Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phần thứ hai: NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIAI ĐOẠN 2012 – 2016

Phần thứ hai: NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIAI ĐOẠN 2012 – 2016

Tải bản đầy đủ - 0trang

II. Dự báo phát triển CNTT giai đoạn 2012 – 2016

Trong thời gian tới, hầu hết các cơ quan trong thành phố và các quận huyện đều tập

trung vào đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác cũng như trong quản lý điều hành

tiến tới Phổ cập ứng dụng CNTT trong hệ thống giáo dục, y tế. Đẩy mạnh ứng dụng cơng

nghệ thơng tin trong quốc phòng an ninh.

Xu thế chất lượng dịch vụ thông tin ngày càng được nâng cao, nhiều dịch vụ chất

lượng cao bằng công nghệ hiện đại được triển khai đòi hỏi hạ tầng viễn thơng băng rộng

được quan tâm đầu tư. Đến năm 2016 cơ bản hoàn thành mạng băng rộng đến các quận,

huyện trong toàn thành phố, kết nối internet đến tất cả các cơ quan đơn vị, quận huyện,

các điểm văn hóa, các trung tâm học tập cộng đồng, các trường học, trạm y tế,..

Với xu hướng phát triển chung của cả nước và của thành phố việc phát triển và ứng

dụng CNTT đối với thành phố Hải Phòng ln ln phải được coi trọng và đi đầu. Trong

đó có các xu hướng tất yếu: Tăng cường ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước;

thúc đẩy các giao dịch điện tử (bao gồm cà hành chính điện tử, tài chính điện tử và

thương mại điện tử); phổ biến thông tin và cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh

nghiệp; tăng cường đưa thông tin về cơ sở.

III. Mục tiêu chủ yếu của đề án

1. Mục tiêu tổng quát

- Ứng dụng rộng rãi CNTT trong hoạt động nội bộ của các phòng ban, đồn thể,

quận huyện nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc; giảm thời gian, chi phí hoạt

động. Hướng tới xây dựng thành cơng nền hành chính điện tử.

- Cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao trên diện rộng cho người

dân và doanh nghiệp

2. Mục tiêu cụ thể

- Phát triển hạ tầng CNTT

+ Phát triển và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật bảo đảm các hoạt động ứng dụng CNTT

cho các phòng ban, đồn thể, quận huyện trên mơi trường mạng an tồn, hiệu quả.

+ 100% các phòng ban, đồn thể, quận huyện có mạng LAN và được kết nối với

máy chủ và hệ thống mạng thông tin của thành phố.3+ Hệ thồng mạng thông tin của thành phố được trang bị hệ thống an tồn, an ninh

thơng tin, đảm bảo hiệu quả và bí mật nhà nước trên mơi trường mạng (Các máy chủ

được cài phần mềm diệt virut bản quyền)

- Ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp

+ 90% văn bản, tài liệu của các phòng ban, đồn thể, quận huyện được trao đổi

dưới dạng điện tử, 100% cơ quan, đơn vị quận huyện thực hiện tốt các chức năng của

phần mềm chương trình quản lý điều hành nội bộ và sử dụng thư điện tử trao đổi công

việc.

+50% các cuộc họp chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố với các quận huyện

được thực hiện trên môi trường mạng (Giao ban trực tuyến).

+ Đến năm 2016 cơ bản hồn thiện mơ hình Chính quyền điện tử cấp thành phố.

+100% các cơ quan, đơn vị, quận huyện thực hiện cung cấp thông tin cho người

dân, doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử. Nâng cao trách nhiệm và chất lượng

chuyên mục hỏi – đáp trên cổng thông tin điện tử.

+ Duy trì cung cấp dịch vụ cơng mức độ 2, một số phòng ban trọng điểm như: Tài

chính – Kế hoạch, Quản lý đào tạo, LĐTBXH lên mức độ 3.

+ Tăng cường ứng dụng phần mềm vào quản lý tại bộ phận 1 cửa.

