Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Tính cân bằng vật chất

2 Tính cân bằng vật chất

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ GỐM XÂY DỰNG

Số ngày nghỉ sửa chữa bảo dưỡng:5 ngàySố ngày làm việc trong năm:365 – 52 – 8 – 5 = 300 ngày.Số ca làm việc trong năm:300 2 = 600 ca.Số giờ làm việc trong năm:6008 = 4800 giờ.b. Phân xưởng sấy – nung sản phẩm

Số ngày trong năm:365 ngày.Số ngày sửa chữa bảo dưỡng:15 ngày.Số ca làm việc trong 1 ngày:3 ca.Số giờ làm việc trong 1 ca:8 giờ.Số ngày làm việc trong năm:365 – 15 = 350 ngày.Số ca làm việc trong năm:350 3 = 1050 ca.Số giờ làm việc trong năm:10508 = 8400 giờYêu cầu của tổ này là làm việc liên tục nên quanh năm chỉ nghỉ những ngày sửa chữa.

c. Tổ xếp mộc lên vagông

Yêu cầu của tổ này là làm việc liên tục nên quanh năm chỉ nghỉ những ngày sửa chữa.

Số ngày trong năm:365 ngày.Số ngày sửa chữa bảo dưỡng:15 ngày.Số ca làm việc trong 1 ngày:2 ca.Số giờ làm việc trong 1 ca:8 giờ.Số ngày làm việc trong năm:365 – 15 = 350 ngày.Số ca làm việc trong năm:350 2 = 700 ca.Số giờ làm việc trong năm:7008 = 5600 giờ.d. Tổ xếp dỡ sản phẩm

Yêu cầu của tổ này là làm việc liên tục nên quanh năm chỉ nghỉ những ngày sửa

chữa. Tuy nhiên chỉ cần làm 2 ca trong 1 ngày đêm.

Số ngày trong năm:365 ngày.Số ngày sửa chữa bảo dưỡng:15 ngày.Số ca làm việc trong 1 ngày:2 ca.Số giờ làm việc trong 1 ca:8 giờ.SVTH: NGUYỄN VĂN SƠN 15VL39ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ GỐM XÂY DỰNG

Số ngày làm việc trong năm:365 – 15 = 350 ngày.Số ca làm việc trong năm:350 2 = 700 ca.Số giờ làm việc trong năm:7008 = 5600 giờ.Bảng 3.2. Quỹ thời gian làm việc của từng phân xưởng

Phân xưởngSố ngày làm việc trong nămCa/nămGiờ/nămPhân xưởng tạo hình3006004800Phân xưởng sấy35010508400Phân xưởng nung350105084003.2.2 Cân bằng vật chất cho dây truyền sản xuất gạch 2 lỗ

Nhà máy sản xuất gạch 2 lỗ và ngói đất sét nung cơng suất 22 triệu viên gạch chuẩn

trên năm.Với tỉ lệ 65% là gạch chuẩn ta có số lượng gạch chuẩn là 14,3 triệu viên gạch

7, 7 ×2,106

= 7, 72

2,1chuẩn. Số viên ngói là:triệu viên.Cân bằng vật chất giai đoạn trộn phối liệu đến bãi sản phẩm

Ở mỗi cơng đoạn đều có những tỉ lệ hao hụt khác nhau, ta có bảng thơng số hao hụt

qua từng công đoạn.

Bảng 3.3. Thông số hao hụt các công đoạn chuẩn bị phối liệu, tạo hình và nung(%)

Kho sản phẩm

0,5

Nung tuynel3,0Sấy thứ cấp1,0Sấy tự nhiên1,0Xe goong0,5Băng tải0,5Máy cắt gạch tự động1,0Máy ép lento chân không1,0Máy cán mịn0,5Máy cán thô0,5Máy trộn 2 trục0,5- Năng suất của sản phẩm gạch 2 lỗ cần xuất kho là: N0gạch = 14300000 viên/năm.

