Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CNTT-TT ĐẾN NĂM 2013, TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC ĐẾN NĂM 2020

II. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CNTT-TT ĐẾN NĂM 2013, TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC ĐẾN NĂM 2020

Tải bản đầy đủ - 0trang

hội và với những khái niệm và thành tựu tiên tiến được giới hàn lâm các nước

thừa nhận đưa vào giảng dạy.

Thực hiện việc liên kết đa ngành, đa lĩnh vực trong đào tạo nguồn nhân

lực CNTT-TT. Mở những ngành / nhóm ngành / liên ngành mới (thí điểm) với

CNTT-TT làm trung tâm, đảm bảo đáp ứng nhu cầu thực tiễn xã hội Việt Nam

và thị trường CNTT-TT trên thế giới.

Nghiên cứu khoa học CNTT-TT: Các nghiên cứu cần tập trung vào phát

huy thế mạnh của ĐHDLHP, đáp ứng yêu cầu khoa học và ứng dụng của CNTTTT trong 10 năm tới cũng như các yêu cầu từ thực tiễn kinh tế xã hội của Việt

Nam, tập trung nhiều vào tương tác người – máy tính (giao diện người dùng tự

nhiên), xử lý ngôn ngữ tự nhiên, công nghệ tri thức, công nghệ Internet thế hệ

mới, dịch vụ đa phương tiện, dịch vụ thông tin phục vụ đổi mới phương pháp

dạy và học cũng như các dịch vụ thông tin liên quan đến chăm sóc sức khỏe, y tế

cộng đồng, tính tốn khoa học phục vụ quản lý tài ngun, dự báo và phòng

ngừa thiên tai,…

Đến năm 2013, khẳng định vị trí trong số những cơ sở nghiên cứu khoa

học hàng đầu về CNTT-TT của quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo

đạt chuẩn quốc tế, và vào sự phát triển của ngành công nghiệp CNTT.

Đến năm 2020, phấn đấu trở thành trung tâm về nghiên cứu khoa học và

chuyển giao CNTT-TT hàng đầu của Việt Nam, đáp ứng nhu cầu thị trường

CNTT-TT trong và ngoài nước. Đạt tiêu chí mỗi năm có 50% số tiến sĩ CNTTTT có ít nhất 1 cơng bố trên tạp chí quốc tế hoặc/và hội nghị quốc tế uy tín về

CNTT-TT.

Ứng dụng CNTT-TT trong cơng tác quản lý hành chính, đào tạo và

nghiên cứu ở ĐHDLHP: Từng bước khắc phục những khiếm khuyết về ứng

dụng CNTT-TT của ĐHDLHP để tiếp cận nhanh những ứng dụng và cung cấp

dịch vụ hưởng lợi đến người dùng trong ĐHDLHP về những thành tựu mới của

CNTT-TT.

Các ứng dụng CNTT-TT cần được tích hợp hữu cơ, theo các giải pháp và8chuẩn hóa được quy định, thơng suốt trên VNUnet, định hướng sử dụng phát

triển các hệ thống mã nguồn mở và khai tác hiệu quả các đầu tư lớn về CNTTTT.

Đến năm 2013, 100% cán bộ và sinh viên có tài khoản VNUnet với khơng

gian làm việc trên mạng đủ lớn, có thể truy cập được trong toàn phạm vi làm

việc và ký túc xá sinh viên, đáp ứng nhu cầu sử dụng các các dịch vụ trao đổi

thơng tin, tính tốn xử lý thơng tin, khai thác tài nguyên học tập nghiên cứu của

VNUnet, VinaREN và Internet; Phấn đấu để tất cả các giảng viên đều giới thiệu

giáo án và tài liệu tham khảo trên VNUnet trước khi giảng bài. 100% giảng viên

ĐHDLHP có trang web riêng phục vụ cơng tác giảng dạy theo hình thức tín chỉ;

Triển khai cổng thơng tin ĐHDLHP, tích hợp các cổng thông tin của các đơn vị

thông qua CSDL dùng chung tại Trung tâm dữ liệu của ĐHDLHP.

Đến năm 2020, tiếp tục hồn thiện và hiện đại hóa cơng tác quản lý tại

ĐHDLHP và các đơn vị thành viên, tiến tới đại học số hóa với việc tin học hóa

cơng tác quản lý - đào tạo – nghiên cứu - ứng dụng được sự hỗ trợ cao của các

hệ thống tin học, có cổng giao tiếp điện tử ở trong và ngoài đơn vị, v.v. Chi tiết

hơn về một đại học số hóa.

Cơ sở hạ tầng CNTT-TT: Cơ sở hạ tầng CNTT-TT phải được xây dựng

đồng bộ, hiện đại hóa để đáp ứng được việc thực hiện các mục tiêu đã nêu; định

hướng phát triển các hệ thống mã nguồn mở, theo các tiêu chuẩn hệ thống mở,

cho phép dễ dàng mở rộng về quy mô, nâng cấp về công nghệ. Công tác xây

dựng hạ tầng CNTT-TT cần đi trước một bước để thúc đẩy sự phát triển các dịch

vụ và ứng dụng CNTT theo định hướng phát triển hạ tầng CNTT-TT phải đi đôi

với việc triển khai các ứng dụng để khai thác có hiệu quả. Tìm thêm những hình

thức kết nối và nâng cấp kịp thời các đường truyền sẵn VinaREN, VINASAT-1

(kết nối Internet qua vệ tinh), AI3/SOI, ...