- Ứng dụng CNTT trong Y tế, Giáo dục

+ Ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý và giảng dạy tin học ở 100% trường

THPT, 90% trường THCS, 70% trường tiểu học và mầm non. Thực hiện cung cấp dữ liệu

tra cứu điểm thi tốt nghiệp trực tuyến.

+ 100% các trung tâm y tế, trạm y tế ứng dụng tốt phần mềm quản lý, tăng cường

ứng dụng CNTT trong quản lý khám, chữa bệnh, chẩn đoán và điều trị.

IV. Nhiệm vụ chủ yếu của đề án.

* Phát triển và ứng dụng CNTT

a/ Xây dựng hạ tầng kỹ thuật

Xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật CNTT hiện đại, đáp ứng nhu cầu trao đổi

thông tin từ thành phố đến các cơ sở.

Tiếp tục hồn thiện hạ tầng CNTT trong các phòng ban, đồn thể, quận huyện rà

soát hệ thống máy chủ đã được đầu tư giai đoạn trước đã xuống cấp hoặc không đáp ứng4cấu hình sử dụng để đầu tư sửa chữa hoặc thay mới. Bổ sung hệ thống máy chủ và các

thiết bị phụ trợ cho các cơ quan, đơn vị đảm bảo đáp ứng các yêu cầu ứng dụng CNTT.

Xây dựng và kết nối mạng LAN cho các phòng, ban, đồn thể, quận huyện; đầu tư

máy chủ hoặc máy tính cấu hình cao và các thiết bị phụ trợ khác đủ điều kiện để triển

khai các ứng dụng CNTT.

Đầu tư hệ thống giao ban trực tuyến giữa UBND thành phố với các phòng ban,

đồn thể, quận huyện.

- Tiếp tục hồn thiện cổng thông tin điện tử thành phố, đầu tư thỏa đáng về trang

thiết bị, đường truyền, chế độ nhuận bút để không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Duy trì, phát huy tối đa tính năng tác dụng phầm mềm quản lý điều hành nội bộ

của thành phố, nâng cấp để phù hợp với cổng thông tin điều hành của tỉnh đảm bảo hoạt

động đúng mục đích và phát huy hiệu quả, giai đoạn 2012 – 2016 cần tiếp tục hoàn thiện

thêm một số nội dung, bao gồm:

+ Tích hợp phần mềm quản lý văn bản – hồ sơ cơng việc

+ Tích hợp hệ thống thư điện tử

+ Tích hợp hệ thống dịch vụ cơng trực tuyến

+ Tiếp tục hồn thiện xây dựng hệ thống Dịch vụ cơng trực tuyến đối với phòng

TC – KH, ưu tiên các dịch vụ có tần xuất sử dụng lớn, số lượng người dân, doanh nghiệp

sử dụng nhiều như: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường; Lao động – Thương binh

và xã hội, Ban quản lý dự án….

+ Xây dựng hệ thống một cửa liên thông điện tử tại UBND thành phố theo hướng

kết hợp giữa 3 hệ thống quản lý: Hệ thống quản lý dịch vụ công trực tuyến; Hệ thống

quản lý Quản lý văn bản – Hồ sơ công việc; Hệ thống tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại bộ

phận một cửa và thí điểm một số phường trọng điểm.

b/ Ứng dụng CNTT trong các phòng ban, đoàn thể, xã phường.

Phát triển ứng dụng CNTT trong mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội tạo

nên sức mạnh và động lực để chuyển dịch cơ cấu, thúc đẩy tăng trường kinh tế, nang cao

hiệu suất lao động, tăng cường năng lực cạnh tranh, nâng cao chất lượng cuộc sống của

người dân; góp phần xây dựng chính quyền minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, dân chủ và

phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Khai thác có hiệu quả thơng tin và tri thức trong tất5cả các ngành. Từng bước tiến tới xây dựng và phát triển chính quyền chính quyền điện tử,

cơng dân điện tử, doanh nghiệp điện tử và giao dịch thương mại điện tử.