SVTH: NGUYỄN VĂN SƠN 15VL40ĐỒ ÁN CƠNG NGHỆ GỐM XÂY DỰNG

1. Cơng suất nhà máy khi đưa vào kho sản phẩm là N1gạch . Hao hụt là a1= 0,5%.

N 0gach ×N1gạch=100

100

= 14300000 ×

= 14371859

100 − a1

100 − 0,5(viên/năm).2. Công suất nhà máy trước khi ra lò nung là N2gạch . Hao hụt a2 = 3%.

N1gach ×N2gạch =100

100

= 14371859 ×

100 − a2

100 − 3=14816349,5 (viên/năm).3. Công suất nhà máy trước khi ra khỏi hầm sấy thứ cấp là N3gạch . Hao hụt a3= 1%.

N 2gach ×N3gạch=100

100

= 14816349, 5 ×

= 14966009, 6

100 − a3

100 − 1(viên/năm).4. Công suất ở khâu sấy tự nhiên là N4gạch . Hao hụt là a = 1%.

N 3gach ×N4gạch =100

100

= 14966009, 6 ×

= 15117181, 4

100 − a4

100 − 15. Công suất trước khi ra khỏi xe goong là N

N 4gach ×N5gạch =gạch

5(viên/năm).. Hao hụt a5 = 0,5%.100

100

= 15117181, 4 ×

= 15193147,15

100 − a5

100 − 0, 5(viên/năm).6. Công suất trước băng tải ra gạch mộc là N6gạch . Phế phẩm khi cắt là a6 = 0,5%.

N 5gach ×N6gạch =100

100

= 15193147,15 ×

= 15269494, 62

100 − a6

100 − 0, 5(viên/năm).7. Công suất trước khi ra khỏi máy cắt gạch là N7gạch . Phế phẩm khi cắt là a7 = 1%.

N 6gach ×N7gạch =100

100

= 15269494, 62 ×

= 15423731,94

100 − a7

100 − 1(viên/năm).8. Cơng suất trước máy ép lento chân không là N8gạch . Phế phẩm khi cắt là a8 = 1%.

N 7gach ×N8gạch =100

100

= 15423731,94 ×

= 15579527, 21

100 − a8

100 − 1Khối lượng viên gạch ngay sau khi tạo hình là: Gth = 2,95 kg.SVTH: NGUYỄN VĂN SƠN 15VL41(viên/năm).ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ GỐM XÂY DỰNG15579527, 21G8 = N8×Gth =×2,95 = 45959605,27(kg/năm) = 45959,61 (tấn/năm).Khối lượng thể tích của phối liệu trước máy ép là:

ρ08= 1,88 tấn/m3.Thể tích phối liệu đưa vào ép là:

V8 =G8 45959, 61

=

= 24446, 6

ρ 08

1,88(m3/năm).9. Khối lượng phối liệu trước máy cán mịn là G9. Hao hụt a9 = 0,5%.

G9 = G8 ×100

100

= 45959, 61×

= 46190,56

100 − a9

100 − 0, 5(Tấn/năm).Cho khối lượng thể tích của phối liệu trước khi đưa vào cán mịn là:

V9 =G9 46190,56

=

= 24569, 45

ρ 09

1,88ρ 09=1,88 Tấn/m3.(m3/năm).10. Khối lượng phối liệu trước máy cán thô là G10. Hao hụt a10 = 0,5%.

G10 = G9 ×100

100

= 46190,56 ×

= 46422, 67

100 − a10

100 − 0,5(Tấn/năm).Cho khối lượng thể tích của phối liệu trước khi đưa vào cán mịn là:

V10 =G10 46422, 67

=

= 24692,91

ρ10

1,88ρ10=1,88 Tấn/m3.(m3/năm).11. Lượng phối liệu trước máy nhào trộn hai trục ướt là G trộn. Hao hụt ở máy nhào trộn

hai trục là a11 = 0,5%.

