Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cửa sổ của Geometer's Sketchpad

Cửa sổ của Geometer's Sketchpad

Tải bản đầy đủ - 0trang

4. Cách vẽ điểm

1. Nhắp chuột vào nút công cụ vẽ

điểm (Point Tool)

2. Nhắp chuột lên vị trí lựa chọn

trên vùng vẽ(sketch).

3. Ta được một điểm. nhắp chuột

phải chuột lên điểm vừa vẽ

4. Chọn Nhãn của điểm…

5. Gõ tên điểm theo ý muốn

84. Cách vẽ điểmNhắp chuột trái vào đây, rồi nhắp vào vùng vẽ để

chọn vị trí điểm5. Cách xóa điểm

1. Nhắp chuột vào nút cơng cụ chọn

mũi tên (Selection Arrow Tool)

2. Nhắp chuột vào điểm cần xóa

3. Chọn Soạn thảo /xóa điểm

(Edit/Clear Point )(hoặc nhấn phím

Del)

Hay Nhắp chuột phải vào điểm rồi nhấp

chuột trái chọn ẩn điểm105. Cách xóa điểm

Nhắp chuột phải

vào điểm rồi nhấp

chuột trái chọn ẩn

điểmNhắp đúp chuột trái vào đây để chọn điểm1. Vẽ trực tiếp

a. Chọn nút công cụ Vẽ đoạn thẳng . nửa đường thẳng ,đường

thẳng6. Vẽ đoạn thẳngb. Nhắp chuột lên một điểm trong vùng vẽ (sketch)

c. Kéo rê đến vị trí thứ hai

d. Thả chuột

e. nhắp chuột phải chuột lên điểm đầu của đoạn thẳng, chọn Nhãn

của điểm

f. Đặt tên điểm theo ý muốn

g. nhắp chuột phải chuột lên điểm cuối đoạn thẳng, chọn nhãn của

điểm

h. Đặt tên điểm theo ý muốn

i. Nhấp chuột phảilên đoạn thẳng

j. Chọn nhãn của đoạn thẳng

k. Đặt tên đoạn thẳng theo ý muốn122. Vẽ đoạn thẳng từ hai điểm đã có

a. Nhắp chuột trái chuột vào điểm thứ nhất, giữ phím shift

b. Nhắp chuột trái chuột vào điểm thứ hai

c. Chọn Dựng hình/Đoạn thẳng

d. Nhấp chuột phải lên đoạn thẳn vừa vẽ, chọn nhãn của đoạn thẳng

e. Đặt tên cho đoạn thẳng theo ý muốn13Xóa vào

đoạnnút

thẳng

1. Nhắp7.

chuột

công cụ vẽ

đoạn thẳng

2. Nhắp chuột vào đoạn thẳng

cần xóa

3. Chọn Dựng hình /Xóa đoạn

thẳng (hoặc nhấn phím Del)

14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cửa sổ của Geometer's Sketchpad

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×