- Triển khai cài đặt phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, hỗ trợ quản lý

văn bản và điều hành tác nghiệp, hệ thống thư điện tử cho các phòng ban và cá nhân cán

bộ cơng chức của các phòng ban, đồn thể, xã phường.

- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của một số

phòng ban đặc thù cần phải được đẩy mạnh tin học hóa như: Quản lý tài chính, tài sản;

Quản lý nhân sự, cán bộ cơng chức; Quản lý dự án, đầu tư xây dựng cơ bản; Quản lý

thông tin báo cáo, thống kê,…

c/ Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến

Cung cấp các thông tin hướng dẫn về thủ tục hành chính, các văn bản pháp lý liên

quan và các thông tin tư vấn,…để giúp các tổ chức, người dân, doanh nghiệp nắm bắt

được các thông tin liên quan đến các dịch vụ hành chính cơng. Đồng thời hỗ trợ đào tạo,

tuyên truyền để các tổ chức, người dân, doanh nghiệp biết và chủ động tham gia, thực

hiện các dịch vụ công trực tuyến được các cơ quan chính quyền cung cấp, tra cứu kết quả

xử lý và nhận thông báo kết quả xử lý hồ sơ thông qua cổng thông tin điện tử của thành

phố.

d/ Triển khai một cửa liên thông điện tử

Đẩy mạnh tin học hóa các quy trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ

chế một cửa và một cửa liên thông điện tử, áp dụng đối với dịch vụ hành chính cơng tại

UBND thành phố. Hỗ trợ cán bộ công chức của các cơ quan triển khai thực hiện tác

nghiệp đối với quá trình tiếp nhận – thụ lý – trả kết quả trong việc giải quyết các thủ tục

hành chính theo cơ chế một cửa trên phần mềm được nhanh chóng, thuận tiện và tiết

kiệm.

e/ Tăng cường sự tham gia của người dân

Tổ chức hội thảo, hỗ trợ đào tạo, tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp tham

gia vào hệ thống ứng dụng CNTT do thành phố triển khai như cổng thông tin điện tử, hệ

thống các dịch vụ công trực tuyến, chuyên mục hỏi – đáp; một cửa liên thông điện tử….

f/ Ứng dụng CNTT trong Giáo dục

- Ứng dụng trong quản lý giáo dục và công tác giảng dạy6Triển khai ứng dụng CNTT trong dạy và học, hỗ trợ đổi mới phương pháp giảng

dạy, xây dựng nội dung thông tin số phục vụ giáo dục, tạo điều kiện để người học có thể

học ở mọi lúc, mọi nơi qua mạng internet; Khuyến khích giáo viên, giảng viên biên soạn

giáo án trên máy tính, trình chiếu, bài giảng điện tử.

- Đưa CNTT vào giảng dạy chính khóa và ứng dụng phát triển mạng thông tin giáo

dục, tăng cường giao tiếp giữa gia đình, nhà trường và xã hội.

Ứng dụng CNTT để tin học hóa cơng tác quản lý ở các cấp quản lý giáo dục, xây

dựng các ứng dụng cần thiết khác như:

+ Quản lý hồ sơ học sinh: Đảm bảo hồ sơ học sinh được quản lý chặt chẽ trên hệ

thống CNTT giúp cho quá trình quản lý học sinh của từng trường cũng như tổng hợp số

liệu của từng địa phương và toàn thành phố được thống nhất, nhanh chóng và chính xác.

