Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Thiết kế phần mềm

2 Thiết kế phần mềm

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

else output_a(1);//xuat ra cong a gia tri 1 : bat den}

//============================================//

void led(ng){

L1=(ng/ 1) % 10;

// Lay so hang don vi

L2=(ng/ 10) % 10; // Lay so hang chuc

for(i=0;i<100;i++){

output_c(LED7[L2]); output_d(1); delay_ms(1); output_d(0);

// dua ma so hang chuc ra cong C, bat LED 1, tre 1ms roi tat

output_c(LED7[L1]); output_d(2); delay_ms(1); output_d(0);

// dua ma so hang don vi ra cong C, bat LED 2, tre 1ms roi tat

}

}

//============================================//

int dauvao(){

//ctr con dau vao

if ((x==0)&&(y==0)){

//neu bat dau di vao thi thuc hien

x=1;

//ghi nhan da qua senso 1

if (ng!=99) ng++;

//neu so nguoi con nho hon 99 thi dem tang

}

else if ((x==0)&&(y==1)){ //neu la cuoi cua qua trinh di ra

x=1;

//ghi nhan da qua senso 1

}

}

//============================================//

int daura(){

//ctr con dau ra

if ((x==0)&&(y==0)){

//neu bat dau di ra va con nguoi trong phong

y=1;

//ghi nhan da qua senso 2

if (ng!=0) ng--;

//neu so nguoi con lon hon 0 thi dem giam

}

else if((x==1)&&(y==0)){ //neu la cuoi cua qua trinh vao

y=1;

//ghi nhan da qua senso 2

Bộ môn Kỹ thuật máy tính32Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

}

}

//============================================//

#INT_rb

//khai bao ngat thay doi trang thai cong B

long vaora(){

//ctr ngat cong B

vao=input(pin_b4);

//gan bien vao doc du lieu vao chan B4 tu senso 1

ra=input(pin_b5);

//gan bien vao doc du lieu vao chan B5 tu senso 2

if (vao==0) dauvao();

//neu co tin hieu vao thi cho chay ctr con dau vao

else if (ra==0) daura(); //neu co tin hieu ra thi cho chay ctr con dau ra

if ((x==1)&&(y==1)&&(vao==1)&&(ra==1)){

//khi ca 2 sense deu da co tin hieu thi cai dat lai

x=0;

y=0;

}

return ng;

}

//============================================//

void main(){

x=y=0; ng=0;

//Gan cac gia tri ban dau

set_tris_a(0);

//Cong A la cong ra

set_tris_b(0xff);

//Cong B la cong vao

set_tris_c(0);

//Cong C la cong ra

set_tris_d(0);

//Cong D la cong ra

enable_interrupts(INT_rb); //cho phep ngat ngoai dem vach

enable_interrupts(GLOBAL); //cho phep ngat toan cuc

while (1){

led(ng);

den(ng);

Bộ môn Kỹ thuật máy tính//lien tuc kiem tra senso va dieu khien den

//goi ham hien thi den led

//goi ham bat tat den

33Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

}

}3.3. Kết quả mơ phỏng.

• Khi chưa có người nào ở trong phòng, cơng tắc 3 vị trí đặt ở vị trí 1- Bật

tắt đèn theo chế độ tự động : Led 7 thanh hiển thị số người trong phòng là

00, rơ le chưa tác động, đèn chưa sáng.Hình 3.1 : Trạng thái ban đầu của hệ thống

• Khi có người vào phòng, senso 1 có tín hiệu trước, Led 7 thanh hiển thị số

người trong phòng là 01, rơ le tác động, đèn được bật.Bộ môn Kỹ thuật máy tính34Ket-noi.com kho tài liệu miễn phíHình 3.2 : Khi có người vào phòng

• Khi có thêm người vào phòng, senso 1 lại có tín hiệu trước, Led 7 thanh

hiển thị số người trong phòng là 02, rơ le vẫn tác động, đèn vẫn sáng.Hình 3.3 : Khi có thêm người vào phòng

• Khi có người ra khỏi phòng, senso 2 có tín hiệu trước, Led 7 thanh hiển thị

số người trong phòng là 01, rơ le vẫn tác động, đèn vẫn sáng.Bộ mơn Kỹ thuật máy tính35Ket-noi.com kho tài liệu miễn phíHình 3.4 : Khi có người ra khỏi phòng

• Khi đang có người trong phòng, Led 7 thanh hiển thị số người trong phòng

là 01, rơ le đang tác động, đèn đang sáng, muốn tắt đèn ta gạt cơng tắc

sang vị trí số 2 : đèn tắt.Hình 3.5 : Khống chế tắt đèn khi đang có ngườiBộ mơn Kỹ thuật máy tính36Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

• Khi khơng có người ở trong phòng, Led 7 thanh hiển thị số người trong

phòng là 00, rơ le chưa tác động, đèn chưa sáng ; muốn bật đèn ta gạt cơng

tắc sang vị trí số 3, đèn sáng.Hình 3.1 : Khống chế bật đèn khi khơng có người

ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN

Hệ thống bật tắt đèn thông minh dành cho các phòng họp sử dụng thu phát

hồng ngoại và vi xử lý Pic cơ bản đáp ứng được yêu cầu môn học. Hệ thống hoạt

động tương đối ổn định và có khả năng nâng cấp cải tiến hoặc dùng cho các mục

đích khác : chiếu sáng cầu thang, hành lang, chống trộm...

Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn những khuyết điểm chưa thể khắc phục được:

khi có hơn 1 người đi vào (ra) song song với nhau thì vẫn chỉ nhận biết được 1

người. Hay những trường hợp người đi chưa vào hẳn đã quay ra hoặc chưa ra

hẳn đã trở vào thì hệ thống sẽ bị lỗi.

Để hệ thống này ứng dụng được trong thực tiễn thì còn nhiều vấn đề cần

giải quyết : các lỗi nhận biết kể trên, chống nhiễu cho Sensor, đảm bảo khả năng

đóng cắt nguồn xoay chiều 220V hoặc cao hơn... Nếu giải quyết được những vấn

đề này thì khả năng ứng dụng của hệ thống là rất lớn phù hợp với yêu cầu tựBộ mơn Kỹ thuật máy tính37Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí

động ngày càng cao của đời sống cũng như việc tiết kiệm điện trong hoàn cảnh

thiếu điện hiện nay.TÀI LIỆU THAM KHẢO

• Bài giảng Hệ thống nhúng – Bộ mơn Kỹ thuật Máy tính, ĐH Kỹ thuật Cơng

Nghiệp Thái Nguyên – 2010

• Bài giảng Vi xử lý- Vi điều khiển – Bộ mơn Kỹ thuật Máy tính – ĐH Kỹ

thuật Cơng Nghiệp Thái Ngun – 2009

• Sơ đồ chân linh kiện - Dương Minh Trí - Nhà xuất bản KH-KT- 09/2005

• Một số tài liệu khác trên mạng:

dientuvietnam.netpicvietnam.comsites.google.com/site/ktmttnpicat.dieukhien.netBộ mơn Kỹ thuật máy tính38Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Thiết kế phần mềm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×