Gtron = G10 ×100

100

= 46422, 67 ×

= 46655,95

100 − a11

100 − 0, 5Lượng nước đưa vào nhào trộn: GH2O = Gtrộn – Gbđ

Trong đó:

SVTH: NGUYỄN VĂN SƠN 15VL42(Tấn/năm).ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ GỐM XÂY DỰNG

46655, 95Gtrộn: Lượng phối liệu đưa vào trộn, Gtrộn =Tấn.Wpl: Độ ẩm cuối cùng, Wpl = 20%.

Wbđ: Độ ẩm ban đầu được tính như sau.

Wbđ = Wđấtx%Đất + Wthanx%Than = 0,14x95,8 + 0,065x4,2 = 13,68%.

Gbd = Gtron ×100 − Wpl

100 − Wbd= 46655,95 ×100 − 20

= 42906,95

100 − 13, 68(Tấn).Thay số vào ta được: GH2O = 3749 (Tấn).

Suy ra lượng phối liệu đưa vào máy nhào trộn hai trục ướt là:

G11 = Gbđ =42906,95(Tấn/năm).

Khối lượng thể tích của phối liệu trước máy nhào trộn hai trục là:

V11 =G11 42906, 95

=

= 22822,85

ρ11

1,88ρ11=1,88 Tấn/m3.(m3/năm).∗ Tính thành phần phối liệu ở độ ẩm thực tế

Ta có:% Đất sét = 95,8%

% Than = 4,2%.

-Độ ẩm của:

Đất sét là 14%.

Than là 6 %.--Lượng đất sét ở độ ẩm 14% là: a =95,8

.100

100− 14Lượng than cám ở độ ẩm 6% là: b =4,2

.100

100− 6Vậy tỉ lệ thành phần phối liệu ở độ ẩm tự nhiên là:-%Đất sét =a

111,39

=

= 96,14%

a+ b + c 111,39+ 4,47SVTH: NGUYỄN VĂN SƠN 15VL43= 111,4 (pkl)= 4,47 (pkl)ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ GỐM XÂY DỰNG-%Than =b

4,47

=

= 3,86%

a+ b + c 111,39+ 4,47a. Tính cân bằng vật chất cho tuyến đất sét

Bảng 3.4. Thông số hao hụt tuyến đất sét

Tuyến đất sét

Băng tải0,10Cấp liệu thùng0,5012. Lượng đất sét trước băng tải là G12. Hao hụt ở băng tải là a12 = 0,1%.

G12 = G11 ×V12 =100

100

= 42906,95 ×

× 96,14% = 41667, 41

100 − a12

100 − 0,1G12 41667, 41

=

= 22163,52

ρ12

1,88(Tấn/năm).(m3/năm).13. Lượng đất sét trước cấp liệu thùng là G13. Hao hụt a13 = 0,5%.

G13 = G12 ×V13 =100

100

= 41667, 41 ×

= 41876, 79

100 − a13

100 − 0, 5G13 41876, 79

=

= 22274,89

ρ13

1,88(Tấn/năm).(m3/năm).b. Tính cân bằng vật chất cho tuyến than

Bảng 3.5. Hao hụt tuyến than

Tuyến than

Máy nghiền than114. Lượng than trước máy nghiền than là G14. Hao hụt a1 = 1 %.

G14 = G11 ×100

100

× 3,86% = 42906,95 ×

× 3,86% = 1672,94

100 − a14

100 − 1SVTH: NGUYỄN VĂN SƠN 15VL44(Tấn/năm).ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ GỐM XÂY DỰNG

V14 =G14 1672, 94

=

= 889,86

ρ14

1, 88(m3/năm).Bảng 3.6. Bảng thống kế hao hụt cho dây chuyền sản xuất gạch 2 lỗ

Công đoạnNămNgàyCaGiờMáy trộn 2 trục (tấn)42906,9514371,58,94154,7477,379,67153,9776,989,6251931,7625965,883245,7351412,4425706,223213,2750898,3225449,163181,1450643,8225321,913165,2450390,6025195,303149,4149886,7024943,353117,9249387,8324693,923068,7447906,2023953,102994,14Máy cán thô (tấn)

