Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Vẽ nửa đường thẳng

Vẽ nửa đường thẳng

Tải bản đầy đủ - 0trang

8. Vẽ nửa đường thẳng

2. Vẽ từ hai điểm có trước

a. Nhắp chuột lên điểm gốc

b. Nhắp chuột lên điểm thứ hai

c. Chọn Dựng hình/Tia

j. Nhấp chuột phảilên nửa đường thẳng vừa vẽ

k. Chọn Nhãn/ tia

d. Đặt tên nửa đường thẳng theoý muốn169. Vẽ đường thẳng

1. Vẽ trực tiếp

a. Chọn nút cơng cụ Vẽ đoạn thẳng

b. Nhắp chuột vào hình tam giác nhỏ màu đen ở góc dưới

phải của nút đó và giữ phím trái chuột ở trạng thái ấn.

c. Dưa chuột sang phải, chọn biểu tượng của đường thẳng

d. Nhắp chuột chuột vào vị trí điểm thứ nhất của đường

thẳng.

e. Đưa chuột tới vị trí của điểm thứ hai mà đườngthẳng đi

qua

f. Nhắp chuột chuột

g. Nhấp chuột phảilên đường thẳng vừa vẽ

h. Chọn Nhãn /đường thẳng

i. Đặt tên đườngthẳng theo ý muốn179. Vẽ đường thẳng

2. Vẽ từ hai điểm có trước

a. Nhắp chuột lên điểm thứ nhất

b. Nhắp chuột lên điểm thứ hai

c. Chọn Dựng hình//đường thẳng

j. Nhấp chuột phải lên đường thẳng vừa vẽ

k. Chọn Nhãn /đường thẳng

d. Đặt tên đường thẳng theo ý muốn1810. Vẽ một đa giác

1. Vẽ đường gấp khúc khép kín

a. Dùng cơng cụ Vẽ điểmđể vẽ các điểm là đỉnh của đa giác

b. Lần lượt nhắp chuột lên tất cả các đỉnh để chọn theo đúng thứ tự cần nối

c. Chọn Dựng hình/Đoạn thẳng

2. Vẽ vùng bao bởi đường gấp khúc khép kín

d. Dùng công cụ Vẽ điểmđể vẽ các điểm là đỉnh của đa giác

e. Lần lượt nhắp chuột lên tất cả các đỉnh để chọn theo đúng thứ tự cần nối

f. Chọn Dựng hình/Miền trong ngũ giác (ví dụ ngũ giác)191. Vẽ tự do11. Vẽ đường tròna. Chọn nút cơng cụ Vẽ vòng tròn

b. Nhắp chuột để chọn tâm

c. Đưa chuột đến vị trí mà đường tròn sẽ đi qua

d. Nhắp chuột

e. Đặt tên tâm đường tròn như khi vẽ điểm20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vẽ nửa đường thẳng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×