+ Quản lý văn bằng, chứng chỉ: Đảm bảo hệ thống văn bằng, chứng chỉ được cấp

tại các cơ sở đào tạo chính xác, đúng quy định, giảm thiểu tình trạng văn bằng chứng chỉ

giả, khơng đủ tiêu chuẩn,… khuyến khích các ứng dụng phục vụ quản lý trường học như:

Quản lý điểm, thời khóa biểu, sổ liên lạc giữa gia đình và nhà trường, quản lý học thêm ,

dạy thêm,…

+ Triển khai dịch vụ tra cứu điểm cho các nhà trường, đặc biệt là tra cứu điểm thi

tốt nghiệp hàng năm dưới nhiều hình thức (qua website, điện thoại di động, điện thoại cố

định,..).

g/ Ứng dụng CNTT trong lĩnh vực y tế

- Đào tạo tin học ứng dụng cho cán bộ công chức viên chức ngành y tế, khuyến

khích học tập, tra cứu thông tin chuyên môn qua môi trường mạng.

- Ứng dụng CNTT trong nghiệp vụ chuyên khoa, trong phát triển hệ thống thông

tin y tế trực tuyến (hệ thống các CSDL về y tế, khám và hội chẩn bằng truyền hình trực

tuyến, dịch vụ tư vấn chăm sóc sức khỏe trực tuyến,…)

- Xây dựng hệ thống CSDL y tế dự phòng để cung cấp, phổ biến cho người dân và

quản lý số liệu chính xác nhanh chóng, đáp ứng u cầu quản lý của ngành y tế như:

Quản lý phòng các bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm,

7V. Giải pháp thực hiện

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức

- Các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và đồn thể các cấp tăng cường cơng tác

tun truyền, giáo dục về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của CNTT đối với sự nghiệp

phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, an ninh quốc phòng tại địa phương.

- Đẩy mạnh cơng tác tun truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của

thành phố ưu tiên đầu tư phát triển CNTT.

2. Tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước

- Tham mưu ban hành chỉ thị của thành ủy Hải Phòng về đẩy mạnh phát triển và

ứng dụng CNTT trong hoạt động của các phòng ban, đồn thể, quận huyện.

- Xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm nhằm thực hiện có hiệu quả, đồng bộ việc

phát triển và ứng dụng VNTT trên địa bàn tồn thành phố.

- Tăng cường cơng tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm

trong công tác đầu tư, khai thác kinh doanh hoạt động thông tin và truyền thông đảm bảo

mơi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh.

3. Phát triển nguồn nhân lực

- Tổ chức điều tra, đánh giá đúng thực trạng năng lực nguồn nhân lực thông tin và

truyền thơng, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân

lực thông tin, bảo đảm số lượng hợp lý và chất lượng ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu

thực tế tại thành phố. Phát triển nguồn nhân lực thông tin cho khu vực quận huyện xa nội

thành.

- Có chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho các cán

bộ, công chức làm việc trong lĩnh vực thông tin. Áp dụng các chính sách đào tạo, đãi ngộ

đối với đội ngũ chuyên gia quản lý, kinh tế, kỹ thuật giỏi, thu hút cán bộ có chất lượng

cao trong lĩnh vực CNTT.

- Đẩy mạnh xã hội hóa cơng tác đào tạo nguồn nhân lực CNTT nhằm thu hút và

khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia vào hoạt động đào tạo.

4. Huy động vốn

Trên cơ sở các nội dung đề án đã được phê duyệt, huy động tối đa vốn đầu tư của

các tổ chức, ca snhaan, Các phòng ban, đoàn thể, quận huyện, lập kế hoạch hàng năm8nhằm thực hiện các mục tiêu đã được đề ra trong đề án trong từng giai đoạn, tăng cường

XHH khai thác các nguồn lực trong nhân dân.

Tạo môi trường thuận lợi để thành phố Hải Phòng trở thành địa điểm đầu tư hấp

dẫn không ngừng nâng cao chất lượng phát triển và ứng dụng CNTT trong tình hình mới.

Tranh thủ cơ sở hạ tầng thông tin của thành phố để phát triển và ứng dụng vào điều

kiện thực tiễn của thành phố.