Máy cán mịn(tấn)

Máy ép lento chân không (viên)

Máy cắt gạch tự động (viên)

Băng tải gạch (viên)

Xe goong (viên)

Sân tự nhiên (viên)

Sấy thứ cấp (viên)

Nung tuynel (viên)

Bốc dỡ phân loại (viên)46422, 67

46190,5615579527, 21

15423731,9415269494, 62

15193147,1515117181, 40

14966009, 6014816349,5

14371859,0Kho sản phẩmn (viên)1430000047666,6723933,332979,17Cấp liệu thùng (tấn)41876,79139,669,88,72Băng tải (tấn)41667,41

1672,94138,8969,458,685,572,790,35Máy nghiền than (tấn)3.2.3 Cân bằng vật chất cho dây truyền sản xuất ngói đất sét nung

7, 72Nhà máy sản xuất ngói với năng suấttriệu viên/nămSVTH: NGUYỄN VĂN SƠN 15VL45ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ GỐM XÂY DỰNG

a. Cân bằng vật chất giai đoạn trộn phối liệu đến bãi sản phẩm

Bảng 3.7. Thông số hao hụt trong các giai đoạn (%)

Kho sản phẩm0,20Phân loại0,50Nung tuynel3,00Sấy thứ cấp1,00Sân tự nhiên1,00Máy ép dập0,20Ủ viên galet0,20Tạo galet bằng ép lento0,20Trộn 2 trục có lưới lọc0,50Năng suất của sản phẩm ngói cần xuất kho là: N0ngói = 7720000 viên/năm.

1. Cơng suất nhà máy khi đưa vào kho sản phẩm là N1ngói . Hao hụt là a1= 0,2%.

N1ngoi = N 0ngoi ×100

100

= 7720000 ×

= 7735470,94

100 − a1

100 − 0, 2(viên/năm).2. Công suất nhà máy trước khi phân loại là N2ngói . Hao hụt a2 = 0.5%.

N 2ngoi = N1ngoi ×100

100

= 7735470,94 ×

= 7774342, 65

100 − a2

100 − 0,5(viên/năm).3. Công suất nhà máy trước khi ra lò nung là N3gói . Hao hụt a3 = 3%.

N 3ngoi = N 2ngoi ×100

100

= 7774342, 65 ×

= 8014786, 23

100 − a3

100 − 3(viên/năm).4. Công suất nhà máy trước khi ra khỏi hầm sấy là N 4ngói . Tổng hao hụt sau khi sấy tự

nhiên và nhân tạo là a4= 2%SVTH: NGUYỄN VĂN SƠN 15VL46ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ GỐM XÂY DỰNG

N 4ngoi = N 3ngoi ×100

100

= 8014786, 23 ×

= 8178353, 30

100 − a4

100 − 2(viên/năm).5. Công suất trước máy ép dập tạo hình ngói là N5ngói . Phế phẩm khi ép là a5 = 0,2%.

N5ngoi = N 4ngoi ×100

100

= 8178353,30 ×

= 8194742, 79

100 − a5

100 − 0, 2(viên/năm).6. Công suất trước khi ủ viên galet là N5ngói . Phế phẩm ủ là a6= 0,2%.

N 6ngoi = N 5ngoi ×100

100

= 8194742, 79 ×

= 8211165,12

100 − a6

100 − 0, 2(viên/năm).7. Cơng suất trước khi ủ viên galet là N7ngói . Phế phẩm ủ là a7= 0,2%.

N 7ngoi = N 6ngoi ×100

100

= 8211165,12 ×

= 8227620,36

100 − a7

100 − 0, 2(viên/năm).Khối lượng một viên galet là G4= 2,92 kg

8. Lượng phối liệu trước máy nhào trộn hai trục có lưới lọc là G trộn. Hao hụt ở máy nhào

trộn hai trục là a8 = 0,5%.