Đến năm 2013, hệ thống cơ sở hạ tầng CNTT-TT phải được hồn thiện ở

mức cơ bản, sử dụng cơng nghệ hiện đại, đồng bộ, đáp ứng tốt yêu cầu đào tạo

theo tín chỉ ở ĐHDLHP, cung cấp được dịch vụ thông suốt cho 30.000 người sử9dụng; Triển khai trọng điểm giải pháp sử dụng các hệ thống mã nguồn mở cho hệ

thống máy tính của người dùng cuối, các dịch vụ cơ bản của mạng như LDAP,

Portal, CMS, Mail, eLearning, tính tốn xử lý thơng tin từ xa cũng như các giải

pháp đảm bảo an ninh và giám sát mạng và hướng dẫn triển khai đồng bộ trong

toàn ĐHDLHP; Các đơn vị đều có đầy đủ hệ thống máy tính, kết nối intranet với

tốc độ đường truyền cao, đáp ứng yêu cầu sử dụng của cán bộ và sinh viên

ĐHDLHP trong nghiên cứu, giảng dạy và học tập.

Đến năm 2020, ĐHDLHP là trung tâm nghiên cứu và đào tạo với hệ

thống cơ sở hạ tầng CNTT-TT hiện đại, đồng bộ, ngang tầm với các trường đại

học lớn trong khu vực Châu Á, đáp ứng cơ bản nhu cầu kết nối con người, đảm

bảo môi trường CNTT-TT hiện đại; cung cấp được dịch vụ thông suốt cho

10.000 người sử dụng.

III. NỘI DUNG VÀ CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN CNTT-TT ĐẾN NĂM 2013

3.1. Đào tạo CNTT-TT

Tăng cường xây dựng đội ngũ giảng viên, nâng cao chất lượng và số

lượng giảng viên CNTT, điện tử, viễn thông ở các cơ sở trong ĐHDLHP nhằm

cung cấp giảng viên cho các trường đại học và cơ sở đào tạo khác trong

nước.Tăng cường đội ngũ giảng dạy CNTT-TT và triển khai, vận hành các thiết

bị, ứng dụng và dịch vụ CNTT-TT tại các đơn vị thành viên không đào tạo về

CNTT-TT. Tạo được chuyển biến đột phá về chất lượng đào tạo. Phấn đấu đến năm

2013 đào tạo CNTT, điện tử, viễn thông ở bậc đại học đạt trình độ tiên tiến trong

khu vực ASEAN. Đẩy mạnh đào tạo nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển của các

doanh nghiệp trong lĩnh vực CNTT-TT. Tăng cường đào tạo nhân lực cho ứng

dụng CNTT.

Chỉ tiêu cụ thể đến năm 2013:

 Các đơn vị đào tạo về CNTT-TT trong ĐHDLHP đảm bảo tỷ lệ 15 sinh

viên/1 giảng viên;

 Có 35% sinh viên cơng nghệ thơng tin, điện tử, viễn thơng tốt nghiệp

ĐHDLHP có đủ khả năng chun mơn và ngoại ngữ để học tập nghiên10cứu tiếp ở nước ngoài hoặc tham gia thị trường lao động quốc tế. Đến

năm 2020 đào tạo công nghệ thông tin, điện tử, viễn thơng tại ĐHDLHP

đạt trình độ quốc tế; 75% sinh viên công nghệ thông tin, điện tử, viễn

thông tốt nghiệp ở các trường đại học thành viên có đủ khả năng chuyên

môn và ngoại ngữ để học tập nghiên cứu tiếp ở nước ngoài hoặc tham gia

thị trường lao động quốc tế.

 Đào tạo cho 200 lượt cán bộ của ĐHDLHP về CNTT-TT đảm bảo cho

công tác giảng dạy, tin học hóa và sử dụng, vận hành tốt các dịch vụ, ứng

dụng và triển khai cơ sở hạ tầng của các đơn vị thành viên, làm nòng cốt

thúc đẩy CNTT-TT hỗ trợ đào tạo và nghiên cứu đối với mỗi ngành,

chuyên ngành trong ĐHDLHP.

3.2. Nghiên cứu CNTT-TT

Nghiên cứu CNTT-TT theo hướng phục vụ đào tạo chất lượng cao, đào

tạo trình độ quốc tế và khu vực, tiến tới phục vụ nhu cầu trong nước, từng bước

xuất khẩu một số sản phẩm ra nước ngoài.

Từ nay đến năm 2013, các hướng nghiên cứu về CNTT-TT ở ĐHDLHP

cần tiếp tục chuyên sâu về cơ sở toán học trong CNTT-TT, khoa học máy tính,

mạng và truyền thơng máy tính, các hệ thống thơng tin, cơng nghệ phần mềm,

kỹ thuật máy tính, tương tác người - máy.

Các chủ đề nghiên cứu phối hợp giữa các đơn vị ở trong và ngoài

ĐHDLHP bao gồm: Các bài tốn mơ phỏng, dự báo, điều khiển; xử lý tiếng

Việt; tính tốn qui mơ lớn; tính tốn lưới, tính toán khắp nơi - di động; phần

mềm nhúng, hệ thống nhúng và thời gian thực; an tồn thơng tin; xử lý ảnh; hệ

thông tin địa lý (GIS); tin sinh học; hệ thông tin quản lý; … Cần chú ý đến các

nghiên cứu liên ngành có liên quan đến CNTT-TT trong từng đơn vị và trong

ĐHDLHP.

Từ nay đến năm 2013 có 2 – 3 nhóm nghiên cứu mạnh, tiêu biểu về

CNTT-TT.11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CNTT-TT ĐẾN NĂM 2013, TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC ĐẾN NĂM 2020

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x