VI. Nhu cầu vốn

Tổng nguồn vốn: 3.789.000.000đ (Ba tỷ bảy trăm tám chín triệu đồng)

Trong đó:

-Nguồn theo đề án của thành phố: 2.421.000.000đ ( Hai tỷ bốn trăm hai mươi

mốt triệu đồng)-Nguồn ngân sách thành phố: 1.344.000.000đ (Một tỷ ba trăm bốn mươi bốn

triệu đồng)VII. Hiệu quả của đề án

1. Về kinh tế

- Là căn cứ để các doanh nghiệp CNTT xây dựng các dự án, kế hoạch phát triển và

mở rộng ngành nghề kinh doanh, mở rộng thị trường, dịch vụ theo đúng định hướng phát

triển của thành phố, giúp cho việc đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp đạt hiệu quả.

Thông qua đề án sẽ huy động được các nguồn vốn cho việc phát triển thông tin và truyền

thông từ nhiều nguồn đáp ứng nhu cầu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong

giai đoạn tới.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được tiếp cận thơng tin thường xun từ

đó nắm bắt được thực trạng và định hướng phát triển kinh tế, có thơng tin, kiến thức khoa

học kỹ thuật, góp phần đổi mới tư duy, nâng cao năng lực sản xuất, khai thác có hiệu quả

các tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh cơng tác xóa đói, giảm nghèo nâng

cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

2. Về xã hội

Các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp và người dân được hưởng lợi ích do các

dịch vụ CNTT mang lại, sự phát triển đồng bộ của CNTT sẽ tạo ra nhiều dịch vụ đa dạng,

tiệc ích góp phần làm giảm các thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho nhân dân trong9giao dịch và giải quyết các dịch vụ công. Tạo nền tảng vững chắc cho việc phát triển, ứng

dụng CNTT đáp ứng yêu cầu đổi mới của lãnh đạo Đảng và chính quyền các cấp; đáp ứng

nhu cầu về hưởng thụ văn hóa, tinh thần cho nhân dân qua đó góp phần nâng cao dân trí,

giáo dục truyền thống cách mạng, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, địa

phương, …

Phần thứ ba: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao cho UBND thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả đề án phát triển và

ứng dụng CNTT trên địa bàn thành phố giai đoạn 2012 – 2016.

2. Giao cho TTHĐND, UBMTTQ và các đoàn thể thành phố phối hợp giám sát tuyên

truyền thực hiện đền án.

3. Giao cho cơ quan thường trực có trách nhiệm xây dựng thành kế hoạch chi tiết cụ thể

để triển khai thực hiện theo từng nội dung của đề án, hàng năm đánh giá kết quả thực hiện

đề án báo cáo ban thường vụ và BCH Đảng bộ thành phố.10MỤC LỤC

Phần thứ nhất: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG

DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG GIAI ĐOẠN

2012 – 2016................................................................................................................... 1

I. Kết quả đạt được........................................................................................................1

II. Tồn tại và hạn chế - nguyên nhân..............................................................................1

Phần thứ hai: NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIAI ĐOẠN 2012 – 2016...............................................2

I. Sự cần thiết phải xây dựng đề án................................................................................2

II. Dự báo phát triển CNTT giai đoạn 2012 – 2016.......................................................3

III. Mục tiêu chủ yếu của đề án......................................................................................3

1. Mục tiêu tổng quát.....................................................................................................3

2. Mục tiêu cụ thể..........................................................................................................3

IV. Nhiệm vụ chủ yếu của đề án....................................................................................4

V. Giải pháp thực hiện...................................................................................................8

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức..............................................................................8

2. Tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước..................................................8

3. Phát triển nguồn nhân lực..........................................................................................8

4. Huy động vốn............................................................................................................9

VI. Nhu cầu vốn............................................................................................................. 9

VII. Hiệu quả của đề án.................................................................................................9

1. Về kinh tế................................................................................................................... 9

2. Về xã hội.................................................................................................................. 10

Phần thứ ba: TỔ CHỨC THỰC HIỆN........................................................................10

MỤC LỤC................................................................................................................... 1111Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần thứ hai: NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIAI ĐOẠN 2012 – 2016

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×