Gtron = G4 × N 7ngoi ×100

100

= 2, 92 × 8227620,36 ×

= 24145,38

100 − a7

100 − 0,5Lượng nước đưa vào nhào trộn: GH2O = Gtrộn – Gbđ

Trong đó:

24145,38Gtrộn: Lượng phối liệu đưa vào trộn, Gtrộn =

Wpl: Độ ẩm cuối cùng, Wpl = 20%.

Wbđ: Độ ẩm ban đầu được tính như sau.

Wbđ = Wđấtx%Đất + Wphế phẩmx%

= 0,14x95 + 0,05x5 = 13,55%.SVTH: NGUYỄN VĂN SƠN 15VL47Tấn.(Tấn/năm)ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ GỐM XÂY DỰNG

Gbd = Gtron ×100 − Wpl

100 − Wbd= 24145,38 ×100 − 20

= 22343,90

100 − 13,55(Tấn).Thay số vào ta được: GH2O = 1801,48(Tấn).

Suy ra lượng phối liệu đưa vào máy nhào trộn hai trục ướt là:

G8 = Gbđ =22343,90 (Tấn/năm).

Khối lượng thể tích của phối liệu trước máy nhào trộn hai trục là:

V8 =G8 22343,90

=

= 11885, 05

ρ 08

1,88(m3/năm).* Tính thành phần phối liệu ở độ ẩm thực tế

- Ta có: % Đất sét = 85 % và % nguyên liệu phụ = 15%

- Độ ẩm : Đất sét là 14% và nguyên liệu phụ là 2%.

a=Lượng đất sét ở độ ẩm 14% là:85

= 98,83

100 − 14

c=Lượng nguyên liệu phụ ở độ ẩm 2% là:

-(pkl).15

= 15,3

100 − 2Vậy tỉ lệ thành phần phối liệu ở độ ẩm tự nhiên là:%Đất sét =a

98,83

=

= 86,59%

a+ b 98,83+ 15,3%Nguyên liệu phụ =b

15,3

=

= 13,4%

a+ b 98,83+ 15,3b. Tính cân bằng vật chất cho tuyến đất sét

Hao hụt trong các công đoạn chuẩn bị đất sét gồm:SVTH: NGUYỄN VĂN SƠN 15VL48(pkl).ρ8=1,88 Tấn/m3.ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ GỐM XÂY DỰNG

Bảng 3.8. Thông số hao hụt trong các giai đoạn(%)

Công đoạnTỉ lệ hao hụtMáy cào1,0Kho ủ0,2Máy cán mịn1,0Máy cán thô1,0Máy nghiền xa luân1,0Máy cấp liệu thùng1,09. Lượng đất sét trước máy cào là G9. Hao hụt ở máy cán thô là a9 = 1 %.

G9 = G8 ×100

100

× 98,83% = 22343,90 ×

× 98,83% = 22305,53

100 − a9

100 − 1V9 =G9 22305,53

=

= 41934, 40

ρ 09

1,88(Tấn/năm).(m3/năm).10. Lượng đất sét trước kho ủ là G9. Hao hụt ở máy kho ủ là a10 = 0,2 %.

G10 = G9 ×100

100

= 22305, 53 ×

= 22350, 23

100 − a10

100 − 0, 2V10 =G10 22350, 23

=

= 11888, 42

ρ10

1,88(Tấn/năm).(m3/năm).11. Lượng đất sét trước máy cán mịn là G11. Hao hụt a11 = 1%.

G11 = G10 ×V11 =100

100

= 22350, 23 ×

= 22575,99

100 − a11

100 − 1G11 22575, 99

=

= 12008, 50

ρ11

1,88(Tấn/năm).(m3/năm).12. Lượng đất sét trước máy cán thô là G12. Hao hụt a12 = 1 %.

SVTH: NGUYỄN VĂN SƠN 15VL49Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Tính cân bằng vật chất

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×