

góp phần phát triển du lịch Việt Nam lên tầm cao mới.

3.2 CƠ CẤU TỔ CHỨCHình 1.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty Saigontourist

Nguồn: Công ty SaigontouristĐây là cơ cấu tổ chức cho thấy sự chuyên nghiệp và phân bổ phòng

ban một cách khoa học và hợp lý, quản lý tương đới chặt chẽ, có thứ bậc, từ

đó sẽ có hiệu quả trong việc phân cơng nhiệm vụ mỗi bộ phận đều có một

nhiệm vụ riêng, như vậy công việc sẽ được thực hiện một cách tập trung, đạt

hiểu quả cao. Với sơ đồ tổ chức này giúp cho Saigontourist hoạt động một

cách hiệu quả nhất, giúp các phòng ban phới hợp chặt chẽ để tạo nên một

Saigontourist vững mạnh. Song với cơ cấu tổ chức này thông tin và thông báoGVHD: PGS.,TS. Bùi Văn TrịnhTrang 26Phân tích tình hình lợi nhuận Cơng ty SaigontouristSVTH: Nhóm 1từ cấp lãnh đạo cao nhất đến với các nhân viên sẽ chậm trễ vì phải trải qua

nhiều cấp quản lý, từ đó tiến độ cơng việc khơng được nhanh chóng.GVHD: PGS.,TS. Bùi Văn TrịnhTrang 27Phân tích tình hình lợi nhuận Cơng ty SaigontouristSVTH: Nhóm 1Chương 4

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN CƠNG TY

TNHHMTVDVLH SAIGONTOURIST

4.1 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM

4.1.1 Phân tích tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty

Hằng năm, các đơn vị kinh doanh đều thống kê lại cơ cấu tài sản và

nguồn vốn cơng ty để tính ra kết quả kinh doanh của năm vừa qua như thế

nào, lãi hay là lỗ. Và thớng kê đó, được cập nhật vào bảng 4.1 như sau:

Bảng 4.1: Cơ cấu tài sản – nguồn vốn của công ty TNHHMTVDVLH

Saigontourist 2016 - 2017

ĐVT: Đồng

2016

Chỉ tiêuSố tiền2017Chênh lệchTỉ

trọng

(%)Số tiềnTỉ

trọng

(%)Số tiềnTỉ

trọng

(%)I Tài sản564.868.998.179100570.243.954.4031005.374.965.2241001 Tài sản

1 ngắn hạn517.366.502.82291,6524.106.418.81291,96.739.915.990125.42 Tài sản

2 dài hạn47.502.495.3578,446.137.535.5918,1-1.364.959.766-25.4I Nguồn

II

vốn564.868.998.179100570.243.954.4031005.374.965.2241001 Nợ phải

1

trả429.940.085.81476,1431.360.641.40275,61.420.555.58826,4Vốn

2

chủ sở

2

hữu134.928.912.36523,9138.883.313.00124,43.954.400.636

73.6Nguồn: Bảng báo cáo tài chính của Cơng ty TNHHMTVDVLH Saigontourist 2017Qua bảng 4.1 cho thấy, tình hình tài sản và nguồn vớn của Cơng ty tăng

đáng kể từ 564.868.998.179 đồng ở năm 2016 lên 570.243.954.403 đồng ở

năm 2017 (tăng cụ thể đạt tới 5.374.965.224 đồng).GVHD: PGS.,TS. Bùi Văn TrịnhTrang 28Phân tích tình hình lợi nhuận Cơng ty SaigontouristSVTH: Nhóm 1Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng 6.739.915.930 đồng tương đương

125,4%. Tuy nhiên tài sản dài hạn lại giảm với số tiền là 1.364.959.766 đồng

tương đương với 25,4%.

Về nguồn vốn trong năm 2017, chỉ tiêu VCSH tăng 3.954.400.636

đồng tương đương với 73,6%. Bên cạnh đó thì Nợ phải trả cũng tăng

1.420.555.588 đồng tương đương 26,4 % so với năm 2016.

4.1.2 Phân tích kết quả kinh doanh của cơng ty

Trong đơn vị, tình hình chi tiêu, thu nhập của cơng ty có rất nhiều

khoản mục trong một năm diễn ra và cần được so sánh với năm trước để đánh

giá tình hình phát triển của cơng ty. Những chỉ tiêu đó đã được đưa vào bảng

4.2.

Bảng 4.2: Bảng BCKQHĐKD của Công ty TNHHMTVDVLH Saigontourist

2016 - 2017

ĐVT: Đồng

Năm

CHỈ TIÊU

1.Doanh thu bán hàng và cung

cấp dịch vụ201720164.250.393.829.1863.900.778.083.771(125.881.500)(166.643.035)4.250.267.947.6863.900.611.440.7364.Giá vốn hàng bán và dịch vụ

cung cấp(4.083.257.835.273)(3.735.934.324.007

)5.Lợi nhuận gộp về cung cấp dịch

vụ167.010.112.413164.677.116.7292.Các khoản giảm trừ doanh thu

3.Doanh thu thuần6.Doanh thu hoạt động tài chính

7.Chi phí tài chính3.152.293.7263.866.325.687(3.044.550.919)(2.707.162.297)(38)(10.827.706.100)8.Chi phí bán hang(44.391.050.066)(41.531.325.136)9.Chi phí quản lý doanh nghiệp(58.422.251.344)(62.180.699.600)Trong đó: Chi phí lãi vayGVHD: PGS.,TS. Bùi Văn TrịnhTrang 29Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY SAIGONTOURIST

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×